Analizē obligāto apmācību

Alūksnes rajonā ir 521 piecus un sešus gadus vecs bērns, kas šajā mācību gadā ir uzsākuši obligāto pirmsskolas izglītības programmas apguvi.

Alūksnes rajonā ir 521 piecus un sešus gadus vecs bērns, kas šajā mācību gadā ir uzsākuši obligāto pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde (PII) "Sprīdītis" no 2003.gada 1.janvāra ir rajona bāzes iestāde piecus un sešus gadus vecu bērnu apmācībai, jo te ir visvairāk šī vecuma bērnu un skolotāju ar atbilstošu kvalifikāciju.
Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijas visos Latvijas rajonos izveidoja bāzes iestādes. To, cik pozitīva un negatīva ir no 2002.gada 1.septembra ieviestā norma par obligātu piecus un sešus gadus vecu bērnu apmācību, vērtē Alūksnes rajona skolotāji.
Strādā profesionāli skolotāji
"Esmu priecīga, ka rajonā ar mazajiem strādā 54 profesionāli speciālisti, jo 11 pedagogiem ir augstākā izglītība kā sākumskolas skolotājiem, bet pārējie ir pirmsskolas pedagogi. Reģistrētais bērnu skaits – 521 - neatbilst visu šī vecuma bērnu skaitam rajonā, jo uzskaites dati ir pretrunīgi. Apmēram 20 līdz 25 mazuļi neapmeklē obligātās nodarbības. Problēmas rodas, ja bērns apmācības grupu neapmeklē pieraksta vietā un kavē nodarbības. Kura bāriņtiesa ir tiesīga pieņemt lēmumu, kā šajā gadījumā rīkoties?" jautā Alūksnes rajona padomes Izglītības pārvaldes pirmsskolas un sākumskolas metodiķe Gunta Kupča.
PII "Sprīdītis" izglītības metodiķe Anita Šneidere atklāj, ka bērnudārzam kā bāzes iestādei ir iecere sniegt konsultācijas rajona PII skolotājiem katra mēneša pēdējā piektdienā pulksten 9.00. Pirmā konsultācija paredzēta 29.janvārī.
"Konsultāciju laikā skolotāji varēs vērot nodarbības pirmsskolā novētēt materiālo bāzi un tās izmantošanu. Tās būs praktiskas un individuālas apmācības. Šā mācību gada beigās rīkosim noslēguma konferenci rajona PII skolotājiem, kurā analizēsim paveikto piecus un sešus gadus veco bērnu apmācībā," stāsta A.Šneidere.
Svarīga ir materiālā bāze
Alūksnes PII "Pienenīte" vadītāja Ārija Driņina pozitīvi vērtē obligāto piecus un sešus gadus veco bērnu apmācību. "Ir starpība, vai bērns skolai ir sagatavots pirmsskolas izglītības iestādē, mājās vai uz 1.klasi atnāk bez iepriekšējas sagatavošanas. Pedagogam ar dažādi sagatavotiem bērniem ir grūti strādāt," uzsver Ā.Driņina.
Šogad "Pienenītē" audzēkņus sadalīja grupās – katrā septiņi bērni. Būtiska apmācībā ir materiālā bāze, ko nemitīgi nepieciešams atjaunot un papildināt. Tas ir liels darbs skolotājiem un bērnu vecākiem.
"Man kā vadītājai ir svarīgi, kādi pedagogi strādā ar bērniem. Pievēršu uzmanību tam, kāda ir skolotāju pieredze, izglītība, kā viņi strādā un saprotas ar kolēģiem. Nozīmīgi, lai pedagogam būtu maksimāli bieža saskarsme ar bērniem un viņš prastu mazo ieinteresēt uzzināt ko jaunu. Būtiski ir tas, lai bērni daudz strādātu praktiski," domā Ā. Driņina.
Būtiska ir vispusīga apmācība
Ziemeru pamatskolā piecus un sešus gadus vecos bērnus pirmsskolas izglītības grupā apmāca septīto gadu. Šī ir viena no retajām izglītības iestādēm, kur ar Ziemeru pagasta padomes finansiālu atbalstu apmācību sāka sešus gadus pirms obligātās prasības ieviešanas. Pašlaik to veic divas pirmsskolas skolotājas – Mārīte Rezgoriņa un Dace Pauloviča.
"Esam ieguvēji, ka apmācību praktizējam septīto gadu. Šajā laikā ir uzkrātas zināšanas un izveidota materiālā bāze. Lauku skolās bērnu skaits ar katru gadu samazinās. Pašreiz divās grupās apmācam 16 mazuļus. Domāju, ka laukos pirmsskolas skolotājam ir vieglāk strādāt, jo grupā ir mazāk bērnu nekā pilsētā. Tā ir iespēja katram pievērst vairāk uzmanības," spriež M. Rezgoriņa.
Viņa lepojas, ka ir izveidojusies laba sadarbība ar Ziemeru pamatskolu. "Bērni ir ieguvēji, ja mācās pamatskolas ēkā. Viņi atrodas skolas vidē. Ir zināms, kurš pedagogs bērnus mācīs 1.klasē. Gada sākumā un beigās vecākiem ir iespēja piedalīties atklātajās nodarbībās, lai varētu sekot bērnu attīstībai," klāsta M. Rezgoriņa.
Lai nerastos pārpratumi, sadarbībā ar sākumskolas skolotājām Ziemeros ir radīts bērnu zināšanu, prasmju un iemaņu apjoma saraksts - kas mazajam ir jāprot, beidzot sagatavošanas nodarbības. Tādējādi ir novērstas iespējamās domstarpības un pārmetumi, ka bērns ir nepilnīgi sagatavots skolai. Ar apmācības sistēmu ir apmierināti arī vecāki.
M.Rezgoriņa pieļauj iespēju, ka daži no viņiem vēlētos, lai obligāto apmācību sāktu trīs gadu vecumā. "Laukos vecākiem ir daudz darba, trūkst laika un līdzekļu, lai bērnu apmācītu. Lai risinātu šo problēmu, loloju sapni vienreiz mēnesī organizēt Mazās skoliņas nodarbības, kurā strādātu ar trīs un četrus gadus veciem mazuļiem un viņu māmiņām," atklāj skolotāja.
