Bāriņtiesas darbs vieglāks nekļūst

Beidzoties Apes novada bāriņtiesas sastāva, kas bija ievēlēts uz pieciem gadiem, pilnvarām, Apes novada domes sēdē vakar deputāti izvērtēja bāriņtiesas darbu. Par to, kā šo gadu laikā veicās, stāsta bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Silauniece.

Lēmumi – lielākā apjomā
2017.gadā bāriņtiesa pieņēmusi 23 lēmumus, no kuriem trīs lēmumi bijuši par bērna iespējamo aizgādības tiesību pārtraukšanu un arī trīs par bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu. Bāriņtiesa pērn pieņēmusi par pieciem lēmumiem mazāk nekā 2016.gadā, bet par pieciem vairāk nekā 2015.gadā. 2017.gadā bāriņtiesa divas reizes pieņēmusi lēmumu par bērna mantas pārvaldību, tikpat arī par aizgādības tiesību pārtraukšanu, par aizgādņa tiesību un pienākumu apjoma grozīšanu. Pērn bāriņtiesa piedalījusies 9 tiesas sēdēs, saņēmusi izskatīšanai 98 iesniegumus un sūdzības. D.Silauniece norādīja, ka saņemta tikai viena sūdzība par bāriņtiesas darbu, ko izvērtējusi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija savas kompetences ietvaros, sniedzot bāriņtiesai savu atzinumu un ieteikumus. Pārējās sūdzības lielākoties ir par ikdienā novērotām situācijām, piemēram, par dažādām situācijām ģimenēs.
„Lēmumu skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mazāks, toties lēmumu apjomi ir krietni lielāki – pat uz desmit lapām. Tas nozīmē, ka situācijās, kurās bāriņtiesai ir jāpieņem lēmums, tiek piesaistītas vairākas institūcijas izvērtēšanai un viedokļa noskaidrošanai, lai bāriņtiesas lēmums būtu argumentēts un pamatots ar faktiem, kas iegūti sadarbības ceļā. Darba apjoms mazāks nepaliek, varētu teikt, ka darbs kļūst sarežģītāks,” skaidroja D.Silauniece.

Apseko ģimenes
Bāriņtiesa, pārbaudot ģimeņu un personu dzīves apstākļus, pērn sastādījusi 104 sarunu protokolus, kā arī 7 mantas apskates aktus. 2017.gada laikā bāriņtiesa iesniegusi tiesai 2 prasības pieteikums par aizgādības tiesību atņemšanu, sagatavojusi 2 aktus par mantojuma saraksta inventāra sastādīšanu, 1 aktu par testamenta pieņemšanu glabāšanā, 4 aktus par testamenta sastādīšanu. Kopš Apes novada bāriņtiesas izveidošanas 2013.gadā, bāriņtiesa pēdējo piecu gadu laikā ir veikusi 1357 notariālās darbības un apliecinājumus. Bāriņtiesa sniegusi konsultācijas dažādās situācijās, arī par vardarbību ģimenē, pagaidu aizsardzību pret vardarbību ģimenēm, bērnu aprūpi un audzināšanu, par mediācijas iespēju domstarpību risināšanā, kas skar jautājumu par domstarpībām starp bērnu un vecākiem.

Pārvēl to pašu sastāvu
Iedzīvotāji konsultēti par saskarsmes tiesību izmantošanu, īpašuma atsavināšanu un iegūšanu un citiem jautājumiem, kas ir bāriņtiesas kompetencē. Piecu gadu laikā Apes novada bāriņtiesā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija trīs reizes veikusi pārbaudes. Pārkāpumi bāriņtiesas darbā netika konstatēti. „Bāriņtiesā strādāju kopš 2002.gada, un līdz šim nevienu reizi bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts tiesā, taču ar lēmuma pārsūdzību ir jārēķinās, jo lēmums, kas skar kāda tiesības un intereses, rada personai tiesības lēmumu pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā,” norādīja D.Silauniece.
Deputāti līdzšinējo bāriņtiesas darbu novērtēja atzinīgi un nolēma, ka Apes novada bāriņtiesa turpinās pildīt savus pienākumus esošajā sastāvā, kam piekrita arī bāriņtiesas locekļi. Apes novada domes deputāti vakar domes sēdē bāriņtiesas sastāvā ievēlēja D.Silaunieci, Līviju Karro, Zigurdu Safranoviču, Iviju Kaktiņu un Lindu Barkovsku. 

