Sabiedrībā palielinās vēlme palīdzēt bērniem

Alūksnes rajona pagasttiesu un bāriņtiesu priekšsēdētājiem ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktori Lailu Riekstu - Riekstiņu tiekoties, tika pārrunātas aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Alūksnes rajona pagasttiesu un bāriņtiesu priekšsēdētājiem ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktori Lailu Riekstu - Riekstiņu tiekoties, tika pārrunātas aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Svarīgākās ir izmaiņas "Bērnu tiesību aizsardzības likumā", kas nosaka, ka vecāki bērnus līdz septiņu gadu vecumam nedrīkst atstāt vienus bez uzraudzības. Ja izmaiņas likumā stāsies spēkā, pirmsskolas vecuma bērns viens pats vairs nedrīkstēs rotaļāties pagalmā, iet pa ielu vai pat palikt mājās. Vecāki uzraudzību drīkstēs uzticēt tikai personām, kuras vecākas par 13 gadiem. Dodoties darbā uz ārzemēm, vecākiem obligāti jāpilnvaro persona, kura pārstāvēs bērna personīgās un mantiskās intereses viņu prombūtnes laikā. Sīkāku informāciju par to var saņemt pagasttiesās un bāriņtiesās.
L. Rieksta - Riekstiņa secina, ka sabiedrībā palielinās vēlme palīdzēt bez vecāku gādības palikušiem bērniem, tomēr cilvēki bieži neizprot atšķirību starp aizbildniecību, adopciju un audžuģimenes statusu. Viņa atgādina, ka aizbildnis ir persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību gadījumos, kad bērna vecāki nav zināmi, ir pazuduši vai miruši, ilgstoši slimo un tāpēc nespēj realizēt aizgādību, kā arī, ja vecākiem ir atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.
Šobrīd Alūksnes rajonā ir 88 aizbildņu ģimenes. Ik mēnesi katra saņem valsts sociālo pabalstu - 32 latus - par katru aizbildnībā esošo bērnu, kā arī atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu - 38 latus mēnesī -, kas nav atkarīga no aizbildnībā esošo bērnu skaita. Aizbildnis arī saņem visus valsts sociālos pabalstus, kas paredzēti ģimenēm ar bērniem. Tomēr viņam vienmēr jāatceras, ka bērns tikai uz laiku nodots viņa aprūpē un gādībā.
Citādāk ir adopcijas gadījumā, tās uzdevums ir radīt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem stabilu un harmonisku dzīves vidi, nodrošinot viņu iekļaušanos ģimenē kā pilntiesīgam tās loceklim. Adoptētājam ir tiesības saņemt atlīdzību 1000 latu apmērā, ja viņš adoptē bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē (bērnunamā). Citi valsts pabalsti adopcijas gadījumā nav paredzēti, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai adoptētājam būtu patiesa vēlme uzņemties tik lielu materiālu un morālu atbildību, kāda ir bērna audzināšana. Lai par to pārliecinātos, pirms adopcijas fakta apstiprināšanas tiesā bāriņtiesa veic ģimenes izpēti, izvērtējot adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu, kā arī ģimenes dzīves apstākļus un materiālo stāvokli. Adoptētāja ģimenes izpēte ilgst vismaz sešus mēnešus, nepieciešamības gadījumā piesaistot arī psihologus un citus speciālistus. Adopcijas gadījumu skaits valstī strauji palielinās:
2004.gadā tika adoptēti 30, pērn - 60 bērni.
Audžuģimenē bērnu ievieto uz laiku, kamēr viņš var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adoptēšanai vai aizbildnības nodibināšanai. Audžuģimenes funkcijas veic audžuvecāki, kuriem ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu piešķirts audžuģimenes statuss un noslēgts līgums ar pašvaldību. Tāpat audžuvecākiem ir jāiziet speciāla apmācība. Bāriņtiesa (pagasttiesa) ne retāk kā reizi divos mēnešos pārbauda audžuģimenes un uzrauga tajās ievietotā bērna personisko un mantisko tiesību ievērošanu vai, ja bērns audžuģimenē vēl nav ievietots, pārliecinās, vai nav mainījušies audžuģimenes dzīves apstākļi. Audžuģimenē vienlaikus drīkst ievietot ne vairāk par trim bērniem, izņemot gadījumu, ja audžuģimenē ievieto brāļus un māsas. Audžuvecākiem, kas veikuši audžuģimenes pienākumus, ir prioritāras tiesības kļūt par bērna aizbildņiem. Audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu un pabalstu bērna uzturam, kā arī pabalstu apģērba un mīkstā inventāra (gultas veļa, segas, spilveni) iegādei. Šobrīd mūsu rajonā nav nevienas audžuģimenes, taču nepieciešamība pēc tās sniegtās palīdzības ar katru dienu palielinās.
L. Rieksta - Riekstiņa norāda, ka katrai pašvaldībai ir jāizstrādā Bērnu tiesību aizsardzības programma, kas palīdzēs noteikt prioritātes, veidojot budžetu. Mūsu rajonā šādu dokumentu jau izstrādājušas Gaujienas un Alsviķu pašvaldība.

Citu datumu laikraksti

 • Remontē skolu un gatavojas jubilejai

  Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas vecajā korpusā, 2.stāvā, šomēnes uzsākts kosmētiskais remonts.Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas vecajā...

 • Ciemiņus gaida sakoptā pilsētvidē

  Alūksnē pirmo reizi šogad appļauti zālāji. Pļaut varēja arī parkā, kur likvidēti janvāra vētras postījumi, aizvesti izgāztie koki un savākti zari,...

 • Pagastā Jāņus šogad svinēs agrāk

  Pededzes pagasta deputāti sēdē izskatīja iesniegumus par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām, par pirmpirkuma tiesību piešķiršanu un atteikšanos...

 • Zālienam uzbrūk sūnas

  Cītīgi vismaz reizi nedēļā pļauju zālienu un pārliecinos, ka to arvien vairāk pārņem sūnas, tāpēc devos noskaidrot, kas to veicina. Izrādās, ka sūnas...

 • Nē! - mākslīgajiem rūķiem daiļdārzos

  Individuālo māju pagalmos dižojas lielāki un mazāki mākslīgi rūķi, stārķi, pūces, suņi, eži, vardes un citi dzīvnieki.Individuālo māju pagalmos...

 • Dzīvžogs pasargā un norobežo

  Dzīvžogam ir ne tikai dekoratīva, bet arī norobežojoša, aizsedzoša un sargājoša nozīme.Dzīvžogam ir ne tikai dekoratīva, bet arī norobežojoša,...