Izvērtēs zālājus, lai noteiktu bioloģiski vērtīgās pļavas

Zemkopības ministrijas aicina lauksaimniekus, kuru apsaimniekojamās teritorijās ir dabiskie zālāji, pieteikt šīs platības Latvijas Dabas fondā līdz 1.jūlijam.

Zemkopības ministrijas aicina lauksaimniekus, kuru apsaimniekojamās teritorijās ir dabiskie zālāji, pieteikt šīs platības Latvijas Dabas fondā līdz 1.jūlijam.
Zālāju izvērtēšana izsludināta ar mērķi noteikt jaunus bioloģiski vērtīgus zālājus, par kuriem varēs saņemt atbalstu no pasākuma "Agrovide" apakšpasākuma "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" atbilstoši Latvijas Lauku attīstības plāna Lauku attīstības programmas īstenošanai no 2004. līdz 2006.gadam.
Ja īpašumā esošajā teritorijā varētu būt šāds bioloģiski vērtīgs zālājs, pieteikumā jānorāda īpašnieka vārds un uzvārds, teritorijas atrašanās vieta - rajons, pagasts, saimniecības nosaukums, lauku bloka numurs, kā arī zemes īpašnieka kontaktinformācija. Pieteikumam jāpievieno Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsniegtās lauku bloku kartes kopija ar iezīmētu to teritorijas daļu, kam nepieciešams apsekojums. Pieteikums jānosūta Latvijas Dabas fondam. Jāņem vērā, ka zālāji var tikt apsekoti, īpaši nesaskaņojot ar īpašnieku, lai darbs noritētu raitāk.
Zālāju apsekošanas rezultāti tiks paziņoti ne ātrāk kā šā gada 1.decembrī. Informāciju par jaunajiem atzītajiem un lauku bloku kartēs iezīmētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem varēs iegūt LAD reģionālajās pārvaldēs.
Pazīt bioloģiski vērtīgu zālāju var pēc lielā augu sugu skaita, kā arī tajā sastopamajām augu un putnu sugām. Dabiskām pļavām raksturīgās augu sugas ir dzirkstelīte, gaiļbiksīte, saulpurene, naktsvijole, dzegužpirkstīte, dzegužpuķes un daudzas citas, kas tikpat kā nav sastopamas kultivētos zālājos.
Bioloģiski vērtīgi zālāji ir dabiski zālāji, kas nav sēti un pēdējo gadu laikā nav veidojušies aramzemju platībās. Tās ir ziedaugiem bagātas dabiskās pļavas, kuras ir ekstensīvi apsaimniekotas ar tradicionālajām metodēm - pļaušanu un ganīšanu. Ilgstošas apsaimniekošanas rezultātā šie zālāji ir izveidojušies par sarežģītām ekosistēmām ar lielu bioloģisko daudzveidību. Šādas dabiskās pļavas ir nozīmīga lauku putnu dzīves vide, īpaši piemērotas uz zemes ligzdojošajiem putniem - ķīvītei, dzeltenajai cielavai, lauku cīrulim, kā arī vairākām retām un apdraudētām putnu sugām - ķikutam, griezei un citiem. Ziedaugu sugu daudzveidība dabiskajās pļavās pievilina visdažādākās kukaiņu un citu bezmugurkaulnieku sugas, kā arī nodrošina putnus ar sēklu barību visu gadu. Dabiskās pļavas un ganības ir ļoti nozīmīgas kā aizsargājamo un reto augu biotopi - 40 procenti no Latvijas Sarkanās grāmatas augu sugām ir sastopami pļavās un ganībās. Piemēram, 66 procenti no visām orhideju dzimtas sugām sastopamas dabiskajos zālājos.
Sīkāku informāciju par pietiekšanos pļavu apsekojumam var iegūt Latvijas Dabas fondā pa tālruni 783 0994 no pulksten 9.00 līdz 13.00.

Citu datumu laikraksti

 • Dārza darbi jūnija otrajā pusē

  Mitruma apstākļi labi, dažviet pēc pērkona negaisa arī pārmitrs, vislabākie apstākļi nezāļu attīstībai, vēl pēdējais piegājiens to apkarošanai,...

 • Lauksaimniekiem - izdevīgāki kredīti

  Lauksaimnieki joprojām var pietiekties divās kreditēšanas programmās ar zemākām procentu likmēm - Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju...

 • Senču optimisms palīdz uzvarēt pārbaudījumus

  Mālupiete Ināra Garā it nemaz neatgādina rūpju nomāktu sievieti, lai gan pārbaudījumu dzīvē droši vien bijis vairāk nekā citiem.Mālupiete Ināra Garā...

 • Remontē skolu un gatavojas jubilejai

  Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas vecajā korpusā, 2.stāvā, šomēnes uzsākts kosmētiskais remonts.Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas vecajā...

 • Ciemiņus gaida sakoptā pilsētvidē

  Alūksnē pirmo reizi šogad appļauti zālāji. Pļaut varēja arī parkā, kur likvidēti janvāra vētras postījumi, aizvesti izgāztie koki un savākti zari,...

 • Pagastā Jāņus šogad svinēs agrāk

  Pededzes pagasta deputāti sēdē izskatīja iesniegumus par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām, par pirmpirkuma tiesību piešķiršanu un atteikšanos...