Noteikti ārkārtējās situācijas ierobežojumi

Latvijā līdz 14. aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija, lai ierobežotu “Covid - 19” izplatību. Tā ietekmē ikvienu cilvēku mūsu valstī, tāpēc ir būtiski visiem, kopīgi sadarbojoties, rast iespējami veiksmīgākus dažādu problēmu situāciju risinājumus.
Darba likums nosaka, ka darba devējs un darbinieks savstarpējās darba tiesiskās attiecības nodibina ar darba līgumu. Taču likumā arī ir teikts, ka darbinieks un darba devējs var grozīt darba līgumu, savstarpēji vienojoties. Tas nozīmē, ka nepieciešamības gadījumā var vienoties par darba līguma grozījumiem, tādējādi atrisinot vienu vai otru situāciju, kas radusies saistībā ar “Covid – 19” izplatību. Šādiem darba līguma grozījumiem, ja tādi tiek veikti, gan ir jābūt kā brīvas gribas izpausmei, norāda Labklājības ministrija.
Izsludinātā ārkārtas situācija skar ne tikai darba devējus un darbiniekus, tā pakārtoti attiecas arī uz ģimenēm, kurās ir bērnudārzu un skolas vecuma bērni. Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča informē, ka vecāki ir atbildīgi - pirmdien mazākais bērnu skaits, kas apmeklēja novada sešus bērnudārzus, bija četri bērni iestādē, bet lielākais - 38 bērni iestādē, ieskaitot skolas vecuma bērnu grupas. “Pašlaik skolās ir skolēnu brīvlaiks, bet skolu vadība un pedagogi strādā, lai jau ar nākamo nedēļu varētu uzsākt attālinātas mācības,” saka G. Kupča un solās par to informēt lasītājus piektdienas, 20. marta, laikraksta numurā.
 Darba veikšana ikdienas režīmā būtiski ietekmēta visās iestādēs. Piemēram, SIA “4 Plus”, kas ir viens no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem Alūksnē, savu darbu organizē maiņās. Uzņēmuma valdes loceklis Askolds Zelmenis laikrakstam atklāj, ka pašreizējā situācijā maiņu darbs ir organizēts tā, lai cilvēki savā starpā distancētos. “Mūsu uzņēmums darbu dod 90 ģimenēm, tādēļ pilnībā pārtraukt ražošanu nevaram, tomēr to organizējam tā, ka pirmā maiņa darbu beidz 15 minūtes ātrāk, bet otrā – 15 minūtes vēlāk. Arī pašiem cilvēkiem jādomā par savu drošību, bet, ja mūsu darbinieku veselībai radīsies saslimšanas draudi, darbs būs jāpārtrauc, jo cilvēka veselība ir pirmajā vietā,” saka A. Zelmenis.
Alūksnes novadā

Ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura Dukuļa rīkojumu pašvaldības struktūrvienību vadītājiem visās pašvaldības institūcijās noteikti šādi papildu ierobežojumi:
        1. atcelt visus pašvaldības institūciju organizētos publiskos pasākumus;
        2. atteikt piedalīšanos citu iestāžu organizētajos pasākumos;
        3. aizliegt iedzīvotāju pulcēšanos, izmantojot iestādes telpas, atteikt īslaicīgu
               telpu nomu;
        4. nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams neatliekamas nepieciešamības dēļ.

Atcelti visi paredzētie pasākumi, nenotiks mēģinājumi, nodarbības. Par iepriekšpārdošanā iegādātajām biļetēm uz kultūras pasākumiem nauda pašlaik netiks atgriezta. Līdz ar jauno pasākuma norises datumu būs iespējams ar iegādātajām biļetēm to apmeklēt vai arī biļetes atgriezt. Tā kā nenotiks nodarbības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs un programmās, pašvaldība veiks maksas pārrēķinu par periodu, kurā nodarbības nenotiek.
Jāpiebilst, ka arī 25. martā komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi Alūksnē atcelti, bet cilvēki aicināti likt ziedus pie piemiņas vietām visas dienas garumā, nepulcējoties kādā konkrētā laikā.

