Alūksnes namu “parastie” pārkāpumi nav krimināli

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins šodien domes sēdē informēs par pašvaldības uzņēmumā SIA “Alūksnes nami” veiktā audita rezultātiem. Taču iepriekš viņš nevēlējās komentēt audita atzinumu pēc būtības. “Varu pateikt tikai to, ka kriminālpārkumu nav. Līdz ar paziņojumu visiem viss būs skaidrs un jautājumu vairs nebūs. Domes sēdē nekādas slēgtās daļas nebūs, tāpēc pilna informācija tiks sniegta visiem interesentiem,” informē A.Fomins. Viņš piebilst, ka turpmāk SIA “Alūksnes nami” varētu mainīties darbības sistēma.

Audita rezultāti nav jāpublicē
Iedzīvotāji, kuri iesniedza sūdzību par uzņēmuma darbību A.Fominam, nav saņēmuši nekādu uzaicinājumu vai informāciju par iespēju piedalīties domes sēdē. Tās darba kārtības pēdējais punkts “Informācija” nenorāda, ka varēs beidzot uzzināt audita rezultātus. Pat domes deputāts Andis Krēsliņš ir par to pārsteigts, jo Finanšu komitejas sēdes slēgtajā daļā, kur tika pārrunāti audita rezultāti, tāds lēmums neesot pieņemts. Tajā tika uzklausīts pārējo deputātu viedoklis.“Es domāju, ka domes sēdē diezin vai kaut kas vairāk notiks. Komitejas sēdē netika pieņemts lēmums par jautājuma virzīšanu uz domes sēdi. Vienojās, ka domes priekšsēdētājam ir jāpieņem lēmums un par to jāpaziņo gan sūdzības autoriem, gan arī jāplāno tālākā rīcība. Likumdošana neparedz, ka domei būtu jāskata šāds jautājums,” stāsta A.Krēsliņš. Kopš beidzās SIA “Jurates” audits, iedzīvotāji ir pacietīgi gaidījuši, kā arī gājuši uz domi un interesējušies. Bet neko nav uzzinājuši. Audita pārbaude ieilgusi, jo saņemta vēstule no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja. Tāpēc vajadzēja pieprasīt zvērinātam revidentam papildu datus par prettiesisku rīcību iepirkuma procedūrās. Tagad tiek atzīts, ka auditā atklātie pārkāpumi ir dažādi – ir tādi, kuri pieļauti nezināšanas vai neuzmanības dēļ un viegli novēršami, bet ir arī tādi, par kuru novēršanu SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa Mihaila Kosinova vadībā ir šaubas.
Audita rezultātus saskaņā ar līgumu nav paredzēts publicēt. Auditorfirmas SIA “Jurates” zvērināta revidente Judīte Jakovina norāda, ka tāda ir starptautiska prakse. Taču audita pasūtītājam ir visas tiesības atklāt un skaidrot revīzijas rezultātus. Pirms audita A.Fomins “Alūksnes Ziņās” solīja, ka revīzijas rezultāti tiks publicēti. Vai to darīs pašvaldības vai citā novada laikrakstā, tas pagaidām nav zināms. Taču ir skaidrs, ka nekur netiks publicēti visi audita rezultāti. Protams, reti kurš dosies uz pašvaldību ar iesniegumu, lūdzot atļauju iepazīties ar apmēram 30 lappušu apjomīgo audita slēdzienu.

