Var veikt vēl pēdējos labojumus Alūksnes pilsētas teritorijas plānojuma projektā

Ir izstrādāts turpmāko 12 gadu Alūksnes pilsētas teritorijas plānojuma projekts, kas paredz veicināt pilsētas administratīvās teritorijas līdzsvarotu attīstību.

Ir izstrādāts turpmāko
12 gadu Alūksnes pilsētas teritorijas plānojuma projekts, kas paredz veicināt pilsētas administratīvās teritorijas līdzsvarotu attīstību. Ikvienam interesentam
vēl līdz 26.oktobrim sabiedriskās apspriešanas laikā ir iespēja paust savu viedokli par to.
Plānojums izstrādāts, lai veicinātu racionālu resursu izmantošanu, vides aizsardzības un ekonomisko interešu sabalansētību, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi pilsētas iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, vienlaikus garantējot nekustamo īpašumu īpašnieku, valdītāju un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem. Tas izstrādāts, ievērojot zemes īpašnieku, uzņēmēju un iedzīvotāju intereses, pilsētas attīstības prioritātes, un atbilst normatīvām zemes lietošanas, vides aizsardzības un citām prasībām.
Ar Alūksnes pilsētas domes šāgada maija lēmumu izvērtēšanai un apspriešanai tika nodota Alūksnes pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu projekta pirmā redakcija. Jau jūnijā pilsētas iedzīvotājiem bija iespēja izteikt savus priekšlikumus plānojumam, ko viņi arī aktīvi darīja. Ieteikumi ir izanalizēti un iekļauti plānojumā, bet vēl līdz 26.oktobrim ikviens var iepazīties ar to jaunajā redakcijā - ar labojumiem.
Iekļauj pašvaldības sapņus
Alūksnes pilsētas domes attīstības nodaļas kartogrāfs Jurijs Ronimoiss uzsver, ka plānojumā ietvertās idejas netiks realizētas uzreiz, bet tuvāko 10 līdz 12 gadu laikā.
"Katram ir jābūt saviem sapņiem, un Alūksnes pašvaldības sapņi ir ietverti šajā plānojumā. Pieredze rāda, ka arī sapņi, par kuriem pilsētā runā gadiem, tomēr kaut kad piepildās, piemēram, nākamgad sāksies celtniecības darbi ūdenssaimniecības sakārtošanas jomā. Tādēļ ticam, ka īstenosies arī citi mūsu sapņi, piemēram, par apvedceļa būvniecību," norāda J.Ronimoiss.
Viņš uzsver, ka savu vēlmju ietveršana teritorijas plānojumā ir ļoti svarīga. Tad, iesniedzot projektu pieteikumus, varēs atsaukties, ka konkrētā ideja, mērķis jau ir paredzēts arī teritorijas plānojumā.
"Pieļaujam, ka dažas plānojumā ietvertās idejas kādam šķitīs pārdrošas, piemēram, par apvedceļu vai vanšu tilta izbūvi Alūksnes ezerā, bet vienā no pirmajiem punktiem, kad iesniedzam projektu pieteikumu veidlapas, vienmēr tiek prasīta atbilstība pilsētas teritoriālajam plānojumam un attīstības plānam," saka J.Ronimoiss.
Būvēs vanšu tiltu
Alūksnes pilsētvides plānotāja Antra Lielmane pozitīvi vērtē, ka iedzīvotāji vasarā bija atsaucīgi un aktīvi izteica savas domas, priekšlikumus par izstrādāto plānojumu.
"Iedzīvotāji ierosināja viesnīcas celtniecību, ieteica papildinājumus atsevišķās apbūves zonās. Pēc šo priekšlikumu izvērtēšanas vairākumā gadījumu tie tika ņemti vērā. Savukārt Pilssala nākotnē ir plānota kā sabiedrisko aktivitāšu zona, saglabājot tās kultūrvēsturisko mantojumu. Tajā paredzēts veikt labiekārtošanas darbus un tāpat kā līdz šim rīkot vērienīgus pasākumus, piemēram, ūdens motosportā. Ir plānota gājēju plūsmas reorganizācija uz Miera ielu, izbūvējot vanšu tiltu gājējiem un velosipēdistiem no Pilssalas uz Tempļa kalna ielu. Tas tad būtu taisnākais ceļš, kas savienotu Miera ielas rajonu ar pilsētas centru. Ir ieceres arī Pilssalas brīvdabas estrādes un stadiona sakārtošanā," norāda A.Lielmane.
Plānojuma izstrādes darba grupas vadītājs Edvīns Fricis Svars uzsver, ka it īpaši šovasar tika izjusta ārzemju tūristu interese par Alūksni. Daudziem ārzemju tūristiem patīk ceļot treileros, tāpēc Pilssalā tiek spriests izveidot vietu, kur viņiem piestāt un nakšņot. Tāpēc Pilssala varētu kļūt kā daudzfunkcionāla teritorija.
Vēlas gājēju ielu
Izstrādājot teritoriālo plānojumu, tika pārstrādāti arī Alūksnes pilsētas apbūves noteikumi, kas ir neatņemama plānojuma sastāvdaļa.
"Paredzam, ka pēc dažiem gadiem palielināsies iedzīvotāju interese par individuālo māju būvniecību, tādēļ ir jādomā arī par detālajiem plānojumiem. Tad būs jāparedz arī infrastruktūras izbūve, jo nebūs tā, ka vispirms uzcels mājas un pēc tam domās, kā izbūvēt ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu. Individuālo māju būvniecība varētu būt, piemēram, gar Pleskavas ielu, pie Sīļiem, bet tām jābūt daudzmaz vienviet, lai varētu ierīkot nepieciešamās komunikācijas. Jau tagad ļoti daudz cilvēku interesējas par apbūves zemi pilsētā. Alūksnē atgriežas tie, kas vairākus gadus ir strādājuši Īrijā, iekrājuši līdzekļus un nu vēlas uzcelt savu māju. Savukārt lielu daudzdzīvokļu māju, kas būtu augstākas par trim stāviem, būvniecība pilsētā nav plānota. Savu pilsētu vēlamies veidot mīlīgu un omulīgu, lai tā patīk sev un citiem," saka A.Lielmane.
