Patēriņa džungļos

Jau ilgāku laiku Rietumu sabiedrībā dominē patēriņa kultūra, jo tieši patēriņš dažādās izpausmes formās kļuvis par vienu no sabiedrības attīstības virzītājspēkiem.

Jau ilgāku laiku Rietumu sabiedrībā dominē patēriņa kultūra, jo tieši patēriņš dažādās izpausmes formās kļuvis par vienu no sabiedrības attīstības virzītājspēkiem. Iespējams, tieši tādēļ 20. gadsimta otrajā pusē arvien aktuālāka kļuva patērētāju interešu aizsardzība.
ES kontekstā par to politiskā līmenī gan sāka runāt tikai 70. gados, tomēr jau 1957. gadā noslēgtā Eiropas Ekonomiskās kopienas (EEK) līguma atsevišķos pantos tiek uzsvērtas patērētāju intereses. Piemēram, viena šāda iebilde paredz panākt to, lai patērētāji pārtikas produktus varētu iegādāties par samērīgām cenām. Līdztekus tiek uzsvērta arī konkurences loma, kas rada patērētājam labvēlīgāku tirgus vidi.
Tomēr par mērķtiecīgu likumdošanu patērētāju interešu aizsardzībai varam sākt runāt tikai ar 70. gadu vidu, kad 1975. gada 14. aprīlī Eiropas kopienas Ministru padome pieņēma pirmo EEK programmu attiecībā uz politiku patērētāju aizsardzībā un informēšanā. Tieši ar šo rezolūciju sākās darbs pie patērētāju interešu aizsardzības programmas, kuras mērķis bija radīt patērētāju tiesību kodeksu.
Ņemot vērā to, ka patērētāju tiesības aptvēra dažādas nozares un darbības jomas, tika pieņemts lēmums par pamatu patērētāju tiesību kodeksam ņemt piecas patērētāju pamattiesības.
Tiesības uz veselības aizsardzību un drošību.
Ar to tika saprasts, ka patērētājiem piedāvātajām precēm un pakalpojumiem jābūt tādiem, kas normālos un paredzamos lietošanas apstākļos neapdraud patērētāju veselību un drošību. Tieši veselības aizsardzībā pašlaik ES tiek ievērotas visstingrākās prasības patērētāju tiesību aizsardzībā.
Tiesības uz ekonomisko interešu aizsardzību.
Ar šīm tiesībām galvenokārt tiek saprasta patērētāju aizsardzība no tādiem pārdevējiem, kas pārsniedz savas pilnvaras, īpaši gadījumos ar vienotiem standartizētiem līgumiem, bargiem kredīta izsniegšanas nosacījumiem. Ar ekonomisko interešu aizsardzību patērētājs tiek pasargāts arī no uzbāzīgām un uzstājīgām pārdošanas metodēm un nekvalitatīvu preču vai neapmierinošu pakalpojumu dēļ nodarītiem kaitējumiem, kas tieši ietekmē patērētāja ekonomiskās intereses.
Tiesības uz kompensāciju un atlīdzību.
Ar tām tiek pamatotas patērētāju tiesības saņemt padomu un palīdzību attiecībā uz savām sūdzībām, nodarīto kaitējumu vai bojājumu, kas radies nekvalitatīvu preču vai neapmierinošu pakalpojumu pirkšanas dēļ. Turklāt patērētājam ir tiesības saņemt attiecīgu kompensāciju vai atlīdzību par kaitējumiem, kas radušies pārdevēja vainas dēļ. Noteikts arī tas, ka kompensācijas vai atlīdzības izsniegšanas procedūrām jābūt ātrām, efektīvām un lētām.
Tiesības uz informāciju un izglītību paredz, ka patērētājs jānodrošina ar pietiekamu informācijas apjomu par precēm vai pakalpojumiem, kas ļautu viņam novērtēt to pamatiezīmes: kvalitāti, kvantitāti un cenu. Tādā veidā patērētājam nodrošināta iespēja izdarīt racionālu izvēli starp konkurējošiem ražojumiem vai pakalpojumiem. Līdzīgi nosacījumi attiecas arī uz bērnu un jauniešu informēšanu par viņu mērķauditorijai paredzētajām precēm vai pakalpojumiem.
Tiesības uz protestu tiek saprastas kā tiesības tikt uzklausītam. Tādējādi patērētājiem dotas iespējas paust savu viedokli gadījumos, kad tiek gatavoti lēmumi, kas tieši skar viņu intereses. Tiesības uz protestu gan uzskatāmākā veidā parasti tiek izmantotas ar dažādu organizāciju palīdzību, kas nodarbojas ar patērētāju tiesību aizsardzību un izglītošanu.
Pirmais mēģinājums juridiski sakārtot patērētāju tiesību aizsardzību cieta neveiksmi, un nekādu noteiktu rezultātu nebija. Tikai 1981. gadā EEK Ministru padome akceptēja otro programmu attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzību. Šī programma bija iecerēta kā turpinājums patērētāju aizsardzības un izglītošanas pasākumiem, un tajā tika detalizētāk izstrādāti galvenie darbības virzieni. Tika sākts darbs pie iepriekš definēto patērētāju pamattiesību iedzīvināšanas praksē.
Vēlamie rezultāti gan netika sasniegti arī ar otro patērētāju tiesību aizsardzības programmu, tādēļ 1986. gadā tika pieņemta rezolūcija, kurā apstiprināja noteiktu pasākumu plānu patērētāju tiesību aizsardzībai. Tam tika izvirzīti trīs galvenie uzdevumi:
nodrošināt augstu patērētāju veselības un drošības aizsardzības līmeni;
