Aicina pretendēt uz subsīdijām

Pagājušajā gadā subsīdijas lauksaimniecībā rajona lauksaimnieki saņēma gandrīz 390 tukstošu latu apmērā (ieskaitot subsīdijas par agroklimatisko apstākļu radītajiem zaudējumiem).

Pagājušajā gadā subsīdijas lauksaimniecībā rajona lauksaimnieki saņēma gandrīz 390 tukstošu latu apmērā (ieskaitot subsīdijas par agroklimatisko apstākļu radītajiem zaudējumiem).
Viena no svarīgākajām nozarēm subsīdiju saņemšanā ir lopkopība. Pagājušajā gadā lopkopība tika subsidēta vairāk nekā par 255 tūkstošiem latu. Pašlaik Zemkopības Ministrija ir apstiprinājusi rīkojumu par lauksaimniecības subsīdiju valsts programmu 1.ceturksnim.
Lopkopībā īpašu izmaiņu nav
Salīdzinot ar pagājušā gada nolikumu, lopkopībā īpašu izmaiņu nav. Piensaimniecībā subsīdijas 1.ceturksnī piešķirs govju ganāmpulka īpašniekiem, aprēķinot 5,50 latus mēnesī par katru pārraudzībā esošo govi:
* kura uz aprēķina mēneša 20.datumu atradusies ganāmpulkā un par kuru pēdējo trīs mēnešu laikā ir reģistrēti pārraudzības dati;
* kā arī visi tie ganāmpulku īpašnieki, kur pārraudzība uzsākta līdz 2002.gada 1.oktobrim.
Pretendējot uz šīm subsīdijām, ganāmpulka īpašniekam pieteikums jāaizpilda līdz 31.martam. Kvalitatīvas liellopu gaļas ražošanas attīstībai 2003.gada 1.ceturksnī subsīdijas paredzēts piešķirt:
* par iegūtiem teļiem no zīdītājgovīm;
* par gaļai realizētiem jaunlopiem līdz 36 mēnešu vecumam.
Subsīdijas tiek maksātas ganāmpulku īpašniekiem:
* par iegūtu teļu no specializētās gaļas šķirnes zīdītājgovs - 80 lati (specializēto gaļas šķirņu liellopiem pieskaita dzīvniekus ar vismaz III pakāpes šķirnību, kā arī divu specializēto gaļas šķirņu krustojumus);
* par iegūtu teļu no citu šķirņu zīdītājgovs - 50 lati (citu šķirņu zīdītājgovīm pieskaita govis, kuras tiek turētas kopā ar dzimušajiem teļiem un kuras netiek slauktas piena iegūšanai);
* par gaļai realizētiem ekstra un pirmās klases vai kategorijas jaunlopiem, kuri atrodas pretendenta ganāmpulkā ne mazāk kā sešus mēnešus un kuru dzīvmasa ir vairāk par 400 kilogramiem:
* specializēto gaļas šķirņu jaunlopiem - 130 lati (izņemot telēm);
* krustojumu jaunlopiem ar specializētajām gaļas šķirnēm - 90 lati (krustojuma dzīvniekiem pieskaita I un II pakāpes gaļas šķirņu liellopus, kas iegūti, krustojot Latvijā audzēto piena šķirņu govis un specializēto gaļas šķirņu buļļus);
* pārējiem jaunlopiem, ja ganāmpulkā ir vismaz 20 dažāda vecuma liellopi - 60 lati.
Subsīdijas saņem, ievērojot šādus noteikumus:
* par iegūtiem teļiem no tīršķirnes un citu šķirņu zīdītājgovīm, ja veikta pārraudzība saskaņā ar 1996.gada 6.martā Zemkopības ministrijā apstiprinātajiem "Pārraudzības noteikumiem gaļas šķirņu liellopiem";
* par iegūtiem teļiem no citu šķirņu zīdītājgovīm, ja ganāmpulkā ir vismaz piecas šādas govis vai grūsnas teles (arī specializēto gaļas šķirņu govis un teles), kuras ir apsēklotas ar specializēto gaļas šķirņu vaisliniekiem.
Gaļai realizētiem jaunlopiem, ir jābūt nokautiem Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā esošā kautuvē un par to realizāciju ir noformēti Valsts ieņēmumu dienesta izdota preču pavadzīme - rēķins vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti dzīvnieka realizāciju apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīts jaunlopa identifikācijas numurs, realizācijas dzīvmasa un nobarojuma klase.
Pretendējot uz zīdītājgovju subsīdijām:
* ganāmpulka īpašnieks iesniedz kopsavilkumu līdz 15.martam, arī tie ganāmpulku īpašnieki, kuri iepriekšējā gadā saņēma subsīdijas, iesniedz kopsavilkumu.
Pretendējot uz subsīdijām par gaļai realizētiem jaunlopiem, dzīvnieka īpašnieks līdz un 1.martam (par janvāri un februāri) līdz 1.aprīlim (par martu) iesniedz pieteikumu, pievienojot pieteikumam saņemtās pavadzīmes kopiju un realizētā dzīvnieka pases kopiju, kā arī nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju, izziņu ka nav nodokļu parādu un izglītības dokumenta kopiju.
Cūkkopības nozares attīstībai subsīdijas piešķirs cūkgaļu ražojošas saimniecības īpašniekam par sivēnmāti ar produktivitāti 20 un vairāk atšķirti sivēni gadā - pieci lati mēnesī, ja:
