Speciālists informē

Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, suņa apmācībai un mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumi.

Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, suņa apmācībai un mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumi
(Sākums 26.augusta numurā)
27. Kaķim nodrošina:
27.1. nepārtraukti pieejamu pilnvērtīgu barību un svaigu ūdeni;
27.2. vismaz vienu reizi dienā kontaktu ar dzīvnieka turētāju vai īpašnieku.
28. Ja kaķi tur telpās, nodrošina vietu kaķa tualetei.
V. Prasības mājas (istabas) putnu, rāpuļu, abinieku, sīko zīdītāju un zivju turēšanai
29. Mājas (istabas) putnus, rāpuļus, abiniekus, sīkos zīdītājus un zivis nodrošina:
29.1. ar pastāvīgi pieejamu ūdeni, atbilstošu barību un minerālbarību;
29.2. higiēnas prasību ievērošanu dzīvnieku mītnēs, akvārijos, akvaterārijos un terārijos.
30. Mājas (istabas) putnus tur atbilstoša izmēra un aprīkojuma būros vai telpās, nodrošinot:
30.1. to šķirnes lielumam atbilstošus būrus;
30.2. atbilstoša izmēra granti;
30.3. laktiņu.
31. Baložveidīgos putnus tur ēkas bēniņos vai speciāli izbūvētā baložu novietnē, kur ir izvietotas laktas un ligzdošanas plaukti.
32. Rāpuļus un abiniekus tur speciāli aprīkotos akvaterārijos un terārijos vai speciāli aprīkotās telpās, nodrošinot to sugai atbilstošu temperatūru, mitrumu un sugas fizioloģiskajām vajadzībām atbilstošu, pilnvērtīgu barību.
33. Trušus, šinšillas, kā arī citus sīkos zīdītājus ievieto būros. Būri ir tā aprīkoti, lai dzīvnieki pēc vēlēšanās var noslēpties.
34. Sīko zīdītāju turēšanas apstākļi:
34.1. būri tīra ne retāk kā vienu reizi nedēļā;
34.2. turēšanas telpu nodrošina pret caurvēju, vibrāciju un troksni.
35. Zivis tur speciāli aprīkotos akvārijos, kuros uztur atbilstoši zivju sugai nepieciešamo ūdens temperatūru, aerāciju, apgaismojumu un apdzīvotības blīvumu.
36. Akvārijus tīra ne retāk kā reizi divās nedēļās, ja tajos nav ierīkotas automātiskās filtrācijas sistēmas.
37. Ievestās tropiskās un pārējās zivju sugas, kuras paredzētas turēšanai akvārijos, nedrīkst izlaist dīķos vai dabiskās ūdenstilpēs.
VI. Prasības tirdzniecībai ar dzīvniekiem
38. Tirgotājs var būt fiziska persona vai komersants.
39. Komersants saņem dienesta teritoriālās struktūrvienības izsniegtu atļauju (turpmāk - atļauja) tirdzniecībai ar mājas (istabas) dzīvniekiem.
40. Lai komersants saņemtu 39.punktā minēto atļauju, tas, uzrādot dokumentu oriģinālus, sniedz dienestā šādas dokumentu kopijas:
40.1. komercreģistra apliecību;
40.2. dienesta inspektora apsekošanas aktu par dzīvnieku turēšanu un tirgošanu attiecīgajā vietā;
40.3. līgumu par tirdzniecībai paredzēto telpu vai teritorijas nomu un nekustamā īpašuma kaimiņu, kā arī apsaimniekotāja rakstisku atļauju, ja telpas vai teritorija nav tirgotāja īpašums;
40.4. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju, ja telpa vai teritorija ir tirgotāja īpašums.
41. Tirgotājs nodrošina dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi un dzīvnieku līķu iznīcināšanu.
42. Komersantam izsniegtā atļauja ir derīga trīs gadus.
43. Tirdzniecības vietās tirdzniecība nav atļauta ar:
43.1. bīstamiem suņiem un to pēcnācējiem;
43.2. slimiem, ģenētiski nepilnvērtīgiem (ar klīniski redzamām iedzimtām slimībām, kroplībām vai patoloģijām);
43.3. suņiem, kaķiem un mājas (istabas) seskiem bez īpašnieka klātbūtnes, izņemot 44.1.apakšpunktā minēto tirdzniecības vietu.
44. Tirdzniecība ar mājas (istabas) dzīvniekiem ir atļauta:
44.1. dzīvnieka īpašnieka mājā vai dzīvoklī;
44.2. tirgos un gadatirgos;
44.3. zooveikalos;
44.4. mājas (istabas) dzīvnieku izstādēs.
45. Iepirktajiem mājas (istabas) dzīvniekiem komersants nodrošina normatīvajos aktos par karantīnu noteiktās prasības.
46. Zooveikalos, nododot dzīvniekus tirdzniecībai, iesniedz:
