Vai zemniekam jāslēdz darba līgums ar saviem ģimenes locekļiem?

Šovasar, kad Valsts darba inspekcija tematisko pārbaužu ietvaros apsekoja lauksaimniecības nozares uzņēmumus, aktuāls kļuva jautājums – vai zemnieku saimniecības īpašniekam jāslēdz darba līgums ar saviem ģimenes locekļiem, ja viņi palīdz...

Likuma „Par Individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību” 11. pantā noteikts, ka darba tiesiskās attiecības jādibina saskaņā ar darba tiesisko attiecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Tātad nepieciešamības gadījumā, ja tiek nodarbināti ģimenes locekļi, jāizvērtē, vai starp zemnieku saimniecības īpašnieku un viņa ģimenes locekļiem pastāv darba tiesiskās attiecības. Citiem vārdiem, vai ģimenes locekļi par šo darbu saņem atlīdzību. Tādā gadījumā, parakstot darba līgumu, darbinieks uzņemas zināmu pienākumu izpildi darba devēja vadībā, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem. Savukārt darba devējs uzņemas maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt pienācīgus darba apstākļus. Jāatceras, ka visi šie nosacījumi ir būtiski, jo darba tiesisko attiecību pastāvēšana nav aplūkojama tikai no aspekta, vai starp līdzējiem bijusi panākta vienošanās par darbu (konkrētu darbību veikšanu) un atlīdzību.

2008. gada 10. oktobra Augstākās tiesas spriedumā lietā Nr. A42270205 SKA-224/2008, kur izskatīts šāda rakstura jautājums, tiesa skaidro: Pat ja ārēji izskatās, ka starp pusēm pastāv darba attiecības, tomēr tās var arī nebūt Darba likuma regulēšanas priekšmets. Piemēram, bērnu pienākums izpildīt mājas darbus Civillikuma 183. panta nozīmē un saņemt apsolīto atlīdzību nenozīmē, ka šādas darba attiecības pakļautas Darba likuma regulējumam. Šīs jomas ir izņemtas no tiesību regulācijas, jo likumdevējs ar tiesību noteikumiem ne vienmēr vēlas regulēt visas sabiedriskās attiecības. Pat ja jēdzieniski šādas attiecības atbilst likumā lietotajiem terminiem, tomēr, pirms izdarīt loģisku slēdzienu par tiesību regulējuma attiekšanos uz dzīves situāciju, jānoskaidro likuma regulējuma mērķi un intensitāte, tas ir, kādas tipiskas sabiedriskās attiecības likumdevējs ir vēlējies noregulēt. Ikdienā mēs bieži lietojam vārdus „darbs”, „izdarīt”, „strādāt”, „atalgojums”, tomēr ne vienmēr ar to apzīmējam attiecības, ko likumdevējs vēlējies noregulēt ar Darba likumu.”

Aplūkojot likumdošanas normas, citēto tiesas spriedumu un tos loģiski izvērtējot, var secināt, ka ikviens gadījums jāvērtē individuāli. Piemēram, ja saimniecības darbības joma ir piensaimniecība un īpašnieka sieva regulāri tajā strādā (teiksim, slauc un baro govis), kā rezultātā visa saimniecībā „ienākusī” nauda tiek tērēta kopīgi, tās noteikti tiks vērtētas kā darba tiesiskās attiecības. Savukārt, ja šīs saimniecības bērni lasīs no krūmiem ogas vai grābs rudenī lapas, vai savam uzturam palīdzēs lasīt kartupeļus – tās par darba tiesiskajām attiecībām netiks vērtētas arī tad, ja vecāki par šiem darbiņiem iedos bērniem kabatas naudu.

Lauku uzņēmējus, kuriem radušās neskaidrības vai jautājumi šajā vai citos darba tiesību vai darba aizsardzības jautājumos, aicinu bez maksas konsultēties Latvijas Darba devēju konfederācijas Vidzemes reģiona konsultāciju centrā Valmierā, Garajā ielā 7, kā arī zvanot pa tālruņiem 64233448 vai 28610420 vai sūtot savus jautājumus uz e-pastu [email protected]. Tāpat labprāt atbildēsim arī uz citās jomās strādājošu uzņēmēju jautājumiem.

Latvijas Darba devēju konfederācijas reģionālo konsultatīvo centru darbība tiek nodrošināta Eiropas Savienības  Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” 1. aktivitātes „Darba devēju konsultatīvo centru izveide plānošanas reģionos un informācijas sniegšana darba devējiem par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktisku piemērošanu” ietvaros.

Blogi