Deputātu kandidāti atbild un aicina balsot

“Alūksnes Ziņas” dod iespēju laikrakstā uz trim jautājumiem atbildēt visu deputātu kandidātu sarakstu pirmajām personām.

"Alūksnes Ziņas" dod iespēju laikrakstā uz trim jautājumiem atbildēt visu deputātu kandidātu sarakstu pirmajām personām.
1. Kāpēc, jūsuprāt, iedzīvotājiem būtu jābalso tieši par jūsu sarakstu?
2. Ko jūsu pārstāvētā vēlētāju apvienība/partija vai atsevišķi tās cilvēki ir labu paveikuši jau pirms vēlēšanām?
3. Pirmais darbs, ko noteikti paveiksiet ievēlēšanas gadījumā?
Alsviķu pagasts
Sandra Zeltiņa, Alsviķu pagasta padomes priekšsēdētāja (vēlētāju apvienība "Pieredze un darbs"):
1. Visi astoņi deputātu kandidāti ar līdzšinējo darbu ir pierādījuši piederību savam pagastam. Mazsvarīgi nav tas, ka visi ir gatavi strādāt kā deputāti.
2. Ņemot vērā, ka četri no apvienības patlaban ir deputāti, nozīmīgākais veikums - izveidota mūzikas skolas filiāle Strautiņu pamatskolā. Visus gadus liela uzmanība ir pievērsta iestāžu remontam, ieguldot līdzekļus, arī pagasta sakoptībai. Pērn pagastā tika noorganizēti Pagasta svētki.
3. Turpināsim iesāktos darbus. Nozīmīgākais darbs būs sporta laukuma izbūve pie pamatskolas.
Ēriks Mediss, zemnieku saimniecības "Rīti" īpašnieks (vēlētāju apvienība "Attīstība nākotnei"):
1. Jauna un pieredzējusi komanda, kas skaidri redz pašvaldības attīstības tendences un var piedāvāt konkrētus risinājumus pagasta pašvaldības tālākai attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.
2. Esam darbojušies konstruktīvā opozīcijā, norādot uz pieņemto lēmumu trūkumiem un nepilnībām, tajā pašā laikā atbalstot pareizu un racionālu lēmumu apstiprināšanu un pieņemšanu.
3. Pagastā par pirmo un galveno uzdevumu uzskatām izpildvaras institūcijas atdalīšanu no lēmējvaras, kas ļautu nodrošināt efektīvāku lēmumu izpildi un kontroli.
Jaunlaicenes pagasts
Rasma Muceniece, Jaunlaicenes pagasta padomes priekšsēdētāja (vēlētāju apvienība "Mēs Jaunlaicenei"):
1. Mūsu sarakstā ir cilvēki, pēc kuru paveiktā darba ir redzami rezultāti pagasta attīstībā, tajā skaitā izglītībā, kultūrā un arī saimnieciskā darbībā. Mūsu saraksts ir vispusīgs, tas aptver dažādu jomu pārstāvjus - pedagogus, uzņēmējdarbību, kultūru, zemniekus, pagasta administrāciju. Viņiem ir zināma pieredze šo darbu veikšanā. Šā saraksta deputātu kandidāti turpina tālākizglītību, lai zināšanas realizētu pagasta attīstībai.
2. Sarakstā ir cilvēki, kas ikdienā saskaras ar to, kas publicēts priekšvēlēšanu programmā, visi iesāktie darbi ir jāturpina. Viens no darbiem ir kultūrvides sakopšana, īpaši parka teritorijas atjaunošana, ir uzsākta projekta izstrāde par šā parka sakopšanu.
3. Pašvaldību specifika ir tāda, ka daudzi nozīmīgi darbi jāveic reizē, grūti izdalīt, kurš kurā brīdī ir svarīgāks un ar ko būtu jāsāk. Tuvojas pavasaris, tāpēc katram kārtīgam saimniekam vispirms jāsāk ar savas sētas sakopšanu. Arī mums viens darbs būs pagasta apkārtnes sakopšana, īpaši daudz darāmā pēc vētras postījumiem būs Jaunlaicenes parkā un Opekalna kapsētā, jo šīs vietas ir katra jaunlaicenieša sentēvu mantojums, lepnums un arī Jaunlaicenes vizītkarte.
Juris Muriņš, SIA "Ozoli SA" autokāra vadītājs (vēlētāju apvienība "Jaunlaicene"), un Benita Bukaldere, SIA "Vistako" direktore (vēlētāju apvienība "Jaunā nākotne") nevēlējās atbildēt uz jautājumiem.
Mālupes pagasts
Iveta Priede, Mālupes pagasttiesas priekšsēdētāja (vēlētāju apvienība "Mēs savam pagastam"):
