Ir, ar ko lepoties

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas kolektīvs mācību gada otro pusgadu sācis 2.janvārī ar pedagoģiskās padomes sēdi un informatīvo sanāksmi ārpus ierastās skolas vides, gūstot jaunu pieredzi no Alūksnes kolēģiem un ar lepnumu atskatoties uz pirmā semestra atzīstamajiem rezultātiem.

Sadarbība ar mākslas skolu
Ģimnāzijas direktore Daina Dubre-Dobre norāda, ka skolām šodien jādomā par kompetenču izglītību un kompetenču iekļaušanu mācību saturā, tādēļ 2.janvāra tikšanās sākās ar īpašu semināru Alūksnes mākslas skolā, kur bija arī ekskursija pa šo izglītības iestādi un iespēja aplūkot izstādes. “Tur redzēto un dzirdēto varēsim izmantot mācību procesā ģimnāzijā, mudinot savus audzēkņus domāt par skaisto un estētiskajām vērtībām. Paldies Ojāram un Anitai Vēliņiem par silto uzņemšanu un iedvesmojošo stāstījumu par izglītību, par to, kā tiek veidota sadarbība starp ģimnāziju un mākslas skolu. Mūs priecē tie jaunieši, kuri ir apguvuši iemaņas mākslas skolā un mācījušies ģimnāzijā – šo abu skolu sniegtās pamatzināšanas palīdzējušas viņiem kāpt pa karjeras kāpnēm, mācīties ārvalstīs, iegūt zinātniskos grādus, kļūt par arhitektiem. Prieks! Šos gudros prātus mums vajadzētu vairāk izmantot savā novadā. Mūsu sanāksme turpinājās Alūksnes novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta centrā, kas atrodas Alūksnes Kultūras centrā un kur strādā ģimnāzijas absolvente Māra Saldābola, kura mūs ļoti laipni uzņēma. Centrā novadījām pedagoģiskās padomes sēdi par mācību un audzināšanas darba rezultātiem ģimnāzijā šā mācību gada pirmajā semestrī,” stāsta D.Dubre-Dobre.

Priecē mācību sasniegumi
Direktore uzsver, ka primārais ir mācību darbs. Lai tas būtu sekmīgs, nepieciešama savstarpēja sadarbība starp skolēniem un skolotājiem, skolēniem un vecākiem, skolotājiem un vecākiem, kā arī skolotāju prasmes un zināšanas jeb kompetenču jaunās zināšanas. “Mūs priecē tas, ka, noslēdzot pirmo mācību semestri, atkal ir augsta jauniešu motivācija mācīties. To pierādīja arī tas, ka, noslēdzot iepriekšējo mācību gadu, bija labi centralizēto eksāmenu rezultāti un mācību darba rezultāti,” saka D.Dubre-Dobre.
2017./2018.mācību gada pirmajā semestrī 7. līdz 12.klašu grupā ģimnāzijā 111 skolēniem ir teicamas sekmes (mācību darba vērtējums ir 8 un vairāk balles), vairākiem no šiem skolēniem vidējais mācību darba vērtējums ir 9 un vairāk balles. Savukārt 73 skolēniem 7. līdz 12.klašu posmā ir labas un teicamas sekmes (mācību darba vērtējums ir 6 un vairāk balles). “Kopā tie ir 184 skolēni – gandrīz divas trešdaļas ģimnāzijas audzēkņu. Priecē gan skolēnu motivācija, gan skolotāju ieguldītais darbs, savstarpēja mācību stundu vērošana, atgriezeniskā saikne, skolotāju profesionālā pilnveide,” saka D.Dubre-Dobre.

Dalība starptautiskās norisēs
Direktore uzsver - lai sekmētos virzība, ģimnāzijā izmanto visas iespējas, ko sniedz projekti, konferences, semināri, kursi. Skolotāji 2017.gadā piedalījušies apmēram 180 dažādos kursos, daudzi skolotāji vairākos kursos, papildinot zināšanas un saņemot tam apliecinājumu. Bijusi dalība arī starptautiskās konferencēs – gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām. “Ļoti nozīmīga pērn bija dalība starptautiskā seminārā, kas saistās ar kulturoloģiju par Ernstu Gliku un Mārtiņu Luteru Vetinā (Vācija). Tajā piedalījās 15 ģimnāzijas skolēni, 9 skolotāji un Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji. Ļoti nozīmīga konference par dabaszinātņu jautājumiem bija Sanktpēterburgā (Krievija), kur piedalījās fizikas, ķīmijas un svešvalodu skolotāji,” atminas direktore.

