Aicina izteikt viedokli par suņu un kaķu reģistrācijas noteikumu projektu

Zemkopības ministrija sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Suņu un kaķu reģistrācijas un identifikācijas kārtība”.

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Suņu un kaķu reģistrācijas un identifikācijas kārtība".
Normatīvais akts izstrādāts ar mērķi sakārtot mājas (istabas) dzīvnieku identifikāciju un reģistrāciju, tādējādi nosakot saimnieku juridisko atbildību par saviem mīluļiem.
Dokumenta projektā noteikta kārtība, kādā veicama identifikācijas numura izvietošana uz dzīvnieka, dzīvnieka datu iekļaušana datu bāzē, kā arī kārtība, kādā dzīvniekam tiek piešķirts identifikācijas numurs, reģistrācijas numurs, mājas (istabas) dzīvnieka pase un vakcinācijas apliecība.
Šos noteikumus pēc to apstiprināšanas nāksies ievērot visiem suņu un kaķu īpašniekiem, tāpēc Zemkopības ministrija aicina jebkuru interesentu iepazīties ar noteikumu projektu un izteikt par to viedokli. ZM speciālisti labprāt saņems priekšlikumus un iebildes par dokumenta projektā iestrādātajām normām, kā arī atbildēs uz iesūtītajiem jautājumiem.
Aicinām iepazīties ar noteikumu projektu "Suņu un kaķu reģistrācijas un identifikācijas kārtība", tas ievietots arī Zemkopības ministrijas mājas lapas sadaļā "Aktualitātes", kā arī piedalīties mājas lapas interaktīvajā diskusijā, atbildot uz jautājumu: "Vai informācijas gūšanai par suņa piederību valstī nepieciešams vienots suņu reģistrs?".
Priekšlikumus un komentārus lūdzam sūtīt līdz 27.augustam uz epasta adresi "anita.
lancmane@zm.gov.lv" vai pa pastu: Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981, Zemkopības ministrijas Veterinārais un pārtikas departaments, Anitai Lancmanei. Tālrunis sīkākai informācijai 7027365.
Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
***
Suņu un kaķu reģistrācijas un identifikācijas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi
1.Noteikumi nosaka suņu un kaķu (turpmāk - mājas (istabas) dzīvnieki) reģistrācijas un identifikācijas kārtību.
2.Noteikumos lietotie termini:
2.1.identifikācija - identifikācijas numura izvietošana uz dzīvnieka;
2.2.reģistrācija - dzīvnieka datu iekļaušana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs" datu bāzē (turpmākDatu apstrādes centrs);
2.3.identifikācijas numurs - mikročipā vai tetovējumā iekļautais numurs;
2.4.reģistrācijas numurs - datu apstrādes centra piešķirtais numurs dzīvnieka reģistrācijai valsts vienotā suņu un kaķu reģistra datu bāzē (turpmāk - datu bāze);
2.5.mājas (istabas) dzīvnieka pase (turpmāk - pase) - Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk dienests) apstiprināts dokuments, kas apliecina dzīvnieka vakcināciju, identifikāciju, reģistrāciju un veselības stāvokli, kas nepieciešams dzīvnieka pārvadāšanai ārpus Latvijas;
2.6.vakcinācijas apliecība - dienesta apstiprināts dokuments, kas apliecina dzīvnieka vakcināciju, reģistrāciju un veselības stāvokli, kas nepieciešams dzīvniekam uzturoties Latvijas teritorijā.
3. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests) un vietējās pašvaldības.
4. Dienests:
4.1. pilnvaro praktizējošu veterinārārstu (turpmākpilnvarots veterinārārsts) veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju, identifikāciju un izsniegt pases un vakcinācijas apliecības;
4.2. izgatavo, uzskaita un nodrošina dienesta pilnvarotos veterinārārstus par maksu ar vakcinācijas apliecībām un pasēm; 4.3. vienu reizi ceturksnī nosūta datu apstrādes centram aktualizētu pilnvaroto veterinārārstu sarakstu.
