Prasības aug, budžets ne

Alūksnes novada pašvaldība apstiprinājusi budžetu šim gadam. Tajā ieņēmumi un finansēšana (līdzekļu atlikums uz gada sākumu un aizdevumu līdzekļi) plānoti 14 212 227 lati un tikpat lieli ir paredzēti izdevumi, kas gadu no gada visvairāk tiek tērēti izglītībai.

Atšķirīgi vērtē sagatavoto budžetu
“Analizējot šāgada budžetu, secinu, ka tiek īstenota politika – kam vairāk ir, tam arī vairāk dodam. Naudas sadales principi ir ļoti nevienlīdzīgi. Pagājušā gadā beigās sociālajā budžetā palika pāri pabalstu nauda, bet šogad atkal balsosim par 550 000 latu pabalstiem. Manuprāt, šis budžeta nav sagatavots tādā līmenī, lai veicinātu novada attīstību. Ir, protams, ietvertas pozitīvas lietas, taču arī tās ir vērstas nevis uz attīstību, bet uz apēšanu,” vērtē deputāts Andis Krēsliņš.
Jaunalūksnes un Malienas pagasta pārvalžu vadītāja Inta Cinglere atzīst, ka, mainot koeficientus līdzekļu sadalē pagastiem, ieguvēji šogad ir mazākie pagasti. “Protams, katrs pagasts gribētu vairāk.Taču naudas ir tik, cik tās ir. Finansējums tiek sadalīts pēc iedzīvotāju skaita. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu Malienas pagastam ir vairāk naudas, ko varēs ieguldīt arī attīstībā. Savukārt Jaunalūksnes pagastam tās ir mazāk,” salīdzina I.Cinglere.

Ieņēmumus plāno piesardzīgi
Kārtējā gada ieņēmumi paredzēti 9 653 728 lati. Gada laikā pašvaldība aizdevumos saņems 2 510 505 latus. Ieņēmumu lielāko daļu – 33,8 procentus jeb 4 804 015 latus – veido valsts budžeta transferti (gadskārtējā valsts budžeta likumā īpašiem mērķiem iezīmēti budžeta līdzekļu pārskaitījumi). Šo ieņēmumu lielākā daļa paredzēta pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Gandrīz 30 procentus jeb 4,2 miljonus latu ieņems ar nodokļu maksājumiem, ko veido galvenokārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi. Valsts dotācija pirmklasnieku un otrklasnieku brīvpusdienām – 31 742 lati, kas ir gandrīz divtik vairāk nekā pērn, kad brīvpusdienas bija tikai pirmklasniekiem. Ar šo gadu valsts vairs nepiešķir kompensāciju garantēto minimālo ienākumu un dzīvokļu pabalstiem. Saņemts šo pabalstu kompensāciju galīgais aprēķins par 2012.gadu – 9544 lati. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija novadam paredzēta 1 951 493 lati, kas ir apmēram tāda pati kā pērn.

Palielināsies kredītu
maksājumi
Dažādu aktivitāšu īstenošanai tiks novirzīts naudas līdzekļu atlikums 2 047 994 lati, kāds bija šā gada sākumā. Arī šogad pašvaldība ar savu līdzfinansējumu iesaistās vērienīgu projektu īstenošanā, starp kuriem apjomīgākais ir tranzīta maršruta “Pils iela” rekonstrukcija, Vecās pils renovācija, a/s “Simone” katlumāju energoefektivitātes paaugstināšana, siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu izbūve, kā arī projekts alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai, Alūksnes Valsts ģimnāzijas un pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” mūžizglītības projektiem, vairākiem Alūksnes Bērnu un jauniešu centra un citiem projektiem. Deputāts Ainars Melders interesējās, vai pašvaldība var vēl ņemt jaunu kredītu 3 miljonu latu apmērā, saņemot pašvaldības Finanšu nodaļas ekonomistes Evitas Ņedaivodinas apliecinājumu – uz 20 līdz 25 gadiem var ņemt. A.Melders pieļauj, ka tas būs vajadzīgs, jo finansiālu atbalstu pagaidām nav guvis Alūksnes tautas nama rekonstrukcijas projekts.