Atbrīvošanu nesaista ar auditiem
M.Kosinovs nevēlas komentēt audita rezultātus. “Audita slēdziens ir. Ko es varu komentēt? Lai komentē tas, kas pasūtīja auditu. Iedzīvotāji pieprasīja, bet to pasūtīja dome,” norāda M.Kosinovs. Viņš secina, ka trūkumi ir atklāti kā jebkurā darbībā. Savukārt domstarpības ar iedzīvotājiem, viņaprāt, rada mūžsenā problēma – pakalpojuma saņēmējiem maksa par tiem liekas par dārgu, bet pakalpojumu sniedzējiem – par mazu. “Var, protams, kliegt, ka santehniķu darba samaksa ir pārāk liela. Taču, saņemot par stundu divus latus, ne katrs būs ar mieru strādāt,” norāda M.Kosinovs. Kāpēc atkal uzvirmojusi  iedzīvotāju neapmierinātība, turklāt lielā mērā par tiem pašiem trūkumiem, kādi tika minēti 2005. un 2007.gadā? M.Kosinovs atceras, ka 2007.gadā audits bija aprīlī. Taču rīkotājdirektors Mairis Arājs netika atbrīvots sakarā ar tajā konstatētiem pārkāpumiem. Savukārt 2005.gada aprīļa sākumā Alvis Bukovskis pats iesniedza atlūgumu, turklāt ierosinātā krimināllieta nebija saistīta ar auditu. Toreiz Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes Vidzemes reģionālā nodaļa ierosināja krimināllietu pēc Krimināllikuma 217.panta 2.daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm – par SIA “Alūksnes nami” grāmatvedības dokumentu viltošanu. Kompleksā nodokļu auditā tika secināts, ka uzņēmums samazinājis ar ienākuma nodokli apliekamo vērtību un grāmatvedības reģistros uzrādījis dokumentus, kurus nevar identificēt un izsekot tiem. Secināts arī, ka uzņēmums nepamatoti piemērojis 9 procentu PVN likmi sniegtajiem kasiera pakalpojumiem, saņemot no apsaimniekojamo namu dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem samaksu par ūdensapgādi, kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu un sauso atkritumu izvešanu, lai gan uzņēmums nepiedalās šo pakalpojumu sniegšanā. Tāpat tika atklāti vēl citi pārkāpumi. Pēc tam par SIA “Alūksnes nami” vadītāja pienākumu izpildītāju kļuva M.Kosinovs.

Iespējams interešu konflikts
Kādas prognozes ir tagad? M.Kosinovs nezina spriest. “Es nejūtos, ka kaut ko būtu izdarījis nepareizi. Ir jāatšķir, vai ir krimināli sodāmi nodarījumi vai arī nepilnības darbā. Domes priekšsēdētājs ir akciju turētājs, viņam ir jāizlemj, ko darīt,” atzīst M.Kosinovs. Viņš apstiprina, ka SIA “Egles čiekurs”, kas parādās deputāta Ainara Meldera ienākumu deklarācijā, sniedzis konsultācijas pašvaldības uzņēmumam. Taču noliedz, ka par tām nebūtu bijis slēgts līgums. “Ja nebūtu slēgts līgums, tad tas būtu pārkāpums, par kuru man jāatbild,” skaidro M.Kosinovs. Taču ir jautājums, kāpēc vajag konsultēt pašvaldības uzņēmumu. Kāds ir šo konsultāciju saturs un mērķis? Vajadzīgas būvinženiera vai jurista konsultācijas?  “Alūk­snes namos” ir šādi un arī speciālisti citās jomās! “Šīs firmas konsultācijas un vēl viena uzņēmuma darbība ir starp mistiskām pozīcijām auditā, kurām nav ne darba pieņemšanas – nodošanas akta, ne arī skaidrības, ko tās darījušas un par ko naudu saņēmušas,” akcentē A.Krēsliņš. “Ja SIA “Egles čiekurs” pilnībā pieder A.Melderam, tad konsultāciju sniegšana pašvaldības uzņēmuma ir uzskatāma par interešu konfliktu. Tiesa, audita ziņojumā uzvārdi nav minēti. Ja līgums ir noslēgts, tad tajā jābūt arī norādītam, par ko tiek maksāts. Turklāt tādas summas, kurām no katra iedzīvotāja tiek paņemts pa latam,” rēķina deputāts.