Pieredze Lietuvas kolēģiem
Kā nozīmīgu pieredzi skolotājiem viņa vērtē arī projektu – semināra dienas no 11. līdz 15.decembrim, kad ģimnāzijā uzņēma Jonišķu pilsētas (Lietuva) Aušros ģimnāzijas administrāciju un skolotājus, lai papildinātu zināšanas kompetenču izglītībā. “Kolēģi bija atbraukuši, lai projekta laikā gūtu pieredzi, kā veidot starppriekšmetu saikni un sadarbību. Bija ļoti nopietns un intensīvs darbs gan prezentācijās, gan stundu vērošanā. Alūksnes ģimnāzijas skolotāji vadīja mācību stundas, parādot, kā vienā mācību stundā integrē dažādus mācību priekšmetus, kā izmanto informācijas tehnoloģijas, kā strādā ar skolēnu darbu prezentācijām. Esam ļoti pateicīgi skolotājiem, kuri to nodrošināja. Tie ir: Iveta Salmiņa – latviešu valodu 7.c klasē; Antra Strazda – mājturību 7.b klases meitenēm; Tatjana Sarma – bioloģiju 8.b klasē; Irena Bērziņa – matemātiku 10.a klasē; Sintija Auseja – dabaszinības 10.b klasē; Inese Ločmele - ķīmiju 11.a klasē; Lāsma Jaunozoliņa - vēsturi 8.b klasē; Ligita Krieva –matemātiku 8.c klasē; Tatjana Sjomkina - angļu valodu 9. c klasē; Ilona Riekstiņa - angļu valodu 8.c klasē; Dace Bībere - krievu valodu 11.a klasē un Rasma Gradovska - fiziku 12.a klasē. Mūsu skolotāju profesionalitāti ļoti atzinīgi novērtēja gan Aušros ģimnāzijas direktors, gan mācību pārzine un skolotāji,” stāsta D.Dubre-Dobre.

Mācās kompetences
Kopā ar Aušros kolēģiem alūksnieši apmeklēja arī Reuges pamatskolu (Igaunija), gūstot daudzas labas idejas, un tagad domā par turpmākām sadarbības formām starp savām izglītības iestādēm. “Šajā nedēļā apmeklējām arī divas mācību stundas Alūksnes pilsētas sākumskolā. Tur Mārcis Kalniņš vadīja stundu, kur sasaista matemātiku, latviešu valodu, angļu valodu un mūziku, bet skolotājas Inga Delpere, Iluta Pūpola un Ināra Apsīte vadīja stundu, kur angļu valodas stundā bija integrēta mājturība un vizuālā māksla. Ar interesi tās vērojām, gūstot atkal jaunu pieredzi,” saka D.Dubre-Dobre. Aušros kolēģiem bija arī tikšanās ar ģimnāzijas padomes priekšsēdētāju Ingu Zālīti un Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Fominu.
Ģimnāzijas skolotājiem pavasarī paredzēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Jonišķiem, lai vērotu mācību stundu norisi tur. “Kompetenču izglītība nav vienreizēja aktivitāte – tā ir ilglaicīga, prasīs mācīties skolotājiem. Šis ir viens no praktiskiem piemēriem, kā mēs to varam darīt,” saka D.Dubre-Dobre.

Bagātīgs audzēkņu
potenciāls
Sadarbību ģimnāzija turpinās arī ar citām izglītības iestādēm, piemēram, Sanktpēterburgu, jo marta beigās atkal notiks starptautiska konference par audzināšanas darbu, kurā aicināti piedalīties arī alūksnieši. “Piedalīsimies ar vismaz četriem referātiem. Konferencē būs ļoti plaša pārstāvniecība. Uzskatu, ka ir jārunā par sadarbības formām ar Krievijas izglītības iestādēm un jāpaņem nevis politika valstiskā līmenī, bet kultūra un izglītība, jo tas mūs tikai bagātina,” ir pārliecināta D.Dubre-Dobre.
Aktualitātes par E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju var gūt skolas mājaslapā internetā “www.aluksne.edu.lv”. Direktore uzsver, ka skola turpinās dalību visos valsts ģimnāziju konkursos. “Mums ir ļoti spēcīgas klases jau pamatskolas posmā – šo audzēkņu potenciāls noteikti jāizmanto, motivējam viņus piedalīties dažādos konkursos, lai viņi varētu sevi parādīt, gūt pieredzi un jaunas zināšanas. Šobrīd skolēni jau gatavojas dalībai valsts olimpiādēs angļu valodā un bioloģijā. Pavasarī ģimnāzijā mūsu novada citu skolu skolēniem atkal organizēsim “Aizraujošās dienas”, arī Vecāku dienu, gaidāma arī ģimnāzijas lielā konference,” atklāj D.Dubre-Dobre. Sadarbības partneriem, Alūksnes novada pašvaldībai, Izglītības pārvaldei, visu skolu kolēģiem, vecākiem, skolēniem viņa vēl veiksmīgu un uz sadarbību vērstu jauno gadu.
— Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • No sirds uz sirdi

  No sirds uz sirdi

  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Pienenīte” noslēgusies labo darbu nedēļa ,,No sirds uz sirdi…”. Katras grupiņas bērni, bērnu vecāki,...

 • Aicina radīt novada iedvesmas stāstus Latvijas simtgadei

  Sagaidot Latvijas simtgades gadu, Alūksnes novada pašvaldība izsludinājusi novadpētniecības konkursu “Šodiena jau rīt būs vēsture”.Par konkursa tēmu...

 • Piepilda sapni par skaistu virtuvi

  Piepilda sapni par skaistu virtuvi

  Biedrība “Apes attīstības atbalsta klubs” realizējusi vēl vienu ilgi lolotu sapni par skaistu un labiekārtotu virtuvi Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas...

 • Arī palīdzētājiem ir jāpalīdz

  Arī palīdzētājiem ir jāpalīdz

  Dzīvojam pasaulē, kur sabiedrības vajadzības ātri un dinamiski mainās. Tomēr ir lietas, kas paliek svarīgas vienmēr. Visos laikos ir un būs...