15.augusts - Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki

Lūk, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo Kungs ir uzlūkojis savas kalpones zemību; jo lielas lietas pie manis ir darījis varenais; un svēts ir Viņa vārds! (Lk 1,48-49).

Lūk, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo Kungs ir uzlūkojis savas kalpones zemību; jo lielas lietas pie manis ir darījis varenais; un svēts ir Viņa vārds! (Lk 1,48-49)
Apbrīnojami drosmīga ir šī jaunā meitene no Nazaretes, ja jau saka šādus vārdus: Svētīgu mani teiks visas paaudzes! Vēlēties, lai visas pasaules tautas nestu godu, vēlēties, lai godinātu un slavinātu visos laikos var tikai tāds, kurš ir citādāks nekā citi. Pat mūsdienās, kad dzīvojam egoisma pārsātinātā pasaulē, par šādiem vārdiem un uzskatiem vai nu nosodītu vai izsmietu, pat tad, ja šos vārdus teiktu kāda slavenība, kāda zvaigzne. Bet te runā mazpilsētiņas meitene.
Mani svētīgu teiks visas paaudzes
Tas notika tālu Jūdu kalnos svētās Elizabetes mājās. Tur Marija pateica: No šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes!(Lk 1,48), jo zem savas sirds viņa nēsāja Dieva Dēlu, bet pasaule par to vēl nezināja. Šie vārdi kļuva pazīstami visā plašā pasaulē, pateicoties viņas Dēla - Jēzus Kristus - mācekļiem un jau divtūkstoš gadu no visām pasaules baznīcu kancelēm atskan šie vārdi: Mani svētīgu teiks visas paaudzes, nesot slavu un godu Dieva Mātei. Viņai godu nes daudzi: veci un jauni, vienkāršie un izglītotie, Austrumu un Rietumu kristieši.
Tāpēc 1950.gadā, pārdomājot šos vārdus, pāvests Pijs XII svinīgi pasludināja: Un tieši tāpēc varenā Dieva Māte - Jēzus Kristus Māte saņēma kā nevīstošu godības kroni - Viņa tika pasargāta no miesas satrūdēšanas un, līdzīgi kā Viņas Dēls, pēc uzvaras pār nāvi, tika uzņemta debesu godībā ar miesu un dvēseli, lai tur atspīdētu kā Karaliene, kura stāv sava Dēla - nemirstīgā mūžības Karaļa labās rokās. Šādiem vārdiem svētā apustuļa Pētera pēctecis pasludināja no seniem laikiem zināmu patiesību - dogmu par Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanu ar dvēseli un miesu. Kāds cilvēks, pārdomājot šo brīnumu, teica tā: Pirksti, kuri pieskārās Dievam, nevarēja palikt stīvi. Acis, kuras kontemplēja Dievu, nevarēja palikt aizvērtas. Lūpas, kuras skūpstīja Dievu, nevarēja sastingst.
Tā visšķīstā miesa, kura Dievam dāvāja miesu, nevarēja pārveidoties par zemes putekļiem. [...] Pēc tam - saka Dievs - Es izdarīju to manu brāļu - cilvēku dēļ. Lai debesīs viņiem būtu Māte - patiesā, paņemta ar dvēseli un miesu no viņu vidus. Mana Māte.
Svin kristīgās ticības un cerības svētkus
Līdz ar to, mīļie brāļi un māsas, mēs svinam Mātes dienu - dienu, kad mūsu Māti uzņēma debesu godībā. Šajā dienā Dievmātei veltītajās svētceļojumu vietās pulcējas miljoniem svētceļnieku - to cilvēku, kuri ticēja Kristus vārdiem: Es esmu augšāmcelšanās uz Dzīvību! Kas tic Man, tas dzīvos mūžīgi.
Šīsdienas svētki ir nesatricināmās cerības svētki. Marija - Ādama un Ievas cilvēku cilts bērnu saimes meita - tika uzņemta debesīs. Viņa jau ir debesu Tēva mājās; viņa jau ir tur, uz kurieni Jēzus ir aizgājis, lai sagatavotu mums vietu. To pateica Jēzus. Viņš nemelo un nepiekrāpj.
Jēzus neļaus:
- lai Tēvs mūsu lūgšanas lūdzošās lūpas paliktu stīvas uz mūžīgiem laikiem;
- lai mute, kura pieņem Jēzus Miesu uz mūžīgiem laikiem satrūdētu;
- lai miesa, kuru Jēzus baro ar savu pašu Miesu paliktu satrūdēšanai kapā;
- lai Dieva pasauli apbrīnojošās acis paliktu aizvērtas uz mūžiem.
Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki ir mūsu kristīgās ticības un cerības svētki. Marija, Kristus Māte - mūsu ar miesu un dvēseli uzņemtā debesīs Māsa. Viņa, debesīs uzņemtā ir pilnīgās ticības, cerības un mīlestības piepildījums. Tikai nobriedis žēlastības auglis var saņemt dāvanu būt un atrasties uz mūžiem Debesu Tēva mājās. Mēs arī tur būsim!
Uz baznīcu nes roku darba augļus
Šajā dienā ticīgie uz baznīcu nāk ar ziediem, nes labības kūļus, nes savu roku darba augļus. Šajos ziedu pušķos ir ieslēgtas zemi un dabu mīlošās mūsu sirdis un dvēseles. Tās nes kā pateicību Dievam par saņemtu maizi, par to, ka dzīvojam šajā skaistajā pasaulē, par zāli un sienu mūsu lopiem. Šodien atnestais ziedu pušķis simbolizē briedumu, simbolizē to, ka cilvēks spēj dzīvot harmonijā ar dabu. Nesam tos, lai Dieva troņa priekšā tos svētītu priesteris. Nesam tos, lai pateiktos par ikdienišķo maizi, ko liekam uz ģimenes galda. Šīs maizes, mīļie, trūkst tiem, kuriem nav ko ēst, atšķirībā no mums, kurus nepiemeklēja kāda dabas katastrofa, kāda nelaime.
