Izmaiņas sociālajā jomā Latvijā 2018.gadā

No 1.janvāra:
• Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros ir 430 eiro.
• 2018.gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā ar nolikumu „Par izdienas pensijām” piešķirtās izdienas pensijas), kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvus pensijas kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav jādara. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 2018.gada 1.janvāra un par periodu no 1.janvāra to izmaksās līdz 2018.gada septembrim.
• Tiesības uz slimības pabalstu ir cilvēkiem, kuriem noteikts kvalifikācijas periods, t.i., sociālās apdrošināšanas iemaksas veiktas ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā vai 6 mēnešus pēdējos 24 mēnešos. Kvalifikācijas periods neattiecas uz darbnespējas lapām A, kuras apmaksā darba devējs, kā arī uz gadījumiem, kad tiek kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 14 gadu vecumu.
• Ja darbnespēja ir iestājusies nodarbinātības periodā, slimības pabalstu izmaksā 30 kalendārās dienas pēc tam, kad cilvēks zaudējis darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu.
• Vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem kalendārajā mēnesī ir ienākumi kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam, pabalstu par visu šo kalendāro mēnesi izmaksā 30 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.
• Ir palielināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme par 1 procentpunktu – attiecīgi palielinot par 0,5 procentpunktiem VSAOI likmi darba ņēmējam un par 0,5 procentpunktiem darba devējam. VSAOI likme ir palielināta, jo tiek ieviesta veselības apdrošināšana. Tādējādi darba ņēmēji ir pakļauti arī veselības apdrošināšanai, kas nozīmē, ka šiem darba ņēmējiem ir tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamus veselības aprūpes pakalpojumus.
• Izmaiņas VSAOI veikšanas kārtībā pašnodarbinātajiem ar ienākumu mēnesī līdz minimālajai algai un ar ienākumiem, kas pārsniedz minimālo algu:
• pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru, no ienākumiem ir jāveic VSAOI 5 % (pensiju apdrošināšanai). Ja pašnodarbinātā ienākums visa kalendārā gada laikā nesasniedz 50 eiro, tad VSAOI 5 % apmērā var neveikt;
• pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI vispārējā apmērā (2018.gadā VSAOI likme vispārējā gadījumā pašnodarbinātajam 32,15 % un persona ir pakļauta pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un veselības apdrošināšanai) un no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta, ir jāveic VSAOI 5 %  apmērā (pensiju apdrošināšanai);
• pašnodarbinātajiem, kuri gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un kuru ienākums mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, VSAOI (2018.gadā VSAOI likme vispārējā gadījumā pašnodarbinātajam 32,15 %) ir jāveic no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru. VSAOI ir jāveic kā līdz šim – par iepriekšējo ceturksni līdz sekojošā mēneša 15.datumam. Savukārt no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta VSAOI 5 % apmērā ir jāaprēķina par visu kalendāro gadu (visa gada ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un visa gada izdevumu, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, starpība) un jāveic VSAOI 5 % apmērā (pensiju apdrošināšanai) par iepriekšējo gadu līdz kārtējā gada 15.aprīlim.
• Izmaiņas autoratlīdzību izmaksātājiem un saņēmējiem:
autoratlīdzības izmaksātājam no saviem līdzekļiem no autoratlīdzības (bruto) 5 % apmērā ir jāveic VSAOI (pensiju apdrošināšanai par autoratlīdzības saņēmēju). Autoratlīdzības izmaksātājam 5 % VSAOI maksājums nav jāpiemēro par autoratlīdzības saņēmēju, kuram noteikta I vai II grupas invaliditāte, ir piešķirta vecuma pensija, pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā, kā arī par autortiesību mantiniekiem un citu autortiesību pārņēmējiem;
• Izmaiņas VSAOI objektā profesionālajiem sportistiem - profesionālā sportista VSAOI objekts ir divas minimālās mēnešalgas. Ja profesionālā sportista alga ir mazāka par divām minimālajām mēneša algām, tad sportista darba devējam par saviem līdzekļiem ir pienākums veikt VSAOI starpību.
• No valsts budžeta finansē divus jaunus psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus: psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem.
• Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz 6 (ieskaitot) gadu vecumam ir 215 eiro, bērnam vecumā no 7 līdz 17 (ieskaitot) gadiem – 258 eiro (bija - attiecīgi 95 un 114 eiro).
• Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu ir atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita. Par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu atlīdzības apmērs mēnesī ir vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, - 171 eiro. Ja audžuģimenē ievietoti divi bērni, atlīdzības apmērs ir 222 eiro, ja trīs un vairāk bērnu - 274 eiro (bija - 113,83 eiro neatkarīgi no audžuģimenē esošo bērnu skaita). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2018.gada 1.janvāra pārrēķinās atlīdzības apmēru un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 31.jūlijam.
• Tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas (pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu) par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošinātas (piemēram, nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie).
• Palielināta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi sociāli apdrošinātām personām, kuras aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, - atlīdzības apmērs būs 70 % no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Pārējiem saņēmējiem atlīdzību maksās esošajā apmērā - 171 eiro. Ja adoptētājs aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, par nākamo piešķirs piemaksu 171 eiro.
• Tiek saglabāti esošie ģimenes valsts pabalstu apmēri un bērnu kārtas skaitļa noteikšanas principi, kad ņem vērā visus pabalsta saņēmēja bērnus. Līdz ar to arī šogad ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ģimenē būs 11,38 eiro, par otro bērnu - 22,76 eiro, par trešo bērnu - 34,14 eiro, par ceturto un nākamajiem bērniem - 50,07 eiro mēnesī. No 2018.gada 1.janvāra ģimenes valsts pabalstu maksā līdz bērna 20 (bija – līdz 19) gadu vecuma sasniegšanai, kamēr mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Tāpat no 1.janvāra pabalstu maksā arī par bērnu, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju. Lai VSAA varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods, proti, VSAA no 2018.gada 1.janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim.