Starp teritorijas plānojuma galvenajiem uzdevumiem transporta jomā ir apvedceļa izbūve pa kādreizējo dzelzceļa trasi - Krišjāņa Barona ielu, atslogojot pilsētas centrālo daļu no kravu autotransporta. E.F.Svars ir pārliecināts, ka ar laiku izdosies īstenot arī šo ieceri, par kuru pilsētā runā jau gadiem ilgi. "Tiesa, to nevarēs izdarīt Alūksnes pašvaldība par saviem budžeta līdzekļiem, bet būs jāpiesaista valsts investīcijas," viņš saka.
Iedzīvotāju ieteikums ir bijis izveidot pilsētā arī gājēju ielu. "Pagaidām mēs neatļāvāmies to paredzēt teritoriālajā plānojumā. Pieļaujam, ka tas varētu būt tad, kad pilsētā būs izbūvēts apvedceļš un transporta kustība tiks novirzīta no centra .Iedzīvotāji izteica priekšlikumu gājēju ielu izveidot Lielā Ezera ielas posmā no Pils ielas līdz Tirgotāju ielai," saka E.F.Svars.
Mazās katlumājas neslēgs
A.Lielmane uzsver, ka iedzīvotājiem bija liela interese, kā viņu individuālo māju kvartālos plānota ūdens un kanalizācijas sistēmas ierīkošana. Tas paredzēts projektā "800+", bet šos termiņus vēl pagaidām ir grūti konkrēti pateikt.
"Plānojums paredz rekonstruēt ūdens iegūšanas sistēmu, nepieciešamības gadījumā urbjot jaunas akas, izbūvēt ūdens atdzelzošanas iekārtas, rekonstruēt pilsētas ūdensvada tīklu un uzlabot tā tehnisko stāvokli, kā arī pieslēgt centrālā ūdensvada tīklam jaunus patērētājus. Liela polemika tika izraisīta saistībā ar gāzi, bet, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju, centralizēta gāzes apgāde no lielā gāzes vada tuvākajā laikā Alūksnē ir nereāla. Tomēr tas paliek par vienu no mūsu sapņiem. Darba grupā šis jautājums tika asi izdiskutēts," saka J.Ronimoiss.
Lai uzlabotu pilsētā siltumapgādes kvalitāti, galvenais uzdevums plānojumā ir slēgt mazās katlumājas Alūksnē. "Sākotnēji bija plānots slēgt vai nu katlumāju Laurencenē, vai Apes ielā vai arī apvienot tās, bet, izstrādājot tam ekonomisko pamatojumu, secinājām, ka siltumtrases izbūvēšana izmaksā dārgi, tādēļ vismaz tuvākajos gados abas minētās katlumājas tiks saglabātas," uzsver J.Ronimoiss.
Visvairāk ieteikumu no iedzīvotājiem tika saņemts par zemes atļauto un plānoto izmantošanu Alūksnē.
"Protams, var saprast, ka katru īpašnieku interesē savs zemes īpašums, tomēr reizēm šie ieteikumi bija ļoti subjektīvi. Ja viens vēlas, lai zemes vērtība, kur atrodas viņa īpašums, tiek palielināta, nosakot komercapbūves zonu, tad otrs vēlas pretējo. Jaunu darījuma un sabiedriskās apbūves teritoriju plānots veidot neapgūtajās teritorijās, piemēram, ap dzelzceļa staciju un pilsētas centrā aiz autoostas," saka J.Ronimoiss.
Fakti
Daži Alūksnes pilsētas teritoriālā plānojuma galvenie uzdevumi:
parku un mežaparku teritorijas saglabāšanai un uzlabošanai: restaurēt mazās arhitektūras formas - Putnu paviljonu, Ķīniešu paviljonu, Aleksandra paviljonu un kāpņu turpinājumu līdz ezeram; atjaunot Alūksnes Jaunās pils skulptūru dārzu un piesaistīt jaunus mākslinieku darbus;
transporta jomā: izbūvēt apvedceļu pa bijušo dzelzceļa trasi (Krišjāņa Barona ielu), atslogojot pilsētas centrālo daļu no kravu autotransporta; izveidot veloceliņu tīklu; plānot un uzbūvēt videi draudzīgus jaunus autostāvlaukumus pilsētas centrā un mirorajonos; rekonstruēt Pils, Miera un Rīgas ielas krustojumu;
siltumapgādes kvalitātes uzlabošanai: pakāpeniski veikt siltumtrašu rekonstrukcijas darbus visā pilsētā pārejot uz bezkanālu, rūpnieciski izolētu cauruļu lietošanu;
Mājokļu attīstīšanai: iespēju robežās izdalīt pašvaldības zemes jaunu individuālo māju būvētājiem; celt jaunas daudzdzīvokļu mājas trūcīgajiem iedzīvotājiem;
drošības situācijas uzlabošanai: uzstādīt luksoforus; izbūvēt ātrumierobežojošos vaļņus uz ielām pie izglītības iestādēm; izveidot labiekārtotas pludmales ar drošības dienestu; uzstādīt jaunas policijas novērošanas kameras.
Kopīgie turpmākās plānošanas projekti:
Alūksnes novada izveides projekts. Kopīgs turpmākās plānošanas projekts Alūksnes pilsētai un Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemeru, Mārkalnes, Pededzes, Jaunalūksnes, Malienas, Mālupes, Liepnas, Annas, Jaunannas, Zeltiņu, Kalncempju, Ilzenes, Alsviķu un Trapenes pagastam.
Projekti, kas saistīti ar cilvēkresursu attīstību, tostarp pieaugušo izglītību - kopīgi turpmākās plānošanas projekti visām Alūksnes rajona pašvaldībām.
Projekti, kas saistīti ar uzņēmējdarbības, tostarp tūrisma, attīstību - kopīgi turpmākās plānošanas projekti visām Alūksnes rajona pašvaldībām.
Pārrobežu sadarbības projekti - kopīgi turpmākās plānošanas projekti Alūksnes un Apes pilsētai, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemeru, Mārkalnes, Pededzes un Jaunalūksnes pagastam.

