Pieņem projektu pieteikumus

Lauku atbalsta dienestā izsludināta atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas atsākšana Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas vienotā programmdokumenta.

Lauku atbalsta dienestā (LAD) izsludināta atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas atsākšana Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) virzības daļas vienotā programmdokumenta 4.prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana" 4.3. pasākumā "Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana".
Eiropas Savienības fonda pieejamais sabiedriskais finansējums ir 1 751 800 eiro jeb
1 231 172 lati.
Papildu līdzekļi fondā ir rasti iepriekšējās projektu pieņemšanas kārtā izskatīto un pēc tam neatbilstību dēļ noraidīto projektu iespaidā, kā arī valūtas kursu svārstību ietekmē.
Šajā projekta pieteikumu pieņemšanas kārtā priekšroka tiks dota projektiem, kas paredz siera suliņu vai asiņu pārstrādi un kam ir lielāks privātā finansējuma īpatsvars.
Pasākumā ietvertas divas aktivitātes - "Investīcijas jaunu iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu ražošanai (tostarp iepakošanai, ražošanas atkritumu pārstrādei)" un "Lauksaimniecības produktu pārstrādes būvju jaunbūve, rekonstrukcija un renovācija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde".
Pasākums "Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana" prioritātes mērķa līmenī veicinās lauksaimniecības produkcijas efektivitāti un konkurētspēju ar investīcijām lauksaimniecības produktu pārstrādē, tās konkurētspējas uzlabošanu kā vietējā, tā ārējā tirgū. Pasākums ietver aktivitātes kvalitātes, higiēnas, pārtikas drošības, vides un darba drošības standartu paaugstināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos.
Mērķauditorija ir uzņēmumi, kas pārstrādā lauksaimniecības produktus.
Vadlīnijas un projektu pieteikuma veidlapas projektu pieteicēji var saņemt LAD Centrālajā aparātā vai LAD mājas lapā "www.lad.gov.lv".
Projektu pieteikumi jāiesniedz LAD Centrālajā aparātā Rīgā, Republikas laukumā 2, 816.kabinetā, līdz 1.decembrim.
Lauku Atbalsta dienests

Citu datumu laikraksti