Par Alūksnes mūzikas skolu

Atklāta vēstule Alūksnes pilsētas domes deputātiem - V.Litauniekam, A.Melderam, A.Aizupam, J. Cīmiņam, J.Liepiņam, A.Mustam, V.Puzulei, E.F.Svaram.

Atklāta vēstule Alūksnes pilsētas domes deputātiem - V.Litauniekam, A.Melderam, A.Aizupam, J. Cīmiņam, J.Liepiņam, A.Mustam, V.Puzulei, E.F.Svaram, D.Svarupam, V.Vīksnam, I.Zitānam.
Alūksnes mūzikas skolai kultūrizglītības sistēmā kopumā ir stingras un noturīgas tradīcijas, nozīmīgi sasniegumi mūzikā bērnu un jauniešu sagatavošanā. Tomēr ne vienmēr skola ir gatava sniegt pietiekami kvalitatīvu izglītības programmu piedāvājumu, kam par iemeslu ir mūsdienu prasībām neatbilstošas telpas (skaņas izolācija, platība u.c.); vāji attīstīta materiāli tehniskā bāze.
Šobrīd Alūksnes mūzikas skolas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas tiek īstenotas divās ēkās:
1) Tirgotāju ielā 3 (privātīpašums, kopējā telpu kvadratūra 217 m2);
2) Dārza ielā 8a (kopējā telpu kvadratūra 176 m2), kur skola izmanto 8 mācību klases.
3) filiālēs – Apē un Mālupē.
Mūzikas skola kā Alūksnes pilsētas domes iestāde telpas Tirgotāju ielā 3 īrē no namīpašnieka, ar kuru telpu īres līgums noslēgts līdz 2012.gada 1.jūnijam.
Skola ir licencējusi 11 izglītības programmas. To derīguma termiņš noteikts līdz 2011.gada 31.jūlijam! Termiņā noteikti tikai 6 gadi (2005. -2011.), jo kā ierobežojums tika minēts terminētais telpu īres līgums līdz 2012.gadam. Savukārt skolai nākamās akreditācijas termiņš paredzēts 2010.gadā.
Mācību telpu, kabinetu skaits un apjoms tikai daļēji atbilst visu vienlaicīgi realizējamo izglītības programmu stundu, praktisko nodarbību plānam.
Skolas materiāli tehniskā bāze pamazām tiek atjaunota un pilnveidota, taču šis process pagaidām notiek gausi un neapmierina strauji augošās prasības izglītības kvalitātes nodrošināšanā.
Minētā situācija rada bažas par iespēju saņemt jaunas ilgtermiņa licences. Tādēļ skolai ļoti aktuāli ir pārņemt telpas Dārza ielā 8a un pārcelt skolas juridisko adresi uz Dārza ielu 8a. Tās būtu zināmas garantijas skolai turpmāk sekmīgi nokārtot kārtējo programmu licencēšanu un iziet akreditāciju.
Paredzamās sekas un draudi:
* nav drošu garantiju par telpu Tirgotāju ielā 3 īres līguma pagarināšanas iespēju ar namīpašnieku;
* ir bažas par iespēju līdz 2010. gadam saņemt jaunas ilgtermiņa licences. Gatavojot iesniegumu licences saņemšanai, izglītības iestādei jāiesniedz PIA (profesionālās izglītības administrācija) izglītības iestādes dibinātāja izsniegta izziņa par attiecīgās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo telpu un materiāltehnisko nodrošinājumu. Jāuzrāda telpu nomas līguma kopija un līguma termiņš;
* nesaņemot licences, nav iespējama tālāka izglītības programmu akreditēšana un valsts mērķdotāciju saņemšana. Tas nozīmē, ka arī pilsēta zaudē ievērojamu nodokļu daļu, kas ienāk pilsētas domes kasē no mērķdotāciju maksājumiem, un tie nav maznozīmīgi;
* skolai jāturpina ieguldīt līdzekļi turpmākai telpu īrei Tirgotāju ielā 3 un remontiem privātīpašumā;
* netiek nodrošinātas ilgtermiņa garantijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai;
* tiek aizkavēta attīstība un tādējādi pastiprināta stagnācija mūzikas izglītības, mūzikas vērtību pieejamības un starptautiskās sadarbības sfērās Alūksnes rajonā un teritorijās, kas ar to robežojas.
Arī IZM profesionālās izglītības akreditācijas komisija (16.05. 2005.) kā būtiskākos trūkumus uzrādīja:
* skolai nepieciešamas plašākas telpas;
* skolai nepieciešama koncertzāle;
* nepieciešams rast iespēju izvietot nošu un mācību grāmatu krājumus bibliotēkai piemērotās telpās.
Alūksnes mūzikas skolas padome prasa konstruktīvu risinājumu un aicina Alūksnes pilsētas domi:
* neatliekami risināt jautājumu par telpu pārņemšanu Dārza ielā 8a, pārceļot arī skolas juridisko adresi uz Dārza ielu 8a;
* izsvērt visus "par" un "pret", pieņemot būtiskus lēmumus attiecībā uz Alūksnes mūzikas skolas īstermiņa un ilgtermiņa attīstības plāna izvērtēšanu;
* konkretizēt un apstiprināt skolas perspektīvo attīstības plānu, nosakot tās attīstības koncepciju:
a) pārņemot valdījumā Dārza 8a ēkas ar tai pieguļošo zemes gabalu vai
b) virzot turpmāko skolas izvietošanu un atrašanos O. Vācieša 2a;
* iekļaut pieņemtos lēmumus Alūksnes pilsētas perspektīvajā attīstības plānā;
* uzņemties pilnu atbildību par pieņemto lēmumu paredzamajām sekām skolas attīstībā;
* sniegt rakstisku atbildi par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz skolas minēto problēmu risinājumu, publicējot to arī vietējā presē.
Alūksnes mūzikas skolas vecāki un pedagogi

Citu datumu laikraksti

 • Lācis pie raķetēm

  ASV turpinās kampaņa par tiesībām valdīt Baltajā namā.ASV turpinās kampaņa par tiesībām valdīt Baltajā namā. Kurš būs Amerikas boss? ASV pavalstis...

 • Žurkas gadā trīskāršojas kāmīšu cenas

  Pekina. Sākoties Žurkas gadam, Ķīnā trīskāršojušās kāmīšu cenas. Šie dzīvnieki tiek uzskatīti par laimes nesējiem, turklāt cilvēki tos uztver daudz...

 • Pašvaldība algo poltergeista izdzinēju

  Lielbritānija. Izlingtonas pašvaldība noalgojusi ekstrasensu poltergeista izdzīšanai no kāda īres nama, kura iedzīvotāji draudēja atstāt savas...

 • Par bērnu robežšķērsošanu

  Bērnu un ģimenes lietu ministrija vērš uzmanību uz to, ka, pievienojoties Šengenas telpai, kārtība, kādā robežu šķērso bērni, paliek...

 • Alūksniešiem veiksmīga tūrisma filma

  No 15. starptautiskās tūrisma izstādes „Balttour 2008”, kas notika Rīgā, Alūksnes pilsēta atgriezusies ar ievērojamiem panākumiem.No 15....

 • Jāpaciešas vēl līdz vasarai

  Pie nama Lielā Ezera ielā 6 bojāta notekcaurule ir trīs gadus.Pie nama Lielā Ezera ielā 6 bojāta notekcaurule ir trīs gadus Redakcijā bija ieradušies...