Jēzus, mīlot savu Māti, mīlot par viņas mīlestību, šo dienu ir padarījis par Mātes dienu debesīs. Sekojot Jēzum, arī mums šo dienu būtu jāpasludina par kristīgo māmiņu dienu. Katram no mums ir vai bija māte. Atcerēsimies tās visas:
- dzīvas un arī tās, kuru rokas jau ir saliktas uz krūtīm zārkā;
- mātes, kuras ar varbūt jau drebošu roku baro un rūpējās par mazbērniem;
- mātes, kuras ar savu dzīvesprieku un jaunību piepilda ģimenes mājas ar prieku un laimi;
- tās, kuras ir mātes cerībās, kurām priekšā stāv šī laime - noskūpstīt savu bērniņu un piespiest to pie krūtīm.
Jābūt pietātei un cieņai pret māti
Padomāsim par viņām un pastāstīsim Marijai - Dieva Dēla Māmiņai, kāda bija un kāda ir mūsu attieksme pret māmiņām. Ja gribam, lai cilvēces civilizācija tiktu glābta no visādām nejēdzībām, tajā ir jāpaliek pietātei pret māti. Pietātes un cieņas trūkumu pret māti nespēs attaisnot nekādi apstākļi, pat tas, ka daudzi bērni - dēli un meitas aug bērnunamos un nepazīst kas ir tēvs un kas ir māte.
Kādā grāmatā izlasīju sekojošu stāstu. Kāda māte stāsta: Pēc vīra nāves kara laikā es paliku viena pati ar septiņgadīgu dēlu. Strādāju par veļas mazgātāju. Es bieži dzīvoju pusbadā, lai būtu par ko apmaksāt dēla studijas. Viņš pabeidza skolu, pēc tam institūtu, tad pilsētā dabūja dzīvokli. Sākumā rakstīja ļoti bieži, bet ar laiku arvien retāk un retāk... No malas uzzināju, ka apprecējās... Viņš par to pat vēstulē neuzrakstīja. Laikam kaunējās no savas mātes. Varbūt baidījās, ka es došu kādus padomus vai brīdināšu pret kaut ko sliktu... Pamestā māte!
Sociālajās mājās dzīvo daudzas vientuļas mātes - tāds viņu liktenis - varētu pateikt, bet lielākā daļa no viņām ir atstātas, aizmirstas, jo mājās priekš viņām pēkšņi pietrūcis vietas... Pilsētās un laukos dzīvo pensionētās mātes, kurām šo atraitņu grasi atņem, lai dzertu viņu vīri vai bērni, vai mazbērni... Skumjas piepilda sirdi...
Debesīs Uzņemtās Mātes svētki ir maternitātes svētki. Pateicoties tam, ka Marija kļuva Māte, viņai ir ļauts ņemt dalību īpašajās Dieva žēlastībās. Viņu izvēlēja, lai kļūtu par Māti. Šī iemesla dēļ viņa ir pasargāta pat no pirmdzimtā grēka vainas. Viņas miesās izveidojās mazais Bērniņš Jēzus. Būt par Māti - lūk, tā ir visas Marijas dzīves būtība un jēga. No tās plūst viņas godība, viņas uzdevums un viņas vienreizīgums.
Bērnam vajadzīgs laiks, mīlestība un klātbūtne
Šī diena ir diena, kad varam kaut nedaudz pārdomāt par mūsdienu sievieti.
Kāda ir mūsdienu māte?
Vīra draudzene, lietišķa sieviete, sieviete - inženiere, ārste, pētniece, politiķe, zinātniece, atbrīvotā un brīvā, līdztiesīgā sieviete un daudz kas cits... un tikai pašas beigās: sieviete - māte. Lai kļūtu par sievieti, ir jādzemdē bērns, varbūt divi, un tas nav obligāti laulībā dzīvojot.
Šīsdienas Debesīs uzņemtās Jēzus Mātes svētki visām sievietēm jautā par viņu cieņu un par to, ko nozīmē būt par māti?
Būt par māti nenozīmē tikai laist bērnu pasaulē. Būt par māti nozīmē nemitīgi dzemdēt, veidot, audzināt jaunu cilvēku; audzināt bērnu, kuram ir vitāli nepieciešama mīlestība, viņam veltītais laiks, jūtas, klātbūtne; tēva un mātes klātbūtne. Būt par māti nenozīmē tikai nodrošināt ēdamo, apģērbu un vēl daudzas citas vajadzīgas lietas. To visu var nodrošināt arī bērnunami, kur audzina pamestos bērnus. Debesīs uzņemtās Mātes svētki ir visu māšu sirdsapziņas izmeklēšanas diena: gan pilsētās, gan laukos, gan izglītotu, gan vienkāršu māmiņu sirdsapziņas izmeklēšanas diena. Pielieciet savas sejas pie Dieva Mātes sejas un cenšaties ieraudzīt, kas sakrīt un kā trūkst.
Nav laimīgas mātes, ja trūkst rūpīga tēva Kādreiz ir jāapstājas!
Arī vīriem un tēviem šajā dienā - 15.augustā - būtu par ko padomāt. Kas ir viņa bērnu māte? Ko viņš vērtē viņā visvairāk? To, ka labi prot pelnīt? Laba partnere seksā? Kalpotāja un mazgātāja mājās? Vai tomēr viņa ir ģimenes bērnu māte?! Ko vairāk tu redzi: Māti, kurai ir vajadzīgi tavi pleci, laipnība, mīlestība un drošs atbalsts un patvērums šajā dzīvē, vai arī sievieti, kurai neļauj vairāk dzemdēt, jo ir bērni un ar to pietiek? Nav laimīgas mātes, ja blakus nav laba un rūpīgā tēva un vīra.
15.augusts ir arī aicinājuma diena tēviem! Nebrīnieties par to, ka šoreiz tik daudz par to runāju. Nevar dziedāt slavas himnu Dievam un Marijai - Dieva Dēla debesīs uzņemtajai Mātei, ja konstatē nopietnus pārkāpumus savas mātes priekšā. Nevar atkārtot Augsti slavē Kungu mana dvēsele!, ja nepārmainīsim vērtību hierarhiju, kurā mātei būs viena no pirmajām vietām. Nevar tēvišķi uzlūkot savu bērnu, ja nespēj mīlēt un novērtēt bērna māti.
Šajā dienā mēs nesam uz baznīcu ziedus un upurējām tos Jēzum kā slavas un pateicības upuri.
Tās ir pārdomas par "Būt par māti" dāvanu un sirdsapziņas izmeklēšana.

