Līgumu nevar slēgt bez savstarpējas vienošanās

Oktobrī līdz ar rēķinu par komunālajiem maksājumiem Alūksnes iedzīvotāji saņem informāciju par iespēju slēgt individuālus līgumus par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Oktobrī līdz ar rēķinu par komunālajiem maksājumiem Alūksnes iedzīvotāji saņem informāciju par iespēju slēgt individuālus līgumus par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Tie būtiski neatšķirsies no koplīgumiem, pret kuriem dzīvokļu īpašniekiem ir iebildumi, tāpēc daudzi nevēlas tos parakstīt.
"Tāds vai citāds līgums ir jāslēdz, jo komunālos pakalpojumus iedzīvotāji saņem. Tāpat ir novērsti bojājumi, tas nozīmē, ka katrā mājā ir kaut kas darīts. Ne velti likums par dzīvokļa īpašumu paredz, ka ir jāslēdz līgums ar apsaimniekotāju. Tajā abas līguma slēdzējas puses uzņemas savstarpējas saistības. Turklāt piedāvājam slēgt jaunus līgumus, pieļaujot, ka ir dzīvokļu īpašnieki, kas vēlas pārņemt namu apsaimniekošanu," skaidro SIA "Alūksnes nami" juriste Leontīna Miķelsone.
Turklāt dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums rūpēties ne tikai par savu, bet arī par kopīpašuma daļu, tātad par kāpņu telpu, pagrabu, bēniņiem, jumtu un ārējām sienām. Ja neviens to nedarīs, tad cietīs arī dzīvokļi.
Grozījumi likumdošanā nosaka izmaiņas
Daži īpašnieki nesaprot, kāpēc ir vajadzīgs jauns līgums. Turklāt viņi šaubās, vai uzņēmums pildīs savus pienākumus, jas līdz šim to ne vienmēr darīja. Viņš iebilst, ka juridiski nav tāda jēdziena "vecs" jeb "novecojis līgums". "Jauns līgums bija vajadzīgs tāpēc, ka iepriekšējie bija slēgti no 1999. līdz 2005.gadam. Šajā laikā ir daudz izmaiņu likumdošanā un arī namu apsaimniekošanā. Tas nozīmē, ka līgumi ir novecojuši," skaidro L.Miķelsone.
Tagad "Alūksnes nami" piedāvā koplīgumu, kurā detalizēti ir ietvertas abu pušu tiesības un pienākumi. Ja līgumā viss ir atrunāts, tad pēc tam nerodas pārpratumi. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājs vēlas, lai veidotos sadarbība ar īrniekiem un īpašniekiem. Tas ir iespējams, ja mājai ir padome un vecākais, jo ar katru iedzīvotāju ir grūti visu pārrunāt.
"Mēs nevaram zināt, kas kurā mājā ir vajadzīgs. Ja iedzīvotāji lemj, ka nepieciešams remonts, tad mājas vecākaisziņo mums. Mēs viņu varam informēt, kas jāizstāsta citiem," skaidro L.Miķelsone. Diemžēl ir mājas, kurām nav mājas vecākā vai arī tas nepilda pienākumus.
Nevēlas pilnvarot apsaimniekotāju
Redakcijā ieradās neapmierināti īpašnieki, kurus satrauc, ka tas ir pilnvarojuma līgums. Viņi nevienu nevēlas pilnvarot rīkoties ar savu īpašumu. Tad to varētu ieķīlāt vai pārdot. L.Miķelsone uzskata, ka nav iemesla uztraukties.
"Līgumā ir teikts, ka nedrīkst veikt pat remontdarbus, kamēr tāme nav saskaņota ar mājas padomi un vecāko. Izņēmums ir avārijas situācijas, kad nav laika saskaņot un lemt. Tāpat katras mājas iedzīvotājiem ir tiesības spriest par uzkrājumu izlietošanu," komentē L.Miķelsone.
Līguma slēdzēji spriež, ka remonta vai citā gadījumā var uzrakstīt pilnvaru "Alūksnes namiem". Turklāt iedzīvotāju sapulcei vajadzētu lemt par katru būtisku jautājumu atsevišķi, nevis par visiem uzreiz pilnvarot rīkoties apsaimniekotāju. "Kas ir mājas vecākais? Šodien tas ir viens, bet rīt - cits. Varbūt viņam nav iebildumu, ja ieķīlā mūsu māju vai atsevišķus dzīvokļus," šaubās kāds īpašnieks. L.Miķelosne domā, ka tādā gadījumā īpašniekiem ir jāslēdz individuālais dzīvojamās mājas kopīpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas līgums. Iespējams, ka tā būs vieglāk vienoties.
Savukārt dzīvokļu īrnieku intereses pārstāv pilsētas dome. Īpašnieks ir pašvaldība, tāpēc tā arī paraksta līgumu, nevis dzīvokļa īrnieks.
Var pārbaudīt izdevumus
"Kur ir uzkrājumu nauda? Tās nav un nevar būt, jo ir tikai skaitļi uz papīra, nevis nauda. Uz kāda pamata to varētu paturēt "Alūksnes nami"? Līgumā nekur nekas nav minēts par uzkrājumu. Ja noslēdz jaunu līgumu, var pateikt, ka par tādiem neko nezina," nesaprot dzīvokļu īpašnieki.
