Malienā – valsts svētkos dubults prieks

Malienas tautas nama vadītāja Evita Bogdanova priecājas, ka atvērto durvju dienu laikā tautas namu apmeklēja daudz pagasta iedzīvotāju.

Viņi varēja izstaigāt un aplūkot plašās telpas, kas nu kļuvušas arī siltākas pēc apkures sistēmas nomaiņas, vērot vairākas prezentācijas par Malienas pagasta kultūras dzīvi, pamatskolas veidotās filmas. Ikviens varēja klausīties Malienas dāmu klubiņa “Ābele” dalībnieču muzicēšanā, kuras iemēģināja no jauna noskaņotās klavieres, kā arī pievienoties viņu dziedāšanai. Varēja aplūkot Malienas pamatskolas atpūtas istabas “Kabata” izstādi un fotogrāfijās fiksētos mirkļus no dažādos laikos Malienā notikušajiem kultūras pasākumiem – šo materiālu bija apkopojusi Malienas novadpētniecības istabas izveidotāja Vizma Dravniece. Šīs fotogrāfijas katrā raisīja patīkamas atmiņas.

Brīvība ir arī atbildība
Savukārt vakarā uz tautas namu plūda lieli un mazi, lai baudītu svētku koncertu. Pasākuma vadītāja Sanita Eglīte caur dzeju prasmīgi savija Latvijas valsts svētku noskaņu ar pašdarbnieku kolektīvu sniegumu. Muzikālus priekšnesumus sniedza Alūksnes Mūzikas skolas absolventu koklētāju ansamblis (vadītāja Inga Kalniņa), ar flautas spēli priecēja Adele Kristella Līviņa, ar saksafona skaņām ielīksmoja Haralds Manfelds, bet raitos dejas soļos griezās Malienas un Jaunannas dejotāji.
Malienas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Cinglere savā svētku uzrunā uzsvēra - “brīvība nav tikai iegūtās tiesības, bet, pirmām kārtām, atbildība mūsu valsts un sabiedrības priekšā. “Šobrīd, kad mūsu valstij nākas pārvarēt daudz un dažādas grūtības, galvenais mums visiem kopā izvirzīt mērķi un uz to tiekties, jo mūsu dzīve ir atkarīga no tā, kādu paši to veidosim. Apzināsimies, ka, attīstot un kopjot mūsu zemi mēs attīstām valsti kopumā.” Viņa vēlēja katram veidot savu pagastu tādu, kādu paši vēlas to redzēt.

Rada sakoptu un krāšņu vidi
Svētku reizē īpašu paldies teica tiem Malienas iedzīvotājiem, kuri savu sētu sapoš ne tikai uz svētkiem, bet arī ikdienā. Šovasar žūrija (Elza Andrejeva, Violeta Kļaviņa, Janīna Čugunova, Evita Bogdanova) konkursa “Sakoptākā sēta Malienas pagastā 2010” ietvaros apmeklēja pagasta sētas, lai izvērtētu, cik krāšņas puķes zied, cik pārdomāti veidoti stādījumi, cik tīrs dārzs un kādi ieguldījumi veikti vides labiekārtošanā. Nominācijā “Sakopta vide” sumināja prasmīgākos malieniešus, kas vaļasprieka līmenī ieguldījuši izdomu un enerģiju vides sakopšanā. Kā 1.vietas ieguvējus sumināja “Kopmaņu” saimniekus Maiju un Gunti Skaliņus, 2.vieta - “Luņķu” saimniecei Intai Briediņai, kuras māja vienmēr ir ieskauta krāšņos ziedos, bet 3.vieta - “Tēraudu” saimniekiem Antoņinai un Jānim Gražanskiem. Šajā nominācijā pasniedza arī veicināšanas balvas: Dainai un Ivaram Vikiem no “Upmaļiem”, Brigitai un Modrim Mālkalniem no “Vidzemniekiem”, Birutai Ertmanei no “Lapulīčiem” un Ivaram Peperniekam no “Brūnām”, kur šovasar auga milzu saulespuķes un ķirbji.  

Otra nominācija sakoptāko sētu saimniekiem bija “Sakārtota vide”, novērtējot iedzīvotāju prasmi un finansiālos ieguldījumus savas dzīves vides uzlabošanai. Šajā nominācijā 1.vietu piešķīra “Kaķu” saimniekiem Intai un Ivim Cingleriem, 2.vietu – “Pērkonu” saimniekiem Ievai un Andim Pilsētniekiem, 3.vietu – “Luņķu” saimniekiem Ritmai un Mārim Briediņiem. Šajā nominācijā veicināšanas balvas saņēma Dace un Vitauts Baltie no “Sprīdīšiem”, Mudīte un Arvīds Pētersoni no “Liepām”, Marija Aļeksjuka un Teodors Zlotars no “Luņķiem”.

“Gada cilvēku” sveiks nākamgad

Pasākuma laikā sumināja arī konkursa “Malienas robežzīme” uzvarētāju Madaru Ezeriņu. Šo konkursu Malienas pamatskolā rīkoja jau pavasarī, bet šovasar Malienas pagasta svētku laikā ikviens varēja balsot par iesniegtajiem darbiem. Iedzīvotāju balsojumā un žūrijas izvērtējumā par uzvarētāju atzina M.Ezeriņa darbu, pēc kā skices tagad taps Malienas pagasta robežzīme.
Svētku koncerta laikā bija paredzēts sumināt arī iedzīvotāju aptaujas “Malienas pagasta cilvēks 2010” uzvarētājus desmit dažādās nominācijās. Diemžēl iedzīvotāju atsaucība bija ļoti maza, tādēļ šogad no ieceres atteicās, jo izvērtēšana nebūtu adekvāta. E.Bogdanova uzsver – nākamgad noteikti atkal rīkos aptauju, rosinot iedzīvotājus aktīvāk izteikt savas domas, lai varētu pateikt paldies saviem līdzcilvēkiem. “Tā būs iedzīvotāju balss, vērtējums par gada norisēm, cilvēkiem, kā izteikšanai dosim arī ilgāku pārdomu laiku,” teica E.Bogdanova.

Vairāk foto šeit

Kultūra