Rosina jauniešus aktīvāk veidot skolas vidi

Ar mērķi apzināt, cik aktīvi skolēni izmanto iespējas radīt sev labvēlīgus mācību un ārpusstundu apstākļus, kā arī cik šis darbs ir efektīvs, trešdien uz tikšanos tika aicināti Alūksnes un Apes novadu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji.

Tikšanās organizatore, kā arī Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu metodiķe Uva Grencione norāda, ka Izglītības un zinātnes ministrija par vienu no šī mācību gada prioritātēm izvirzījusi skolēnu pašpārvalžu lomas aktualizēšanu izglītības iestādes darbībā un skolas vides veidošanā. To par savu prioritāti izvirzījis arī Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, kurš koordinē skolu pašpārvalžu darbu Alūksnes un Apes novados. U.Grencione uzsver, ka šī ir pirmā reize, kad skolēnu pašpārvaldēm tiek piešķirta tik liela vērība. “Tas nozīmē, ka mums būs lielāks atbalsts un mēs, cerams, arī spēsim paveikt vairāk,” viņa saka, uzrunājot sanākušos tikšanās dalībniekus.

Lai saprastu, kādā līmenī šobrīd darbojas skolēnu pašpārvaldes abos novados, pirmā tikšanās tika veltīta darbam grupās. To uzdevums bija noteikt pašreizējo pārvalžu modeļus, to plusus un mīnusus, līdz šim paveikto, vēlamo darba rezultātu no skolēnu skatpunkta, kā arī nepieciešamo atbalstu no Alūksnes Bērnu un jauniešu centra puses. Savās prezentācijās skolēni secināja, ka gandrīz visās izglītības iestādēs ir identiski pašpārvalžu modeļi. Starp to plusiem tika minēta skolēnu interešu aizstāvēšana sarunās ar pedagogiem, pašu iniciatīva, veidojot skolas dzīvi, kā arī to skolēnu mudināšana uz izaugsmi un attīstību, kuri atpaliek sekmju un aktivitātes ziņā. Kā mīnuss tika uzsvērts ar pašpārvaldi nesaistīto skolēnu kūtrums, atbildības trūkums un uzņēmības mazināšanās kaut ko darīt mācību gada izskaņā.

Izrādās, vairums skolēnu pašpārvalžu koncentrējas uz pasākumu rīkošanu saviem skolas biedriem. No Alūksnes Bērnu un jauniešu centra viņi vēlētos saņemt vairāk jauniešiem domātas informācijas, kā arī lekcijas par tēmām, kas mācību stundās netiek skatītas, kā, piemēram, Eiropas brīvprātīgā darba iespējas un neformālā izglītība. U.Grencione norādīja, ka šīs lietas tiks ņemtas vērā, turpinot darbu pie skolēnu pašpārvalžu attīstības un to nozīmes nostiprināšanas skolas vides veidošanā. Jauniešus plānots aicināt vienkopus katra mēneša pirmajā trešdienā, lai šajās tikšanās reizēs spriestu jau par konkrētiem plāniem un darbiem.

Skolu ziņas