L.Miķelsone informē, ka ir tādas mājas, kurām ir uzkrājumi, bet ir arī tādas, kam ir parādi. Katrai mājai ir iekārtota mape par līdzekļu izlietojumu, un iedzīvotāji ar to var iepazīties. Mājas vecākajam par to vajadzētu informēt. Reizi trīs mēnešos uzņēmums izplata informācijas lapas par katras mājas tēriņiem.
Katras mājas dzīvokļu īpašnieki sapulcēs izvērtē koplīgumu un protokolā norāda, ko vēlas mainīt līgumā. To slēdz, savstarpēji vienojoties. Pēc saskaņošanas ar Ganību ielas 1 īpašniekiem ir noslēgts līgums. "Nav tā, ka piedāvājam tikai savu variantu. Katra māja var izteikt priekšlikumus, kā arī pārņemt apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesības," akcentē L.Miķelsone. Pils ielas 34 īpašnieki ir iesnieguši priekšlikumus grozījumiem koplīgumā. Torņa ielas 7 īpašnieki ir noslēguši līgumu. Pašlaik notiek līguma saskaņošana ar Merķeļa ielā 19 dzīvojošajiem.
Par 25 procentiem samazina līgumsodu
Līgumā ir paredzēts līgumsods, nevis soda nauda par laikā neveiktiem maksājumiem. Iespējams, ka daudziem nav skaidrs, ka starp abiem ir liela atšķirība. Soda nauda ir noteikta summa, līdz kurai var palielināties parāda summa. Turpretim līgumsods var augt bezgalīgi, tāpēc viegli var zaudēt īpašumu, ja tiek kavēti komunālie maksājumi.
"Lai gan teorētiski līgumsods var augt neierobežoti, praksē nav gadījumu, kad līgumsods pārsniedz parāda summu. Tas var būt tikpat liels kā parāda summa, un tad "skaitītāju" aptur. Citādi cilvēks nekad nespēs samaksāt," atzīst L.Miķelsone.
Viņa norāda, ka, ņemot vērā iedzīvotāju maksātspēju, līgumsods ir samazināts uz pusi - 0,5 procentu vietā noteikti 0,25 procenti no kopējās parāda summas. Ja kāds nespēj samaksāt, jo ir ilgstoši slimojis vai bijis kāds cits pamatots iemesls, tad var slēgt vienošanos ar apsaimniekotāju, ka nomaksās parādu līdz noteiktam termiņam. Šajā laikā viņam nerēķina līgumsodu. Gadās, ka to samazina.
Ja ziemā nesaņem pietiekamu siltumu dzīvoklī, tad veic maksājuma pārrēķinu. Citādi ir ar ūdens patēriņu. Lai gan dzīvokļos ir skaitītāji, ūdens patēriņu aprēķina, lietojot koeficientu. To aprēķina, pēc māju noteiktā ūdens patēriņa.
"Ja mājā nav bijusi ūdens noplūde, tad tas kaut kur tajā paliek. Nereti, ka ģimenes ar vairākiem cilvēkiem tērē vienu kubikmetru ūdens mēnesī. Tas nav iespējams. Šādā situācijā nākas ciest kaimiņiem, ja viņi nespēj atklāt vainīgo.
Lēmumu pieņem 75 procenti īpašnieku
Likums par pašvaldību un dzīvojamo māju privatizāciju nosaka, ka lēmums jāpieņem ne mazāk kā trim ceturtdaļām, tas ir, 75 procentiem mājas iedzīvotāju. Diemžēl līguma punktā, kurā teikts, ka maksas lielumu par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā arī par pakalpojumiem sadales un maksāšanas kārtību var grozīt, ja par to vienojas divas trešdaļas no visiem īpašniekiem. Tiesa, ja līguma slēdzēji par to ir vienojušies, tad varētu būt arī divas trešdaļas.
Ja tiek atsavināts kāds mājā esošais dzīvoklis, pārējiem īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības. Tas bija līguma sākotnējais variants, kurā bija minēts, ka to nav. "Nebija tā domāts. Ja tiesa nolemj parādniekam atsavināt dzīvokli, rīko izsoli un tam nav pircēja, tad to var paturēt "Alūksnes nami". Galvenais, lai saņemam parāda summu. Dzīvokļa īpašnieks var to pārdot, kam vēlas," atzīst L.Miķelsone. Ja vēlas dzīvoklī veikt pārbūvi un tā skar citus iedzīvotājus, tad ir jāsaskaņo ar būvinspekciju un jāinformē arī apsaimniekotājs. To paredz likums, jo var būt dažādas situācijas.
Īpašnieki ir ieinteresēti informēt
Kāpēc ir jāzina, cik cilvēku dzīvo dzīvoklī? Tas ir vajadzīgs tāpēc, ka maksu par atkritumu izvešanu rēķina pēc iedzīvotāju skaita. Tas katru mēnesi ir mainīgs lielums. Nebūtu godīgi, ja dzīvoklī ir septiņi cilvēki, bet maksā par vienu, jo tādā gadījumā cieš pārējie mājas iemītnieki. Tas attiecas arī uz ciemiņiem, kas dzīvo ilgāk.
"Tāpat lūgums sekot, vai jaunais dzīvokļa īpašnieks to reģistrē zemesgrāmatā. Ja bijušais īpašnieks paliek reģistrēts zemesgrāmatā, turklāt par pārdošanu neinformē apsaimniekotāju, tad to var izmantot ļaunprātīgi - nemaksāt komunālos maksājumus, bet parādā paliks vecais īpašnieks, jo juridiski viņš tas ir. Tātad arī tiesa varēs piedzīt naudu no viņa," komentē juriste.

