Vai ekoloģiskajā Alūksnē taps kokogļu ražotne? 54

Rīgā reģistrētā SIA „Carbon energy systems” iecerējusi Alūksnē īstenot projektu “Zaļā un inovatīvā kokogļu ražotne”, Rūpniecības ielā 2f izbūvējot kokogļu ražotni un koģenerācijas staciju.
Liela daļa Alūksnes iedzīvotāju šo ieceri neatbalsta, uztraucoties par dzīves vides kvalitāti nākotnē, savukārt Alūksnes novada domes būvvalde jau izsniegusi arhitektūras un plānošanas uzdevumu.
Ap būvniecības vietu ir dažādas noliktavu ēkas, bet tikai 200 metru attālumā jau sākas blīva pilsētas apbūve - gan vienstāva, gan daudzdzīvokļu māju dzīvojamie rajoni, tuvumā ir arī daudzas iestādes un veikali. Saskaņā ar spēkā esošo Alūksnes pilsētas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam īpašums atrodas rūpniecisko ēku un būvju apbūves teritorijā. Alūksnes novada pašvaldība pagājušā gada septembrī devusi atzinumu, ka teritorijas noteiktā atļautā izmantošana -  vispārīgās rūpniecības uzņēmums – atbilst kokogļu ražošanas iecerei.
Uzņēmums sola, ka hektāra platībā izveidos modernu kokogļu ražotni. Vispirms rekonstruēs ēku – darbnīcu 4594,5 kvadrātmetru platībā un izveidos ražotni, tad sāks ražot kokogles, elektrību un siltumenerģiju, nodarbinot 30 strādniekus. Zemesgabala īpašnieks ir Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze, savukārt nekustamais īpašums pieder Krievijas pilsonim Vladimiram Beljaevam. 2013.gada 21.augustā noslēgts īres līgums, nosakot, ka darbība paredzēta arī nelielā ēkā Rūpniecības ielā 2n. Alūksnes novada pašvaldības būvvalde 2013.gada 27.augustā darbnīcas rekonstrukcijai jau izsniegusi arhitektūras un plānošanas uzdevumu.

(Turpinās no 1.lappuses)
SIA “Carbon energy systems” paredzējusi ierīkot kokogļu ražošanas kompleksu ar vienlaicīgu elektroenerģijas koģenerāciju, gadā saražojot līdz 8000 tonnām kokogļu un izmantojot līdz pat
48 000 tonnām bērza koksnes (vai 59 000 tonnām alkšņa). Vienlaikus ar kokoglēm koģenerācijas procesā saražos elektroenerģiju ar 2 400 000 – 4 000 000 kWh gada apjomu, ko nodos AS „Latvenergo” elektriskajos tīklos, iepriekš nosedzot pašpatēriņu, bet saražoto siltumu izmantos koksnes žāvēšanas cehā. Ražošanas procesā izmantos Beļģijas kokogļu ražošanas tehnoloģiju “Lambiotte”, kas atšķiroties no līdz šim kokogļu ražošanai Latvijā izmantotās: ražošanas procesā dedzina tikai pirolīzes tvaika gāzi, nevis ogles un koksni, kas palielina ražošanas jaudu līdz pat divām reizēm. Katlumājā uzstādīs tvaika katlu ar siltumjaudu 7,72 MW un ūdens sagatavošanas sistēmu, lai saražotu 6,5 tonnas tvaiku. Ražošanas procesā izmantos arī dīzeļdegvielu - gadā 50 tonnas, ko uzglabās turpat teritorijā. Informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā liecina, ka četru zāģēšanas un skaldīšanas iekārtu, kokogļu ražošanas retortes iegādei uzņēmums jau 28.janvārī izsludinājis iepirkumu, norādot, ka tas tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātē „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”.

Pieder ārvalstniekiem
“Lursoft” datu bāzē pieejamā informācija liecina, ka SIA “Carbon energy systems” komercreģistrā reģistrēta tikai pagājušā gada 20.augustā ar 2000 latu pamatkapitālu, darbības veidus nenorādot. Uzņēmuma valdē ir divi ārvalstu pilsoņi – Vladimirs Beljaevs (Krievijas Federācija) un Haiks  Nikogosjans (Armēnijas Republika). H.Nikogosjanam pieder arī 40 procenti SIA “Līvānu Karbons”. 2012.gada 30.maijā “Neatkarīgā Rīta Avīze” rakstīja, ka Līvānu novada Rožupes pagastā piespiedu kārtā slēgta SIA “Līvānu Karbons” kokogļu ražotne, to noplombējot – 2010.gadā atvērtā ražotne slēgta, jo netika ievērotas vides aizsardzības prasības. Ilgstoši par rūpnīcas piesārņojošām darbībām sūdzējās Rožupes pagasta iedzīvotāji. Arī tur kokogļu ražošanā izmantoja beļģu “Lambiotte” tehnoloģiju – tāpat, kā iecerēts Alūksnē. SIA “Līvānu Karbons” savu darbību tā arī nav atsākusi.

