Ir izmaiņas likumā

Kopš janvāra ir izmaiņas akcīzes nodokļa atmaksā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.

Kopš janvāra ir izmaiņas akcīzes nodokļa atmaksā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.
"Akcīzes nodokli lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksā saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 18.panta 5.daļu un Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumiem nr. 247 "Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu". Iesnieguma veidlapa tagad ir uz trīs lapām. Aizpildīt to ir diezgan sarežģīti, tādēļ Valsts ieņēmumu dienestā var gūt konsultāciju. Janvārī jaunās veidlapas tika izsniegtas visām rajona pašvaldībām," stāsta dienesta Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļas vadītāja Nora Rušķe.
Lai saņemtu akcīzes nodokļa atmaksu, lauksaimniecības produkcijas ražotājam jāiesniedz dienesta teritoriālajā iestādē (pēc attiecīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības atrašanās vietas) vairāki dokumenti. "Ir jāiesniedz vienota parauga iesniegums un dokumenti, kas apliecina dīzeļdegvielas iegādi un ir noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām - stingrās uzskaites pavadzīmes - rēķini degvielai, ja dīzeļdegviela iegādāta vairumtirdzniecībā, vai kases sistēmas čeki, ja degviela iegādāta mazumtirdzniecībā. Ja par degvielu mazumtirdzniecības uzņēmumā norēķinās avansā vai ar pēcmaksu, dokumentu noformēšana ir atkarīga no tā, kādā kārtībā darījumu partneri organizē darījumu, piemēram, izmanto degvielas kartes, talonus. Jebkurā gadījumā dokuments, kas apliecinās degvielas saņemšanu degvielas mazumtirdzniecības uzņēmumā, ir kases sistēmas čeks. Kases sistēmas čekā būs arī norāde par darījumā izmantoto rēķina veidu," skaidro N.Rušķe.
Ir jāiesniedz arī dokumenti, kas apliecina likumā noteiktos norēķinu veidus: par naudas līdzekļu pārskaitījumu no lauksaimniecības produkcijas ražotāja kredītiestādes konta uz degvielas pārdevēja kredītiestādes kontu (ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir zemnieku saimniecība); dokumenti, kas apliecina skaidrās naudas iemaksu degvielas pārdevēja kredītiestādes kontā, kad norēķinus par dīzeļdegvielas iegādi veic lauksaimniecības ražotājs - fiziska persona; dokumenti, kas apliecina dīzeļdegvielas iegādi, maksājot ar lauksaimniecības produkcijas ražotāja norēķinu karti. Ja norēķiniem izmanto elektroniskās norēķinu kartes, jāiesniedz kredītiestādes izdrukas.
"Ir jāiesniedz arī pašvaldības izziņa par attiecīgajā kalendārajā gadā lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes platību, kas faktiski tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Izziņu lauksaimniecības produkcijas ražotājs pievieno iesniegumam, iesniedzot pirmo reizi kalendārā gadā dokumentu akcīzes nodokļa atmaksai. Ja gada laikā, par kuru pieprasa nodokļu atmaksu, ir mainījusies lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība, tad, iesniedzot dokumentus atmaksai, jāpievieno precizēta (jauna) pašvaldības izziņa," uzsver N.Rušķe.
Ja akcīzes nodokļa atmaksu par iegādāto dīzeļdegvielu pieprasa saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs - fiziska persona, tad papildus jāuzrāda grāmatvedības reģistri, kuros uzskaitīti visi ienākumi un izdevumi, kas gūti vai izdarīti, veicot lauksaimniecības produkcijas ražošanu laika posmā, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa.
"Lauksaimniecības produkcijas ražotājs minētos dokumentus var iesniegt ne biežāk kā 1 reizi mēnesī un ne vēlāk kā līdz nākamā kalendārā gada 15.janvārim. Nodokļu atmaksu var saņemt par to kalendārā gadā saņemto dīzeļdegvielu, par kuru veikta samaksa. Ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs samaksu par saņemto dīzeļdegvielu nav veicis pilnībā, atmaksājamo nodokli aprēķina par to saņemtās degvielas daudzuma daļu, par kuru veikta samaksa," saka N.Rušķe.
Lauksaimniecības produkcijas ražotājam jāinformē pašvaldības un dienesta teritoriālās iestādes par izmaiņām tā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošas lauksaimniecībā izmantotās zemes platībā. Ja izmantotās zemes platība ir samazinājusies, bet ražotājs nav iesniedzis dienesta teritoriālajā iestādē precizētu izziņu un ir nepamatoti saņēmis akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksātā summa jāatmaksā dienestā mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas.
"Nodokli atmaksā par dīzeļdegvielu lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādei pēc attiecīgajam laika posmam, kurā iegādāta degviela, likumā "Par akcīzes nodokli" noteiktās likmes 2007.gadā iegādātajai degvielai ir 17,8 santīmi par 1 litru degvielas. Gadā rēķina 100 litrus dīzeļdegvielas par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru. Neskaidrību gadījumā var saņemt konsultāciju dienesta Alūksnes nodaļā nodokļu maksātāju konsultāciju daļā," norāda N.Rušķe.

Citu datumu laikraksti

 • Kādam jābūt cilvēkam, lai viņu uzskatītu par personību?

  Aleksandra Gira, Malienas tautas nama vadītāja: Es uzskatu, ka ikviens cilvēks ir personība un katram ir īpašības, kas viņu padara neatkārtojamu...

 • Personība nav nolemtība

  Psiholoģe Daiga Sliņķe: To, kas vienu cilvēku dara atšķirīgu no otra, ļaudis centušies izprast jau sirmā senatnē.Psiholoģe Daiga Sliņķe: To, kas...

 • Katrs cilvēks ir personība

  Saskarsmes konsultante Anita Rošāne: Sadzīvē mēs dažkārt par “personībām” dēvējam tos cilvēkus, kuri apveltīti ar īpašām dotībām, kas kaut ko...

 • Turpinās konkurss par logo

  Turpinās Finanšu ministrijas izsludinātais konkurss par logotipu (logo) un lozungu, kuri tiks izmantoti sabiedrības informēšanas kampaņā par vienotās...

 • Piedalies debatēs un brauc uz Romu!

  Latvijas Jaunatnes padome aicina jauniešus no visas Latvijas pieteikt savu dalību Nacionālajām debatēm par to, kādu ES vēlas jaunieši.Latvijas...

 • Garantēto ienākumu saņēmēju skaits palielinās

  Garantētie minimālie ienākumi šogad noteikti 27 lati vienam cilvēkam, bet pērn bija 24 lati. Lai gan 3 lati nav daudz, katru mēnesi Alūksnes Sociālās...

 • Copes dienas

  8.februāris. “Makšķernieka paradīze”. Droši vien esat ievērojis, ka, bļitkojot raudas vai kādas citas mazvērtīgas zivis, pēkšņi cope norimst pilnībā,...

 • Jāpavelk, līdz noknikšķ

  Asariem vieglāk notīrīt zvīņas, ja zivtiņas asti ar īlenu piedur pie koka dēlīša un pavelk aiz galvas, līdz atskan kluss knikšķis.Asariem vieglāk...

 • Auzās aizbraukušie

  Pēdējās nedēļās gana lielu troksni radījis priekšlikums izdarīt labojumus Krimināllikumā, paredzot, ka arī diskriminācija pēc seksuālās orientācijas...