Paplašinās Šengenas zona

21.decembrī tiks atcelta robežkontrole uz Eiropas Savienības iekšējām sauszemes un jūras robežām, 2008.gada 30.martā - uz iekšējām gaisa robežām (lidostās).   Kuras “jaunās” dalībvalstis grasās pievienoties Šengenas zonai šā gada beigās?

21.decembrī tiks atcelta robežkontrole uz Eiropas Savienības iekšējām sauszemes un jūras robežām, 2008.gada 30.martā - uz iekšējām gaisa robežām (lidostās).   Kuras "jaunās" dalībvalstis grasās pievienoties Šengenas zonai šā gada beigās?
Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slovēnija.
Kuras dalībvalstis jau pieder Šengenas zonai?
Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Somija, Vācija, Grieķija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Zviedrija un abas asociētās valstis Norvēģija un Islande.
Kad Šengenas zonai pievienosies Kipra, Rumānija un Bulgārija?
Šīs dalībvalstis nav starp tām, kuras pievienosies Šengenas zonai decembra beigās. Šīm dalībvalstīm vēl jāiziet Šengenas novērtējuma process, pirms tās varēs pievienoties Šengenas zonai. Šobrīd precīzu laiku noteikt nevar.
Kad tiks atcelta kontrole uz iekšējām robežām?
Mērķis kontroles atcelšanai uz iekšējām robežām ir 21.12.2007. sauszemes un jūras robežām un 30.3.2008. gaisa robežām. Šos datumus vēl novembrī jāapstiprina ES Padomei pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, saņemot apliecinājumu, ka ir izpildīti visi priekšnosacījumi. Šobrīd tiek veikti pēdējie novērtējumi.
Kā tika veikts novērtējums, lai atceltu kontroli uz iekšējām robežām?
Dalībvalstu eksperti pēdējo 2 gadu laikā veica tā saukto Šengenas novērtējumu jaunajās dalībvalstīs. Lai gan šajos novērtējumos piedalījās arī eksperti no Komisijas, atbildīga par tām ir Padome. Šajā novērtējumā bija ietverta pārbaude par to, vai jaunajās dalībvalstīs ir pareizi un faktiski ieviesti pasākumi, kas ļauj likvidēt kontroli uz iekšējām robežām. Novērtēšanas vizītes notika šādās jomās: ārējās robežas kontrole, vīzas, datu aizsardzība, policijas iestāžu sadarbība un Šengenas informācijas sistēma.
Kāda ir Šengenas zonas paplašināšanās ietekme uz iedzīvotājiem?
Pie iekšējām robežām
Visām personām, kuras likumīgi ieceļo Šengenas zonā, ir atļauts šķērsot iekšējās robežas ar un starp jaunajām Šengenas zonas dalībvalstīm bez jebkādas kontroles uz robežas. Iekšējās robežas ir sauszemes robežas starp dalībvalstīm, lidostas lidojumiem starp Šengenas valstīm un jūras ostas regulārai prāmju satiksmei starp Šengenas valstīm.
Jāpiebilst, ka kontroles atcelšana uz iekšējām robežām neskar policijas darbības pilnvaru īstenošanu pat iekšējās pierobežas zonās.
Šengenas zonā
Trešo valstu valstspiederīgie, uz kuriem attiecas prasība pēc vīzas (Regula (EK) Nr. 539/2001), kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 453/2003 un (EK) Nr. 1932/2006), var ceļot ar vienu Šengenas vīzu visā Šengenas zonā, un viņiem vairs nav jāpieprasa jauno dalībvalstu vīza.
Trešu valstu valstspiederīgie, kam ir kādas Šengenas zonas dalībvalsts izdota derīga uzturēšanās atļauja (sk. OV C 247, 13.10.2006. un OV C 153, 6.7.2007.), var ceļot ar šo derīgo uzturēšanās atļauju, un viņiem vairs nav jāpieprasa vīza.
Vai persona var ceļot Šengenas zonā bez pases vai citiem ceļošanas dokumentiem?
Dalībvalstis var pieprasīt personām nēsāt līdzi dokumentus to teritorijā. Šāds pienākums tuvākajās nedēļās tiks publicēts OV. Kontroles atcelšana uz iekšējām robežām neskar drošības pārbaužu veikšanu personām ostās un lidostās.