Būs liela ietekme uz vidi
Valsts Vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde par uzņēmuma ieceri būvēties Alūksnē jau veikusi ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu, ko iesniegusi Vides pārraudzības valsts birojam. Atzinumā uzsvērts - ņemot vērā kokogļu ražošanas tehnoloģijas specifiku, ražotnes darbība būs saistīta ar atmosfēras gaisa piesārņošanu un iekārtu radīto troksni, autotransporta izplūdes gāzu rašanos. Noteikti jāņem vērā valdošo rietumu vēju virziens, kas ir tieši uz dzīvojamā sektora pusi un var pastiprināt skaņas stiprumu rietumu virzienā. Ražotne atradīsies Alūksnes pilsētas pazemes ūdensgūtnes „Alūksne”, ko izmanto pilsētas iedzīvotāju ikdienas dzeramā ūdens apgādei, ķīmiskajā aizsargjoslā, tādēļ jārisina arī lietusūdeņu apsaimniekošanas jautājums. Darbības nodrošināšanai vajadzēs lielus koksnes resursus, tādēļ pārvaldi piesardzīgu dara apstāklis, ka Alūksnē šobrīd plānota vairāku projektu realizāciju, kam arī vajadzēs daudz koksnes, kas var atstāt negatīvu ietekmi uz reģiona meža resursiem kopumā. Piemēram, Alūksnes pilsētā plānota koģenerācijas stacijas būvniecības, kuras darbības nodrošināšanai būs nepieciešami 148 000 kubikmetru šķeldas, savukārt Ziemera pagastā pie pilsētas robežas plānota koksnes granulu rūpnīcas būvniecība, kuras darbības nodrošināšanai būs nepieciešamas 170 000 tonnas koksnes gadā.
SIA “Carbon energy systems” paredzējusi, ka Alūksnes ražotnē gaisu piesārņojošas vielas emitēs no četru kurināmo dedzināšanas - pirolīzes gāzes, koksnes atkritumiem, kokogļu atsijām un dīzeļdegvielas.  Šobrīd apkārtējā teritorijā jau atrodas vairākas mazās katlumājas un kokapstrādes uzņēmums, tādēļ vides pārvalde norāda - pirms kokogļu ražotnes atvēršanas jāveic gaisu piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana, izmantojot atbilstošas datorprogrammas un ņemot vērā šo visu gaisu piesārņojošo objektu ietekmi. Vides pārvalde secinājusi: kokogļu kompleksam Alūksnē ir paredzama potenciāla negatīva ietekme uz apkārtējo teritoriju, tajā izvietoto uzņēmumu darbību un strādnieku darba apstākļiem. Tā var atstāt arī ietekmi uz Alūksnes pilsētas iedzīvotāju veselību dzīves apstākļiem, ierobežot to likumiskās intereses vai īpašumus.
Plānojums atļauj
Alūksnes novada domes tautsaimniecības komitejā februārī skatīja jautājumu par jauno Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam. Tajā bija teikts, ka no 2015.gada Alūksnes novadā  “nav atļauta kokogļu ražotņu būve pilsētā, ciemos, blīvi apdzīvotās teritorijās”. Pēc komitejas vadītāja Dzintara Adlera ieteikuma šo teikumu izņēma no plānojuma teksta. “Ja pieņemam šādu plānojumu, tas nozīmē, ka pašvaldības viedoklis jau ir aizliegt to darīt nākotnē. Ja pašvaldība ir definējusi rūpniecisko teritoriju, tad kā var liegt viena tipa ražotni tur veidot? Ja ilgtermiņā vēlamies to liegt, tad kopā ar juristiem jāmeklē cits formulējums. Ja sabiedrība tiešām negribēs šādu ražotni pilsētā, tad domāsim. Bet, ja līdz šai dienai kāds jau ir izņēmis dokumentus kokogļu ražotnei, tad nemaz nevaram to aizliegt. Ja kāds var pierādīt, ka ražošanas procesā nebūs kaitējuma videi, tas ir atbalstāmi,” uzskata Dz.Adlers. Deputāti Laimonis Sīpols un Viola Kaparšmite norādīja, ka pilsētā un citās minētajās teritorijās jāaizliedz tas darīt, jo visriņķī Alūksnei ir daudz nepabeigtu, pamestu būvju, kur to īstenot – Mārkalnē, Kolberģī, Alsviķos. “Nevienā Eiropas pilsētā neesmu redzējusi šādas būves,” sacīja V.Kaparšmite. Tomēr četri no pieciem deputātiem atbalstīja teikuma izņemšanu. Galīgais balsojums par plānojumu gan vēl būs 27.februāra domes sēdē, kur vēl ir iespēja vairumam deputātu tomēr ietvert plānojumā minēto aizliegumu.
“Lai arī paredzēts, ka Alūksnē izmantos citu ražošanas tehnoloģiju nekā Zeltiņu kokogļu ražotnē, tāpat no ogļu putekļiem un trokšņa neizbēgs. Runa ir par to, kā pašvaldība traktē rūpniecisko zonu un ko tur atļauj darīt.”
                  Dace Rudusa

Šobrīd spēkā vēl ir Alūksnes pilsētas domes laikā izstrādātais teritorijas plānojums, kas atļauj šādas ražotnes būvniecību. Alūksnes novada domes teritoriālplānotāja Aivita Māsēna skaidro - ja arī 2015.gadā spēkā stāsies jaunais plānojums ar aizliegumu, tāpat apbūves noteikumi paredz: ja  būvniecība jau uzsākta un notiek likumīgi, tad to var turpināt, pabeigt un īstenot, ja ievēro visas vides aizsardzības prasības.