Citu datumu laikraksti

 • Laika ziņas

  Šodien īslaicīgs lietus, pērkona negaiss. Dienvidrietumu, dienvidu vējš 5 - 10 m/s. Gaisa temperatūra naktī no +8 līdz +13, dienā no +20 līdz +25....

 • Saullēkta krāsās

  Viņš ļoti labi zināja, ka sievu kaitināja Normunda nesaprotamie joki, brīžiem sarkasms un cinisms. Nē, tam nu gan viņa neļausies! Vienkārši- jāprot...

 • Digitālie prieki un rūpes

  Divdesmit pirmais gadsimts Latvijā ienācis ar vispārēju digitalizācijas zīmi. Digitālās fotokameras, videokameras, mūzikas atskaņotāji un cita...

 • Lauku darbi

  12. augusts. Ar ceru dalīšanu pavairo ziemcietes - peonijas, astilbes, īrisus.12. augusts. Ar ceru dalīšanu pavairo ziemcietes - peonijas, astilbes,...

 • ES atbalsta «ābece» un «aritmētika»

  Latvijas lauku attīstības galvenais mērķis ir konkurētspējīgas lauksaimniecības, spēcīgi attīstītu lauku, daudzveidīgi bagātas un ilgtspējīgas lauku...

 • Jūlijā eiroatbalstītāju skaits samazinās

  Firmas «Latvijas fakti» nesen veiktās aptaujas dati liecina, ka pēc pēdējos mēnešos reģistrētā stabilā pilsoņu atbalsta paaugstinājuma Latvijas...

 • Tauriņam pa pēdām

  - Jūs runājāt ar Fredi Bremzi? - Nē. Fredi es labi pazīstu, tas bija cits, - Maigonis sasprindzināja atmiņu.9. - Jūs runājāt ar Fredi Bremzi? - Nē....

 • Dziedātāji izbauda karstu prieku un sirsnību

  Trešo gadu Alūksnes koris "Atzele" pieteicās starptautiskam koru konkursam Katalonijas pilsētā Cantonigros. Un beidzot saņēma uzaicinājumu tajā...

 • Saldais ēdiens - viegls un atsvaidzinošs

  Piedāvājam augļu un ogu laikam piemērotu saldo ēdienu. Tam garšu un izskatu papildinās pavisam neliels daudzums meža ogu. Atliek tikai apbruņoties ar...