Aicina laikus pieteikties atbalsta maksājumiem

Tuvojas pirmo iesniegumu termiņš valsts un ES atbalsta maksājumiem par zīdītājgovīm, tāpēc Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus laikus sniegt informāciju VA “Lauksaimniecības datu centrs” par visām izmaiņām ganāmpulkā.

Tuvojas pirmo iesniegumu termiņš valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta maksājumiem par zīdītājgovīm, tāpēc Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus laikus sniegt informāciju VA "Lauksaimniecības datu centrs" (LDC) par visām izmaiņām ganāmpulkā, ievērojot Latvijas normatīvos aktus par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu.
Lai varētu pretendēt uz valsts un ES atbalsta maksājumiem, lauksaimniekam ir jāiesniedz iesniegums LAD attiecīgajā reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Savukārt, ja lauksaimnieks uz šiem maksājumiem pretendē pirmo reizi, tam jāreģistrējas LAD klientu reģistrā.
Paredzētos papildu valsts tiešos maksājumus par liellopiem un aitu mātēm lauksaimnieks var saņemt, ja tas laikus reģistrējis tam piederošos dzīvniekus (jaundzimušie teļi jāreģistrē LDC datu bāzē 20 dienu laikā pēc to dzimšanas) un regulāri sniedz informāciju LDC par izmaiņām ganāmpulkā.
Atbalsta maksājumu par gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas ir iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes bulli, kā arī par piena šķirnes govi, kas apsēklota ar gaļas šķirnes bulli un ir atnesusies 2004.gadā, lauksaimnieks var saņemt, izpildot šādus nosacījumus: zīdītājgovij, kura atnesusies 2004.gadā, ir jābūt deklarētai LDC līdz 2004.gada 31.decembrim, iesniegums uz atbalstu jāiesniedz LAD līdz šā gada 20.maijam, kā arī minimālajam zīdītājgovs turēšanas laikam lauksaimnieka ganāmpulkā jābūt vismaz sešiem mēnešiem pēc iesnieguma iesniegšanas dienas.
Atbalsta maksājumu par gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas ir iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes bulli, par piena šķirnes govi, kas apsēklota ar gaļas šķirnes bulli, par Latvijas brūno vai Latvijas zilo govi, kas netiek slaukta, bet izmantota teļu zīdīšanai, kā arī par telīti no astoņu mēnešu vecuma, 2005.gadā lauksaimnieks var saņemt, izpildot šādus nosacījumus: zīdītājgovis un telītes LDC jādeklarē katru gadu līdz 1.jūlijam bez iespējām turpmāk mainīt to izmantošanas grupu, katru gadu līdz 15.jūlijam jāiesniedz iesniegums LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Iesniegumā norādītajam zīdītājgovju skaitam jābūt vismaz 60 procentiem no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita, savukārt maksājumam pieteikto telīšu skaits nedrīkst pārsniegt 40 procentus no iesniegumā norādītā kopējā dzīvnieku skaita (kopējo dzīvnieku skaitu veido zīdītājgovis un telītes). Turklāt šāda dzīvnieku skaita proporcija jāsaglabā vismaz sešus mēnešus pēc iesnieguma iesniegšanas dienas, nepieciešamības gadījumā kādu no iesniegumā minētajiem dzīvniekiem aizstājot ar atbilstošu zīdītājgovi vai telīti 20 dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās.
Atbalsta maksājumu par nokautiem vai eksportētiem liellopiem, kas vecāki par astoņiem mēnešiem, 2005.gadā lauksaimnieks var saņemt, izpildot šādus nosacījumus: liellopi jānokauj Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā esošā vai Eiropas Kopienas teritorijā atzītā kautuvē vai jāeksportē nokaušanai uz citu valsti, minimālais liellopa turēšanas laiks lauksaimnieka ganāmpulkā pirms nokaušanas vai eksportēšanas nav mazāks par diviem mēnešiem, līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša 15.datumam LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz iesniegums, kurā norādīti nokauto vai nokaušanai eksportēto dzīvnieku identitātes numuri. Pēdējais iesnieguma iesniegšanas datums par kārtējā gadā nokauto vai nokaušanai eksportēto dzīvnieku ir nākamā gada 15.aprīlis.
Atbalsta maksājumu par aitu māti 2005.gadā lauksaimnieks var saņemt, izpildot šādus nosacījumus: ganāmpulkā jābūt ne mazāk kā 10 aitu mātēm, kuras iesnieguma iesniegšanas dienā ir vecākas par gadu, iesniegums par aitu māšu skaitu jāiesniedz katru gadu līdz 15.jūlijam.

Citu datumu laikraksti

  • Naudas kupons nav nauda

    Naudai cilvēku dzīvē ir īpaša loma - to pelna un tērē, krāj un ... mēģina atdarināt, reproducēt un pat viltot. Starpība starp viltotu naudu un naudas...

  • Bībeles svētkos meklē kopīgo konfesijām

    Ceturtdien Alūksnē tradicionāli piekto reizi notika Bībeles svētki, kuros piedalījās vairāk nekā 150 skolēni, kas mācās kristīgo mācību.Ceturtdien...

  • Saņem apliecību

    Šonedēļ beidzās 180 stundu ilgs apmācības kurss bioloģiskajiem lauksaimniekiem.Šonedēļ beidzās 180 stundu ilgs apmācības kurss bioloģiskajiem...