46.1. veterināro apliecību, kurā norādītas dzīvniekiem veiktās vakcinācijas un praktizējoša veterinārārsta atzinums par dzīvnieka veselības stāvokli;
46.2. savvaļas dzīvniekiem papildus - dzīvnieka izcelsmi apliecinošu dokumentu.
47. Mājas (istabas) dzīvnieku tirgotājs, pārdodot dzīvnieku, informē pircēju par dzīvnieka labturības un turēšanas prasībām.
48. Tirdzniecības vietās, izņemot 43.1.apakšpunktā minēto, nodrošina:
48.1. dzīvnieku turēšanai un tirdzniecībai no visas tirdzniecības vietas norobežotu teritoriju, atbilstošu dzīvnieku fizioloģiskām un zoopsiholoģiskajām vajadzībām, izņemot 43.3.punktā minēto tirdzniecības vietu;
48.2. atbilstoši dzīvnieku fizioloģiskajām vajadzībām tā uzturēšanās teritorijā optimālus mikroklimata parametrus: gaisa temperatūru un mitruma režīmu, adekvātu gaisa apmaiņu;
48.3. viegli mazgājamus, tīrāmus un dezinficējamus dzīvnieku sprostus un telpas apdares materiālus;
48.4. dzīvnieku turēšanas vietu tīrīšanu un dezinfekciju;
48.5. tādas dzīvnieku turēšanas vietas ierīkošanu, lai dzīvnieks nebūtu fiziski aizskarams jebkuram interesentam un tam pēc vajadzības būtu iespēja paslēpties;
48.6. stiepļu sprostus suņiem un kaķiem, kas neierobežo to fizioloģiskās un zoopsiholoģiskās vajadzības, nerada tiem stresu, ciešanas vai savainojumus.
49. Suņiem un kaķiem nodrošina to sugai un fizioloģiskajām vajadzībām nepieciešamo fizisko aktivitāti. Ja dzīvnieks ilgstoši atrodas sprostā, tam nodrošina pietiekami daudz vietas, lai tas izkustētos atbilstoši tā fizioloģiskajām vajadzībām. Ja nepieciešams, ierobežo dzīvnieka brīvu pārvietošanos, neradot tam ciešanas vai savainojumus.
VII. Prasības dzīvnieku demonstrēšanai publiskās izstādēs
50. Izstādes laikā mājas (istabas) dzīvniekiem nodrošina to sugas fizioloģijai un labturībai atbilstošus apstākļus.
51. Izstādē nepiedalās:
51.1. dzīvnieki ar redzamām slimības pazīmēm;
51.2. dzīvnieku mātītes meklēšanās vai zīdīšanas laikā, bet kaķenes - zīdīšanas laikā;
51.3. dzīvnieku mātītes grūsnības otrajā pusē, bet kuces un kaķenes - ja to grūsnības laiks pārsniedz 30 dienas;
51.4. dzīvnieku mazuļi, kuri nav atšķirti no mātes.
52. Izstādē piedalās suņi, kuri ir:
52.1. identificēti;
52.2. ne jaunāki par četriem mēnešiem;
52.3. vakcinēti pret trakumsērgu:
52.3.1. ne agrāk kā 12 mēnešus pirms izstādes;
52.3.2. ne vēlāk kā 30 dienas pirms izstādes, ja vakcinācija veikta pirmo reizi vai intervāls pēc iepriekšējās vakcinācijas ir ilgāks par 12 mēnešiem;
52.4. brīvi no ektoparazītiem.
53. Izstādē piedalās kaķi, kuri:
53.1. nav jaunāki par divarpus mēnešiem;
53.2. ir vakcinēti pret trakumsērgu:
53.2.1. ne agrāk kā 12 mēnešus pirms izstādes;
53.2.2. ne vēlāk kā 30 dienas pirms izstādes, ja vakcinācija veikta pirmo reizi vai intervāls pēc iepriekšējās vakcinācijas ir ilgāks par 12 mēnešiem;
53.3. brīvi no ektoparazītiem.
54. Kaķus izstāda dezinficētos būros, kuru platība nodrošina to fizioloģiskās un psiholoģiskās vajadzības. Kaķu būru trīs sienas aprīkotas ar izolējošiem aizkariem, un būru grīda klāta ar segumu. Būrī pastāvīgi atrodas trauks ar dzeramo ūdeni, un kaķa īpašnieks vai turētājs periodiski būrī ievieto trauku ar barību un trauku dzīvnieka dabisko vajadzību nokārtošanai.
55. Izstādē piedalās truši, kuri ir:
55.1. vakcinēti pret miksomatozi un trušu hemorāģisko septicēmiju;
55.2. brīvi no ektoparazītiem.
VIII. Prasības suņa apmācībai
56. Suņu apmācību, kurā nav iekļauti mācību elementi aizsardzībai, veic persona, kura ir apguvusi licencētu kinologa zināšanu kursu.
57. Mācot suni, aizliegts izmantot fizisku spēku vai ierīces, kas sunim var izraisīt ciešanas.
58. Sporta, atrakciju un darba suņu apmācību veic saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.
IX. Dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumi
59. Līdz ar mājas (istabas) dzīvnieka iegādes dienu dzīvnieka īpašnieks vai turētājs uzņemas atbildību par mājas (istabas) dzīvnieka labturības un īpašo turēšanas prasību ievērošanu, veterinārmedicīnisko palīdzību, novērš tā klaiņošanu un nodrošina tā meklēšanu un apbedīšanu.
60. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir tiesības kopā ar dzīvnieku atrasties ārpus dzīvnieka īpašnieka vai turētāja valdījumā vai īpašumā esošās teritorijas, ja:
60.1. dzīvnieks netraucē sabiedrību un nerada draudus cilvēku drošībai, veselībai un dzīvībai;
60.2. dzīvnieks nerada draudus citu dzīvnieku drošībai, veselībai un dzīvībai.
61. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums:
61.1. nodrošināt, lai dzīvnieka turēšana (smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus;
61.2. uzticēt dzīvnieku vest ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai īpašumā esošās teritorijas tikai personai, kas spēj savaldīt dzīvnieku;
61.3. apdzīvotu vietu teritorijās savākt sava dzīvnieka ekskrementus;
61.4. dzīvniekam sameklēt citu īpašnieku, ja dzīvnieka turpmākā turēšana nav iespējama;
61.5. dzīvnieku reģistrēt, identificēt un vakcinēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
61.6. pēc fakta konstatācijas brīža ziņot vietējai pašvaldībai par dzīvnieka pazušanu;
61.7. vedot dzīvnieku pie veterinārārsta, ņemt līdzi dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību un to uzrādīt veterinārārstam;
61.8. nododot dzīvnieku trešajai personai, sniegt informāciju par dzīvnieku labturības un turēšanas prasībām;
61.9. turot piecus un vairāk vienas sugas siltasiņu dzīvniekus, kas vecāki par sešiem mēnešiem, reģistrēties dienesta teritoriālajā struktūrvienībā;
61.10. nodrošināt visu ar dzīvnieku saistīto dokumentu saglabāšanu un uzrādīt tos pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma.
62. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs pēc veterinārā inspektora pieprasījuma uzrāda dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību, kurā veterinārārsts veicis atzīmi saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu.
63. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nav tiesīgs:
63.1. vairot dzīvniekus, kuri ir slimi, ir ar iedzimtām patoloģijām un fizioloģiski un ģenētiski nav saderīgi;
63.2. vairot dzīvnieku, ja tas apdraud paša dzīvnieka veselību;
63.3. pastāvīgi turēt dzīvnieku uz mājas balkona vai lodžijā;
63.4. turēt dzīvnieku antisanitāros apstākļos;
63.5. lietot dzīvnieka apzīmēšanai līdzekļus, kas kaitē tā veselībai;
63.6. atsavināt suni, kaķi vai mājas (istabas) sesku citai personai tālākai pārdošanai;
63.7. bez vecāku vai aizbildņa piekrišanas atsavināt mājas (istabas) dzīvnieku personai, kas nav sasniegusi pilngadību;
63.8. atsavināt šķirnes suņus vai kaķus, ja nav saņēmis Latvijas Republikā reģistrētas kinoloģiskās vai felinoloģiskās organizācijas izsniegtu atsavināšanas dokumentu.
64. Aizliegts izmantot eksperimentos un par donoriem dzīvniekus, kas ievietoti patversmēs vai klaiņo.
65. Ja dzīvnieks ir sakodis cilvēku vai ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar trakumsērgu, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs:
65.1. nedrīkst patvaļīgi dzīvnieku eitanazēt;
65.2. dzīvnieku izolē un ziņo dienesta teritoriālajai struktūrvienībai, sniedzot šādu informāciju:
65.2.1. savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, kontakttālruni;
65.2.2. dzīvnieka sugu, vārdu, šķirni vai īpašās pazīmes, vecumu, dzimumu, ziņas par veikto vakcināciju, reģistrācijas un identifikācijas numuru (ja ir);
65.3. rīkojas ar dzīvnieku saskaņā ar dienesta un praktizējoša veterinārārsta norādījumiem.
X. Noslēguma jautājumi
66. Noteikumu 4., 11.punkts un 18.2.apakšpunkts attiecas uz dzīvniekiem, kuri dzimuši pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.
67. Šo noteikumu 9.1.apakšpunkts un 15.punkts neattiecas uz suņiem, kas veic dienesta pienākumus to darba laikā.

