Lauku zemes lietotājiem jāaizpilda izpirkšanas pieprasījuma veidlapas

Visiem Alūksnes rajona lauku zemes lietotājiem līdz nākamā gada 31.augustam ir jāvēršas Valsts zemes dienesta Alūksnes klientu apkalpošanas centrā un par brīvu jāaizpilda zemes izpirkšanas pieprasījuma veidlapa.

Visiem Alūksnes rajona lauku zemes lietotājiem līdz nākamā gada 31.augustam ir jāvēršas Valsts zemes dienesta (VZD) Alūksnes klientu apkalpošanas centrā un par brīvu jāaizpilda zemes izpirkšanas pieprasījuma veidlapa.
Pretējā gadījumā zemes lietošanas tiesības izbeigsies un zemes lietotājs iegūs zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi.
Pieprasījuma veidlapas VZD var iesniegt jau pusotru mēnesi. To regulē šovasar Ministru kabineta apstiprinātie Lauku zemes izpirkšanas reģistra noteikumi, kā arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums.
"Zemes izpirkšanas pieprasījuma veidlapas ir jāaizpilda fiziskām un juridiskām personām, ja zeme ir jāizpērk par sertifikātiem. Savukārt, ja tā ir saņemta mantojumā, tad šāda veidlapa nav jāaizpilda. Iespējams, ir kāda zemes lietotāju kategorija, kas zemi vairs nevēlas lietot, ir miruši un mantinieki uz šo lietoto zemes platību arī nepiesakās, tāpēc par zemi neviens nerūpējas un nemaksā nodokli. Tādēļ mērķis ir noskaidrot šādus gadījumus, šādas zemes platības, lai tās varētu atkal iekļaut apritē un uz tām varētu pretendēt citas personas. Tādēļ arī ir izstrādāti Lauku zemes izpirkšanas reģistra noteikumi," skaidro VZD Alūksnes klientu apkalpošanas centra vadītāja Baiba Johansone.
Viņa uzsver, ka grozījumi likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos regulē arī zemes lietošanas tiesību nodošanas kārtību. "Tagad zemes lietošanas tiesības vairs nevarēs nodot jebkurai personai - kaimiņam, zemes pārpircējiem un tamlīdzīgi, bet līdz 2006.gada 1.martam - tikai noteiktai radinieku grupai: tēvam, mātei, vecmāmiņai, vectētiņam, bērnam, mazbērnam, adoptētajam, mazmazbērnam, brālim, māsai, brāļa vai māsas bērniem," saka B.Johansone.
Ja pieprasījuma veidlapu neaizpildīs, zemes lietotājs iegūs zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. "Pašreizējā likumdošana nosaka, ka zemes nodoklis ir 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, bet, ja zemi nomā - tad 5 procenti," saka B.Johansone.
Par pieprasījuma iesniegšanu un izskatīšanu nav jāmaksā. VZD pieprasījumu izskatīs un lēmumu pieņems divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas vai izskatīšanas atlikšanas iemeslu novēršanas un pēc tam likumā noteiktajā termiņā pieņems lēmumu par konkrētās personas iekļaušanu Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Ja zemes lietotājs būs saņēmis lēmumu par tiesībām zemi izpirkt, tad līdz 2008.gada 1.septembrim VZD viņam būs jāiesniedz zemes robežu plāns vai apliecinājums par zemes izpirkšanas maksājumu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkšanas līguma slēgšanas. Pretējā gadījumā zemes lietošanas tiesības izbeigsies un zemes lietotājs iegūs nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi. Ja viņš tās nevēlēsies, tad zeme tiks atsavināta.
VZD Klientu apkalpošanas centrā var saņemt arī speciālistu konsultācijas par pieprasījuma formas aizpildīšanu. Informāciju var gūt arī VZD mājas lapā "www.zemesdienests.lv" vai "www.vzd.gov.lv".

Citu datumu laikraksti