Mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi

Pērn stājās spēkā jaunie “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Pērn stājās spēkā jaunie "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".
Jauni noteikumi tika izstrādāti tāpēc, ka iepriekšējie noteikumi bija novecojuši pēc būtības un daudzas tajos iekļautās normas bija sarežģītas. Šajos noteikumos ir iestrādāti nepieciešamie jaunie un precizētie saimnieciskās un cita veida darbības ierobežojumi.
Noteikumos noteikti arī vairāki jauni ierobežojumi attiecībā uz mežsaimniecisko darbību. Visās aizsargājamajās teritorijās, veicot kopšanas cirti, aizliegts izcirst valdaudzes valdošās koku sugas kokus (izņemot augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus), ja valdaudzes vecums pārsniedz priežu un ozolu audzēm - 60 gadus, egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadus, apšu audzēm - 30 gadus. Dabas liegumos šis ierobežojums ir vēl pastiprināts, attiecinot to uz kopšanas ciršu veikšanu kopumā, nevis tikai uz valdaudzes valdošajām koku sugām.
Lai nodrošinātu reto un īpaši aizsargājamo putnu sugu netraucētu ligzdošanu, dabas liegumos no 15.aprīļa līdz 31.jūlijam aizliegts veikt jebkādu mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu. Ņemot vērā, ka dabas liegumi tiek veidoti pamatā balstoties uz bioloģiskajiem kritērijiem, un no bioloģiskā viedokļa koku kritalas ir ļoti vērtīgas īpaši aizsargājamajām kukaiņu un dzeņveidīgo putnu sugām, noteikumos ir ietverts arī aizliegums cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs to resnākajā vietā ir lielāks par
25 centimetriem (izņemot bīstamo koku novākšanu).
Dabas liegumos, dabas parkos, kā arī nacionālo parku un biosfēras rezervātu dabas lieguma zonās ir noteikts papildu ierobežojums, kas nepieļauj zemes īpašumu sadalīšanu mazākās zemes vienībās par 10 hektāriem.

Citu datumu laikraksti

  • Rīkos filozofisku diskusiju

    Bejas interešu klubiņa “Pīlādzis” dalībnieces 22.janvārī pulksten 12.00 filozofiskā diskusijā dalīsies pārdomās par tēmu “Logs”.Bejas interešu...

  • Rosinās pārcelt darbdienas

    Lai efektīvāk izmantotu darba laiku, šodien valdība lems par vairāku 2004.gada darbdienu pārcelšanu.Lai efektīvāk izmantotu darba laiku, šodien...

  • Vēlas zināt iedzīvotāju viedokli

    Ministru kabineta komitejas sēdē apstiprināts Ekonomikas ministrijas projekts “Latvijas rūpniecības attīstības pamatnostādnes”.Ministru kabineta...