* saimniecība sniedz ikmēneša informāciju VCIDAC par cūku kustību ganāmpulkā;
* veic datorizētu pārraudzību saskaņā ar 2002.gada 2.jūlijā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.287 "Cūku pārraudzības kārtība";
* ganāmpulkā ir vismaz desmit sivēnmātes, kuras ir vismaz vienreiz atnesušās.
Ganāmpulku īpašnieki līdz 1.martam (par janvāri un februāri) un līdz 1.aprīlim (par martu) iesniedz pieteikumu kompensācijai par sivēnmātēm.
Augkopības attīstībai. Tiešie maksājumi
par sējplatību
Subsīdijas maksās par faktiski ar sertificētu vai nesertificētu sēklu apsētajām ziemāju graudaugu un eļļas augu (rapsis, ripsis) platībām, katra kultūrauga kopplatība nav mazāka par vienu hektāru.
Subsīdiju pretendents līdz 1.martam iesniedz:
1) zemes robežu plāna kopiju vai lauku izvietojuma shēmu, norādot audzējamos kultūraugus un to platības;
2) sēklas sertifikāta kopiju vai bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas institūcijas izsniegtu sertifikāta kopiju ar pielikumu (izņemot sertifikātus ar atzīmi "pirmais pārejas gads");
3) zemes īpašumu, lietošanas tiesības vai nomu (zemes nomas līgums noslēgts līdz 2002.gada 1.novembrim) apliecinošu dokumentu kopijas (ja ir vairāk nekā pieci zemes nomas līgumi - zemes nomas līgumu kopsavilkumu), kas reģistrētas pašvaldībā;
4) lauksaimniecības izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
5) pieteikumu;
6) nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;
7) izziņu no VID ka nav nodokļu parādu.
Lai 2003.gadā varētu pretendēt uz subsīdijām graudaugu un eļļas augu sējplatībām, līdz 2002.gada 1.oktobrim jābūt iesniegtai deklarācijai par 2002.gadā iegūto ražu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Subsīdiju pretendenti, kuri noteiktajā kārtībā lauksaimniecības pārvaldē līdz 2002.gada 1.oktobrim neiesniedza deklarācijas par iegūto ražu, bet kuri ir uzsākuši graudaugu, pākšaugu un eļļas augu audzēšanu 2003.gada ražai, iesniedz noteiktos dokumentus un aizpilda deklarāciju par to, ka iepriekšējā gadā nenodarbojās ar graudu audzēšanu un realizāciju.
Par siltumnīcu platībām
Subsīdiju mērķis ir veicināt siltumnīcu platību racionālu izmantošanu, kompensēt enerģijas sadārdzinājumu siltumnīcu platībās un nodrošināt iekšējā tirgus pieprasījumu pēc Latvijā audzētiem kultūraugiem.
Uz subsīdiju saņemšanu var pretendēt persona, kura:
1) ir ieguvusi vismaz pirmā kvalifikācijas līmeņa lauksaimniecisko izglītību saskaņā ar Zemkopības ministrijas 1997.gada 13.novembra rīkojumu nr.348 "Par lauksaimniecisko izglītību un profesionālo kvalifikāciju";
2) īpašumā esošais uzņēmums nav izsludināts par maksātnespējīgu.
Subsīdijas tiek piešķirtas personām, ja:
siltumnīcu kopplatība nav mazāka par 0,5 hektāriem;
siltumnīcu platību izmantošanas laiks nav mazāks par:
* septiņiem mēnešiem gadā un kultūraugu audzēšana visā pieteiktajā platībā uzsākta ne vēlāk kā 1.martā;
* pieciem mēnešiem gadā un kultūraugu audzēšana visā pieteiktajā platībā uzsākta ne vēlāk kā 15.aprīlī.
Subsīdiju saņemšanai pretendents pirms ražošanas uzsākšanas, bet ne vēlāk kā līdz 1.martam iesniedz:
1) pieteikumu;
2) lauksaimniecības izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
3) iepriekšējā gada ražošanu raksturojošus rādītājus, veikto pasākumu aprakstu un finansiālo līdzekļu izlietojumu audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanai (saimniecības, kuras uzsāk siltumnīcu platību izmantošanu ar 2003.gadu - uzrāda plānoto kultūraugu audzēšanas platības un ražību);
4) asociācijas "Latvijas dārznieks" apsekošanas aktu līdz 15.oktobrim;
5) ja audzēšanas laikā notiek izmaiņas, pretendents informē un izdara precizējumus pieteikumā;
6) subsīdijas izmaksā pēc 1.novembra.
Lauksaimnieciskās ražošanas modernizācija
Nolikums nosaka kārtību, kādā izmaksās subsīdijas par jaunas lauksaimniecības produktu ražošanā izmantojamas tehnikas, tehnoloģisko iekārtu, traktortehnikas (turpmāk - tehnika) iegādi 2003.gada 1.ceturksnī.
Uz subsīdiju saņemšanu var pretendēt uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk - pretendents), kas:
1) ražo augkopības produktus;
2) ražo lopkopības produktus;
Turpinājums 18.februārī

Citu datumu laikraksti