Citu datumu laikraksti

 • Oktobris - zemliku mēnesis

  Šis ir laiks, kad, atstājot aiz sevis krāšņu lapu zeltu, dienu nomaina tumši violeta nakts, pilna mistikas, burvības un smeldzes.Šis ir laiks, kad,...

 • Zemes dienestā gatavojas reorganizācijai

  Līdz nākamā gada sākumam tiks pabeigta Valsts zemes dienesta reorganizācija, kas paredz mainīt zemes dienesta funkcijas un izveidot jaunu...

 • Alūksnē atver daudzveidīgu pakalpojumu biroju

  Alūksnē šonedēļ ir atvērts jauns Juridisko, grāmatvedības, tūrisma un lietišķo pakalpojumu birojs. To izveidojušas piecas alūksnietes - Ilze Rubene,...

 • Meklēsim purva bruņrupučus kopā!

  Starptautiskajā dzīvnieku aizsardzības dienā - 4.oktobrī - Rīgas Nacionālais zoodārzs sadarbībā ar Latgales Zooloģisko dārzu uzsāk akciju “Meklējam...

 • Lai neizdegtu kā svece

  Mūsdienās cilvēki nereti ir spiesti strādāt pāri saviem spēkiem, lai nopelnītu sev iztiku. Rezultātā rodas spēku un enerģijas izsīkums.Mūsdienās...

 • Dzimtajās mājās saimnieko ceturtajā paauzdē

  Jaunalūksnieti Gunitu Dābolu var apbrīnot vairāku iemeslu dēļ. Jauna sieviete, kas enerģiski izlēmusi saimniekot piemājas saimniecībā “Sproģi” jau...