Nepiekrīt zemes privatizācijai pie ezera

Alūksnes pilsētas domes jūlija sēdē deputāti nolēma atteikt nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Pleskavas ielā 4a, Alūksnē (9236 kvadrātmetru platībā) SIA “Zakss”.

Alūksnes pilsētas domes jūlija sēdē deputāti nolēma atteikt nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Pleskavas ielā 4a, Alūksnē (9236 kvadrātmetru platībā) SIA "Zakss".
Uzņēmuma direktors Ilmārs Zakss šajā vietā bija iecerējis izveidot atpūtas vietu.
Tā vietā ar uzņēmumu slēgs zemes nomas līgumu par šā zemes gabala nomu, nosakot nomas līguma termiņu uz 25 gadiem, bet nomas maksu - 10 procentus no zemes kadastrālās vērtības gadā, nosakot, ka zemes gabalu iespējams iegūt īpašumā Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
I.Zakss domē bija iesniedzis iesniegumu par gruntsgabala Pleskavas ielā 4a privatizāciju. Iesniegumā teikts, ka SIA "Zakss" 2004.gadā ir ieguldījusi lielu darbu zemes gabalu Pleskavas ielā 2a, 4a, 6, 6a (kopējā platībā 25 hektāri) iztīrīšanā, veicis krūmāju izciršanu, dabas pamatnes sakopšanu un teritorijas labiekārtošanu. Uzņēmumam pieguļošo teritoriju Pleskavas ielā 4a iepriekšējais nomnieks esot atstājis izrakņātu ar būvbedrēm, aizaugušu, kas nedarot godu ne autoceļam, ne Alūksnes ezera krastmalai. Savukārt "Zakss" vēloties minēto zemes gabalu sakārtot, izveidot tajā labiekārtotu rekreatīvu teritoriju ar tūristu uzturēšanās un atpūtas vietām, vieglo automašīnu stāvvietām un laivu piestātnēm, iekļaujot šo teritoriju Alūksnes ezera sakoptajā zonā.
Uzņēmēja Ilmāra Zaksa iesniegumu izskatīja domes tautsaimniecības un pilsētas attīstības komitejas sēdē 12.jūlijā. Tajā piedalījās arī I.Zakss un laboja iesnieguma būtību, izsakot vēlmi turpmāk ilgtermiņā nomāt šo zemes gabalu no Alūksnes pilsētas domes.
Alūksnes dome konstatēja, ka saskaņā ar Alūksnes domes attīstības nodaļas speciālistu atzinumu gruntsgabals Pleskavas ielā 4a atrodas atklāto telpu izbūves teritorijā un tajā ir iespējama rekreatīvas labiekārtotas teritorijas izveide. Taču zemes gabala ilgtermiņa noma Alūksnes domei ir izdevīgākā, jo tā apsaimniekošana ir kontrolējama un nepienācīgas saimniekošanas gadījumā zemes nomas līgumu iespējams izbeigt.

Citu datumu laikraksti