Vecākiem trūkst izpratnes
D.Silauniece norāda, ka Apes novada ģimenēs, kuras periodiski atrodas bāriņtiesas redzeslokā, pastāv problēmas ar pilnvērtīgu bērnu aprūpi. Bieži kā galvenā problēma ir alkohola lietošana, kas traucē bērnu pilnvērtīgu aprūpi. “Kā problēmu var minēt arī vecāku neizpratni par bērna vajadzībām atbilstoši viņa vecumposmam un attīstībai, kā arī par audzināšanas metodēm. Starp vecākiem bieži pastāv strīds par saskarsmes tiesību izmantošanu ar bērnu, un nereti vecāki savas domstarpības un konfliktus risina, manipulējot ar bērniem,” norāda D.Silauniece.
Pirms pieņemt kādu konkrētu lēmumu, bāriņtiesa izvērtē esošo situāciju, un, ievērojot normatīvajos aktos noteikto, vecākiem tiek dots laiks uzdevumu izpildei, kas veicami sadarbībā ar novada sociālo dienestu, lai novērstu esošos riskus, kas varētu būt par pamatu aizgādību tiesības pārtraukšanai.

Lēmumus pieņem izvērtējot
“Lēmums konkrētajā situācijā tiek pieņemts tikai pēc noteikto uzdevumu izpildei norādītā termiņa beigām, kā arī saņemtās informācijas, kas pieprasīta no institūcijām, lai bāriņtiesa varētu pieņemt argumentētu un juridiski pamatotu lēmumu, ja vien lēmums nav jāpieņem nekavējoties. Pēc aizgādības tiesību pārtraukšanas vienam no vecākiem, bērns tiek nodots otra vecāka aprūpē, ja tas ir iespējams, taču, ja aizgādības tiesības tiek pārtrauktas abiem vecākiem vai pastāv apstāklis, ka ir viens no vecākiem, bērns tiek nodots aizbildņa aprūpē, bet, ja tas nav iespējams, tiek ievietots bērnu sociālās aprūpes institūcijā. Situācijas, kad ārpusģimenes aprūpi bērniem nodrošina institūcija, bāriņtiesa regulāri meklē iespēju mainīt ārpusģimenes aprūpes veidu,” viņa norāda.

Vai gatavi būt vecāki?
D.Silauniece neslēpj, ka ir vecāki, kuriem ir zema vērtību sistēma. “Līdz ar to šie vecāki nespēj mainīt situāciju, novērst riskus, kas bijuši par pamatu aizgādību tiesību pārtraukšanai. Arī radīt pozitīvu dinamiku un apstākļus, ka viņu bērni ir aprūpēti, nodrošināti ar viņu vecumposmam nepieciešamo gan fiziski, gan emocionāli, ir mīlēti ģimenē. Kāpēc ir šādas situācijas – viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu nav, jo pastāv virkne faktoru, piemēram, pagātnes pieredze, sociālekonomiskās problēmas, bezdarbs, kā arī katrs vecāks, katrs bērns ir individualitāte, atšķirīgs pēc situācijas un savas pieredzes vai tās trūkuma. Situācijas, ar kurām jāsaskaras praksē, rada pamatu domāt, ka ir vecāki, kuri faktiski nav gatavi būt par vecākiem, taču bērns ir ienācis viņu dzīvēs, un tas uzliek virkni pienākumu. Kā Māte Terēze ir teikusi, ka mūsdienās katrs šķiet iekritis tādā steigā, norūpējies par straujāku attīstību, lielākām bagātībām un tamlīdzīgi, ka bērniem atlicis tik maz laika priekš saviem vecākiem, vecākiem atlicis tik maz laika citam priekš cita, un tieši mājās sāk brukt pasaules miers,” atzīst D.Silauniece.
Bāriņtiesa novēl uz mirkli apstāties ikdienas steigā, pavērties sev apkārt un novērtēt to, kas dots. Vairāk laika veltīt otram, bērniem un ģimenei un sargāt tās vērtības kā visnenovērtējamāko dārgumu.
— Agita Bērziņa

Citu datumu laikraksti

 • E-veselība klibo 2

  E-veselība klibo

  Jaunais gads Latvijā sācies ar obligātu valsts E-veselības sistēmas lietošanu, kas paredz, ka turpmāk darbnespējas lapu un valsts kompensējamo zāļu...

 • Būs jāpiejož jostas

  Alūksnes novadā šogad būs jāpiejož jostas ciešāk – iedzīvotāju skaits novadā samazinājies un līdz ar to arī pašvaldības budžets. Par Alūksnes novada...

 • Alūksne īsumā

  Alūksne ◆ 29.decembrī pulksten 10.33 ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Laurencenes ielā Alūksnē, kur daudzdzīvokļu mājā kādā dzīvoklī...