Eiropas Sociālais fonds - jaunas iespējas bezdarbniekiem un darba devējiem

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludinājusi trīs atklātos projektu konkursus Eiropas Sociālā fonda finansējumam.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludinājusi trīs atklātos projektu konkursus Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumam.
Līdzekļi paredzēti darba prakšu vietu veidošanai jauniešiem bezdarbniekiem, subsidēto darba vietu izveidošanai un darba tirgus pētījumiem.
Kas ir Eiropas Sociālais fonds? Tas ir ES finanšu instruments. Vienkāršāk - Eiropas Savienības nauda, kas paredzēta Eiropas nodarbinātības stratēģijas ieviešanai. Tas nozīmē, ka ar dažādiem projektiem tiks palīdzēts bezdarbniekiem, kuriem vairāku iemeslu dēļ grūti atgriezties darba tirgū, lielākoties nav praktisku darba iemaņu profesijā. Vienlaikus dažādās valsts institūcijās tiks izsludināti arī projektu konkursi izglītības un tālākizglītības attīstībai un sociālās atstumtības mazināšanai. Nodarbinātības valsts aģentūrā kopš marta ir izveidots Eiropas Sociālā fonda departaments, kas ir ESF otrā līmeņa starpniekinstitūcija un nodarbojas ar ESF finansējuma apguvi. Kopumā nodarbinātības veicināšanas projektiem paredzēti aptuveni 76 miljoni eiro. Šī ir īpaša iespēja darba devējiem, jo valsts ir radusi iespēju nodarbinātības projektu realizācijai pilnā apmērā nodrošināt finansējumu, īstenotājiem sava nauda nav jāiegulda.
Projektu pieteicēji var būt tikai juridiskas, bet ne fiziskas personas.
"Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai". Mērķis - radīt analītisku bāzi, kas varētu būt par pamatu lēmumu pieņemšanai efektīvas nodarbinātības politikas izstrādei un ieviešanai visos līmeņos.
Projektā var veikt pētījumus par Latvijas darba tirgu līdz pat detalizētai konkrētu darba tirgus attīstības aspektu izpētei un rekomendāciju izstrādei. Projektu var realizēt starptautiskā, nacionālā, reģionālā, vietējā, kā arī nozares, uzņēmuma vai institūcijas līmenī. Minimālajai projekta summai jābūt 2000 latu. Juridiskām personām, kuras piesakās uz šo aktivitāti, jārēķinās, ka ESF ieguldījums apstiprinātajos projektos būs 75procenti.
"Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem". Mērķis - uzlabot 18 līdz 25 gadus vecu bezdarbnieku konkurētspēju darba tirgū un veicināt iesaistīšanos darba tirgū.
Projektā paredzēts izveidot darba prakses vietas 18 līdz 25 gadus veciem jauniešiem, kuri ir reģistrējušies kā bezdarbnieki. Tiem jābūt jauniešiem, kas ieguvuši augstāko, vidējo profesionālo, arodizglītību, kā arī vidējo izglītību ar papildu profesiju apliecinošu dokumentu, bet darba pieredzes trūkuma dēļ nevar iekārtoties darbā. Darba prakse vienam jaunietim var ilgt 6 līdz 9 mēnešus. Minimālā projekta summa 3500 lati. Projektam paredzēts 75 procentu ES finansējums un 25 procentu valsts budžeta finansējums.
"Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām". Mērķis - paaugstināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju konkurētspēju darba tirgū un sekmēt viņu iesaistīšanos darba tirgū.
Šai projektā paredzēta subsidēto darba vietu izveide bezdarbniekiem ar vai bez profesionālās izglītības vai praktiskajām iemaņām profesijā. Sociālās atstumtības riska grupas bezdarbnieki ir: ilgstošie bezdarbnieki, invalīdi, pirmspensijas vecuma cilvēki, vecāki pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, vientuļie vecāki, daudzbērnu ģimeņu vecāki, personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma vietām un citi. Nosacījumi - iesaistīt personu projektā var tikai tad, ja tā reģistrēta kā bezdarbnieks. Invalīdu bezdarbnieku ar kustību vai redzes traucējumiem var nodarbināt viņa dzīvesvietā. Ja projektā nodarbināts invalīds, tad jāparedz sadarbība ar ergoterapeitu. Invalīda darba vietas pielāgošanai tiks izmantots vienreizējs finansējums līdz 500 latiem. Viena cilvēka nodarbināšana subsidētajā darba vietā var būt 9 līdz 12 mēnešus. Minimālā projekta summa 5000 lati. Projektam paredzēts 80 procentu ES finansējums, 20 procenti - valsts budžeta finansējums
Kas vēl jāzina projektu pieteicējiem? Projekta ilgums nedrīkst pārsniegt trīs gadus. Projekta īstenošanai kārtējā gadā piešķirtos līdzekļus var apgūt vēl divus gadus pēc piešķīruma gada. Tiem, kuri pieteiks projektus aktivitātēs "Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem" un "Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām", paredzētas noteiktas materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojumu izmaksas, kā arī dažādas vienreizējas subsīdijas bezdarbnieka darba vietas iekārtošanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādei, kā arī atalgojums darbiniekiem, darba vadītājiem, projekta administrēšanas izmaksas un cits. Abās aktivitātēs var veidot kā vienu, tā arī vairākas darba vietas, ir jāparedz darba vadītājs. Projekta pieteicējs projekta ieviešanā var piesaistīt vienu vai vairākus sadarbības partnerus - valsts vai pašvaldību institūcijas, nevalstiskās institūcijas, sociālos partnerus, komercsabiedrības.
Priekšrocības būs projektiem, kas piedāvās apmācības un darba iespējas pēc iespējas tuvāk bezdarbnieku dzīvesvietai, tā veicinot reģionu nodarbinātības problēmu risināšanu.
Projekta pieteikums un pielikumi jāiesniedz līdz 2.septembrim pulksten 12.00 NVA ESF departamenta reģionālajās nodaļās. Papildu informācija atrodama Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā (www.nva.lv) un NVA Eiropas Sociālā fonda departamenta reģionālajās nodaļās.

Citu datumu laikraksti

 • Eiropas kampaņas “Būvē droši!” pasākumi turpinās

  Kampaņu organizē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kā arī ES...

 • Nekas nav līdz galam izlemts

  Latvijas politiķi izvairās pieņemt konkrētus lēmumus. Mūsdienu politika balstās uz politiskās sadzīvošanas stratēģijām, nevis konsekventiem...

 • Vai pensionāram aizdod naudu?

  Vai Alūksnē ir tāda banka vai iestāde, kas pensionāram var aizdot 100 latu operācijai?Vai Alūksnē ir tāda banka vai iestāde, kas pensionāram var...

 • Atbalsta Bībeles muzeja bukleta izdošanu

  Alūksnes pilsētas dome parakstījusi līgumu ar Vācijas vēstniecību par Bībeles muzeja bukleta atjaunošanu. Paredzams, ka to iespiedīs līdz Bānīša...

 • Tiksies ar veselības ministru

  Rīt Smiltenē Ziemeļaustrumu slimokases dibinātāji tiksies ar veselības ministru Rinaldu Muciņu, lai runātu par slimokases pārveidi par SIA.Rīt...

 • Labiekārto Ezeriņu kapličas apkārtni

  Šonedēļ pie Ezeriņu kapsētas kapličas paredzēts vest melnzemi un sēt zālāju. Tas būs pēdējais darbs, ko šovasar veiks kapličas teritorijas...