Sarežģītā izšķiršanās ir
notikusi
A.Krēsliņš secina, ka auditā grūti bija atrast kādu normatīvo aktu, kas noteiktu, kā tiek veiktas iekšējās darbības: kā tiek noteikti izcenojumi, kā tiek slēgti līgumi. “Nesakārtotību ir ļoti daudz. Ko darīt? Saskaņā ar pašreizējiem normatīvajiem aktiem lēmums ir jāpieņem domes priekšsēdētājam. Viņam ir ļoti sarežģīta izšķiršanās, lai panāktu darba uzlabojumu. Neticu, ka pašreizējais vadītājs to ir spējīgs izdarīt. Kāpēc tad līdz šim neko nav darījis lietas labā, lai lietas sakārtotu?” spriež A.Krēsliņš. Viņš uzsver, ka varbūt privātajā uzņēmumā var atļauties tā saimniekot, strādājot ar personiskiem resursiem, bet ne ar iedzīvotāju naudu pašvaldības uzņēmumā. “Nevar atļauties slēgt līgumus pa labi un pa kreisi, kā arī maksāt par neskaidriem pakalpojumiem. Tas nav pieņemami. Tiesa, pēc audita rezultātiem nevar secināt, ka pārkāpumi būtu krimināli vai ļaunprātīgi. Taču paviršību un nesakārtotības ir ļoti daudz. Ja, piemēram, pakalpojumu sniedz ar pacēlāju, tad no viena prasa vienu summu, bet no otra – pavisam citu. Tā nedrīkstētu būt,” secina A.Krēsliņš.
Acīmredzot A.Fomins ir nolēmis atstādināt M.Kosinovu.  Par to liecina paziņojums pašvaldības mājas lapā - tiek izsludināta pieteikšanās uz SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amatu. Vai situācija mainīsies? Līdzšinējā pieredze apliecina pretējo. Iedzīvotāju pretenzijas un neapmierinātībā liecina, ka nekas būtiski nav mainījies ne pēc A.Bukovska, ne pēc M.Arāja aiziešanas no šī darba. “Tā ir vislielākā problēma, jo šī uzņēmuma vadītāja vieta nav īpaši iekārojama. Tomēr nav šaubu – iedzīvotāju naudas izlietojumam ir jābūt labāk izsekojamam, nekā tas ir pašreiz,” atzīst A.Krēsliņš.     

Beigas vai sākums
pārmaiņām?
Pagaidām problēma paliek - iedzīvotājiem nav pārliecības par likumīgu līdzekļu izlietošanu, apsaimniekojot viņu īpašumus – dzīvokļus, novēršot avārijas, sastādot remontu tāmes, veicot aprēķinus par izlietotajiem materiāliem, laiku un darbu, ņemot kredītu, novirzot līdzekļus renovācijai vai citiem mērķiem. Tāpēc tika rakstīta sūdzība, ko iesniedza pagājušā gada septembra beigās. “Vajadzētu, lai jebkurš iedzīvotājs var izlasīt un uzzināt audita rezultātus. Mums visiem ir tiesības tos zināt,” uzsver viena no iedzīvotāju sūdzības gatavotājām Ilze Poste.
Iedzīvotāji vēlas zināt, kādi ir mājām uzkrājumi, kas tajos ietilpst, kā tos noraksta un kur tie paliek. Kāpēc maksu – divus latus – par izsaukumu pieskaita darba algai? Kāpēc darba algas aprēķinam ir viens izcenojums par stundu, neatkarīgi no tā, cik santehniķi ierodas uz izsaukumu? “Interesanti, ka katra darba veikšanai tiek pirkti jauni instrumenti un darba cimdi. Kāpēc iedzīvotājs nevar iepazīties ar bankas līgumu, kas slēgts par kredītu mājai, lai gan juristi norāda, ka līguma kopiju var dot – tā nav nekāds noslēpums?” jautā I.Poste. Viņai nepatīk, ka tagad vaino iedzīvotājus, it kā viņi gribētu kādu atlaist. Patiesībā viņi vēlas panākt SIA “Alūksnes nami” darbinieku attieksmes maiņu. “Lai uzņēmumā tāpat kā bankā varu redzēt, kur paliek mana nauda. Šis nav privātuzņēmums. Tas ir dibināts no nodokļu maksātāju naudas, lai apsaimniekotu iedzīvotāju namus. Tāpēc ir tikai loģiski, ka gribam atskaiti par mūsu naudas izlietojumu,” klāsta I.Poste.
Kāda alūksniete atceras, ka Helēnas 28 gatavojās mainīt jumtu. Un pēkšņi šo darbu bija gatava veikt kaut kāda tikko dibināta firma, kura iepirkumā solīja visu izdarīt tieši par tādu summu, kāda ir mājas uzkrājumā. Turklāt mājas iedzīvotāju sapulces protokolā bija ierakstīti cilvēki, kuri tobrīd nebija Latvijā vai arī nepiedalījās sapulcē. Tas nozīmē, ka paraksti tika viltoti. Šādi gadījumi rada neticību un vēlmi pārliecināties par paveiktajiem darbiem un to izmaksām. Toreiz jumtu tā arī neuzlika, SIA “Alūksnes nami” visu atcēla un anulēja, it kā nekas nebūtu bijis. “Ja lietas ir slepenas un samežģītas, tad varbūt tiešām jādomā, kā pašiem apsaimniekot,” secina I.Poste.  