Citu datumu laikraksti

 • Aicinām sūtīt priekšlikumus!

  Aicinām uz diskusiju par Zemkopības ministrijas izstrādātajiem noteikumiem par mājas (istabas) dzīvnieku labturību un dzīvnieka īpašnieka tiesībām un...

 • Zemnieki turpina labības pļauju

  Pagaidām: par graudu ražu nesūdzas. Mālupes pagasta zemnieku saimniecībā “Dzirnavu 8” līdz otrdienas pēcpusdienai bija nopļauta apmēram ceturtā daļa...

 • Skolām dāvina jaunāko informāciju par ES

  Visas Alūksnes rajona vidusskolas saņems jaunākos informatīvos materiālus par Eiropas Savienību un pilsoniskas sabiedrības veidošanu Latvijā.Visas...

 • Kā izvairīties no viltotām latu monētām?

  Kā izvairīties no viltotām latu monētām? Lai cik labi aizsargāta un droša ir kādas valsts, arī Latvijas, nauda, noziedznieki to mēģina viltot.Kā...

 • Cels sporta kompleksu

  Alūksnes pilsētas domes deputāti nolēma atbalstīt Nacionālo bruņoto spēku viceadmirāļa Gaida Andreja Zeibota lūgumu par zemes gabala piešķiršanu...

 • Bērnus rosina zīmēt

  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2004. gada Eiropas Kultūras mantojuma dienās “100 apdraudētākie kultūras pieminekļi” izsludina...