Pašvaldības institūciju vadītājiem uzdots nodrošināt telpu un virsmu pastiprinātu uzkopšanu, dezinfekciju, pārplānot darbinieku darba uzdevumus, darba organizāciju un atvaļinājuma grafikus, sekot darbinieku veselības stāvokļa izmaiņām un, pamanot elpošanas ceļu infekcijas saslimšanas pazīmes, nepieļaut darbinieka atrašanos darbā bez medicīniskas apskates u.c.

Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pārtrauc iedzīvotāju apkalpošanu klātienē. Informāciju par pašvaldības iestāžu un valsts iestāžu pakalpojumu saņemšanu turpmākajā laika periodā var saņemt, sazinoties ar centru pa tālruņiem 64381496, 66954904 un e-pastu: [email protected]. Pašvaldības kase pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli lūdz veikt, izmantojot kredītiestāžu internetbankas.

Pašvaldības administratīvās ēkas foajē 1. stāvā ir izvietota kastīte, kurā var iemest pašvaldībai adresētos sūtījumus. No 16. marta tur izvietots galdiņš, pie kura var uzrakstīt iesniegumu pašvaldībai un iemest kastītē, kā arī pieejams dators.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot portālā www.latvija.lv pieejamos e-pakalpojumus (dažādu pabalstu pieteikšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, dzīvesvietas deklarēšanu, izziņu saņemšanu no valsts reģistriem). Iesniegumu jebkurai iestādei, tostarp pašvaldībai, var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai personas e-adresi.

Alūksnes novada pašvaldības vadība un domes deputāti iedzīvotāju pieņemšanu iepriekš izsludinātajos datumos nodrošinās attālināti, par šo iespēju jāzvana klientu apkalpošanas centram.

Alūksnes novada pagastu pārvaldes ārkārtējās situācijas laikā apmeklētājus klātienē neapkalpos, saziņa - pa tālruni vai e-pastu.

SIA “Alūksnes nami” iedzīvotāju pieņemšanas klātienē nenotiks ne biroja telpās, ne  administratīvajā ēkā, saziņa pa tālruni 64321456 vai rakstīt uz e-pastu:
[email protected]

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa personu dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju klātienē nodrošinās otrdienās no pulksten 14.00 līdz 17.00 un piektdienās no pulksten 8.00 līdz 13.00. Konsultācijas katru darba dienu pa tālruņiem 64322809, 26360529 un e-pastā [email protected]. Pakalpojums par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu tikai attālināti, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Alūksnes novada Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Kontakttālruņi: 64323129, 26411168.

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālie darbinieki klātienē apkalpos tikai ārkārtas situācijās. Ar Sociālo lietu pārvaldi jāsazinās pa tālruņiem: 64335008, 64335009, 27865635, 25771189 vai e-pastu [email protected]. Pagastos - ar konkrētā pagasta sociālo darbinieku.
Iesniegumus sociālo pabalstu vai sociālo pakalpojumu saņemšanai iemest pastkastītē Sociālo lietu pārvaldes ēkas ārpusē, pagastos - pastkastītēs pie pagasta pārvaldēm.
Birojs “Aprūpe mājās” darbu turpinās. Dienas aprūpes centrā “Saules stars” tiek pārtraukta dušas pakalpojuma un veļas mazgāšanas pakalpojuma sniegšana. Struktūrvienībās, kuru klienti ietilpst paaugstināta saslimšanas riska kategorijā – sociālās aprūpes centrā “Alūksne”, sociālās aprūpes centrā “Pīlādži” Mālupes pagastā un dienas aprūpes centrā “Saules stars”, ir noteikta karantīna, kuras laikā minētajās struktūrvienībās ir aizliegts ienākt trešajām personām. No 23. marta “Saules stars”  pārtrauks arī dienas aprūpes centra klientu apkalpošanu.

Aicina informēt Sociālo lietu pārvaldi, pagastos – pagastu pārvaldes par gadījumiem, kad veciem un vientuļiem vai smagi slimiem cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība.

Alūksnes slimnīcā arī ieviesta karantīna, kur trešajām personām aizliegts apmeklēt stacionāra pacientus, pārtrauktas plānveida operācijas, kā arī rehabilitācijas, fizioterapijas un masāžas pakalpojumu sniegšana.

