Abonēšanas akcijas noteikumi

SIA “Malienas Ziņas”

2020. gada abonēšanas akcijas

Abonē laikrakstu “Alūksnes un Malienas Ziņas” 2020. gadam un laimē loterijas


NOTEIKUMI

  1. Loterijas organizators:

    1. 1.SIA “Malienas Ziņas“, reģistrācijas Nr.: 43203000248, juridiskā adrese: Pils iela 27, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.


2.Loterijas norises teritorija:  2.1.Alūksnes un Apes pilsētas un novadi.


3.Loterijas norises sākuma un beigu datums: 3.1.Loterijas norises sākums: 2019. gada 1. novembris.
 3.2.Loterijas norises beigas: 2020. gada 24. janvāris


20191108-1714-rsz-anotacija-2019-11-08-1

5.Loterijas dalībnieku izredzes laimēt: 5.1.Kopīgajā laimestu fondā ir 9 laimesti.
 5.2.Laimesta ieguvējam tiek piešķirts viens no 9 laimestiem


5.3.Loterijas dalībnieku izredzes laimēt:
     5.3.1.Galveno laimestu – 1 : 500 (tikai 12 mēnešu abonenti)
    5.3.2.Pārējos laimestus – 8: 1146 (vismaz 3 mēneša abonenti)

6.Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:


6.1. Lai piedalītos loterijā, abonents abonē laikrakstu "Alūksnes un Malienas Ziņas” 2020. gadam vismaz uz 3 (trīs) vai 12 (divpadsmit) mēnešiem.
6.2.Laikrakstu iespējams abonēt laikraksta redakcijā Rūpniecības iela 7a, Alūksne, LV-4301, grāmatnīcā “Donita”, Pils ielā 27, Alūksne, LV-4301, kā arī internetā vai jebkurā VAS „Latvijas Pasts“ nodaļā.
6.3.Lai piedalītos loterijā, abonentam jāizpilda abi 6.1. un 6.2. punktā minētie nosacījumi. Ja minētie nosacījumi netiek izpildīti, tad abonents izlozē nepiedalās.


7.Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:
7.1.Abonenta izdevumi, abonējot laikrakstu “Alūksnes un Malienas Ziņas” par noteiktu periodu.
7.2.Papildu izmaksu loterijas dalībniekiem nav


8. Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā:
8.1.Abonents abonē laikrakstu "Alūksnes un Malienas Ziņas" 2020. gadam līdz 2019. gada 28. decembrim.
8.2.Pēdējais abonementa rēķina apmaksas datums ir līdz 2020. gada 14. janvārim.


9.Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:
9.1.Pēc 2020. gada 15. janvāra SIA „Malienas Ziņas” apkopo un pārbauda datus par noformētajiem un apmaksātajiem abonementiem.
9.2.Informācija par visiem abonementiem, kas noformēti atbilstoši 6.3. punktā norādītajiem noteikumiem, tiks apkopota Microsoft Office Excel failā.
9.3. Laimesti tiks izlozēti laikraksta "Alūksnes un Malienas Ziņas" redakcijā Rūpniecības ielā 7a, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 2020. gada 23. janvārī plkst. 11.00.


10.Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums:
10.1. Loterijā laimējušo vārdi un uzvārdi tiks publicēti laikrakstā „Alūksnes un Malienas Ziņas“ un portālā www.aluksniesiem.lv 2020. gada 24. janvārī.


11. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt Rūpniecības ielā 7a, Alūksne, LV-4301, līdz 2020. gada 29. februārim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
11.1. Saņemot laimestu, laimējušām personām papildu izmaksu nav.
11.2. Laimējušām personām SIA “Malienas Ziņas“ izsniegs katram pa vienam laimestam, kas aprakstīti 4. punktā.


12. Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas:


12.1. Pretenzijas šīs loterijas sakarā iesniedzamas tikai rakstiski, norādot pretenzijas iemeslus, pamatojot tos un pievienojot dokumentus vai to kopijas, kas pierāda pretenziju.
12.2. Pretenzijas iesniedzamas personīgi redakcijā: Rūpniecības ielā 7a, Alūksne, LV-4301, vai nosūtāmas pa pastu: SIA „Malienas Ziņas“, Rūpniecības iela 7a, Alūksne, LV-4301.
12.3.Pretenzijas var iesniegt loterijas laikā un vēl 1 (vienu) darba dienu pēc loterijas laimesta izsludināšanas datuma.
12.4. Pretenzijas tiks izskatītas un atbildes sniegtas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenziju saņemšanas.


13. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā:
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Malienas Ziņas” darbinieki, kā arī juridiskas personas.
13.2.Ja tiek konstatēts, ka laimējusī persona ir SIA “Malienas Ziņas” darbinieks vai juridiska persona, izlozes rezultāti attiecībā uz šo laimētāju tiek uzskatīti par nederīgiem. Šādā gadījumā laimīgā persona tiks izlozēta no jauna.


14. Laimesta vērtība netiek kompensēta vai izmaksāta naudā.


15.Ar abonēšanas izlozes noteikumiem var iepazīties laikraksta "Alūksnes un Malienas Ziņas" redakcijā un portālā www.aluksniesiem.lv .