Nojauks vairākas ēkas

Alūksnes novada domes decembra sēdē pieņemts lēmums par pašvaldībai piederošu divu īpašumu - “Klubs” Mārkalnē un ēka Pils ielā 1a Alūksnē - nojaukšanu. Savukārt decembra tautsaimniecības un finanšu komitejās deputāti apstiprināja sarakstu ar vēl vairākām nākotnē pakāpeniski nojaucamām ēkām novada teritorijā - Mālupes, Mārkalnes, Alsviķu, Ziemera, Jaunalūksnes, Liepnas un Jaunlaicenes pagastos.
Nekustamais īpašums Pils ielā 1a sastāv no zemesgabala 401 m² platībā un nedzīvojamās ēkas, kuras lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 2612 eiro, būves bilances vērtība ir 586,68 eiro. Savukārt nekustamais īpašums “Klubs” Mārkalnes pagastā sastāv no zemesgabala 2221 m² platībā un būves, kuras galvenais lietošanas veids ir ēka plašizklaides pasākumiem. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 4937 eiro, pēc pašvaldības grāmatvedības datiem būves bilances vērtība uz 01.12.2017. ir 0 eiro.

Nav citu risinājumu
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis norādīja, ka graustu sakārtošana novadā ir aktuāls jautājums, tāpēc pašvaldības ēkas, kuras tuvākajā nākotnē netiks izmantotas, tiek un tiks nojauktas. Savukārt par ēkām – graustiem, kas pieder privātpersonām, pašvaldība ir tiesīga īpašniekam palielināt nekustamā īpašuma nodokli.
Pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis atzina - sarakstā iekļautas ēkas, kas atrodas pagastu centros un valsts vai pašvaldību ceļu malās. Uz šo ēku degradējošo izskatu būvvalde jau sarunu ceļā vērsusi pašvaldības uzmanību, piemēram, par ēku Māriņkalna centrā – bijušo krejotavu. “Daļa no šīm ēkām jau vairākus gadus bijušas pašvaldības atsavināmo īpašumu sarakstā – nevienam par tām nav bijusi interese. Šīs ir ēkas, par kurām nav izdevies rast nekādus citus risinājumus,” sacīja I.Berkulis.

Zeme kā burkāns
Deputāts Laimonis Sīpols domā, ka daļu šo ēku varētu tomēr iekļaut pašvaldības atsavināmo īpašumu sarakstā. “Tās varētu atsavināt kaut par 100 eiro, lai tikai kāds ņem un nojauc! Vai arī paredzēt uzreiz divus variantus – atsavināt vai nojaukt. Ja pieņems lēmumu tikai par nojaukšanu, tad atsavināt vairs nevarēs un pašvaldībai būs jāapmaksā nojaukšanas izdevumi. Ir arī tādi degradētie īpašumi, kam blakus ir diezgan lieli zemesgabali, piemēram, 4,4 hektāri – ja tādus izdotos atsavināt kopā ar zemi, tad pašvaldībai nebūtu jātērē līdzekļi nojaukšanai,” teica L.Sīpols.
Viņš arī vērsa uzmanību, ka Liepnā ir kaltes, kas savulaik tika pārdotas. “Kalšu noliktavas ēka ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Ja tā sabruks un iebruks upē, kas gruvešus zvejos ārā? Savulaik šo ēku pārdeva personai, kas tika notiesāta uz 20 gadiem – dažus gadus soda tā ir izcietusi. Bet ēka iet postā, ir gandrīz pilnībā sabrukusi,” sacīja L.Sīpols. I.Berkulis skaidroja – par šo ēku līdz galam nav novests atsavināšanas process, līdz ar to pašvaldība nav tiesīga to aiztikt un šī ēka nav iekļauta nojaucamo sarakstā.

“Klubs” Mārkalnē –
nojaucams
Par īpašumu “Klubs” Mārkalnē pašvaldība iepriekš bija pieņēmusi lēmumu nodot to atsavināšanai, tomēr pārdot īpašumu tā arī neizdevās. Deputāts Verners Kalējs pauda neizpratni, kam traucē šī mūra ēka Mārkalnē, ka tā jānojauc, pieļaujot, ka vienīgi seno ķieģeļu dēļ varētu būt interese. Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers norādīja, ka sākotnēji potenciālajam pircējam bijusi interese tieši par vecajiem Latvijas laika ķieģeļiem, no kuriem ēka mūrēta. “Bet ēka mūrēta, izmantojot cementu, nevis kaļķi, kas apgrūtina ķieģeļu tālāku izmantošanu, tāpēc intereses par ēku vairs nebija,” sacīja Dz.Adlers.