Izmaiņas no 1. marta
• Nodrošinās lielāku finansiālu atbalstu ģimenēm, kurās ir ne mazāk kā divi bērni, un papildus esošajai ģimenes valsts pabalsta sistēmai darbosies jauns atbalsta mehānisms – piemaksa. Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no 1 līdz 20 gadu vecumam audzināšanu apmērs par diviem bērniem būs 10 eiro mēnesī, par trīs bērniem - 66 eiro mēnesī. Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs būs par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. Tas nozīmē, ka par četriem bērniem piemaksa būs 116 eiro mēnesī; par pieciem bērniem – 166 eiro mēnesī; par sešiem bērniem – 216 eiro mēnesī utt. Lai VSAA varētu veikt  izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA aprēķinās piemaksas apmēru par periodu no 2018.gada 1.marta un izmaksās to ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim.
No 1.aprīļa
• Stāsies spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kura mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi.

No 1.jūlija
• Paaugstinās piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, līdz 1,50 eiro (līdzšinējā 1 eiro vietā) cilvēkiem, kuriem līdz 1995.gada beigām bija sasniegts vecuma pensijai nepieciešamais vecums un piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija.
• Tiks ieviestas specializētās audžuģimenes (īpaši sagatavotas audžuģimenes konkrētu bērnu grupu aprūpei) un reģionālie atbalsta centri ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.

No 1.oktobra
• Vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju indeksācijā piemēros lielāku daļu (līdzšinējo – 50 % vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem:
• 60 %, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, un pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos,
• 70 %, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu.
— Egils Zariņš
(Labklājības ministrija)

Citu datumu laikraksti

 • No sirds uz sirdi

  No sirds uz sirdi

  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Pienenīte” noslēgusies labo darbu nedēļa ,,No sirds uz sirdi…”. Katras grupiņas bērni, bērnu vecāki,...

 • Aicina radīt novada iedvesmas stāstus Latvijas simtgadei

  Sagaidot Latvijas simtgades gadu, Alūksnes novada pašvaldība izsludinājusi novadpētniecības konkursu “Šodiena jau rīt būs vēsture”.Par konkursa tēmu...

 • Piepilda sapni par skaistu virtuvi

  Piepilda sapni par skaistu virtuvi

  Biedrība “Apes attīstības atbalsta klubs” realizējusi vēl vienu ilgi lolotu sapni par skaistu un labiekārtotu virtuvi Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas...

 • Arī palīdzētājiem ir jāpalīdz

  Arī palīdzētājiem ir jāpalīdz

  Dzīvojam pasaulē, kur sabiedrības vajadzības ātri un dinamiski mainās. Tomēr ir lietas, kas paliek svarīgas vienmēr. Visos laikos ir un būs...