5. Datu apstrādes centrs izveido un uztur datu bāzi.
6. Datu bāzes izveidošanu finansē no valsts budžeta līdzekļiem.
7. Datu apstrādes centrs:
7.1. ievada datu bāzē 8.punktā minēto informāciju par katru reģistrēto suni un kaķi un piešķir katram dzīvniekam reģistrācijas numuru;
7.2. izgatavo, uzskaita un izsniedz pilnvarotam veterinārārstam mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas komplektu, kas sastāv no reģistrācijas žetona (sudraba krāsas četrstūra, kura augstums ir 35 mm, platums - 35 mm, reģistrācijas numura zīmju minimālais augstums
4 mm.) (1.pielikums), reģistrācijas veidlapas (2.pielikums), reģistrācijas numura uzlīmes (turpmāk - reģistrācjas uzlīmes) (3.pielikums), notikuma ziņojuma lapas (4.pielikums);
7.3. izgatavo, uzskaita un izsniedz dienestam atšķirības zīmes bīstamo suņu apzīmēšanai (zelta krāsas četrstūra, kura augstums ir 35 mm, platums - 35 mm, reģistrācijas zīmju minimālais augstums ir 4 mm, identifikācijas numura zīmju minimālais augstums 2,5 mm), (turpmāk - atšķirības zīme zelta krāsā);
7.4. nodrošina bezmaksas datu apmaiņas iespēju valsts institūcijām saskaņā ar normatīviem aktiem par valsts pārvaldi;
7.5. slēdz līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par datu bāzes izmantošanu, atbilstoši normatīviem aktiem par personas datu aizsardzību.
8. Datu apstrādes centrs ievada datu bāzē šādu informāciju:
8.1. par suni vai kaķi:
8.1.1. identifikācijas numuru (ja tāds ir);
8.1.2. dzimumu;
8.1.3. vecumu (iepējami precīzi) reģistrācijas brīdī;
8.1.4. šķirni;
8.1.5. vārdu;
8.1.6. īpašas pazīmes;
8.2. par suņa vai kaķa īpašnieku vai turētāju:
8.2.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu ;
8.2.2. juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru;
8.2.3. deklarēto dzīves vietu (juridiskai personai - suņa uzturēšanās vietas adresi);
8.3. reģistrācijas datumu.
9. Īpašnieks informē datu apstrādes centru, aizpildot notikuma ziņojuma lapu un nosūtot to datu apstrādes centram septiņu darba dienu laikā, par:
9.1. īpašnieka maiņu;
9.3. par dzīvnieka identificēšanu ar mikročipu;
9.4. par pazušanu vai atrašanu;
9.5. par nāvi;
9.6. žetona atjaunošanas nepieciešamību.
10. Datu apstrādes centrs:
10.1. ievada informāciju par dzīvnieku datu bāzē trīs darba dienu laikā pēc tās saņemšanas;
10.2. izslēdz dzīvnieku no datu bāzes trīsdesmit dienu laikā pēc informācijas saņemšanas par dzīvnieka nāvi.
11. Ja 17 gadu laikā no dzīvnieka reģistrācijas brīža datu apstrādes centrs nav saņēmis ziņas par dzīvnieka nāvi, tad šādu dzīvnieku izslēdz no datu bāzes.
12. Informācija par suņiem un kaķiem, kas izslēgti no reģistra datu bāzes centrs glabā vismaz trīs gadus.
13. Pilvarotais veterinārārsts:
13.1. saņem aizpildītas reģistrācijas veidlapas no dzīvnieka īpašnieka;
13.2. izsniedz dzīvnieka īpašniekam pasi, vakcinācijas apliecību;
13.2. izsniedz reģistrācijas komplektu, kurš satur informāciju par reģistrācijas numuru;
13.4. vienu reizi mēnesī datu apstrādes centram nosūta atskaiti par reģistrētiem dzīvniekiem;
13.5. veic dzīvnieku īpašniekiem izsniegto reģistrācijas komplektu uzskaiti.
14. Ja dzīvnieka īpašnieka sniegtā informācija reģistrācijas veidlapā satur pretrunīgu informāciju dzīvnieka reģistrācijai datu bāzē, tad datu apstrādes centrs nosūta par šo faktu paziņojumu dzīvnieka īpašniekiem un pilnvarotam veterinārārstam, kas veica reģistrāciju.
