Konferencē analizē Alūksnes ģimnāzijas problēmas

Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā pagājušās nedēļas nogalē notika tradicionālā konference, kur pārrunāja aktuālākās pēdējo divu gadu problēmas, apstiprināja konferences lēmumu un jauno skolas padomi.

Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā (AVĢ) pagājušās nedēļas nogalē notika tradicionālā konference, kur pārrunāja aktuālākās pēdējo divu gadu problēmas, apstiprināja konferences lēmumu un jauno skolas padomi.
Šogad konference nebija tik kupli apmeklēta kā iepriekš, un arī vairākas pārrunātās problēmas ir bijušas aktuālas arī iepriekš, piemēram, par ēdināšanu skolā un skolēnu uzvedību mācību stundās. AVĢ padomes priekšsēdētājs Armands Musts uzsver, ka pirms diviem gadiem konferencē tika izteikti vairāki ierosinājumi, no kuriem daļa ir arī īstenota.
"Par ēdināšanu skolā ir runāts katru gadu - arī ģimnāzijas padomes sēdēs. Var diskutēt par tās kvalitāti skolā, bet ēst vai neēst skolā pusdienas ir katra skolēna izvēle. Šovasar AVĢ svinēja 95 gadu jubileju, tādēļ padome daudz strādāja, lai pasākums būtu labi noorganizēts un tiktu izdota skolas grāmata. Bija tikšanās ar Cēsu rajona skolu vecāku organizāciju "Citi". Tajā apvienojušās Cēsu rajona skolu vecāku padomes, bet organizācijas darbu koordinē rajona izglītības pārvaldes metodiķe. Organizācija piedalās sabiedriskās aktivitātēs, rosinot sabiedrību interesēties par to, kas notiek ar bērniem pēc skolas un ko viņi dara brīvajā laikā. Šīs problēmas ir aktuālas arī Alūksnē, par tām tiek daudz runāts vecāku sapulcēs, bet nereti viss beidzas tikai ar sarunām un pēc tam cīnāmies ar sekām," vērtē A.Musts.
AVĢ ir vairākas problēmas, ko vajag risināt. Viena ir saistīta ar skolēnu uzvedību. "Vecāki atzīst, ka smēķēšana un neregulāra stundu apmeklēšana skolēniem traucē labi mācīties, tādēļ tā ir jārisina," saka A.Musts.
Būs Sestdienas skola
AVĢ direktora vietniece mācību darbā Ilga Ozoliņa stāstīja par skolēnu mācību sasniegumiem un uzsvēra, ka galvenais sekmju rādītājs ir centralizēto eksāmenu vērtējums vidusskolēniem, kas ģimnāzijā ir labā līmenī.
"To sasniegt nav viegli, skolai nemitīgi ir jādomā, ar kādām metodēm strādāt. Arī AVĢ 10.klasē tiek uzņemti ne tikai tie skolēni, kam atzīmes ir no 7 līdz 10 ballēm, bet arī ar zemākiem sekmīgiem vērtējumiem. 2006.gadā AVĢ ir gaidāma akreditācija, tādēļ veidosim jaunas mācību programmas. Aicinu vecākus izteikt savus priekšlikumus to veidošanai," saka I.Ozoliņa.
Pēdējos divos gados AVĢ ir ieviesti vairāki jauninājumi - ir pilnveidota Neklātienes skolas darbība, tiek īstenots dabaszinātnes un matemātikas projekts ar ES atbalstu.
"Zinātniski pētnieciskie darbi nu ir jāraksta arī 9.klašu skolēniem, ne tikai vidusskolā. Savukārt ar novembri AVĢ darbu sāks Sestdienas skola. Tas nozīmē, ka mēnesī vienā sestdienā skolā tiks papildus sagatavoti talantīgākie skolēni olimpiādēm, projektiem, konkursiem, zinātniski pētnieciskajiem darbiem, jo darbdienās visu nevar pagūt," klāsta I.Ozoliņa.
Viņa uzsver, ka mācību darbā traucē zema uzvedības kultūra un disciplīna 7. līdz 9.klašu skolēniem, bet šī problēma ir jārisina vecākiem kopā ar skolotājiem. "Traucē arī dažādu pasākumu norise, kas ir mācību stundu laikā," viņa norāda. AVĢ notiek dažādi semināri rajona skolotājiem, tādēļ šajā jomā būtu nepieciešams materiāls atbalsts arī no rajona padomes.
Trūkst algota dežuranta
AVĢ direktora vietniece Inese Ločmele atzīst, ka skolā īpašu uzmanību velta veselīga dzīvesveida popularizēšanai un jautājumiem, kas saistīti ar karjeras izvēles veidošanu skolēniem.
"Ir izstrādāti skolas elektrodrošības noteikumi un pārstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, būtiski mainot sadaļu par skolēnu uzvedību mācību stundās. Pašlaik stundās problēmas rada mobilo tālruņu lietošana. Tiem ir daudz funkciju, tostarp palīglīdzekļa funkcija kontroldarbu rakstīšanā, tādēļ tika pieņemts lēmums aizliegt mācību stundās lietot mobilo tālruni. Savukārt klasi stundas laikā skolēns drīkst atstāt tikai ar skolotāja atļauju," stāsta I.Ločmele.
