Par bērnu robežšķērsošanu

Bērnu un ģimenes lietu ministrija vērš uzmanību uz to, ka, pievienojoties Šengenas telpai, kārtība, kādā robežu šķērso bērni, paliek iepriekšējā.

Bērnu un ģimenes lietu ministrija vērš uzmanību uz to, ka, pievienojoties Šengenas telpai, kārtība, kādā robežu šķērso bērni, paliek iepriekšējā.
Ja bērns patstāvīgi šķērso valsts robežu
Papildus derīgai bērna pasei, līdzi jābūt:
vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts;
bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai, ja piekrišanu devuši abi vecāki vai viens no viņiem. Ja piekrišanu devis aizbildnis, tad jābūt līdzi arī bāriņtiesas izdotās aizbildņa apliecības vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu notariāli apliecinātai kopijai.
Ja bērns šķērso valsts robežu pilnvarotas personas pavadībā
Papildus derīgai bērna pasei līdzi jābūt:
vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai pilnvarai bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā,
kā arī bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai, ja pilnvaru devis viens no vecākiem vai abi vecāki. Ja pilnvaru devis aizbildnis, tad līdzi jābūt bāriņtiesas izdotās aizbildņa apliecības vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu notariāli apliecinātai kopijai.
Ja bērns šķērso valsts robežu abu vecāku pavadībā, viena vecāka vai aizbildņa pavadībā
Līdzi jābūt: - derīgai pasei ar atzīmi par bērna radniecību ar to vecāku, kurš pavada bērnu; - bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai, ja ceļošanas dokumentā bērna vecākam, kurš pavada bērnu, nav atzīmes par radniecību ar bērnu;
Ja viens no bērna vecākiem ir ārvalstnieks vai bezvalstnieks
Šķērsojot robežu, līdzi jābūt otra vecāka notariāli apliecinātai piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts vai pilnvarai bērna izceļošanai no valsts pilnvarotās personas pavadībā.
Ja bērna vecāks, kurš bērnu pavada, ir ārvalstnieks vai bezvalstnieks
Jābūt līdzi otra vecāka notariāli apliecinātai piekrišanai bērna izceļošanai no valsts.
Ja bērnu pavada aizbildnis
Jābūt līdzi arī bāriņtiesas izdotā aizbildņa apliecība vai lēmums par aizbildnības nodibināšanu, vai to notariāli apliecināta kopija.
Ja otrs vecāks nav sasniedzams vai atsakās dot piekrišanu
Minētās pilnvaras var izsniegt arī bāriņtiesa.
Minētā piekrišana vai pilnvara nav nepieciešama:
ja bērna vecāks, kurš ir ārvalstnieks vai bezvalstnieks, viens realizē aizgādību pār šo bērnu.
Šādā gadījumā, šķērsojot valsts robežu, līdzi jābūt kādam no šādiem minēto faktu apliecinošiem dokumentiem vai tā notariāli apliecinātai kopijai:
otra vecāka miršanas apliecība;
tiesas spriedums (sprieduma noraksts) par:
aizgādības atņemšanu otram vecākam;
otra vecāka izsludināšanu par mirušu;
otra vecāka atzīšanu par rīcībnespējīgu;
dzimšanas apliecība, kurā nav ieraksta par tēvu;
dzimtsarakstu nodaļas izsniegta izziņa, ka ziņas par tēvu dzimšanas aktu reģistrācijas grāmatā ierakstītas pēc mātes norādījuma.
Ja bērns ievietots ārpusģimenes aprūpē
Bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš ar bāriņtiesas lēmumu ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē vai nodots audžuģimenei, valsts robežu var šķērsot:
- patstāvīgi, taču līdzi jābūt lēmumam par atļauju bērnam patstāvīgi izceļot no valsts. Attiecīgu lēmumu izsniedz bāriņtiesa, ar kuras lēmumu bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē vai nodots audžuģimenei;
- pilnvarotās personas pavadībā, taču līdzi jābūt lēmumam par atļauju bērnam izceļot no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā. Attiecīgu lēmumu izsniedz bāriņtiesa, ar kuras lēmumu bērns ievietots bērnu aprūpes vai audzināšanas iestādē vai nodots audžuģimenei.

Citu datumu laikraksti

 • Augšāmceļas kā krāpnieks

  Budapešta. Pretēju situāciju piedzīvojis kāds ungārs, kura sieva 2001.gadā ziņoja, ka vīrs noslīcis, sērfojot Grieķijā.Budapešta. Pretēju situāciju...

 • Cietuma vietā miera centra nebūs

  Sanfrancisko. Pilsētas iedzīvotāji balsojumā nolēmuši neatbalstīt priekšlikumu nojaukt slaveno Alkatrazas cietumu, lai tā vietā izveidotu “globālu...

 • Nespēj pierādīt, ka ir dzīvs

  Varšava. Kādam Polijas iedzīvotājam pēc oficiālo iestāžu kļūdas joprojām nav izdevies pierādīt, ka viņš nav miris.Varšava. Kādam Polijas iedzīvotājam...

 • Zeltiņu skolā būs centrālapkure

  Iepriekšējās krāšņu sistēmas vietā šonedēļ Zeltiņu pamatskolā sāks darboties centrālapkure.Iepriekšējās krāšņu sistēmas vietā šonedēļ Zeltiņu...

 • No izsoles gūs papildu līdzekļus

  Pagasta padome apstiprinājusi šāgada budžetu, kas gan ir līdzīgs pērnā gada budžetam.Pagasta padome apstiprinājusi šāgada budžetu, kas gan ir līdzīgs...

 • Trūkst sporta laukumu

  Finansējumu var iegūt ar projektu.Finansējumu var iegūt ar projektu Alūksnes pilsētas šāgada budžetā nav paredzēts finansējums sporta laukumu...