Prasa uzklausīt un mainīt attieksmi
“Alūksnes namu” darbinieki vienmēr mudinot izraudzīties mājas vecāko, lai tas rūpētos par kārtību.  Taču iedzīvotāji nedomā, ka mājas vecākajam ir jābūt vagaram, kurš visu laiku uzmanīs, ko dara vai nedara “Alūksnes nami”. “Ja mēs maksājam par apsaimniekošanu, par pakalpojumu, kāpēc vēl histēriski būtu jāpārbauda?“ nesaprot alūksniete. Likums nenosaka, ka noteikti ir vajadzīgs mājas vecākais. Māju var pārstāvēt iedzīvotāju padome. “Tiesa, mūsu mājai nav arī šīs padomes. Bet vai tas ir iemesls, lai uzkrātos līdzekļus nevarētu pārbaudīt? Apmēram trīs gadus mūsu māju apsaimnieko SIA “Alūksnes nami”, bet nekādu labumu no tā neredzam. Turklāt visu laiku ir jāmaksā, nesaprotot, par ko. Kad interesējas par uzkrājumiem, vienmēr cenšas pārliecināt, ka mājai ir komunālo maksājumu parādi, tāpēc nav tiesību pieprasīt remontus vai uzlabojumus,” secina. I.Poste. Deputāts Jānis Nīkrencis esot norādījis, ka iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties, kas un kā māju apsaimniekos. Bet citu apsaimniekotāju jau Alūksnē nav! Aicināt no citurienes? Kādas tad būs izmaksas! Un kāpēc būtu jāmeklē citur, ja pašvaldība ir izveidojusi kapitālsabiedrību iedzīvotājiem? “Gribam, lai “Alūksnes nami” strādā iedzīvotāju interesēs, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem,” uzsver iedzīvotāji.
Patiesībā uz visiem jautājumiem, kas minēti sūdzībā, atbildes un skaidrojumus varētu sniegt SIA “Alūksnes nami” darbinieki. Diemžēl nākoties dzirdēt, ka katram muļķim jau neies skaidrot. Iedzīvotājiem ir grūti aiziet vai ar autobusu aizbraukt uz uzņēmuma kantori Rūpniecības ielā Turklāt parasti neizdodas sastapt darbinieku, kurš uzreiz varētu sniegt skaidrojumus. “Tad nav viena, tad atkal cita – visu laiku jūties kā futbolbumba, kuru vienmēr atvaira. Valdības mājā, kur pieņam iedzīvotājus, var nodot kādu iesniegumu, bet ne iepazīties ar mājas dokumentāciju. Kad mākslas skola aizies uz Veco pili, “Alūksnes nami” varētu atgriezties pilsētas centrā valdībās ēkā. Citādi iedzīvotāji skraida kā muļķi, lai saņemtu atskaiti par savas naudas izlietojumu,” vēlas alūksniete.

Citu datumu laikraksti

 • Sagaidīt sirdīs mieru

  Marta otrajā pusē Alūksnes Sv. Bonifācija Romas katoļu baznīcā ieradās jauns priesteris Andrejs Trapučka. Pirms tam viņš kalpoja Ogrē, bet nu ir...

 • Maksāt dārgāk vai slimot?

  Latvijā jau modušās un manītas pirmās ērces, novērojuši dabas pētnieki. Izbadējušās un alkās vairoties tās meklē upurus un mielojas ar to asinīm....

 • Afiša

  22.martā 18.00 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē - koncerts “Alūksnes pilsētas sākumskolai - 20”. 22.martā 19.00 Māriņkalna...

 • Nāc, topi par zaķi!

  Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs piedāvā pavasara iespēju jauniešiem būt radošiem un darboties pašiem, veidojot savu ikdienu un svētkus tādus, kā...

 • Horoskopi

  Horoskopi 22. – 28. marts Auns Neparedzēti, taču patīkami pārsteigumi. Radīsies jaunas sajūtas. Vēlme pēc sabiedrisku pasākumu apmeklējuma....

 • Negrib atdot grožus jaunajiem

  Liela māja, kurā saticīgi kopā dzīvo vairākas paaudzes – bērni, mazbērni, mazmazbērni. No rītiem pie brokastu galda kuplā ģimene sarunā dienā...

 • Volejbolisti sadala medaļas

  Beidzies Alūksnes novada volejbola čempionāts. Vīriešu komandu konkurencē par čempionu titulu cīnījās piecas komandas. Pārliecinoši sevi pierādīja...