Uzklausa iedzīvotāju
viedokļus
Tagad procesu par kokogļu ražotnes būvniecību Alūksnē tālāk virzīs Vides pārraudzības valsts birojs, kas šā gada 21.janvārī nolēmis: SIA “Carbon energy systems” būvniecības iecerei Alūksnē ir jāveic arī padziļināts ietekmes uz vidi novērtējums, lai visu analizētu detalizēti. Birojs savā atzinumā uzsver, ka SIA “Carbon energy systems” līdz šim sniegtā informācija par savu ieceri nav argumentēta ar aprēķiniem, izteiktas vien apņemšanās.
Otrdien Alūksnē notika ieceres sākotnējā sabiedriskā apspriešana, kurā piedalījās daudzi alūksnieši, paužot argumentētus iebildumus. Sapulce aizritēja saspringtā gaisotnē, izskanot pat savstarpējiem apvainojumiem. Iedzīvotāji rosināja ražotni būvēt Alūksnes novadā, bet neapdzīvotā vietā. ”Uzņēmums Alūksnē nav ielavījies klusītēm – ir komunicēts ar pašvaldību. Konflikts un vides piesārņošana nav mūsu interesēs, bet uzņēmējdarbības vides attīstība, bezdarba mazināšana. Visi ražošanas procesi notiks slēgtās telpās un automatizēti. Latvijas likumdošana nenosaka, kādam jābūt attālumam starp šādām ražotnēm un dzīvojamo masīvu, kā tas ir citās valstīs, bet Latvijā nav iespējams jebko ražot, piesārņojot vidi – tādā ziņā prasības ir ļoti stingras,” skaidroja SIA “Vides eksperti”, ko uzņēmums pieaicinājis kā vides konsultanti, pārstāve Līga Būmeistere.
Uz jautājumu, kādēļ par būvniecības vietu izvēlēta tieši Alūksne, pārstāvji atbildēja – tika meklēta piemērota vieta, kur veikt rūpniecisko darbību atbilstoši teritorijas plānojumam, lai tur būtu ēka, ko rekonstruēt, jo Alūksnes novadā un tuvākajā apkaimē pieejami lieli koksnes resursi. “Zeltiņos jau ir kokogļu ražotne, līdz ar to būtu vieglāk atrast kompetentus speciālistus. Mums šobrīd Latvijā ir četras vietas, kur būvēties – Alūksne, Rēzekne, Līvāni,

“Man bažas rada tas, ka pilsētas teritorijas plānojumā ražošanas zona atstāta turpat, kur tā savulaik bija padomju varas gados – ļoti tuvu dzīvojamajam sektoram. Tas var radīt potenciālu bīstamību.”
             Arturs Dukulis

Ugāle. Tāpat mēs pierādīsim, ka tehnoloģija ir droša, izmešu daudzums atbilst normai. Kur izdosies, tur arī strādāsim – varbūt pirmā vieta būs Alūksne. Šobrīd saprotu, ka Alūksnē neinteresē jaunas darba vietas – ja tā ir, ņemsim vērā, ka Alūksnē neesam vēlami,” sacīja H.Nikogosjans.

Ko atļaus pašvaldība?
Iedzīvotāju priekšlikumi tiks iekļauti programmā, ko sagatavos kokogļu ražotnes ietekmes uz vidi novērtējumam. “Šobrīd sabiedrība iecerēto procesu var ietekmēt, liekot birojam programmā iestrādāt konkrētas prasības. Ietekmes uz vidi novērtējums būs daudzpusīgs – ne tik vienkāršs, kā sākotnējais izvērtējums – un prasīs aptuveni pusgadu. Tad būs tapis novērtējuma ziņojums, kura sabiedriskajā apspriešanā atkal varēs iesaistīties sabiedrība,” saka Madonas reģionālās vides pārvaldes Atļauju daļas vadītāja Dace Rudusa. Par ziņojumu atkal būs jāsaņem Vides pārraudzības valsts biroja atzinums, ka tas atbilst izstrādātajai programmai. Tad Madonas reģionālā vides pārvalde sagatavos tehniskos noteikumus, lai varētu sākt projektēšanu un būvniecību. Tas viss vēl prasīs laiku, līdz ar to būvniecība šogad var arī nesākties. D.Rudusa “Alūksnes Ziņām” atzīst – citas Latvijā zināmās kokogļu ražotnes atrodas pagastos ar ļoti mazu apdzīvotības blīvumu, nevis kā Alūksnē iecerēts. “Lai arī paredzēts, ka Alūksnē izmantos citu ražošanas tehnoloģiju nekā Zeltiņu kokogļu ražotnē, tāpat no ogļu putekļiem un trokšņa neizbēgs. Runa ir par to, kā pašvaldība traktē rūpniecisko zonu un ko tur atļauj darīt,” uzsver D.Rudusa.
Līdz ar to nākotnes sviras ir Alūksnes novada domes deputātu rokās, kad 27.februāra domes sēdē viņi lems par jauno teritorijas plānojumu no 2015.gada. “Alūk­snes Ziņām” zināms, ka pēc otrdienas sanāksmes SIA “Carbons energy systems” pārstāvji pašvaldībā interesējušies, kādas ir iespējas savu ražotni būvēt citur mūsu novada teritorijā, nevis pilsētā. ◆