"Piecus un sešus gadus vecs bērns nav pirmklasnieks. Strādājot ar šā vecuma bērniem, ir svarīga mācīšanās organizācija – ar kādām metodēm strādāt, kādus materiālus izmantot, kā nodrošināt vecāku atbalstu šajā bērnu izglītības posmā, kā panākt, lai vecums, kas ir vispateicīgākais regulāru mācību uzsākšanai, nekļūtu par robežšķirtni, aiz kuras bērns uz visiem laikiem zaudētu interesi mācīties," saka G.Kupča.
Jārisina sociālas problēmas
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas pirmsskolas grupas skolotāja Iluta Apine agrāk strādāja PII "Vāverīte", bet nu pirmo gadu pirmsskolas apmācību veic piecus un sešus gadus veco bērnu grupā vidusskolā. Viņa kā priekšrocību vērtē to, ka apmācības grupa atrodas citā stāvā, kur nav mācību klases. "Diemžēl ārā nav rotaļu laukuma un smilšu kastes - atsevišķi norobežotas teritorijas, kur justies droši. Manuprāt, vispārējās izglītības darbinieki īsti neizprot, ko nozīmē pirmsskola. Viņi neizprot, ka šajā vecumā bērni vairāk darbojas praktiski, izzinot apkārtējo pasauli darbībā. Mācību metodes pirmsskolā un vispārējās izglītības iestādēs ir atšķirīgas," secina I.Apine.
Viņa uzsver, ka daudziem mazajiem audzēkņiem ir problēmas nokļūt skolā, īpaši laikā, kad ir skolēnu brīvdienas. "Ir vecāki, kas nevar bērnam nodrošināt skolā siltas pusdienas. Šo problēmu vajadzētu risināt valstiski. Ja ir valsts pieprasījums par obligātu izglītību, tad visiem vecākiem vajadzētu būt iespējai to nodrošināt," apgalvo I.Apine.
"Diemžēl ir vecāki, kas uzskata, ka pirmsskolas apmācība nav obligāta, tādēļ tam var veltīt mazāk uzmanības. Tomēr vairums atbalsta šo apmācību un palīdz veidot materiālo bāzi. Manuprāt, pirmsskolas apmācība ir nepieciešama, jo tā bērnus dara drošākus, zinošākus, palīdz atklāt un ārstēt logopēdiskās problēmas. Iespējams, ka vecākiem ir grūti izprast pirmsskolas apmācības nozīmi, jo viņi par to nav pietiekami informēti," norāda I. Apine.
Trūkst vecāku atbalsta
Alūksnes speciālās PII "Cālis" logopēde Lienīte Zvejniece atzīst, ka būtiskākās logopēdiskās problēmas ir saistītas ar skaņu izrunu. "Piecus un sešus gadus vecajiem bērniem ir vairāk logopēdisku problēmu nekā tiem mazuļiem, kas pie mums mācās no trīs gadu vecuma. Ja nebūtu ieviesta obligātā apmācība, bērnus audzinātu mājās līdz skolas vecumam un tikai tad atklātu šīs problēmas. Pozitīvi, ka mēs ar bērniem, varam sākt strādāt agrāk un novērst nepilnības," klāsta L.Zvejniece.
"Vecāki un arī pedagogi reizēm aizmirst, ka šā laika bērni dzīvo citā pasaulē, kurā svarīgi nav apgūt kādas noteiktas zināšanas, jo tās mūsdienu apstākļos nemitīgi papildinās un mainās, bet iemācīties mācīties patstāvīgi visu mūžu," akcentē G.Kupča.
"Ir būtiski, lai pirmsskolas vecumā ar bērnu daudz strādātu arī vecāki - rotaļātos un mācītu praktiskas iemaņas. Bet ir tādi, kas dzīvo pēc principa - bērnu audzinu tā, kā mani audzināja. Domāju, gandrīz katrā izglītības iestādē ir bijusi vecāku skola vai viņiem organizētas nodarbības, kam sākumā bijusi atsaucība, bet tā ātri vien noplakusi," spriež Ā.Driņina. Viņa norāda, ka svarīga ir vecāku sadarbība ar pedagogiem. Skolotājam, runājot ar vecākiem, ir jābūt taktiskiem.
Alūksnes PII "Sprīdītis" pirmsskolas skolotāja Inese Paringa priecājas, ka viņas grupiņas bērnu vecāki nemitīgi interesējas, ko lolojums dienā ir darījis un kā viņam veicas. Viņa strādā pēc programmas "Soli pa solim". "Skolotāja uzdevums ir bērnu ieinteresēt un rosināt viņā vēlmi darboties," uzskata I.Paringa.
Jaunalūksnes pagasta PII "Pūcīte" skolotāja Lauma Gagaine norāda, ka vecākiem organizē atklātās nodarbības, bet līdz šim neviens tās nav apmeklējis. "Ir vecāki, kas uzskata, ka viss ir jādara PII skolotājam, tādējādi atbrīvojot viņus no atbildības par bērnu audzināšanu. Reizēm ir grūti izprast, kādēļ viņi nevēlas sadarboties ar pedagogiem," saka L.Gagaine.
Jārūpējas par bērnu drošību
G. Kupča norāda, ka katrā izglītības iestādē būtu nepieciešams izvērtēt, kā bērns uz turieni nokļūst, vai tiek ievērotas likuma normas par bērnu dzīvības un veselības aizsardzību. Lauku pašvaldību PII un arī pilsētās aktuāli ir panākt, lai visi vecāki vakarā ierodas uz bērnudārzu pēc mazuļa un neliek vienam iet mājās. "Diemžēl laukos tas ir sarežģīti, jo daudzi bērni dzīvo tālu no skolas, vecāki viņiem nevar atnākt pakaļ un mums nākas mazos sūtīt mājās ar maršruta vai skolēnu autobusiem. Protams, tas ir riskanti, bet citas izejas nav," sūrojas M. Rezgoriņa.
"Mēs, pedagogi, apņemamies darīt visu bērnu labā un ceram, ka ar laiku arī valsts atbalsts būs lielāks. Uzskatu, ja ir ieviesta obligāta pirmsskolas apmācība, tad arī finansējumam vajadzētu būt obligātam, lai varētu izveidot atbilstošu materiālo bāzi, domāt par attīstību un atbalstīt pedagogu tālākizglītību. Jāsaka paldies visiem pedagogiem, kas ar izdomu un entuziasmu paši gatavo uzskates materiālus," saka Ā.Driņina.

