Jaunumi par pensijām

Šā gada 1.janvārī stājās spēkā vairāki grozījumi likumā “Par valsts pensijām”.

Šā gada 1.janvārī stājās spēkā vairāki grozījumi likumā "Par valsts pensijām".
1. Izmaiņas pensiju pārrēķināšanas kārtībā personām, kuras saņem minimālo vecuma pensiju: turpmāk par uzkrāto pensijas kapitālu pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) aprēķinātā pensijas daļa pieskaitāma pie minimālā, nevis pie aprēķinātā apmēra, ja tas ir bijis mazāks par minimālo. Ja cilvēks pēc pensijas piešķiršanas ir turpinājis strādāt un vēlas veikt pensijas pārrēķinu, ir jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) teritoriālajā nodaļā.
Par personām, kuras vecuma pensijas pārrēķinu būs pieprasījušas laika posmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 28.februārim, VSAA nodaļās lēmumi tiks pieņemti laikā no 2007.gada 1.marta līdz 31.martam. Starpība par janvāri - martu tiks izmaksāta kopā ar aprīļa pensiju.
2. Vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam
Pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksājams vienreizējs pabalsts mirušā divu pensiju apmērā viņa laulātajam, ja tas arī ir pensijas saņēmējs. Mirušā laulātajam vienreizējs pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz viņa pieprasījumu. Pabalstu aprēķina, mirušā pensijas apmēru miršanas dienā reizinot ar 2. Pabalsta apmērā ieskaita arī pie vecuma pensijas piešķirto piemaksu. Tiesības uz šādu pabalstu ir, ja ir šādi nosacījumi:
* pensijas saņēmējs ir miris pēc 2007.gada 1.janvāra;
* pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis reģistrētā laulībā;
* mirušā nāves dienā laulātais ir bijis pensijas saņēmējs.
Norma attiecas uz vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem. Šo normu piemēro arī tajā gadījumā, kad persona saņem invaliditātes pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā, kā arī tad, ja bērns saņem pensiju par mirušo vecāku, un viņa laulātais arī ir kādas pensijas saņēmējs, piemēram, invalīds no bērnības. Vienreizējo pabalstu izmaksā arī tām personām, kuras dzīvo ārvalstīs un saņem Latvijas pensiju.
3. Izmaiņas minimālajā vecuma pensijas apmērā
Personām, kurām apdrošināšanas stāžs ir 41 un vairāk gadu, tiek palielināta minimālā pensija: turpmāk tā nebūs mazāka par 76,50 latiem. Lai saņemtu palielināto pensiju, pensionāriem īpašs iesniegums nav jāraksta. Šāds vecuma pensijas minimālais apmērs tiek noteikts līdz 2009.gada 31.decembrim.
4. Piemaksa pie vecuma pensijas
Sākot ar šā gada 1.janvāri, tiesības uz piemaksu ir vecuma pensijas saņēmējiem, kam vecuma pensija nepārsniedz 135 latus (līdzšinējo 105 latu vietā) un kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. Piemaksas piešķiršanai nav nepieciešams pensionāra iesniegums.
Tiek paplašināts personu loks, kas saņem piemaksu pie vecuma pensijas - turpmāk to saņems arī tie, kam pensija piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem par darbu kaitīgos apstākļos (1. un 2.saraksta vecuma pensijas saņēmēji), ja kopējais pensijas apmērs nepārsniedz 135 latus un kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem. Pensionāri, kam piemaksa pie pensijas jau piešķirta agrāk, to turpinās saņemt līdzšinējā apmērā.
5. Vecuma pensijas piešķiršana no jauna
Personām, kurām laikā no 1996.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 1.jūlijam ir piešķirta vecuma pensija priekšlaikus un kuras no pensijas piešķiršanas dienas līdz īstā pensijas vecuma sasniegšanai nepārtraukti ir bijušas sociāli apdrošināmās personas (darba ņēmēji vai pašnodarbinātie), ir tiesības pieprasīt piešķirt vecuma pensiju no jauna.
Vienlaikus ar vecuma pensijas piešķiršanu no jauna tiek pārskatītas arī turpmākās tiesības uz piemaksu pie vecuma pensijas: ja no jauna piešķirtās vecuma pensijas apmērs pārsniedz Ls 135, tiek pārtraukta piemaksas izmaksa. Pensiju no jauna piešķir, pamatojoties uz personas pieprasījumu. No jauna aprēķināto pensiju piešķir, kad sasniegts likumā noteiktais pensijas vecums, bet sāk izmaksāt pēc 2007.gada 1.janvāra.
6. Ierobežotās pensijas atmaksa strādājošiem pensionāriem
Personām, kurām laikā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 19.martam pensijas izmaksa bija ierobežota saskaņā ar tajā laikā spēkā esošo likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 26.punktu, ir izmaksājama ierobežotā pensijas summa.
Atmaksājamo summu izmaksā vienā reizē, pārskaitot to uz personas kredītiestādes vai PNS kontu. Ja pensionāram konta nav, tas ir jāatver un konta numurs jāpaziņo VSAA. Ieturēto pensijas daļu izmaksās pa vecuma grupām, un pensionāri to saņems 2007.gada laikā: vispirms to izmaksās personām, kuras sasniegušas 71 gadu un vairāk; gada otrajā ceturksnī - personām, kuras sasniegušas 67 - 70 gadu vecumu; trešajā ceturksnī - personām, kuras sasniegušas 63 - 66 gadu vecumu; ceturtajā ceturksnī - personām līdz 62 gadu vecumam.
Par katru personu, kurai ir tiesības saņemt ieturēto pensiju, VSAA nodaļa pieņems lēmumu, kurā tiks uzrādīta atmaksājamā summa. Lēmums tiks nosūtīts arī pašam pensionāram.
Ja pensionārs, kuram tika ierobežota pensija, ir miris, tad tiesības saņemt nesaņemto summu ir pensijas saņēmēja laulātajam, visiem pirmās un otrās pakāpes radiniekiem, kā arī mantiniekiem (uzrādot attiecīgo mantošanas dokumentu). Šādā gadījumā pensijas atmaksai nepieciešams VSAA adresēts pieprasījums.
7. Tiesības uz vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem
Papildus līdzšinējiem noteikumiem paredzēti jauni nosacījumi tiesību noteikšanā uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem.
7.1. Cilvēki, kuri līdz 1995.gada 31.decembrim ir strādājuši kaitīgos, smagos un sevišķi smagos un kaitīgos darba apstākļos, kas noteikti t.s. 1. un 2.sarakstā, var saņemt vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem - 5 gadus ātrāk, ja kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem un kaitīgā darbā līdz 1995.gada 31.decembrim ir nostrādāti ne mazāk kā 8 gadi un 4 mēneši.
7.2. Uz vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem (5 gadus ātrāk) var pretendēt Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ja kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 10 gadiem.
8. Apgādnieka zaudējuma pensija padēliem, pameitām un adoptētajiem bērniem
Mainās personu loks, kurām ir tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju. Turpmāk atbilstoši Civilprocesa likumam tiesību uz apgādnieka zaudējuma pensiju nebūs padēliem un pameitām, bet adoptētajiem bērniem pēc adopcijas zūd tiesības uz pensiju, kas piešķirta pirms adopcijas. Taču iepriekš piešķirtās apgādnieka zaudējuma pensijas minētajām personām turpinās izmaksāt.
9. Mirušā pensionāra nesaņemtās pensijas izmaksa
Personu loks, kam ir tiesības saņemt mirušā nesaņemto pensiju, tiek papildināts ar mantiniekiem, proti, personām, kuras uzrāda mantojuma apliecību vai arī tiesas spriedumu, kas atzīst šīs personas par mirušās personas mantiniekiem. Mantiniekiem, kuri, sākot ar šā gada 1.janvāri, iesniedz pieprasījumu mirušā nesaņemtās pensijas izmaksai, ir tiesības saņemt mirušā nesaņemto pensiju arī tajā gadījumā, ja pensionārs miris pirms 2007. gada 1. janvāra.
10. Informācija par pensijas kapitālu
No likuma "Par valsts pensijām" 12.panta ir izslēgta trešā daļa, līdz ar to VSAA apdrošinātajām personām vairs nesūtīs paziņojumus par personas kontā reģistrēto pensijas kapitālu (konta paziņojumus). Turpmāk informāciju par sociālās apdrošināšanas kontā reģistrētajām iemaksām visi interesenti varēs saņemt par brīvu jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā, pieprasot izziņu par jebkuru izvēlēto laika periodu kopš 1996.gada.