Pusmiljonu latu tērēs
pabalstiem
Pēc izdevumu ekonomiskās klasifikācijas, preču un pakalpojumu iegādei ir paredzēti 3 018 822 lati, bet sociālajai palīdzībai – 552 647 lati, tajā skaitā bezdarbnieku stipendijas Eiropas Savienības projektā 156 000 latu, pabalsti jaundzimušajiem 7250 lati, pensiju izmaksas 10 procentu apmērā sociālās aprūpes centra “Alūksne” iemītniekiem 13 681 lats, pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām personām 374 416 lati.
Pašvaldības speciālais budžets ieņēmumos šogad ir 371 400 lati. No tiem 229 156 lati ir autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, kas veido 61,7 procentus, kas ir nedaudz vairāk nekā pērn. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi tiek plānoti 15 000 latu, tātad mazāk salīdzinājumā ar 2012.gadu. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu bija 127 144 lati.
Speciālā budžeta līdzekļi tiks izlietoti galvenokārt ikdienas ceļu un ielu uzturēšanas darbiem, novadgrāvju tīrīšanai, Alūksnes ezera aizaugšanas ierobežošanai un novada teritorijas sakārtošanai. Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem šogad budžetā nav plānoti, bet ir naudas līdzekļu atlikums – 4320 lati, ko paredzēts izlietot atbilstoši ziedojumu mērķiem, galvenokārt Alūksnes lielo kapu sakārtošanai.

Citu datumu laikraksti

 • Laimesti gaida

  Ir beigusies “Alūksnes Ziņu” abonentu loterija. Pirmā pēc SIA „Skrīveru saldumi” sarūpētā laimesta ieradās Inta Ziemiņa no Nēķenes.“Jau sen neesmu...

 • Pārliecina afgāņus – sieviete var mācīt vīriešus

  Nacionālo Bruņoto Spēku Kājnieku skolas medicīnas daļas vadības grupas feldšere Aelita Baškere bija vienīgā sieviete Latvijas grupā, kas ...

 • Ape īsumā

  Ape Novada domes janvāra sēdē deputāti ievēlēja apvienotās Apes novada bāriņtiesas sastāvu. Bāriņtiesas priekšsēdētāja ir Dace Silauniece, kura...

 • Ape īsumā

  ape Vakar pie Apes novada domes ēkas norisinājās ledus lukturu veidošana, kuru organizēja Apes jauniešu klubs “Sliedes” sadarbībā ar Apes novada...

 • Ar dzirkstošu humoru

  Alūksnes tautas namā 7.februārī pulksten 19.00 būs skatāma Leldes Stumbres pārpratumu komēdija „Plīvurītis ar punktiņiem”, ko iestudējis Rīgas...

 • Alūksne īsumā

  Jaunanna Īstenojot biedrības „Interešu centrs „Jaunanna”” projektu „Kultūras tradīciju kopšana, izceļot latviešu tautas tērpu, tautiskās dejas...

 • Īsumā

  Alūksne Novada pašvaldības atkārtoti izsludinātajā konkursā uz Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāja amatu pieteicās seši...

 • Kaķu mājas – vajadzīgas vai ne?

  Pēc kaķu namiņu izvietošanas dažādās pilsētas vietās esam saņēmuši vairāku cilvēku viedokļus, kas ir diametrāli pretēji, un arī jautājumus saistībā...

 • Vecākiem skolas grāmatas vairs nebūs jāpērk

  Gunta Ļuļe, Apes novada domes izglītības darba speciālisteVecākiem tas ir liels atbalsts Pašlaik vēl neesmu saņēmusi šo Ministru kabineta noteikuma...