Viedokļi

Ingrīda Sniedze, Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītāja:
“Ilzenes iedzīvotāji ir jautājuši, ko varētu darīt, lai pasargātos no Zeltiņu kokogļu ražotnes dūmiem, jo, kad vēja virziens ir uz Ilzenes pusi un ražotnē atver krāsnis, pat tur (trīs četrus kilometrus no ražotnes!) nokļūst izmeši. Iedzīvotāji norāda, ka šajās dienās ir vērojams pastiprināts klepus, acu graušana. Tas pierāda, ka dūmus ar vēju var aizpūst ļoti tālu – pat kilometriem, bet Alūksnē dzīvojamās mājas būs tikai 200 metru attālumā. Pati dzīvoju Alūksnē, Laurencenes ielā. Jau šobrīd atbilstoši vēja virzienam ir dienas, kad dzīvoklī smako pēc kanalizācijas no blakus esošajām pilsētas attīrīšanas iekārtām – īpaši pēc tam, kad ap to izgrieza kokus! Tad turpmāk vienu dienu būs kanalizācijas smaka, otru – kokogļu putekļi? Alūksne ir maza – visa pilsēta tiks pārklāta ogļu putekļiem un dūmiem. Neesmu pret uzņēmējdarbību, bet par tādu, kas nepasliktina dzīves vides kvalitāti. Īpaši Alūksne var lepoties ar ekoloģiski tīru vidi, bet, ja pilsētā uzbūvēs atvērtā tipa kokogļu ražotni, tā vairs nebūs. Pilsētā celsim cita veida ražotni, bet kokogļu – neapdzīvotā teritorijā novadā!”

Ginta Kraukle, Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja:
“Visi ir ar rokām un kājām “par”, lai novados būtu jaunas darbavietas, bet Līvānos uzņēmēji neievēroja ražošanas specifiku, tādēļ sākās problēmas. To, ko bija apsolījis, “Līvānu Karbons” neizdarīja, jo sāka darbību testa režīmā un tā arī turpināja, lai gan bija jāievēro vides prasības. Apkārtējo māju iedzīvotāji sūdzējās par sodrējiem, kas nokļuva atmosfērā. Ražotnes strādnieki stāstīja - strādājuši tādos apstākļos, ka paši nokvēpuši melni. Ražotnes atklāšana bija ļoti skaista un cerīga, bet... Pašvaldības mērķis nebija to aizvērt, bet panākt, lai ievēro vides prasības.”

Alūksnietis Jānis Cīmiņš:
“Esmu daudz  lasījis -  tehnoloģijā “”Lambiotte” nav nekā inovatīva, jo  pasaulē tā izgudrota jau pirms 70 gadiem, tās ķīmiskajā un tehnoloģiskajā procesā nekas nav mainījies. Turklāt reti kur tā tiek izmantota. Arī dāņu celtajās cūku fermās Latvijā ir ievērotas visas vides normas, tikai neviens negrib dzīvot to tuvumā. Lai arī ievēros tehnoloģiskas prasības, Alūksnē būs gaisa piesārņojums. Cilvēki Alūksnē negrib ostīt izplūdes gāzes un putekļus!”
Alūksniete Silvija Ludviga: “Mēs negribam dzīvot gāzes kamerā! Latvijas Republikas Satversme paredz, ka cilvēki ir tiesīgi dzīvot ekoloģiski tīrā vidē.”

Alūksnietis Valdis Vīksna:
“Alūksnes novada domes priekšsēdētājs mums ir “zaļais”, jo pārstāv Zaļo un zemnieku savienību, un vēl trīs deputāti ir “zaļie” - tad, lūdzu, dome, izvērtējiet Līvānu gadījumu un izdariet secinājumus, ko gribat dot iedzīvotājiem. Lai neiznāk, kā pagājušajā sasaukumā ar Karvas HES: vilciens būs aizgājis un tad mēs modīsimies, kad viss jau būs par vēlu. Neviens nav pret tehnoloģijām, bet runa ir par vides piesārņojumu. Dosiet 30 cilvēkiem darba vietas, bet 7000 iedzīvotāju indēsiet!”
Alūksniete Maruta Kauliņa: “Uzņēmuma pārstāvji nekorekti stāsta, ka ražošanas procesā neradīsies rūpnieciskie notekūdeņi – būs, tas pat ir minēts ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējumā. Piemēram, saimnieciskie notekūdeņi būšot 27 litri stundā, tos attīrīšot un novadīšot pilsētas notekūdeņu sistēmā. Izskan tikai pieņēmums, ka rūpnieciskajos notekūdeņos nebūs dīzeļdegvielas piejaukuma. Ir pamatots satraukums par vides piesārņojumu, jo ražotne atradīsies ķīmiskās aizsardzības teritorijā, bet primāra ir iedzīvotāju veselība.”

