Iedzīvotāji var izteikt viedokli par Vidzemes reģiona attīstību

Ir izsludināta Vidzemes teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana. Tās laikā ikviens Alūksnes rajona iedzīvotājs var izteikt ierosinājumus un pretenzijas par plānojumā attēloto reģiona ilgtermiņa attīstību.

Ir izsludināta Vidzemes teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana. Tās laikā ikviens Alūksnes rajona iedzīvotājs var izteikt ierosinājumus un pretenzijas par plānojumā attēloto reģiona ilgtermiņa attīstību.
Plānojums izstrādāts, lai panāktu izpratni un vienprātību par reģiona attīstību, saskaņotu pašvaldību un ministriju intereses, kā arī attēlotu reģiona vērtības, intereses un prioritātes. Plānojums ir vienošanās starp pašvaldībām un valsts institūcijām par telpisko attīstību Vidzemē. Tas ir saistošs valsts un pašvaldību institūcijām plānu izstrādei un ieviešanai, bet tam nav tiešas ietekmes uz zemes īpašniekiem. Plāns ir izstrādāts turpmākajiem 20 gadiem. Ir iespēja, ka to nedaudz var mainīt Eiropas Savienības struktūrplāni un budžeta apmērs no 2007.gada.
Pašvaldības ir kļuvušas vienotākas
Vidzemes attīstības aģentūras (VAA) direktore Jolanta Vjakse uzsver, ka plānojums ir dokuments, ar kuru reģiona pārstāvji var doties uz dažādām ministrijām un izklāstīt savas vēlmes.
"Septembrī sāks darbu pie Latvijas nacionālās attīstības plāna. Kad izstrādāja iepriekšējo nacionālo plānu, tapšanā iesaistīja maz publisko partneru. Mums ir iespēja, diskutējot attīstības plānojumā rakstīto, panākt savu interešu iekļaušanu nacionālajā plānā. Tas savukārt būs mūsu solis tuvāk Eiropas struktūrfondu līdzekļu apguvei no 2007. līdz 2013.gadam," stāsta J.Vjakse.
Vidzemes teritorijas plānojumā iekļauti seši rajoni: Alūksnes, Gulbenes, Madonas, Valkas, Valmieras un Cēsu. "Priecājos, ka pēdējo gadu laikā pašvaldībās ir mainījusies savstarpējā izpratne citam par citu un reģionu kopumā. Pašvaldības ir sapratušas, ka mēs nevaram sevi prezentēt tikai ar Alūksnes vai Burtnieku ezeru, Cēsu muižu. Mums ir jābūt vienotiem, tomēr izvērtējot, kas katrā rajonā ir specifisks un attīstības cienīgs, izmantojot reģiona vārdu, mēs varam sevi prezentēt ārpus Latvijas," norāda J.Vjakse.
Viņa uzsver, ka VAA vienīgajai no pārējām Latvijas reģionu aģentūrām izdevās pierādīt, ka šis struktūrplāns būs pilotprojekts, no kura varēs mācīties pārējie reģioni.
Jārezervē zeme attīstībai
VAA plānošanas nodaļas vadītājs Nauris Kalniņš saka, ka reģiona plāns būs saistošs individuālajiem zemes īpašniekiem tikai pēc tam, kad rajonu pašvaldības reģiona plānā paustās idejas ieviesīs perspektīvajos plānojumos, kuriem rīkos sabiedrisko apspriešanu. "Reģiona plāns zemes īpašniekiem var parādīt perspektīvo attīstību viņa īpašumam. Citos rajonos sabiedriskās apspriešanas laikā izskanēja jautājums, kur plānā esot paredzētas vērtīgākās zemes, ko uzņēmējiem iepirkt. Mans ieteikums pašvaldībām būtu rezervēt vērtīgākās zemes sava pagasta, pilsētas attīstībai. Reģiona plānam ir jābūt palīglīdzeklim Eiropas finansējuma apgūšanā valsts institūcijām, ar mērķi ieguldīt iegūtos līdzekļus reģiona pašvaldībās," stāsta N.Kalniņš.
Vidzemes reģionā Alūksnes rajons ir vienīgais, kur 88 procentos pašvaldību ir izstrādāts teritoriālais plānojums. "Kopumā Vidzemē ir daudz rajonu, kur teritoriālie plānojumi nav izstrādāti, tas apgrūtina uzņēmēju attīstību un investoru piesaisti," saka N.Kalniņš.
Izglītotu cilvēku kļūst vairāk
Vidzemes teritorijas plānojumā ir attēloti ieteikumi nacionālā, reģiona un pašvaldību līmenī. N.Kalniņš apgalvo, ka Vidzemes reģions ir viens no ģeogrāfiski labāk izvietotajiem reģioniem gandrīz visās Baltijas valstīs. To šķērso vai tuvumā atrodas valsts galvenie autoceļi, kurus būs jāiekļauj Eiropas transporta tīklā.
"Vidzemē iedzīvotāju skaits nav liels, toties tie vienmērīgi apdzīvo visu reģionu. Ir apzinātas arī vietas, kur atrodas vērtīgas zemes, meža resursi un vērtīgas lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Izstrādājot attīstības plānu, secinājām, ka tuvākajos gados ir būtiski saglabāt vērtīgas mežus teritorijas un lauksaimniecībā izmantojamo zemi, ko nevajadzētu transformēt. Tādējādi iedzīvotājiem būtu nodrošināti ekonomiski saimniekošanas apstākļi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā," klāsta N.Kalniņš.
Plānojumā Vidzeme ir noteikta kā ainavu un bioloģiskās daudzveidības reģions; cilvēkresursu reģions ar labu dzīves, darba un atpūtas vidi; kultūrvēsturiskām tradīcijām bagāts, vēsturiski attīstīts un nākotnē - attīstības reģions, kā arī starptautiski pieejams. Vidzemes reģions ir otrais Latvijā, kurā procentuāli ir visvairāk jauniešu. Šajā ziņā to apsteidz Rīgas reģions. Vidzemē palielinās cilvēku skaits, kuriem ir vidējā un augstākā izglītība.
