Ģimnāzijā akreditēta vēl viena izglītības programma

Šodienas darba tirgū aizvien vairāk palielinās pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem. Svarīgi apgūt svešvalodas, datorprasmes un citu.

Šodienas darba tirgū aizvien vairāk palielinās pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem. Svarīgi apgūt svešvalodas, datorprasmes un citu. Liela nozīme saskarsmes un komunikāciju iemaņu apguvei, cilvēka vispārīgajām zināšanām un intelektam.
E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 10. līdz 12.klašu skolēni apgūst zināšanas piecās vispārējās vidējās izglītības programmās, no tām četras ir akreditētas iepriekšējā skolas akreditācijā:
* matemātikas, dabaszinību un tehnikas;
* humanitārā un sociālā ar valodu ievirzi;
* humanitārā un sociālā ar sociālo zinību ievirzi;
* vispārizglītojošā.
Profesionāli orientētā virziena programmu - komerczinības - sākām realizēt 2002./2003. mācību gadā. Programmā tika uzņemti skolēni, kuriem mācību sasniegumu vērtējums matemātikā un angļu valodā bija optimālā līmenī. Visi 28 skolēni, kuri uzsāka mācības šajā programmā jau 10.klasē, pašreiz turpina sekmīgi mācīties 12.d - komerczinību klasē.
Apzinoties izmaiņas izglītības politikā un prasības dokumentu izstrādē, komerczinību programmas akreditācitāciju skolas administrācija plānoja 2004./2005. mācību gada 1. semestrī, lai izglītojamie saņemtu visiem normatīvajiem aktiem atbilstošu vidējās izglītības atestātu. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nozīmēja komerczinību programmas akreditāciju no 2004. gada 1. līdz 23.novembrim.
Ekspertu komisijas vadītāja bija Izglītības valsts inspekcijas galvenā inspektore Liesma Neipreisa; ekspertu komitejas vadītājas vietniece - Alūksnes rajona Izglītības pārvaldes vadītāja Ināra Līdaciņa; eksperte - Alūksnes rajona Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste vispārējās izglītības jautājumos Vera Zučika.
Atbilstoši MK noteikumiem Nr.170 no 23.04.2002. un IZM rīkojumam Nr.686 no 19.12.
2002. ekspertu komisija kompetenti izvērtēja komerczinību programmas realizāciju E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. No maksimāli iespējamajiem 36 punktiem ekspertu komisijas novērtējums - 34 punkti. Rezultātā profesionāli orientētā virziena programma tika akreditēta uz maksimāli pieļaujamo termiņu - 6 gadiem, tas ir, līdz 2010.gada 23.novembrim. IZM izsniedza skolai jaunu Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena izglītības programmas licenci nr. 5292 uz maksimālo termiņu līdz 2014.gada 31.jūlijam.
Izcilie rezultāti nebūtu sasniedzami bez saskaņotas pedagogu, skolēnu, viņu vecāku, skolas administrācijas un Alūksnes pilsētas domes atbalsta.
9.klašu skolēniem ir iespēja mācīties mūsu skolas komerczinību programmā, kura dod iespēju apgūt ne tikai vispārizglītojošos, bet arī ar attiecīgo profesiju saistītos mācību priekšmetus, piemēram, lietišķo jeb biznesa angļu valodu.
Profesionāli orientētā virziena izglītības programmā iegūtās zināšanas palīdz izprast un analizēt ekonomiskās parādības, radīt jaunas biznesa idejas, māca darboties komandā, parāda iespējas, kā paaugstināt konkurētspēju darba tirgū, motivē mūžizglītībai un apzinātai karjerai.
Ilga Ozoliņa, Direktora vietniece izglītības jomā 10. līdz 12.klasēs

Citu datumu laikraksti

  • Sapņu ķērāja noslēpums

    Esmu dzirdējusi par sapņu ķērāju. Arī sarunās paziņas stāsta, ka viņiem esot sapņu ķērājs. Gribētu uzzināt par to kaut ko vairāk."Esmu dzirdējusi par...

  • Godinās labākos tirgotājus

    4.februārī notiks konkursa “Latvijas labākais tirgotājs 2004” noslēguma pasākums, kura finālā piedalās 110 dalībnieki - 39 uzņēmumi no Rīgas un 71 -...

  • Vētra radījusi 120 000 latu zaudējumus

    Alūksnes rajonā zaudējumi rēķināmi vismaz 120 000 latu apmērā. Tāda informācija nosūtīta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.Alūksne...