Svētki četru pagastu senioriem

Par godu Starptautiskajai Veco ļaužu dienai Kolberģī draudzības pēcpusdienā “Zelts lapās krīt ar rudens vēju” pagājušajā nedēļā pulcējās Jaunalūksnes, Malienas, Mārkalnes un Pededzes pagasta seniori.

Jaunalūksnes senioriem jau vairākus gadus ir draudzīgas attiecības ar Mārkalnes senioriem,  nu draugiem piepulcējušies arī Malienas un Pededzes pensionāri. Jaun­alūksnes pagasta pensionāru apvienības domes priekšsēdētāja Inta Aizupiete pauž prieku, ka sadraudzības pēcpusdiena aizvadīta pozitīvā gaisotnē. Viņa saka atzinīgus vārdus Jaunalūksnes pagasta kultūras darba organizatorei Rudītei Simanovičai, kura palīdzēja sagatavot informatīvo bukletu par Jaunalūksnes pagasta pensionāru apvienības aktivitātēm. To dāvāja viesiem un Jaun­alūksnes pensionāru apvienības domes locekļiem.

Par aktīvu darbošanos Jaun­alūksnes pensionāru apvienības domē, iesaistīšanos novada apvienības aktivitātēs Maruta Zariņa, Alda Ģirne un Laila Zakarīte saņēma Alūksnes pensionāru apvienības domes cildinājumus, vairākus suminājumus saņēma arī I.Aizupiete. “Es lepojos ar savu pensionāru apvienības domi, kur ir 23 cilvēki. Viņi visi aktīvi darbojas, palīdz, izsaka idejas, jo viena es neko nevarētu paveikt,” uzslavē I.Aizupiete. Sveicienus svētkos ar teritorijas attīstības speciālistes Violetas Kļaviņas starpniecību bija nosūtījusi arī Jaunalūksnes un Malienas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Cinglere. Seniorus sveica Mārkalnes un Pededzes pagasta pārvaldes vadītāja Inta Ņikitina, kādreizējā Jaunalūksnes pagasta vadītāja Benita Jušvajeva. Jauku koncertu sniedza Bejas pamatskolas jaunie dziedātāji Ineses Krūmiņas un Uģa Pūpola vadībā, Evitas Bogdanovas izlolotie “Mis un Misters Alūksne 2010” dalībnieki, kapela “Vecie runči” no Alsviķiem. Pārsteigumu senioriem sarūpēja Anda Ēvele un Silva Fatahudinova. “Koncerts bija brīnišķīgs, ar dziļu domu un rosināja atcerēties savu bērnību un jaunību – paldies par to! Prieks, ka pasākums bija kupli apmeklēts, lai gan aktīvo senioru skaits ar katru gadu samazinās visos pagastos. Bija patīkami iepazīties ar jaunievēlēto Malienas pagasta pensionāru apvienības priekšsēdētāju Teklu Cingleri,” saka I.Aizupiete.

Viņa ir pārliecināta, ka sadarbība starp četriem pagastiem jāattīsta. “Prieks, ka mēs šajā vecumā protam satikties un atpūsties. Katrā pagastā daļa senioru ir aktīvāki nekā pārējie. Varbūt nākotnē šo četru pagastu pensionāri varēs kaut kur kopīgi aizbraukt, piemēram, uz teātra izrādi vai Eiropas Savienības sirdi Briseli!” saka I.Aizupiete.

Kultūra