Apes novadā
13. martā Apes novada dome izdeva rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu“, nosakot,
• lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;
• pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti.;
• pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);
• ar 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus u.tml.;
• pašvaldības iestādēm izvērtēt un iespēju robežās rosināt pakalpojumu sniegšanu pēc iespējas attālināti, izmantojot elektronisku saziņu.
Apes novada dome ir izdevusi rīkojumu pašvaldības iestādēm nodrošināt pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem attālināti no 16. marta līdz jauna rīkojuma izdošanai. Apes novada iedzīvotāji aicināti izmantot gan telefoniskas konsultācijas iespējas, gan rakstiskas konsultācijas, sazinoties ar pašvaldības speciālistiem. Apes novada domes kontaktinformācija pieejama šeit:
http://www.apesnovads.lv/kontakti-apes-novads/
Sociālās aprūpes centrā ”Trapene” noteikta karantīna
Par klientu veselības stāvokli piederīgie, draugi, paziņas aicināti zvanīt – no pulksten 7.30 līdz 16.00 pa tālruņiem 64321375, 64321377. Pa tālruni 64321376 pēc pulksten 21.00.

Lielveikalos
Pašlaik lielveikali piedzīvo lielāku atsevišķu produktu pieprasījumu nekā ierasts, tāpēc lūdz pircējus būt pacietīgiem un saprotošiem pret darbiniekiem. Veikalu darbiniekiem ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi, pārdevējas strādā gumijas cimdos. Papildus ārpus ierastā grafika tiek veikta kastu, svaru, telefonu, skeneru un cita aprīkojuma tīrīšana un dezinficēšana.

Jāzina savs ģimenes ārsts
Nacionālais veselības dienests (NVD) vērš iedzīvotāju uzmanību, ka ir svarīgi, lai ikvienam būtu pieejams un zināms savs ģimenes ārsts, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu konsultācijas un norādes saistībā ar savu veselības stāvokli. Ja teritoriālais ģimenes ārsts atsaka reģistrāciju, aicina par to informēt NVD, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234 vai rakstot e-pastu [email protected].
Informāciju par pieejamajām ģimenes ārstu praksēm atbilstoši savai dzīves vietai vai pie kāda ģimenes ārsta persona ir reģistrēta var noskaidrot:
    • apmeklējot NVD mājas lapu www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi “Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām”;
    • E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv, autorizējoties sadaļā “Iedzīvotājs” ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem: internetbankas piekļuves datiem, elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID);
    • zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234. Darba laiks - no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.30 - 17.00, bet piektdienās no pulksten 8.30 - 15.00. Pirmssvētku dienās: no pulksten 8.30 - 16.00.

Arī valsts iestādes ierobežojušas savu pakalpojumu sniegšanu klātienē. Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumus iedzīvotāji šobrīd var saņemt elektroniski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, kā arī zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.

Ar Valsts darba inspekciju iedzīvotāji var sazināties:
e-pastā [email protected], zvanot uz inspekcijas konsultatīvajiem tālruņiem 67186522, 67186523 (darba dienās darba laikā).

Aicinām sekot aktuālākajai informācijai par situāciju valstī un novados internetā:
www.spkc.gov.lv, www.vm.gov.lv, www.mfa.gov.lv, www.aluksne.lv, www.apesnovads.lv , www.aluksniesiem.lv

Citu datumu laikraksti

 • Mālupē atklāj izstādi

  Mālupē atklāj izstādi

  Šonedēļ Mālupes Saieta namā atklāja izstādi “Krāsu burvībā”, kurā aplūkojamas mākslinieces Ilvijas Juškevičas un viņas meitas Gerdas, kā arī Edija...

 • Izdod grāmatu “Jūsu izvēlei”

  Iznākusi Alūksnes dzejnieces Vēsmas Kokles – Līviņas jaunākā dzejas grāmata “Jūsu izvēlei”. V. Koklei - Līviņai šī ir 48. grāmata un iznākšanai...

 • Novados šodien lems par ierobežojumiem

  Lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” iespējamo izplatību, no vakardienas, 12. marta, vairākos Latvijas novados atcelti...

 • Deputātu vairākums balsojumā atturas

  Balsojot par Ingas Ozoliņas kandidatūras apstiprināšanu Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā, vakar kultūras, izglītības un sporta...

 • Basketbolā izspēlētas apļu spēles

  Ar četrām spēlēm noslēgts 2020. gada Alūksnes novada atklātā basketbola čempionāta grupu turnīrs. Komandas pēc uzrādītajiem rezultātiem...