Vēlme iegādāties zūd
“Šim īpašumam tika rīkotas trīs izsoles, arvien pazeminot cenu, un visas neveiksmīgas. Mārkalnes pagasta pārvalde strādāja pie potenciālā pircēja meklēšanas, kas arī beigās izrādījās neveiksmīgs process. Sākumcena šim īpašumam bija vairāk nekā 3000 eiro, kas bija neatkarīga un sertificēta vērtētāja vērtējums. Informācija par īpašuma pārdošanu tika ievietota arī sludinājumu portālā “ss.lv”,” skaidroja I.Berkulis.
Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu vadītāja Daiga Vītola norādīja – pagastā tika saņemts iesniegums no potenciālā pircēja par vēlmi ēku iegādāties. “No pašvaldības puses tika uzsāktas darbības, lai veiktu īpašuma atsavināšanu, bet potenciālais pircējs beigās izsolē nepiedalījās,” sacīja D.Vītola. Deputāts Ainars Melders uzsvēra – tas nav solīdi, jo pašvaldības darbinieki iegulda resursus un laiku, gatavojot dokumentāciju, bet finālā nekā nav. “Melnajā sarakstā ielikt šādas personas!” pauda A.Melders.

Nojauks arī Sofikalna klubu
Deputāte Līga Langrate bija pārsteigta, ka nojaucamo ēku sarakstā iekļauta arī kādreizējā Sofikalna kluba ēka Mālupes pagastā, kas ir ļoti liela, vairākos stāvos. “Tai ir kultūrvēsturiska vērtība, īpaša enerģija,” sacīja L.Langrate.
Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu vadītāja Iveta Priede norādīja – šī ēka atrodas uz privātīpašnieka zemes un tehniski ir ļoti sliktā stāvoklī. “Kāpnes no pirmā uz otro stāvu ir bojātas. Ēka bojājas no pamatiem, tā kādā mirklī var arī pati sabrukt. Ja ēka būtu visu laiku kurināta, tā neietu postā, bet, tiklīdz no ēkas izvācās kolhoza kantoris, tā sāka iet postā. Mālupes pagasta pārvalde šo ēku apsekoja tad, kad vēlējās izbūvēt saieta namu – jau toreiz mums izklāstīja ēkas slikto tehnisko stāvokli, tādēļ tika nolemts saieta namu veidot Mālupes centrā, nevis atjaunot Sofikalna klubu,” informēja I.Priede.

Lai nenojauc, kuras vajadzēs
L.Langrate jautāja: ir apkopota informācija par degradētām ēkām un būvēm, bet vai Alūksnes novadam ir stratēģiskais plāns turpmākiem septiņiem gadiem par to, kurš pagasts kādiem mērķiem nākotnē novadam būs vajadzīgs? “Šodien raugāmies uz Jaunlaiceni kā veiksmes stāstu, jo ir atvērta jauna ražotne, vajag papildus dzīvesvietas strādniekiem. Jaunlaicene attīstās, bet kurš būs nākamais pagasts? Lai nenojaucam ēkas, kuras nākotnē varbūt tomēr vajadzēs. Viss tiek nolemts ar vienu dokumentu, summa – milzīga,” domā L.Langrate.
A.Dukulis norādīja – no katra pagasta sarakstā iekļauti objekti, kuri jānojauc primāri. “Šādu objektu novadā ir ļoti daudz arī vēl citur. Uzskatu, ka šis jautājums nav jāskata no pagastu attīstības viedokļa, bet gan no tā aspekta, ka šīs būves pieder pašvaldībai, katra no tām ir noteiktā tehniskā stāvoklī – viena vēl var stāvēt gadus desmit, bet otra jau šodien ir bīstama. Katra situācija skatāma atsevišķi, bet nav izslēgts, ka kādā pagastā vides sakārtošana jāveic ātrāk, jo pagasts attīstās,” pauda I.Berkulis.

Nojauks ēku pie slimnīcas
Nojaukšanai paredzēts arī Alūksnes novada pašvaldības nekustamais īpašums – ēka Pils ielā 1a Alūksnē. Tā ir ēka Pils un Ošu ielas krustojumā pie Alūksnes slimnīcas, kurā savulaik atradās veikals. Domes sēdē deputāti A.Melders un Verners Kalējs atgādināja, ka savulaik pašvaldība šo ēku iegādājās ar mērķi, lai tur veidotu glābējsilīti – vietu, kur vecāki var anonīmi atstāt savu jaundzimušo adopcijai. A.Dukulis norādīja – ēka tam nav īsti piemērota savas infrastruktūras dēļ, tai jāatbilst dažādām prasībām, tādēļ ar glābējsilītes iniciatīvas grupu esot vienošanās to ierīkot pie kādas no Alūksnes slimnīcas ēkām. I.Berkulis papildināja – šai ēkai no visām pusēm pieguļ vairāki citi pašvaldības īpašumi. “Lai sakārtotu piegulošo teritoriju un uzlabotu pārredzamību Pils un Ošu ielu krustojumā, ēka paredzēta nojaukšanai. Šai ēkai nav nekādu inženierkomunikāciju, tādēļ nevajadzēs būvprojektu tās nojaukšanai. Nojaukšanas izmaksas tai paredzamas apmēram 1000 eiro,” sacīja I.Berkulis.
2018.gada budžetā pašvaldības ēku nojaukšanai (ne tikai šo divu) tiks ieplānoti 15 000 eiro. Kopā ēku, kuru sarakstu apstiprināja decembra komitejās, nojaukšanas indikatīvās izmaksas, arī tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, šobrīd aprēķinātas par 389 000 eiro.