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis:
“Nevajag taisīt politiku. Dome ir iepazinusies ar situāciju. Šobrīd notiek projekta ieceres apspriešana un nekas vēl nav uzsākts. Plānotajai darbībai paredzēta liela ietekme uz vidi. Līvānu rūpnīcā lielākā problēma bija, ka neievēroja būvniecības tehnoloģijas gaitu, bija avārijas. Man bažas rada tas, ka pilsētas teritorijas plānojumā ražošanas zona atstāta turpat, kur tā savulaik bija padomju varas gados – ļoti tuvu dzīvojamajam sektoram. Tas var radīt potenciālu bīstamību. Jebkurā sabiedriskajā apspriešanā mēs nevaram apstrīdēt tehnoloģiju, bet, ja būs sekas, mums par to būs jāatbild. Ja Valsts vides pārraudzības birojs atzīs, ka Alūksnē nedrīkst ražotni būvēt, pastāv alternatīva to darīt citur mūsu novadā. Bet, ja uzņēmums pierādīs, ka drīkst to darīt Alūksnē, pašvaldība neko nevarēs izdarīt.”

SVARĪGI!
Iedzīvotājiem līdz 26.februārim ir iespēja savus priekšlikumus vēl iesniegt arī rakstiski Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis 67321173, fakss 67321049, “www.vpvb.gov.lv”) vai SIA „Carbon energy systems” (Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050).

Komentāri 54

hi

Vai tev nepietiek ar tiem melnajiem purniem?Tiem te nekas nav svēts.

pirms 7 gadiem, 2014.02.21 12:22

Raivis

pēc otrās bildes,ēka pretim arhīvam?

pirms 7 gadiem, 2014.02.21 20:27

...

Arhīvam arī būs jaunas telpas jāmeklē...

pirms 7 gadiem, 2014.02.21 20:33

jaunumi

Traktorists visiem saviem draugiem stāsta, ka tauta varot izstiepties vācot kaut tūkstošiem parakstus, bet melnie ir visu un visus nopirkuši un tā indētava te būs. Briest Maidans.

pirms 7 gadiem, 2014.02.21 17:34

ārprāts

Ja tā ir taisnība, tad tas ir ārprāts. Nākošās vēlēšanas nav aiz kalniem... Ja tas būs tā, tad kūpošie skursteņi neļaus aizmirst varoņus, Bet es ļoti ceru, ka šie skursteņi pilsētas teritorijā tomēr nekūpēs.

pirms 7 gadiem, 2014.02.21 18:37

Vārds.

Un tā arī notiks. Viss jau ir skaidrs. Mēs te varam cepties, cik gribam. Termiņš pretenziju iesniegšanai arī nav tālu. Kur tiek vākti paraksti? Laikam nekur. Var jau būt, ka kāds iesniegs pretenzijas, bet domāju, ka ar to būs par maz. Tiks izdarīts secinājums, ka lielākā daļa iedzīvotāju piekrīt, un - uz priekšu. Ne par velti tik vēlu šī informācija parādījās. Un, ja jau tie melni te brauc, ir nopirkuši īpašumu un jau pasūta iekārtas, tad ziniet - viss jau ir sakārtots. Nedzīvoju Alūksnē un drīz braukšu prom no šīs puses, tāpēc šos putekļus neelpošu, tomēr labprāt parakstītos, ja būtu tāda iespēja, lai citiem cilvēkiem veselība netiktu bendēta.

ārprātam
Nevajag naivi cerēt, ka nākamajās vēlēšanās kāds atcerēsies to, ko šie darboņi ir sastrādājuši. Pagājušās vēlēšanas jau to pierādīja.

pirms 7 gadiem, 2014.02.21 19:12

to Vārds

Mācību centrā, Pils ielā 21, Grāmatu veikalā, Pajumtē var parakstīties un var nodot parakstus.

pirms 7 gadiem, 2014.02.21 19:17

Vārds.