1. Mūsu sarakstā visi ir jauni deputātu kandidāti, no iepriekšējiem deputātiem nav neviena. Viņi pārstāv dažādas nozares, ir darbīgi un vēlas strādāt.
2. Nevar, protams, teikt, ka neesam neko darījuši, tikai kā deputāti pagaidām sevi neesam pierādījuši. Viens no saraksta ilgāku laiku strādā pašvaldībā.
3. Sāksim ar to, pie kā iepriekšējie deputāti būs apstājušies. Darbu turpināsim, vienosimies ar otru sarakstu un strādāsim kopā.
Janīna Stilve, Mālupes pagasta padomes zemes ierīkotāja (vēlētāju apvienība "Mēs - Mālupei"):
1. Esam strādājuši jau iepriekš un izveidojuši saraksta kodolu arī jaunajam sasaukumam. Mums ir pieredze šajā darbā.
2. Esam atbalstījuši pagasta iedzīvotājus, sniedzot viņiem informāciju par dažādām aktualitātēm, atbalstījuši visus labos darbus, projektu izstrādi.
3. Neko radikālu neizdarīsim. Esam atbalstījuši tagadējā priekšsēdētāja darbību, viņa iesākto darbu turpināsim. Finansējuma pašvaldībai vairāk nebūs. Nepieciešams ar projekta palīdzību piesaistīt finansējumu Sofikalna tautas namam, tā ir aktuāla problēma. Jaunajam sasaukumam tas būtu jāizdara.
Pededzes pagasts
Inta Ņikitina, Pededzes pagasta padomes priekšsēdētāja (vēlētāju apvienība "Diena pēc rītdienas"):
1. Nedomāju, ka noteikti vajadzētu balsot par mūsu sarakstu. Mums ir divi saraksti, varētu būt pat vairāk. Cilvēki paši izvērtēs, par ko balsot. Ticu, ka tiks izvēlēti deputāti no abiem sarakstiem. Jo vairāk domu tiek izteikts, jo ieguvums ir lielāks.
2. Iedzīvotājiem vislabāk ir redzams, kas ir izdarīts. Protams, ne visi novērtē paveikto. Uzskatu, ka darbs ir padarīts un līdzekļi lieki nav iztērēti. Tērējam tur, kur tas ir nepieciešams, vispirms jau izglītībai. Pērn skolai tika nomainīts jumta segums. Skolai pagastā ir jābūt, jāsaglabā gan tās ēka, gan darbība tajā. Izglītībai ir jābūt prioritātei.
3. Ceru, ka cilvēki novērtēs mūsu iepriekš darīto. Protams, nekādus lielus kalnus mēs nevaram gāzt. Nesolu, ka uzreiz varēsim paveikt kaut ko lielu, jo līdzekļu nav daudz. Visus darbus veiksim pakāpeniski, tos, kas ir ietverti mūsu pagasta attīstības plānā, turpināsim iesāktos projektus.
Jānis Bundzens, zemnieku saimniecības "Senatnes 2" īpašnieks (vēlētāju apvienība "Dzimtais pagasts"):
1. Daļa deputātu kandidātu jau ir strādājuši un īstenojuši idejas. Sarakstā ir dažādu paaudžu cilvēki, kas vēlas strādāt.
2. Saraksta kandidāti pagastā ir pazīstami un sevi ir pierādījuši ar ikdienas darbu, strādājot arī pagasta labā.
3. Negribam nevienu vest uz saulaino nākotni. Pagastā nav nekā ārkārtēja, kas būtu krasi jāmaina. Mūsu programmā viena no pamatnostādnēm ir sakārtot pagasta infrastruktūru. Ir jāsakārto ceļi, lai to dēļ iedzīvotāji nepamestu mājas. Iedzīvotājiem jānodrošina pēc iespējas lielāka informācijas pieejamība, jāatbalsta uzņēmējdarbība. Jāveicina jauniešu interese par pagastu, lai viņiem būtu darbs, interesantas atpūtas iespējas, lai viņi nevēlētos iet projām no laukiem un domātu par pagasta nākotni.
Jaunalūksnes pagasts
Benita Jušvajeva, Jaunalūksnes pagasta padomes priekšsēdētāja (vēlētāju apvienība "Jaunalūksne"):
1.Katram ir tiesības balsot "par" vai "pret" mūsu sarakstu. Domājams, ka tā nav vienaldzība pret pagastā notiekošo, un iedzīvotāji uzskata, ka pašreizējais deputātu sastāvs ir spējīgs turpināt iesākto darbu.