Citu datumu laikraksti

 • Mēness kalendārs

  3.janvārī pulksten 15.59 - pilnmēness Vēža zvaigznājā.3.janvārī pulksten 15.59 - pilnmēness Vēža zvaigznājā. Šajā laikā Mēness ietekmē mūs it īpaši...

 • “Pīlādža” paldies

  Šķiru interešu klubiņa “Pīlādzis” nodarbību žurnālu un brīnos, - pa kuru laiku mūsu “Pīlādzis” ir tā sažuburojies.Šķiru interešu klubiņa "Pīlādzis"...

 • Paldies jestrajiem alūksniešiem!

  Gulbenē 17.decembrī koncertu sniedza Alūksnes deju kopa “Jukums”.Gulbenē 17.decembrī koncertu sniedza Alūksnes deju kopa "Jukums". Tas bija...

 • Esi labais un palīdzi!

  Jau devīto gadu UNICEF Nacionālā komiteja rīkoja Ziemassvētku kartīšu izplatīšanas akciju. Arī Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola visus šos deviņus...

 • Verot jaunā gada durvis

  Kā lai zin’, vai aiz durvīm kas ir, Vai miers tas vai tukšums, Vai laime vai klusums… Ir izvēle liela, bet durvis - tik vienas!Kā lai zin", vai aiz...

 • Izdomā parakstu!

  Uz 16.decembrī publicēto krustvārdu mīklu diemžēl nesaņēmām nevienu pareizu atbildi.Es domāju, ka kauls... Duksis šodien jautrā omā Paskatās, kas...

 • Pansionāta iemītniekiem bijis nozīmīgs gads

  Alūksnes rajona pansionāta “Alūksne” darbinieki un iemītnieki uz aizvadīto 2006.gadu atskatās ar gandarījumu, jo tas daudzējādā ziņā ir bijis...

 • Info - ofni!!!

  Braucu autobusā. Maršruts: Rīga - Alūksne. Es nemāku vairs atpūsties, kā tautā mēdz sacīt - “atslēgties”.Braucu autobusā. Maršruts: Rīga - Alūksne....

 • Pirmklasnieki zīmē kartītes

  Mārkalnes pamatskolas 1.klasē šogad ir septiņi skolēni - trīs meitenes un četri zēni, kas visi mirdzošām acīm ir sagaidījuši un pavadījuši...