Atvainojos. Kad rakstīju komentāru, vēl nezināju par vietām, kur tiek vākti paraksti. Tā ir, ka nedzīvo pašā Alūksnē.:))

pirms 7 gadiem, 2014.02.21 19:19

maksis

oi un kā kūpēs skursteņi, kam rūp cilvēku veselība? tiem it kā vēlētajiem tautas pārstāvjiem?
ko tad alūksne ir sabalsojusi, uzņēmējus......viņiem rūp tikai sava kabata!
nelasīju rakstu, bet tie melnie purni iespaidīgi........ tie tad taisās par mūsu saimniekiem?

pirms 7 gadiem, 2014.02.21 18:56

azerbadžānis

Moi bračkas.

pirms 7 gadiem, 2014.02.21 19:39

TAUTA,

ejiet parakstīties! Arī jaunalūksnieši un visu daču īpašnieki dodaties parakstīties, jo vide tiks smagi piesārņota. Makšķernieki un mednieki, domājiet par dzīvo dabu un ejiet parakstīties!!!

pirms 7 gadiem, 2014.02.21 19:38

Rita

kur var parakstīties pret šo balagānu?
un kāda velna pēc ārzemniekiem atļauj šeit būvēt savus uzņēmumus? kurš par to atbild?
protams, ka tauta nebūs mierā...... un kuru sodīs par šo ideju? kuru atlaidīs no darba?

pirms 7 gadiem, 2014.02.21 20:05

Cita doma

Vajag koģenerācijus staciju kā Jēkabpilī - Ošukalns.
Šķelda, elektrība, siltums.

pirms 7 gadiem, 2014.02.21 20:14

Jānis

Ietekmes uz vidi novērtējums pozitīvs var būt tikai pie ierēdņu negodprātības. Firma prezentācijā nebija korekta, deva maldinošu informāciju, kas daudz izsaka par projektu.
Piemēram - http://www.charcoal-for-grill.com/ bilde vasarā no ražotnes miera stāvoklī, kas tika prezentēta ar tekstu "blakus ir dzīvojamo namu masīvs", lai pārliecinātu, ka šāda ražošana blakus mājām ir norma ES.
21290 Froidvent, Leuglay, Francija (ielieciet google map) adrese minētajai ražotnei. Skatāma googles filmējumā arī , kur labi var apskatīt gan ražotni, gan mājas pie ražotnes . Redzams, kāda ir ražotne, cik tālu ciemats un kas petiesībā ir vasaras bildē redzamās ēkas.

pirms 7 gadiem, 2014.02.21 20:18

Jāni,

par to ražotni normālam cilvēkam sen viss skaidrs-totāla indētava. Bet ko darīsim ar saviem neliešiem? No gaisa tie melnie te nenokrita un bez iepriekšējām garantijām no domes puses viņi te to graustu par 60 tūkst. Ls nepirka! Traktorists saviem drugiem apgalvo, ka tā indētava tāpat būs neatkarīgi no iedzīvotāju nostājas.
Ko darīsim ar Vides pārraudzības biroja darboņiem, ja šie izdos pozitīvu slēdzienu(esmu pārliecināta, ka tas jau tur ir nopirkts!)???
Secinājums: jārīko būs Maidans, citu variantu nav. Ukraiņi tika galā ar Putinu, nu vai tad mēs netiksim galā ar saviem neliešiem?!

pirms 7 gadiem, 2014.02.21 21:40

Aivars

http://tinyurl.com/p36b5wq Es domāju ka tas viss izvērtīsies šādi

pirms 7 gadiem, 2014.02.21 22:13

iesaku

Iesaku nopirkt vakardienas Alūksnes ziņas. Varēsiet izlasīt, ko saka Ilzenes iedzīvotāji par Zeltiņu ražotni. Ko saka par Līvāniem u.t.t. Visu jau grūti uzrakstīt. Man, izlasot šo rakstu, neradās šaubas par to, ka jāparakstās pret. Dzīvot tādos apstākļos būs šausmīgi. Vai tie, kas dos zaļo gaismu šai ražotnei pilsētā paliks dzīvot tepat, vai meklēs tīrāku gaisu...?

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 07:57

bez vārdiem

Vistkopis jau te nedzīvo! Ierausīs pa šiem gadiem, cik var un sēdēs savā čuhņā vesels pasmejoties par tiem, kas pēc tam mirs nost. Traktorists jau sen sev dzīvi nodrošinājis Rīgā, sarusīs vēl ko var un laidīsies prom. Ko par šito visu domā pārējie deputāti, kuri te dzīvo un taisās dzīvot??? Ko domā ārsti???
VISI ĀTRI PARAKSTĪTIES!!!

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 10:01

Vārds.

Starp citu, kā šī kokogļu ražotne iet kopā ar "modernāko veselības un rehabilitācijas centru Austrumeiropā"?

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 12:39

x

Paprasiet pirmajam vietniekam.

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 14:18

to x

Artoša arī! Tas jau sarunājis saviem vecajiem kadriem vietas tai smirdinātavā un indētavā. Baigais labvēlis atradies uz citu ādas. Kas saprot šīs ražotnes bīstamību cilvēku veselībai un videi, vienkārši šokēti par šādu rīcību. Nez cik tie čornožopi šiem samaksāja par šo noziegumu?

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 15:03

Vietas, kur var parakstīties:

Parakstīties var "Pajumtē", Pils ielā 21 Mācību centrā, grāmatveikalā "Donita, tagad arī lielās Maximas "Cepurītes"ēstuvē. Cilvēki kustieties, ja negribat slimot!!!