2. Bejas pamatskolas renovācija. Par spīti notikušajai ugunsnelaimei, tā izremontēta atbilstoši mūsdienu prasībām: 1. līdz 4.klašu mācību telpas, sanitārie mezgli, sakārtota apkure. Uzsākti remontdarbi Kolberģa tautas namā, pabeigts jumta remonts, sakārtota elektroinstalācija un sanitārie mezgli. Daudz paveikts sociālajā jomā, atbalstīti maznodrošinātie iedzīvotāji, citas iedzīvotāju grupas. Tautas nama rīkotajos pasākumos piedalās daudz pagasta iedzīvotāju.
3. Kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, kas jau iesākta. Nepieciešams veikt pasākumu kompleksu, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti. Tā ir aktuāla problēma gan Bejā, gan Kolberģī. Jāpilnveido sociālais darbs, vairāk jāatbalsta nomalēs dzīvojošie iedzīvotāji, jāturpina atjaunot pagasta ceļi.
Veclaicenes pagasts
Silvija Rēdele, Veclaicenes pagasta padomes priekšsēdētāja (vēlētāju apvienība "Veclaicene"):
1. Apvienībā ir dažādu profesiju pārstāvji, viņi ir zinoši un spējīgi strādāt. Sarakstā ir daži šā sasaukuma deputāti, kam ir pieredze, arī pašvaldības darbā.
2. Iepriekšējās vēlēšanās tika ievēlēti deputāti no divām apvienībām. Strādājām kopīgi un vienoti, esam daudz paveikuši - daļēji ir sakārtota infrastruktūra, veikti remontdarbi skolā, feldšeru - vecmāšu punktā, izstrādāts pagasta attīstības plāns un dabas aizsardzības plāns. Iegūts finansējums, īstenojot dažādus projektus. Šajā darbā daudz veikuši ne tikai deputāti, bet arī iestāžu vadītāji un darbinieki. Ir sakārtots ceļu fonds un apkopoti materiāli ceļu inventarizācijai.
3. Jāizveido pastāvīgās komisijas, turpināsim iesāktos darbus. Ir izstrādāti divi projekti - velotūrisma taka - vēsturiskais Kornetu lielceļš un atpūtas zona Kornetos. Veicināsim un atbalstīsim uzņēmējdarbības attīstību, arī lauksaimniecības, līdz ar to radīsies darba vietas tiem, kas vēlas strādāt. Lielāku uzmanību pievērsīsim sociālajai aprūpei, nodrošināsim palīdzību tiem, kam tā visvairāk ir nepieciešama, atbalstīsim kultūru. Izstrādāsim jaunus projektus, lai papildinātu ar finansējumu pieticīgo budžetu. Ceram, ka projekti būs kopīgi ar pierobežas kaimiņiem - igauņiem. Vēlamies juridiski sakārtot pašvaldības nekustamos īpašumus.
Aija Drīle, Veclaicenes pagasta padomes sociālā darba organizatore, kasiere (vēlētāju apvienība "Korneti"):
1. Pirmkārt, tāpēc, lai cilvēkiem dotu iespēju izvēlēties sev tīkamus pārstāvjus pagasta padomei. Otrkārt, sarakstā ir cilvēki, kas var un grib strādāt sabiedrības labā. Mūsu saraksts pārstāv dažādas jomas.
2. Esam izveidojuši savu darbības programmu, apzinājuši galvenos jautājumus, ko varētu risināt jaunā pagasta padome. Prioritāte - iedzīvotāju informēšana par aktualitātēm, arī par iespējām saņemt Eiropas finansējumu.
3. Neveiksim lielas reformas, bet turpināsim tagadējā sasaukuma iesākto darbu, jo pārtraukums tajā nedrīkst būt.

Citu datumu laikraksti

  • Plāno atcelt ienākumu nodokļa maksāšanu

    Paredzams, ka meža īpašniekiem vairs nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par to īpašumā esošā meža pārdošanu izciršanai un darījumiem ar tajā...

  • Mācības pielāgos reālās dzīves prasībām

    Nākamajā mācību gadā būs izmaiņas pamatizglītības mācību saturā.Nākamajā mācību gadā būs izmaiņas pamatizglītības mācību saturā. Notiks pārmaiņas...

  • Nedēļas nogalē kļūs aukstāks

    Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra sola, ka nedēļas nogalē kļūs aukstāks. Gaisa temperatūra sestdienas un svētdienas naktī būs no...