Pilsētām jāsadarbojas ar pagastiem
Plānojumā ir noteikti potenciālie sadarbības virzieni ar kaimiņu reģioniem. Par nacionālas nozīmes centriem Vidzemē noteikta Valmiera un Cēsis, reģionālas nozīmes - Alūksne, Gulbene, Madona, Smiltene un Valka, kā arī daudzi vietējās nozīmes centri. Nav izslēgts, ka gadu laikā tie var mainīties.
"Ir paredzēts izveidot ilgtspējīgu sadarbības tīklu starp visām Vidzemes pilsētām, kas balstās uz savstarpēju papildināšanu. Tas nozīmē savstarpēji nekonkurēt ar tādu būvju, pakalpojumu piedāvāšanu, ja ir skaidri zināms, ka pēc trīs gadiem to uzturēšana radīs problēmas," uzsver N.Kalniņš.
Vidzemes pilsētu teritorijas ir mazas, tāpēc ir ieteikums izstrādāt telpiskās attīstības stratēģiju kopā ar kaimiņu pašvaldībām.
"Visām Vidzemes pilsētām trūkst teritoriju, kur attīstīties, arī esošās ir blīvi noslogotas. Tas nozīmē, ka Alūksnei vajadzētu vairāk sadarboties ar tuvākajām pašvaldībām - Alsviķu, Jaunalūksnes, Ziemeru, lai attīstītu piepilsētas teritorijas. Ņemot vērā, ka daudzi šo pašvaldību iedzīvotāji strādā pie Alūksnes uzņēmējiem un palīdz viņiem gūt peļņu, pilsētai vajadzētu par viņiem vairāk gādāt. Rūpes varētu izpausties kā veloceliņu izbūve vai ielu apgaismojuma ierīkošana starp Alūksni un kādu piepilsētas pašvaldību. Šajā gadījumā mūsu mērķis ir stimulēt lokālās pašvaldības sadarboties un saprast, ka administratīvās teritorijas robežas nav Ķīnas mūris, kuram nedrīkst kāpt pāri," spriež N.Kalniņš.
Plānojums rekomendē visos Vidzemes reģiona lielākajos centros paredzēt vietu jaunu ražošanas centru izveidei, savukārt lielo ražotņu atrašanos vietu plānot ārpus pilsētas robežām, bet to tuvumā. "Tā būs iespēja piesaistīt lielāku darbaspēku ražošanas uzņēmumos. Pretējā gadījumā mēs prognozējam, ka radīsies problēmas darbaspēka piesaistīšanā, dzīvesvietas nodrošinājumā un pārkvalifikācijas veikšanā. Savukārt vietējās nozīmes centros iesakām neveidot lielus ražošanas uzņēmumus, bet gan tādus, kur nodarbina līdz 50 cilvēku. Pretējā gadījumā tajos trūks darbaspēka," saka N.Kalniņš.
Ir nozīmīgākais tūrisma centrs
Plānojumā ir noteiktas arī "baltās teritorijas", kas ir ekonomiski maz attīstītas. To attīstība ir balstīta uz nodarbinātības palielināšanu un dažādošanu visās nozarēs.
"Ja uzņēmējs atrodas "baltajā teritorijā", viņš var izvēlēties vienu no Vidzemes reģiona plānojumā paredzētajiem attīstības virzieniem šai teritorijai un startēt Eiropas fondos līdzekļu piesaistīšanai. Lauksaimniecības teritoriju attīstība ir plānota kā lielsaimniecību specializācija, selekcijas un pētniecības attīstība, atbalsts lauksaimniecības mācību iestādēm. Perspektīvā plānojam, ka šo iestāžu pedagogi varētu veidot ciešāku sadarbību ar vietējiem zemniekiem, kur skolu audzēkņi varētu gūt praksi," uzsver N.Kalniņš. Reģionam nozīmīgas mežsaimniecības teritorijas Alūksnes rajonā nākamajos gados ir noteiktas Liepnā, Mālupē, Jaunannā, Virešos un Zeltiņos, bet lauksaimniecībā - Gaujienā, Virešos, Apē, Trapenē un Ilzenē.
Visā Vidzemes reģionā paredzēts attīstīt arī dažādus tūrisma veidus. Alūksnes rajons tāpat kā Cēsis un Ērgļi ir atzīts par nozīmīgāko tūrisma centru Vidzemē, jo tajā ir daudzveidīgas tūrisma iespējas visu gadu. Plānojums paredz izbūvēt Vidzemes reģionā velomaršrutus, autoceļu un dzelzceļa attīstību. Kā ieteikumi apdzīvojuma struktūrā rajonu un vietējā līmenī plānojumā ir minēta pilsētvides kvalitātes celšana, minimālo pakalpojumu nodrošināšana, ciemu iedalījuma un nozīmes noteikšana, kā arī ražošanas teritoriju paplašināšana. Ieteikumi infrastruktūrā rajona un vietējā līmenī ir: vietējā līmeņa ceļu tīkla plānošana, tūrisma infrastruktūras attīstība, veloceliņu plānošana un sabiedriskā transporta organizēšana.
Vidzemes teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana ilgs līdz 7.jūlijam. Ikviens interesents var izteikt priekšlikumus un pretenzijas par to. Ar plānojumu var iepazīties visās Vidzemes reģiona rajonu padomēs, kā arī interneta mājas lapā (www.vidzemesregions.lv).
***
Vidzemes reģiona telpiskās struktūras koncepcijas pamats ir taurenis, kura ķermeni jeb asi veido transporta ceļš - Vidzemes šoseja, un spārni - labais un kreisais ar diviem funkcionāliem pilsētu tīkliem. Reģiona ekonomiskā attīstība ir koncentrēta spārnos, bet ass loma ir nodrošināt reģiona sasniedzamību un vārtu funkciju.