Ēkas, kuras ar Alūksnes novada domes 2017.gada decembra tautsaimniecības un finanšu komitejas lēmumiem nākotnē
paredzētas nojaukšanai:

Alsviķu pagasts
Attīrīšanas iekārtas “Burbuļi” Alsviķu centrā. Būve - avārijas stāvoklī. 4,43 ha zemesgabals.
Dzīvojamā māja “Upmaļi”, atrodas pie pašvaldības autoceļa Tūja – Celmiņi – Ziedugravas. Māja - avārijas stāvoklī. 1,3 ha zemesgabals.
Dzīvojamā māja “Celenski – Uzvaras”, atrodas pie pašvaldības autoceļa Apes ceļš – Celenski – Buliņš – Nēķene. Māja - avārijas stāvoklī.

Jaunannas pagasts
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Gundegas” piecus kilometrus aiz Jaunannas pie pašvaldības autoceļa Jaunanna – Eizentāle. Ēka - avārijas stāvoklī. Atrodas uz fiziskai personai piederošas zemes.

Jaunlaicenes pagasts
Sūkņu māja “Jaunlaicenes parkā” Jaunlaicenes centrā kultūrvēsturiskā teritorijā.
Gāzes noliktava “Gāzītes”, atrodas pie valsts nozīmes autoceļa Alūksne – Lucka.

Liepnas pagasts
Nedzīvojamā ēka (katlumāja) “Skurstenītis” Liepnas centrā. 1 ha zemesgabals.
Dzīvojamā māja, šķūnis, kūts “Kudinava 4”, atrodas pie pašvaldības autoceļa Doktas – Viķerova. Dzīvojamās mājas - drupas. 3,2 ha zemesgabals.
Dzīvojamā māja “Ceļinieki”, atrodas pie pašvaldības autoceļa Muiža – Aizupe. Dzīvojamā māja – grausts. 10,4 ha zemesgabals.

Mālupes pagasts
Nedzīvojamā ēka “Sofikalna klubs”, atrodas pie valsts nozīmes autoceļa Alūksne – Liepna. Ēka - neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Atrodas uz fiziskai personai piederošas zemes.

Mārkalnes pagasts
Divas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Irbenāji - Saulstari” Mārkalnes pagasta centrā. Ēkas - avārijas stāvoklī. Atrodas uz fiziskai personai piederošas zemes (nomas līgums).
Nedzīvojamā ēka “Klubs” pie valsts nozīmes ceļa Kolberģis – Ponkuļi aiz Mārkalnes uz Pededzes pusi. Brūkoša ēka, bijušais klubs. Notikušas trīs neveiksmīgas izsoles. 0,22 ha zemesgabals.

Ziemera pagasts
Nedzīvojamā ēka un šķūnis “Krejotava” Māriņkalna centrā. Būvvaldes 12.03.2015. lēmums Nr. BUV/3/15/30 par ēkas bīstamību. 0,22 ha zemesgabals.

— Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • No sirds uz sirdi

  No sirds uz sirdi

  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Pienenīte” noslēgusies labo darbu nedēļa ,,No sirds uz sirdi…”. Katras grupiņas bērni, bērnu vecāki,...

 • Aicina radīt novada iedvesmas stāstus Latvijas simtgadei

  Sagaidot Latvijas simtgades gadu, Alūksnes novada pašvaldība izsludinājusi novadpētniecības konkursu “Šodiena jau rīt būs vēsture”.Par konkursa tēmu...

 • Piepilda sapni par skaistu virtuvi

  Piepilda sapni par skaistu virtuvi

  Biedrība “Apes attīstības atbalsta klubs” realizējusi vēl vienu ilgi lolotu sapni par skaistu un labiekārtotu virtuvi Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas...

 • Arī palīdzētājiem ir jāpalīdz

  Arī palīdzētājiem ir jāpalīdz

  Dzīvojam pasaulē, kur sabiedrības vajadzības ātri un dinamiski mainās. Tomēr ir lietas, kas paliek svarīgas vienmēr. Visos laikos ir un būs...