Kā turpmāk organizēt pirmās palīdzības apmācības darba vietā?

Pirms nedēļas spēkā stājās jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas reglamentē darbinieku apmācību pirmās palīdzības sniegšanā. Tie paredz vienotas, valsts kontrolētas sistēmas izveidi, nodrošinot standartizētu mācību programmu apguvi...

Līdz šim spēkā bijušie 2010. gada MK noteikumi Nr.713 „Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu” darba devējam paredzēja pienākumu sūtīt uz apmācībām nodarbinātos, kurus, pamatojoties uz darba vides risku novērtēšanas rezultātiem, nepieciešams apmācīt pirmās palīdzības sniegšanā. Savukārt Darba aizsardzības likums noteic, ka darbiniekus, kuri apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā, darba devējs norīko ugunsdzēsības un nodarbināto evakuācijas pasākumu veikšanā, nodrošinot pietiekamu skaitu attiecīgi instruētu un ar nepieciešamo aprīkojumu apgādātu darbinieku.

2012. gada 30. augustā spēkā stājās MK noteikumi Nr.557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā", uz kuru pamata izveidota vienota, valstiski organizēta un kontrolēta pirmās palīdzības sniegšanas apmācību sistēma, definējot apmācības programmu saturu un kārtību, kādā apmācība tiek nodrošināta.

Pirmās palīdzības sniegšanas apmācības metodiskā vadība, koordinēšana, organizācija un kontrole, kā arī pirmās palīdzības pasniedzēju apmācība, tiesību piešķiršana fiziskām un juridiskām personām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī šo tiesību anulēšana ar šo noteikumu starpniecību deleģēta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD).

Noteikumi arī paredz, ka apmācību pirmās palīdzības sniegšanā drīkst veikt fiziska persona, kura saņēmusi atbilstošu, NMPD izsniegtu sertifikātu, kā arī juridiska persona (apmācītājorganizācija), kas saņēmuši atbilstošu apliecību. Nodrošinot darbinieku apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, darba devējam vēlams pārliecināties, ka apmācību vadītājam šāds dokuments ir un viņa sniegtās apmācības patiešām atbildīs valsts definētajām prasībām.

Noteikumi paredz vairākas apmācību programmas:

  1. 1. pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības programma 12 stundu apjomā bez zināšanu pārbaudes, kura nodrošina personām zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas pirmās palīdzības sniegšanā;
  2. 2. pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības programma 12 stundu apjomā ar 3 stundu zināšanu pārbaudi, kura nodrošina personām zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas pirmās palīdzības sniegšanā;
  3. 3. paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programma 40 stundu apjomā, kuras mērķis ir nodrošināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, pašvaldības policijas darbiniekiem un glābējiem uz ūdens nepieciešamās zināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā.

Darba devējiem iesaku rūpīgi iepazīties ar šiem noteikumiem un neuzticēt savu darbinieku apmācību nekompetentām institūcijām un pasniedzējiem, lai kontrolējošās iestādes jums neliktu darbinieku apmācību veikt atkārtoti, kā arī lai jūsu darbinieki tiktu patiešām atbilstoši sagatavoti nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību kā kolēģiem, tā arī sev pašiem.

Uzņēmējus, kuriem radušās neskaidrības vai jautājumi šajā vai citos darba aizsardzības vai darba tiesību jautājumos, aicinu bez maksas konsultēties Latvijas Darba devēju konfederācijas Vidzemes reģiona konsultāciju centrā Valmierā, Garā ielā 7, kā arī zvanot pa tālruņiem 64233448 un 28610420 vai sūtot savus jautājumus uz e-pastu [email protected].

Latvijas Darba devēju konfederācijas reģionālo konsultatīvo centru darbība tiek nodrošināta Eiropas Savienības  Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” 1. aktivitātes „Darba devēju konsultatīvo centru izveide plānošanas reģionos un informācijas sniegšana darba devējiem par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktisku piemērošanu” ietvaros.

 

 

Blogi