Alūksnes rajona četrdesmitgade nosvinēta

Gada sākumā tika iegriezti četri Laika dzirnavu spārni Alūksnes rajona atjauno-šanas četrdesmitgades tematisko pasākumu ciklam, bet, tuvojoties gada nogalei, spārnu grieziens arī apturēts.

Gada sākumā tika iegriezti četri Laika dzirnavu spārni Alūksnes rajona atjauno-šanas četrdesmitgades tematisko pasākumu ciklam, bet, tuvojoties gada nogalei, spārnu grieziens arī apturēts.
16.novembra vakarā Alūksnes rajona padomē vēl pēdējo reizi tika dota iespēja atskatīties uz pēdējo četrdesmit gadu veikumu, kavēties atmiņās un pārdomās par bijušo. Šie gadi ir nesena pagātne, vēsture, ko vēl iespējams apzināt.
Tieši ar domu saglābt neseno vēsturi tapusi grāmata "Tuvā pagātne". Grāmatas tapšanā lielāko darbu ieguldījis vēsturnieks Jānis Polis. Viņš uz visiem notikumiem raugās no citas pozīcijas, jo Alūksnes rajonā ir iebraucējs. J.Polis norādīja, ka Alūksnē augstas raudzes vēstures pētīšana nekad nav notikusi un šāda grāmata ir solis uz vēstures apzināšanu un saglabāšanu.
Mums apkārt ir cilvēki, kas šo vēsturi veidojuši un turpina veidot, tāpēc noslēguma konferencē par dažādiem nopelniem tik pasniegti Goda raksti pašvaldību darbiniekiem. No Apes pilsētas ar lauku teritoriju atzinības saņēma Mudīte Kaktiņa, Velita Miesniece un Sandra Oto. Par ilggadēju darbu pašvaldībā Alūksnes pilsētā godināja Ainu Kaukalu, Tamāru Stafecku, Sanitu Ribaku, Silviju Bondari, Valdu Silicku, Maiju Akmentiņu un Aiju Ābeltiņu. No Alsviķu pagasta uzteica Maiju Kārkliņu, Gunu Vindeli, Gunu Sakni un Marinu Ramani.
Par darbu Trapenes pašvaldībā pateicās Lūcijai Maltavniecei, Jurim Puļļam un Lilitai Lazdiņai. Annas pašvaldībā godināts tika pagasta padomes priekšsēdētājs Aivars Fomins un pagasta sekretāre Anita Romere. Jaunalūksnes pagastā atzinību saņēma Ieva Zakarīte, Rudīte Pole un Benita Jušvajeva, Mālupes pagastā - Inta Ertmane un Janīna Stilve. Malienas pašvaldībā pateicās Dacei Dravniecei, Intai Cinglerei, Mārim Briediņam un Ieviņai Āboltiņai. No Ziemeru pagasta godināja Ilgu Voropajevu, Ilzi Briediņu un Jāni Bērtiņu. Par ilggadēju darbu Veclaicenes pašvaldībā pateicās priekšsēdētājai Silvijai Rēdelei un darbiniecēm Strautai Klaipai un Ainai Rencei.
Gaujienas pašvaldībā par ilggadēju un apzinīgu darbu pateicās Intai Zučikai, Ivetai Skujiņai un Anitai Kokai.
Jaunlaicenes nozīmīgākie cilvēki ir Inga Ārste un Sandra Jankovska. Jaunannieši pateicās Inārai Kravalei, Ievai Vimbai un Dainai Beļavai. Par nozīmīgu devumu pagastam un iedzīvotājiem atzinību izsniedza Pededzes pagasta priekšsēdētājai Intai Ņikitinai un darbiniecēm Antoņinai Girs un Mirdzai Kornei. Ilzenes pašvaldībā uzteica Dzintru Dzelzskalēju-Kalēju, Benitu Kokarēviču, Ainu Vāczemi un Olīviju Jēģeri.
Par pašaizliedzīgu darbu Zeltiņu pagastā pateicās priekšsēdētājai Elitai Laivai, Agritai Šaicānei, Austrai Cīmurei un Gunitai Palejai. No Liepnas pagasta godināja Lilitu Spirku, Laimu Kaņepi un Andri Spirku. Mārkalnes pašvaldībā godināja priekšsēdētaju Zinaidu Siliravu, Āriju Simanoviču, Lilitu Berkuli un Skaidru Koemeci. Kalcempju pašvaldībā uzteica Egitu Krili, Dinu Ozolu un Mārīti Vērsi. Pateicības tika izteiktas arī Ausmai Agarei, Vallijai Sarkangalvei un Signei Klētniecei no Virešu pagasta.
Godināti tika arī rajona padomes darbinieki - Gaida Zujeva, Regīna Killi, Vilnis Veļķeris, Vija Vārtukapteine, Astrīda Bētere, Valērijs Tabolkins, Nadežda Akimova, Laima Bebre, Daiga Neiberga, Gunārs Avotiņš, Baiba Meistere, Māris Āboltiņš un Skaidrīte Zēmele. Par ilggadēju darbu godināts tika arī Laimonis Sīpols. Par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu rajona izglītības attīstībā pateicās Guntai Kupčai, Margai Lipei, Rasai Laurei, Mārai Verbickai un Elenorai Ilsjānei.

Citu datumu laikraksti

  • Apmāca konfliktu risināšanā

    E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija un Alūksnes vidusskola pagājušajā nedēļā piedalījās Bērnu un ģimenes ministrijas rīkotajā konferencē...

  • Sākas pieteikšanās konkursam

    Sākot ar šo nedēļu, Sabiedrības veselības aģentūra aicina 7.-8.klašu skolēnus pieteikt savas klases dalību projektam „Nesmēķējošā klase...

  • Pavāru klase gatavo Mārtiņdienas mielastu

    Mārtiņdiena 10.novembrī iezīmējas ar rudens beigām un ziemas sākumu, bet tradīcijas vēsta, ka šie svētki svinami jau visu nedēļu.Mārtiņdiena...