Citu datumu laikraksti

 • Oktobris - zemliku mēnesis

  Šis ir laiks, kad, atstājot aiz sevis krāšņu lapu zeltu, dienu nomaina tumši violeta nakts, pilna mistikas, burvības un smeldzes.Šis ir laiks, kad,...

 • Zemes dienestā gatavojas reorganizācijai

  Līdz nākamā gada sākumam tiks pabeigta Valsts zemes dienesta reorganizācija, kas paredz mainīt zemes dienesta funkcijas un izveidot jaunu...

 • Alūksnē atver daudzveidīgu pakalpojumu biroju

  Alūksnē šonedēļ ir atvērts jauns Juridisko, grāmatvedības, tūrisma un lietišķo pakalpojumu birojs. To izveidojušas piecas alūksnietes - Ilze Rubene,...

 • Meklēsim purva bruņrupučus kopā!

  Starptautiskajā dzīvnieku aizsardzības dienā - 4.oktobrī - Rīgas Nacionālais zoodārzs sadarbībā ar Latgales Zooloģisko dārzu uzsāk akciju “Meklējam...

 • Lai neizdegtu kā svece

  Mūsdienās cilvēki nereti ir spiesti strādāt pāri saviem spēkiem, lai nopelnītu sev iztiku. Rezultātā rodas spēku un enerģijas izsīkums.Mūsdienās...

 • Dzimtajās mājās saimnieko ceturtajā paauzdē

  Jaunalūksnieti Gunitu Dābolu var apbrīnot vairāku iemeslu dēļ. Jauna sieviete, kas enerģiski izlēmusi saimniekot piemājas saimniecībā “Sproģi” jau...