Ko drīkst prasīt papildus īres maksai?

Grozījumu likuma "Par dzīvojamo telpu īri", kas pieņemti 2001. gada 5. jūlijā un stājās spēkā 2002. gada 1. janvārī, Pārejas noteikumu 4. punktā noteikts.

Grozījumu likuma "Par dzīvojamo telpu īri", kas pieņemti 2001. gada
5. jūlijā un stājās spēkā 2002. gada 1. janvārī, Pārejas noteikumu
4. punktā noteikts: " Ja dzīvoklis atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un īrnieks dzīvokli lietojis līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, dzīvojamās telpas īres maksa tiek noteikta, pusēm rakstveidā vienojoties, iekļaujot īres maksā attiecīgās dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu, kas ir proporcionāla attiecīgas izīrētas dzīvojamās telpas platībai, un peļņu, bet, ja vienošanās nav panākta, dzīvokļu īres maksu nosaka izīrētājs, un tā laika posmā līdz 2004. gada 31. decembrim par vienu kvadrātmetru izīrētās dzīvokļa platības nedrīkst būt augstāka: 2002. gadā – par 0,24 latiem; 2003. gadā – par 0,36 latiem; 2004. gadā – par 0,48 latiem".
Saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo telpu īri" Ministru kabinetam (MK) deleģēts izdod noteikumus par metodiku, pēc kādas aprēķināmi dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumi. MK noteikumi Nr. 45 "Dzīvojamo telpu īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika", kas pieņemti 2002. gada 29. janvārī un stājās spēkā 2002. gada 1. februārī, nosaka dzīvojamo telpu īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodiku.
Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par dzīvojamo telpu īri" 11. pantu, dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumi sastāv no dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem izdevumiem (mājas sanitārā kopšana, tehniskā uzturēšana, pārvaldes un apkalpojošā personāla uzturēšana); normatīvajos aktos noteiktā dzīvojamās mājas nolietojuma amortizācijas) atskaitījuma ēkas atjaunošanai; likumos noteiktajiem obligātajiem maksājumiem (nekustamā īpašuma nodoklis un tamlīdzīgi); zemes nomas maksas par zemes gabala lietošanu, ja dzīvojamā māja atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes. Tātad dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumos ir iekļautas tikai augšminētās četras izdevumu grupas.
MK noteikumiem Nr.45 "Dzīvojamo telpu īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika" pievienotajā 1. pielikumā pa pozīcijam tiek detalizēti dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamie izdevumi: mājas sanitārā kopšana, (sanitārās kopšanas darbu izmaksas, deratizācija, dezinfekcija, transporta izmaksas, citas izmaksas); tehniskā uzturēšana, (kārtējais remonts, siltumtīkla tehniskā apkope, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas apkope, elektroapgādes sistēmas tehniskā apkope, atkritumu vada apkope, ventilācijas šahtu un dūmvadu tīrīšana, sanitārtehnisko sistēmu apkope avārijas gadījumos, transporta izmaksas, darba drošība, īpaši ugunsdrošības pasākumi dzīvojamām mājām , kurām ir vairāk par 12 stāviem, citas izmaksas); pārvaldes un apkalpojošā personāla uzturēšana (administratīvo ēku uzturēšana vai noma, kantora un kancelejas izdevumi, darba samaksa administratīvajiem darbiniekiem, pamatlīdzekļu noma, pamatlīdzekļu nolietojums, apsardze, iepriekš neiekļautās izmaksas, citas izmaksas).
Dzīvojamo telpu īres maksā jau ir iekļauti jūsu minētie apsaimniekošanas izdevumi, kas tagad precīzi saucas: siltumtīkla tehniskā apkope, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas apkope. Arī nekustamā īpašuma nodoklis ir iekļauts apsaimniekošanas izdevumos (iepriekš – zemes nodoklis). Saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo telpu īri" apdrošināšanas izdevumi netiek noteikts kā obligātais maksājums, kas iekļaujami dzīvojamo telpu īres maksā, precīzāk, apsaimniekošanas izdevumos. Tas ir pieļaujams tikai gadījumā, ja izīrētājs ar īrnieku līgumā rakstiski ir vienojies, ka šie izdevumi iekļaujami dzīvojamo telpu īres maksā.
"Mans Īpašums"

Citu datumu laikraksti

 • Viens vienīgs magoņu lauks...

  Jāteic gan, ka savulaik ik lauku sētā dārzeņu vagās pirms Jāņiem saulei pretī smaidīja magoņu sārtie ziedi, bet atvasarā vējā līgojās lieli un mazi...

 • Dzīvojis starp naidu, karu un izlīguma meklējumiem

  Laikraksta "Diena" žurnālists Atis Klimovičs, veidojot reportāžas no tālajām Austrumu valstīm, guvis svētīgu pārliecību, ka katrai pusei, katram...

 • Pētnieks izzina dabas noslēpumus

  Latvijas Universitātes Vides zinātnes un pārvaldības institūta maģistrantam Aldim Verneram patīk būt dabā un vērot tajā notiekošos procesus.Latvijas...

 • Atbildam lasītājam

  Kādi ir slimnīcas uzņemšanas nodaļas pienākumi neatliekamas medicīniskās palīdzības sniegšanā?Kādi ir slimnīcas uzņemšanas nodaļas pienākumi...

 • Afiša

  8.martā pulksten 22.00 Kolberģa tautas namā atpūtas vakars kopā ar grupu "Staburags" (Jēkabpils).8.martā pulksten 22.00 Kolberģa tautas namā atpūtas...

 • Ciena tradicionālas vērtības

  Jau kopš janvāra tūrisma informācijas centros ceļotgribētāji aktīvi interesējas par iespējām doties vismaz divu dienu ekskursijās.Jau kopš janvāra...

 • Apstiprina budžetu

  Alsviķu pagasta padomes sēdē apstiprināja pašvaldības budžetu šim gadam.Alsviķu pagasta padomes sēdē apstiprināja pašvaldības budžetu šim...

 • Padomi skābbarības vērtēšanā

  Latvijā skābbarības paraugu izvērtēšanā šogad piedalījās somu firmas "Kemira Chemicals Oy" skābbarības speciālists Harijs Mitinens.Latvijā...

 • Dosies "Pavasara zemi"

  Alūksnes rajona tūrisma apvienība "Maliena" organizēs braucienu uz "Pavasara zemi" Monistes pagastā Igaunijā.Alūksnes rajona tūrisma apvienība...