Audzināšanas jomā visbūtiskākās esot trīs problēmas - nepietiekama sadarbība ar vecākiem vienotu mērķu sasniegšanai, emocionālā vardarbība skolā un apsardzes darbinieka trūkums skolā.
"Ir situācijas, kad vecāki atbildību noveļ bērnam, tiklīdz viņš sasniedz 16 gadu vecumu, bet tas nav pareizi. Daudziem bērniem vecāki ilgstoši ir ārvalstīs, tādēļ pedagogam nav pat pie kā vērsties, lai pārrunātu to, kas notiek. Lai to risinātu, skolai ir jāveido sadarbība ar ģimeni, ne tikai vecākiem. Diemžēl skolā ir arī emocionālā vardarbība. Arvien vairāk ir vērojama noslāņošanās bagāto un trūcīgo vecāku bērnos, tādējādi veidojot mazvērtības kompleksus. Risinājums te varētu būt izglītojoša materiāla izdošana vecākiem un izglītojošu pasākumu rīkošana skolēniem, vecākiem. Uzskatu, ka Alūksnē vēl joprojām ir nesakārtota mācību iestāžu drošības sistēma. Arī AVĢ mācību stundu laikā bez problēmām var iekļūt nepiederošas personas. Jā, katrā skolas korpusā dežurē skolēni, bet to vietā būtu vajadzīgi algoti dežuranti. Visās pilsētas skolās vajadzētu ieviest vienotu drošības sistēmu," saka I.Ločmele.
Ir daudz ieteikumu
AVĢ direktora vietniece Daina Dubre-Dobre iepazīstināja ar priekšlikumiem, kas izteikti vecāku sapulcēs. To bija daudz - ģērbtuvju labiekārtošana, ēdināšanas jautājumu risināšana, solu un krēslu neatbilstība mūsdienu prasībām, saimnieciskajiem darbiem paredzēto līdzekļu izlietojums, slēpošanas sezonas norises plānojums, nepietiekamais apgaismojums klasēs un grīdu segumi tajās, ieteikums nepārdot skolas kafejnīcā ar krāsvielām piesātinātus dzērienus, neļaut mācību stundās lietot mobilos tālruņus, 10.-12.klašu korpusā ierīkot pieeju "Venden" dzeramajam ūdenim, vienotu žetonu izvēle 12.klašu abiturientiem, "logi" stundu sarakstos, vēlama svešvalodu apguve mazās grupās un citi.
"Ēdināšana skolā vienmēr ir bijusi aktuāla, jo rindas ēdnīcā ir garas. Bija ieteikums sabalansēt porcijas lielumu ar cenu, pagarināt ēdnīcas darba laiku, izvietot apskatei paraugporciju. Jāuzsver, ka skolas uzdevums ir organizēt ēšanu, bet ēst vai ne - tā ir skolēna izvēle. Aktualitāte ir arī slēpošanas inventāra droša glabāšana, tādēļ ar šo mācību gadu skolēniem būs pieejama droša telpa, kur to glabāt. Savukārt svešvalodu apguvi mazās grupās varam organizēt tikai tad, ja klasē ir vismaz 26 skolēni, jo to nosaka IZM rīkojums. Vairāku ieteikumu risināšana jau tiek plānota no nākamā gada budžeta līdzekļiem," uzsver D.Dubre-Dobre.
Grib vecāku patruļas
Alūksnes pilsētas domes izglītības, kultūras un sporta darba organizatore Iveta Kovtuņenko informē, kas pilsētā tiek darīts, lai rīkotu kultūras pasākumus jauniešiem. "Šos pasākumus rīko tautas nams, nevis dome, bet tie ir maz apmeklēti. Tādēļ jauniešiem būtu lietderīgi vērsties tautas namā, lai diskutētu un analizētu, ko tad vēlas jaunieši un ko var organizēt tautas nams. Runājot par skolēnu drošību, ir iecere katrā pasākumā jauniešiem prasīt uzrādīt skolēna apliecību," saka I.Kovtuņenko.
Alūksnes pašvaldības policijas inspektors Ivars Puris norāda, ka policija uzrauga kārtību izglītības iestādēs pasākumu laikā, bet smēķēšanas un alkohola lietošanas kaitīgo ietekmi bērniem ir "jāiepotē" ģimenē, jo skola to nevar izdarīt. "Pašvaldības policisti var palīdzēt arī gadījumos, ja skolēns traucē mācību stundu. Tad skolotājs var zvanīt uz policiju, mēs ieradīsimies un sauksim vainīgo pie atbildības," atzīst I.Puris. No vecākiem viņam tika uzdots jautājums, cik bieži tiek pārbaudīts, vai veikalos tirgo alkoholu nepilngadīgajiem un cik šādu gadījumu ir fiksēts. I.Puris atzina, ka ir sastādīts viens šāds protokols.
AVĢ direktors Gunārs Stradiņš uzsver, ka vajadzētu atkal aktualizēt vecāku patruļu rīkošanu pilsētā, kas jau ilgāku laiku ir apsīcis. "Patruļās savulaik piekrita doties 72 vecāki, tādēļ kopīgi ar pašvaldības policiju vajadzētu šo jautājumu aktualizēt," ir pārliecināts G.Stradiņš.