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 14:55

alūksniete

Līdz otrdienas pēcpusdienai visus sarakstus nododiet mācību centrā Zelta vārti (virs Skaistuma darbnīcas) J.Zilkalnei. Trešdien J.Zilkalne transportēs uz Rīgu.

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 18:04

Jana Z.

Paldies, visiem, kas vāc parakstus, ir aktīvi, skaidro kokogļu rūpnīcas ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, paldies visiem, kam ir saprāts un rūp vietējo iedzīvotāju veselība.
Lūgums, pēc vēstules autora iniciatīvas, paspēt parakstīties līdz 25.februāra 15.00 (kafejnīcā "Pajumte", turpat uz stūra mūsu grāmatnīcā "Donita" SIA Pils 68, kā arī mācību centrā Pils ielā 21 3.stāvā), līdz plkst.16.00 ir iespējams atnākt uz Tirgotāju ielu 18, 2.stāvu mācību centra "Zelta vārti" telpās un piedalīties ar savu atbalstu, jo mums jādzīvo šajā pilsētā!!!

pirms 7 gadiem, 2014.02.23 22:57

Malēnieši

Līdz ko kāds grib ko atvērt tā uzreiz neko nevajag, bet visi tik pīkst par to, ka nav darba vietu, bet līdz ko grib atvērt rūpnīcu kur pavērsies darba iespējas tā uzreiz neko Alūksnē nevajag

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 15:55

Vārds.

Visam ir jānotiek saprāta robežās. Pilsēta nav piemērota šādai ražotnei. Un ar to nonāk pretrunās: visu laiku bazūnē, ka varam lepoties ar izcilu ekoloģisko vidi un tas ir mūsu trumpis tūristu acīs, tajā pašā laikā ļaujam atvērt šādu ražotni. Un, kas notiks, kad uzbliezīs (ja vispār to izdarīs) slaveno rehabilitācijas centru? Tiklīdz cilvēki, kas būs gribējuši uz šejieni braukt, uzzinās, ka pāris kilometru attālumā ir šāda ražotne, viņiem pat prātā neienāks te tuvumā rādīties. Un atkal kārtējā vīzija pārplīsīs kā ziepju burbulis, toties mēs paši staigāsim melni no putekļiem un būsim lepni, ka mums ir 30(!) jaunas darbavietas.

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 16:22

to Malēnieši

Esi mulno pakaļu bučotājs?

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 19:34

..

Vistu fermās - bijušajās...kaut vai tur, kaut armijas bāzēs.., bet ne jau pilsētā?
Tur nu gan tad Ginesa grāmtā iekšā....

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 16:08

vārdam

Diemžēl nekur tālu ar to tūrismu neesam tikuši.
Būsim atklāti, nu nav te nekātik unikāli skaista,lai tūristi brauktu lielos apjomos! Pa kādam atklīst, bet sapņot,ka pilsētele spēs normāli dzīvot pateicoties tūrismam ,ir naivi.
Nespriedīšu par tās ogļu ražotnes bīstamību, betmanuprāt 100% neviens nezin,kāturbūs ar to ekoloģiju!

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 16:34

Vārds.

Ne jau es pastāvu uz to, ka tikai ar tūrismu šeit var izdzīvot. Vai kokogļu ražošana ir vienīgais, kas mūsu pilsētai varētu nest labumu? Citu neko vispār neražo? Ja tik ļoti gribas kaut ko ražot, tad pārvēršam visu Alūksni par otru Detroitu un nesapņojam par rehabilitācijas centriem vai kaut ko tamlīdzīgu. Un kaut kā nav manīts, ka sakarīgi ražotāji pie mums trauktos un izrādītu interesi. Man pat liekas, ka šo darboņu apgalvojumi, ka citās pilsētās viņus arī gaida ar atplestām rokām, ir blefs. Visticamāk, Alūksne ir vienīgā, kura uz to parakstījās, neņemot vērā visas negatīvās sekas, bet citiem pietika prāta atteikt jau pašā sākumā.

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 16:56

to vārdam pirms 27 minutēm, 2014.02.22 16:34

Tu esi duraks vai domes ieinteresētais nelietis?

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 17:04

to vārdam pirms 27 minutēm, 2014.02.22 16:34

Es te parēķināju, ka pašvaldība nodokļos saņems no šis indīgās ražotnes tikai ~ 5 tūkst eiro gadā. Vai tas ir to vērts, lai noindētu savus cilvēkus, saindētu ezeru, dabu?! Neesiet taču pamuļķi! Palasiet par šo ražotņu KAITĪGUMU, PILNS INTERNETS!

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 17:07

Arī

parēķiniet, ka tikpat daudz cilvēku vai arī vēl vairāk šo pilsētu pametīs, it īpaši no Apes kalna mājām, Laurencenes, jo dzīvot tur būs problemātiski tīri fiziski, neskatoties, ka bīstami, tātad ieguvums no tām 30 darbavietām būs ar negatīvu nodokļu ieņēmumu pašvaldības budžetā.

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 18:10

11

š ī kaitīgā gaisa problēma diemžēl skars visu teritorijas apkārtni, vismaz 10 km attālumā. Nesiet naivi!!!