nodrošināt patērētājiem iespēju gūt labumu no EEK tirgus;
pastiprināti ievērot patērētāju intereses pārējās kopienas politikas jomās.
Tomēr par svarīgāko pavērsienu patērētāju tiesību aizsardzības politikā jāuzskata 1992. gads, kad tika parakstīts Māstrihtas līgums un EEK pārtapa par ES. Šajā līgumā skaidri definēts, ka patērētāju aizsardzība ir viens no svarīgākajiem ES politiskajiem uzdevumiem. Lai realizētu to, tika īstenota virkne pasākumu:
iekšējā tirgus veidošanas kontekstā harmonizēta ES dalībvalstu politika patērētāju tiesību aizsardzībā;
ieviesti pasākumi dalībvalstu atbalstam un uzraudzībai attiecībā uz to īstenoto patērētāju aizsardzības politiku;
katrai dalībvalstij ļauts ieviest stingrākas patērētāju aizsardzības prasības par ES noteiktajām;
uzraudzīts, lai patērētāju tiesību aizsardzības noteikumi tiktu ņemti vērā, ieviešot ES politiku arī citās jomās.
Kopš Māstrihtas līguma ES likumdevēji arvien uzskatāmāk sāka pilnveidot patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanu. Īpašs uzsvars tika likts uz patērētāju informēšanu, nosakot, ka svarīgākā informācija par produktu vai pakalpojumu ir jānorāda obligāti.
Tika pieņemta virkne direktīvu, likumdošanā nostiprinot jau iepriekš minētās patērētāju pamattiesības, taču līdztekus tika pieņemtas arī citas, jo patērētāju tiesību aizsardzība ar katru gadu kļūst arvien plašāka.
Viens no būtiskākajiem patērētāju aizsardzības nosacījumiem ir izskaust maldinošu reklāmu. Tieši tādēļ pirmā nopietnākā direktīva patērētāju likumdošanā pieņemta 1984. gadā, vēršoties pret maldinošu reklāmu. Šīs direktīvas uzdevums bija ne tika patērētāju, bet arī to personu aizsardzība, kuras nodarbojās ar tirdzniecību vai uzņēmējdarbību. 1997. gadā tika pieņemta papildu direktīva, kuras uzdevums bija noteikt, kādos apstākļos pieļaujama salīdzinošā reklāma.
ES likumdošanā par maldinošu reklāmu pieņemts uzskatīt jebkuru reprezentivitātes veidošanas formu, kas kaut kādā veidā, ieskaitot pasniegšanas veidu, maldina vai varētu maldināt personas, kuras tā sasniedz. Lai noteiktu, vai reklāma ir maldinoša, jāņem vērā šādi rādītāji:
preču un pakalpojumu raksturojums, ar to saprotot raksturīgākās iezīmes, ražošanas vai piegādes datumu, metodi, atbilstību nolūkam, izmantošanu, kvantitāti, instrukciju, ģeogrāfisko vai komerciālo izcelšanos, no lietošanas gaidāmos rezultātus u.c.;
cena vai veids, kā tā tiek aprēķināta;
noteikumi, ar saskaņā ar kuriem tiek piegādāta prece vai nodrošināts pakalpojums;
reklamētāja raksturojums, atribūti un tiesības.
Lai nodrošinātu šo nosacījumu izpildi, tika izstrādāts arī mehānisms, kā patērētājs var vērsties tiesā vai citā kompetentā un administratīvi pilnvarotā institūcijā, ja reklāmdevējs ar maldinošu informāciju ietekmējis personu ekonomisko rīcību. Arī ES tiesu institūcijām ir dotas īpašas pilnvaras vērsties pret maldinošu reklāmmateriālu, ja par to saņemtas pamatotas sūdzības. Tiek pieļauta pat brīvprātīga maldinošās reklāmas uzraudzība, ko aktīvi izmanto nevalstiskās organizācijas.
Kā otra nozīmīgākā joma patērētāju tiesību aizsardzībā tiek minēti ārpus uzņēmuma telpām noslēgtie līgumi. Tie ir zīmīgi ar to, ka patērētājs nav gatavs darījumam, kura ierosinātājs ir tirgotājs. 1985. gadā pieņemtā direktīva, kurā atrunāta šāda veida darījumu norises kārtība, dod patērētājam tiesības septiņu dienu laikā lauzt noslēgto līgumu. Šie nosacījumi gan attiecas tikai uz fiziskām personām.
Pamatā šī direktīva ES pilsoņus aizsargā no ielu tirgotājiem un situācijās, kad vienoties par darījumu tiek piedāvāts mājas apstākļos. Šādos gadījumos noteikts, ka tirgotājam līguma noslēgšanas laikā jāsniedz patērētājam datēts rakstisks paziņojums par līguma atsaukšanas kārtību ar termiņu, kas nav mazāks par septiņām dienām. Šīs tiesības gan nevar tikt realizētas, ja darījums slēgts tādās jomās kā nekustamais īpašums, pārtikas produktu, vērtspapīru vai apdrošināšanas pakalpojumu iegāde, kā arī tad, ja prece tiek iegādāta pēc tirdzniecības kataloga, kuru patērētājs var izlasīt bez tirgotāja klātbūtnes.
Vēl, sākot darbu pie patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas sakārtošanas, 80. gados īpašas direktīvas tika izdotas, lai aizsargātu patērētāju no negodīgiem kredīta nosacījumiem un līguma noteikumiem, neatbilstošas preces vai pakalpojuma iegādes. Savukārt vēlāk arvien lielāka uzmanība veltīta preču marķējumiem un garantijas noteikumu ievērošanai patērētāja interesēs.