15. Suņa vai kaķa īpašnieks vai turētājs sniedz septiņu dienu laikā pēc 14.punktā minētā paziņojuma saņemšanas pieprasītās ziņas informācijas precizēšanai datu apstrādes centram.
16. Dzīvnieka īpašnieks ir atbildīgs par reģistrācijas anketā sniegto ziņu patiesumu. Dzīvnieka īpašnieks šo faktu apliecina ar savu parakstu reģistrācijas veidlapā.
17. Kārtību, kādā veicama suņa vai kaķa reģistrācijas nodevas samaksu nosaka Ministru kabinets.
II. Suņu un kaķu reģistrācijas kārtība
18. Persona, veicot dzīvnieka reģistrāciju, uzrāda pilnvarotajam veterinārārstam:
18.1. dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību;
18.2. maksājuma apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu, kurā kā maksājuma veicējs ir norādīta persona, kura reģistrē dzīvnieku.
19. No trīs mēnešu vecuma reģistrē:
19.1. visus Latvijā mītošos suņus;
19.2. suņus, kas ievesti Latvijā un uzturas ilgāk par trīs mēnešiem;
19.3. identificētus kaķus pēc dzīvnieka īpašnieka izvēles.
20. Reģistrācijas žetona nozaudēšanas gadījumā, ja īpašnieks vai turētājs uzrāda pilnvarotam veterinārārstam reģistrēta dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību un reģistrācijas veidlapu, tad pilnvarotais veterinārārsts aizpilda reģistrācijas veidlapu un izsniedz jaunu reģistrācijas žetonu ar to pašu reģistrācijas numuru, kāds norādīts pasē vai reģistrācijas veidlapā. Īpašnieks maksā tikai reģistrācijas žetona izgatavošanas izdevumus.
21. Reģistrācijas žetona nozaudēšanas gadījumā, ja īpašnieks nevar uzrādīt reģistrēta dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību un reģistrācijas veidlapu, kā arī, ja dzīvniekam nav identifikācijas ar tetovējumu vai mikročipu, tad pilnvarotais veterinārārsts reģistrē dzīvnieku no jauna vispārējā kārtībā. Par atkārtotu reģistrāciju īpašnieks maksā pilnā apmērā.
22. Sunim atrodoties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai īpašumā esošās teritorijas jābūt kakla siksnai vai citam aksesuāram ar piestiprinātu reģistrācijas žetonu, bet bīstamam sunim ar papildus atšķirības zīmi zelta krāsā.
III. Suņu un kaķu identifikācijas kārtība
23. Suni un kaķi identificē ar vienu unikālu identitātes numuru (mikročipu), ko dzīves laikā nemaina. Dzīvnieki, kas ievesti Latvijā un ir identificēti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija regulas Nr.998/2003/EK par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK prasībām, nav atkārtoti jāidentificē.
24. Praktizējošais veterinārārsts identificē suņus un kaķus ar mikročipu no trīs mēnešu vecuma:
24.1. pēc dzīvnieka īpašnieka pieprasījuma;
24.2. kurus demonstrē publiskās izstādēs;
24.3. kuri piedalās sacensībās; 24.4. kuri dzimuši pēc šo noteikumu spēkā stāšanās;
24.5. kurus izmanto zinātniskiem vai eksperimentāliem nolūkiem;
24.6. kuri veic darba funkcijas;
24.7. pirms atsavināšanas komerciālos nolūkos;
24.8. kuri izies apmācību.
IV.Noslēguma jautājums
25. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.
I.Emsis, Ministru prezidents, M.Roze, Zemkopības ministrs

Citu datumu laikraksti

  • Eiropas kampaņas “Būvē droši!” pasākumi turpinās

    Kampaņu organizē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kā arī ES...

  • Nekas nav līdz galam izlemts

    Latvijas politiķi izvairās pieņemt konkrētus lēmumus. Mūsdienu politika balstās uz politiskās sadzīvošanas stratēģijām, nevis konsekventiem...

  • Vai pensionāram aizdod naudu?

    Vai Alūksnē ir tāda banka vai iestāde, kas pensionāram var aizdot 100 latu operācijai?Vai Alūksnē ir tāda banka vai iestāde, kas pensionāram var...