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 19:11

Protams

ka skars lielāku teritoriju kā Alūksnes pilsētu. Ilzenieši pat jūt kokogļu ražotnes ietekmi, kaut Zeltiņu ražotne ir 10 reizes mazāka, kā plānojas Alūksnē. Tātad Alūksniešiem ritīgs vāks!

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 19:23

vējš

Rūpniecības ielas rajons, kā zināms, atrodas uz rietumiem no Alūksnes centra.
Un kādi mums visu gadu ir valdošie vēji? Pareizi, uzminējāt, rietumu!
Tātad- kurš saņems dūmus, kvēpus, putekļus, dūmgāzes?.

pirms 7 gadiem, 2014.02.22 19:53

aluksnietis

Kaut tik uzceltu man būtu kur strādāt ideāli lai veicās

pirms 7 gadiem, 2014.02.23 08:35

to alūksnietis

MUĻĶIS ESI VAI DOMES NELIETIS?

pirms 7 gadiem, 2014.02.23 10:51

..

gan gan.....nelietis un domes uzpirktais...

pirms 7 gadiem, 2014.02.23 15:58

Alūksniete

cik tad plāno tur nopelnīt? uzreiz ieplāno arī vīzītes pie ārstiem + medikamentu iegāde? = peļņa ???

Nav te pie vainas nekādi uzpircēji melnie, bet mūsu pašu baltie - ne bez domes atļaujas tāds projekts tiek realizēts!

pirms 7 gadiem, 2014.02.24 12:39

Garāmgājējs

Tiešām šoreiz kā ļoti svarīgs faktors ir jāievēro valdošo vēju virziens.Pastāv taču arī klimatoloģijas normas,kas jāievēro ,domājot par šādu būvniecību!

pirms 7 gadiem, 2014.02.23 17:05

pretvējš

Jūs gan esat dīvaini!
Un ja valdošie būtu austrumu vēji, tad varētu celt?
Vai dienvidu, vai ziemeļu?
Sākot no cik cilvēkiem var indēt???
Ja tur vēju virzienā būtu tikai pāris privātmājas,tad indējiet droši, ja viss Apeskalns,tad nedrīkst !!!
klimatologi hrenoviji,pašiem nav nekādas jēgas , bet tik murgo!
Aja iepūš ne valdošie vēji?
ražotne vai nu ir toksiska , vai nav,toksiskas vienkārši nedrīkst celt,a Tu te vēju mērīsi,duraks.

pirms 7 gadiem, 2014.02.23 17:49

Citu datumu laikraksti

 • Sočos rāda labāko

  Sočos rāda labāko

  Visas pasaules uzmanība šobrīd pievērsta Ziemas olimpiskajām spēlēm,Sočos. Abi biatlonisti no Alūksnes - Andrejs Rastorgujevs un Žanna Juškāne - jau...

 • Otro reizi uzvaru izcīna Alūksnes “Pelikāni”

  Otro reizi uzvaru izcīna Alūksnes “Pelikāni”

  Jau trešo gadu Ilzenes centrā “Dailes” notika Ilzenes ceļojošā kausa izcīņa florbolā, kuru otro reizi izcīnīja komanda “Pelikāni” no Alūksnes. Cīņā...

 • Palīdz senioriem

  Palīdz senioriem

  Malienas pamatskolā aizvadīta Labdarības nedēļa, paveicot daudz labu darbu. Šādi skolā jau trešo gadu notiek projektu nedēļa, mācot skolēniem...

 • Būs jauni noteikumi

  Būs jauni noteikumi  1

  Šobrīd top jauns nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā. Tajā paredzētas vairākas būtiskas izmaiņas, kas vērstas uz zivju resursu...

 • Mežā jācenšas saglabāt līdzsvaru

  Par šī gada dzīvnieku Latvijā ir izvēlēts pelēkais vilks. Sabiedrībā pret šo skaisto, spēcīgo un viltīgo plēsoņu ir pretrunīga attieksme, bet...

 • Afiša

  7.februārī ◆ 13.00 Alūksnes pilsētas tautas namā - „Valmieras Kinostudijas” izrāde bērniem „Madagaskara. Sākums!”.7.februārī ◆ 17.00 Annas kultūras...

 • Šogad var slidot arī uz ezera

  Šogad var slidot arī uz ezera

  Šogad aprit pieci gadi, kopš Alūksnē tika atjaunota hokeja spēlēšanas tradīcija, kas gadu gaitā bija apsīkusi. Iespējams, šis gads ieies vēsturē ar...

 • Pirmais maratons noskriets

  Dins Vecāns noskrējis pirmo no septiņiem maratoniem, kurus viņš iecerējis skriet dažādos kontinentos. Āfrikas valstī Marokā Marakešas maratonu viņš...

 • Aicina iedvesmot talantus

  Aicina iedvesmot talantus

  “Okartes Autosporta Akadēmija” katru gadu atbalsta jaunos autosporta talantus. Pērn pirmo reizi Latvijas autosporta vēsturē tika izsludināta “OKartes...