Citu datumu laikraksti

 • Horoskopi šodien

  Mežāzim nav jātiecas pēc taisnības.Mežāzim nav jātiecas pēc taisnības AUNS. Pieņemiet drauga piedāvājumu palīdzēt atrisināt kādu darba problēmu....

 • Palīdz kareivjiem būt soli tuvāk Dievam

  Augustā būs četri gadi, kopš Ilmārs Marhels ir Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona kapelāns.Augustā būs četri gadi, kopš Ilmārs Marhels ir Alūksnes...

 • Tavas saules un pērkonu krustīti, arī tālumā tevi paturam tuvu

  Cilvēka mūžu nevar ielikt gadu rāmjos. Tas mērāms atmiņu siekos. Tik ilgi, cik mēs kādu cilvēku atceramies, viņš dzīvo.Cilvēka mūžu nevar ielikt gadu...

 • Vai no Eiropas Savienības var izstāties?

  Jo tuvāk nāk brīdis, kad lemsim par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, jo biežāk uzdodam jautājumu, vai varēsim no tās arī izstāties?Jo tuvāk nāk...

 • Plānotais ir izpildīts

  VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļai 2002. gadā plānotais ir izpildīts. Kopbudžeta ieņēmumi palielinājušies par 289 510 latiem.VID...

 • Gūst medaļas Latvijas čempionātā slēpošanā

  Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi labi startējuši Latvijas čempionātā slēpošanā, kas notika 11. un 12.janvārī Madonā.Alūksnes Bērnu...