Kādas ir ieceļošanas prasības trešu valstu valstspiederīgajiem?
Viņiem
* ir jābūt derīgai pasei vai ceļošanas dokumentam;
* ir jābūt derīgai Šengenas vīzai, ja vajadzīgs (uzturēšanās atļauja, ko izdevusi kāda Šengenas dalībvalsts, ir līdzvērtīga Šengenas vīzai);
* ir jābūt pietiekamiem finanšu līdzekļiem paredzētajam uzturēšanās laikam;
* nav jābūt iekļautiem to personu sarakstā, kurām ieceļošana ir aizliegta;
* nav jātiek uzskatītiem par apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai, sabiedrības veselībai un starptautiskajām attiecībām.
Attiecībā uz šiem ieceļošanas nosacījumiem trešu valstu valstspiederīgajiem nav nekādu izmaiņu, kad viņi šķērso kādas jaunās Šengenas dalībvalsts robežu, izņemot to, ka viņi tiks pārbaudīti arī Šengenas informācijas sistēmā, ne tikai konkrētās valsts informācijas sistēmā. Jaunās dalībvalstis piemēro Šengenas noteikumus par pārbaudēm uz ārējām robežām kopš to pievienošanās. ES pilsoņiem ir atļauts ieceļot ES dalībvalstu teritorijā, tikai uzrādot derīgu pasi vai identitātes karti, ja vien attiecīgā persona nav patiess, tūlītējs un pietiekami nopietns drauds sabiedriskajai kārtībai un drošībai.
Vai joprojām ir derīgas vīzas, ko pirms kontroles uz iekšējām robežām atcelšanas ir izdevusi kāda jaunā dalībvalsts?
Šīs valstu īslaicīgas uzturēšanās vīzas paliek derīgas arī pēc 2007.gada 21.decembra, tomēr tās būs derīgas tikai priekš uzturēšanās tās dalībvalsts teritorijā, kura vīzu izdevusi (lai ceļotu uz citām Šengenas valstīm un starp tām, vajadzīga Šengenas vīza). Tomēr pārejas perioda laikā līdz 2008.gada 21.jūnijam šīs valstu īslaicīgas uzturēšanās vīzas, ko izdevusi kāda no dalībvalstīm, kuras pievienojās Šengenas zonai, ļauj pārvietoties tranzītā caur citu dalībvalstu teritoriju, kuras pievienojās Šengenas zonai, izņemot tranzītu caur Igaunijas un Lietuvas teritoriju.
Samaksa par vīzu
Īslaicīgas uzturēšanās vīzas cena ir 60 eiro. Atsevišķos gadījumos cenu var samazināt vai izsniegt bezmaksas vīzas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ja tas nepieciešams, lai veicinātu kultūras intereses, kā arī ārpolitikas vai attīstības politikas jomā vai citās jomās, kas ir būtiski svarīgas sabiedrībai.
Samaksa netiek iekasēta attiecībā uz trešu valstu valstspiederīgajiem, kas ir ģimenes locekļi ES pilsonim vai EEZ līguma dalībvalstu valstspiederīgajam, kurš izmanto savas brīvas pārvietošanās tiesības. Samaksa netiek iekasēta arī attiecībā uz bērniem, jaunākiem par sešiem gadiem, skolēniem, maģistrantūras studentiem un viņus pavadošiem skolotājiem, dodoties ceļojumos mācību vai izglītības apmācības nolūkos, kā arī pētniekiem, kuri veic zinātniskus pētījumus, kā definēts ieteikumā 2005/761/EK.
Eiropas Savienība ir noslēgusi vīzu atvieglojuma nolīgumus ar Krieviju, Ukrainu, Moldovu, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju, Melnkalni, bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju un Albāniju. Šo valstu pilsoņiem samaksa par vīzu ir tikai 35 eiro. Dažās šo valstu pilsoņu grupas ir atbrīvotas no samaksas par vīzu.
Kur var pieteikties Šengenas vīzas saņemšanai?
Pieteikumi jāiesniedz vienīgā vai galvenā galamērķa dalībvalsts diplomātiskajā pārstāvniecībā. Ja galvenais galamērķis nav nosakāms, pieteikumu iesniedz pirmās ieceļošanas dalībvalsts diplomātiskajā pārstāvniecībā.

Citu datumu laikraksti