Rīkos nometni

Oktobra beigās Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs rīkos nometni “Gribu, varu, vajag!”. Tās mērķis ir veicināt skolēnos izpratni par tagadējās izglītības saikni ar nākotnes darba iespējām, tādējādi motivējot viņus mācīties.

Nometnes vadītāja Kristīne Vimba atklāj, ka uz šo nometni aicināti 7. - 9.klašu skolēni, kuri tajā varēs piedalīties par brīvu. Tas kļuvis iespējams, piesaistot finansējumu Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotajā izglītības inovācijas projektu konkursā. Kopumā tam iesniegti gandrīz 350 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstu saņēmusi vien septītā daļa – tie projekti, kas veicinās bērnu un jauniešu pāreju no izglītības uz darbu, pilnveidos skolēnu talantus mākslā un mūzikā, kā arī sekmēs radošumu mācību procesā.

“Ar projekta palīdzību vēlamies veicināt jauniešu zināšanu attīstību par sevi, profesiju daudzveidību, tām nepieciešamajām personības īpašībām, zināšanām un prasmēm, kā arī veicināt pozitīvu attieksmi pret dažādu darbu darītājiem,” skaidro K.Vimba. “Mums ir svarīgi nodrošināt jauniešiem informācijas ieguves, pašanalīzes un pašnovērtējuma, karjeras plānošanas prasmju attīstību un stimulēt katra skolēna individuālās pieredzes bagātināšanos atbilstoši viņa dotumiem, interesēm un vajadzībām.”
Laikā no 24. līdz 28.oktobrim paredzētās nometnes saturs tiks veidots tā, lai palīdzētu jauniešiem orientēties mūsdienu dzīves apstākļos, izvēloties izglītības virzienu, izprotot sevi, kā arī apzinoties savas stiprās un vājās puses. Tajā paredzētas dažādas nodarbības, labās prakses pieredzes apmaiņa, kā arī brīvprātīgais darbs un ēnu diena. Lai kļūtu par nometnes dalībnieku, pretendentiem līdz nākamās nedēļas beigām jāiesniedz motivācijas vēstule. Vairāk informāciju par iespējām piedalīties nometnē var uzzināt, vēršoties Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā.

Skolu ziņas