Citu datumu laikraksti

 • Vai atgriezušies Melderlaiki?

  “Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs, tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs,” teica mūsu tautas dzejnieks Jānis Rainis."Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs,...

 • Ai dzīve, dzīve dzīvīte...

  Liktenis lēma, ka šīs mājas es redzēju vēl tad, kad tur dzīvoja saimnieki. Apkārt ēkai bija glīta sēta. No istabas uz aku veda taciņa.Liktenis lēma,...

 • Bez ticības labajam nevar doties uz priekšu

  Viktors Litaunieks, Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs (partija “Jaunais laiks”): “Latvijā ir piemērs, kad partija “Jaunais laiks” un partija...

 • Četrdesmit gados jūtas kā īsta sieviete

  Varu iedomāties, ar kādu mīļumu apeniete Līvija Sekača vada stundas skolā, kā viņa skolēniem stāsta par pasauli, ko katrs mēģinām skatīt ar citādākām...

 • Modernizē bērnu literatūras nodaļu

  Lai uzlabotu informācijas ieguves iespējas bērniem, Alūksnes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Alūksnes sākumskolas un vidusskolas bibliotēku īstenoja...

 • Pagasta centrā atjaunos apgaismojumu

  Malienas pagasta padomes sēdē deputāti apstiprināja pagasta teritoriālo plānojumu kā saistošos noteikumus.Malienas pagasta padomes sēdē deputāti...