Citu datumu laikraksti

 • Iepazīstas ar draudzes darbu Vācijā

  Alūksniete Santa Stopniece atvaļinājumu pavadīja Vācijā, viesojoties pie Villihas evaņģēliskās Emmaus draudzes locekļiem. Viņa atzīst, ka ir...

 • Pagastā izvieto informatīvās norādes

  Mārkalnes pagastā šonedēļ izliek informatīvās norādes, kas apzīmēs pagasta iestāžu un nozīmīgāko objektu - arheoloģijas pieminekļu, senkapu,...

 • Aicina pieteikties tirgotājus

  Pasaules čempionāta ūdens motosportā rīkotāji aicina pārtikas tirdzniecības uzņēmumus, kas 17. un 18.jūlijā vēlas tirgoties sacensību norises laikā,...

 • Grūtais priekšvēlēšanu laiks

  Priekšvēlēšanu laiks Latvijā izraisa politisko jūkli Saeimā. Politiskās cīņas baltkvēlē partijas izceļas ar nekonsekventu rīcību ne tikai...

 • Būs Jauniešu dienas Kuldīgā

  Katru gadu pēc pāvesta Jāņa Pāvila II aicinājuma pasaulē notiek Jauniešu dienas.Katru gadu pēc pāvesta Jāņa Pāvila II aicinājuma pasaulē notiek...

 • Skolēnus nodarbinās sakopšanas darbos

  Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotais pilotprojekts par skolēnu nodarbināšanu vasarā vai praksi vasaras brīvlaikā paredz, ka Alūksnes rajonā būs...