Citu datumu laikraksti

 • Tauriņam pa pēdām

  Izmeklētājs pavirši pārskatīja kladi.3. Izmeklētājs pavirši pārskatīja kladi. Visur viens un tas pats - vardes, puķes, zivis, nokrišņi. - Es...

 • Polijas pilsētas - tuvas, bet svešas

  Polija nav ekskursantu un tūristu iecienītākajos atpūtas braucienu maršrutos. Parasti tie traucas šai valstij cauri uz Slovākiju ar Augstajiem...

 • Zemnieku zupa

  Nepieciešams: puse dzeltenās paprikas, 2 mazi tomāti, 1 vidējs gurķis, 80 grami zemnieku gaļas.Nepieciešams: puse dzeltenās paprikas, 2 mazi tomāti,...

 • Policija informē

  Malienas pagastā 21.jūlijā kūts bēniņos aizdegās salmi -viens kvadrātmetrs. Policija noskaidroja, ka notikušajā vainojamas bērnu rotaļas.Malienas...

 • Motosportisti gatavojas Latvijas čempionāta noslēgumam

  Motokluba "Ape" sportisti gatavojas Latvijas čempionāta izšķirošajām sacīkstēm, kas notiks šīs nedēļas nogalē - 26. un 27. jūlijā Limbažos, Lielezera...

 • Uzvar minifutbola čempionātā

  Ziemeļaustrumu futbola līgas minifutbola čempionāta ceturto kārtu veiksmīgi aizvadījusi Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona komanda, kas Viļakā...

 • Nākotnes nauda jeb Dalība 2.pensiju līmenī

  Lai gan masu medijos ir bijis šķietami daudz informācijas par dalību 2.pensiju līmenī, ir cilvēki, kas nav tai pievērsuši uzmanību, it kā tas viņus...

 • Aicina uz teātra svētkiem Dikļos

  Uz kārtējo "teātrinieku" kopā sanākšanu 9.augustā aicina Dikļu pagasts Valmieras rajonā.Uz kārtējo "teātrinieku" kopā sanākšanu 9.augustā aicina...

 • Vārds un tā īpašnieks ietekmē viens otru

  Numeroloģija kā mācība ir ārkārtīgi sena.Numeroloģija kā mācība ir ārkārtīgi sena. Ar tās palīdzību iespējams noteikt cilvēkam piemērotāko profesiju,...