Vecums balstās uz vientulības spieķa

Pirms atstājam Miera ielu Alūksnē, labajā pusē uz paugura varam apskatīt bijušo muižas krogu. Tālu ceļu braucēji, kuri, ratiem klabot, iegriezās kroga pagalmā, bija devuši tam “Pasaules kroga” nosaukumu.

Pirms atstājam Miera ielu Alūksnē, labajā pusē uz paugura varam apskatīt bijušo muižas krogu. Tālu ceļu braucēji, kuri, ratiem klabot, iegriezās kroga pagalmā, bija devuši tam "Pasaules kroga" nosaukumu. Ēka celta 18.un 19.gadsimta mijā. 1930.gada 5.novembrī pēc projekta apstiprināta kā Alūksnes pansionāts.
Patiesībā agrāk tā bija nabagu māja, kur pašiem iemītniekiem jārūpējas par siltumu, iztiku un apģērbu. Tie bija trūkumcietēji, kuriem nebija kur dzīvot. Tikai 1948.gada 30.jūlijā šis nams kļuva par vecu vientuļu cilvēku un invalīdu mājvietu jau ar aprūpi.
Par iemītniekiem ļoti rūpējas
Šodienas pansionāts "Alūksne" krasi mainījis savu seju. Ēka vairākkārt remontēta un maz atgādina vecos laikus. Arī aprūpe kļuvusi nesalīdzināmi labāka. Tagad Alūksnes rajona pansionāts ir pieaugušo ilgstoša sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde, kas nodrošina vecumdienas vientuļiem pensionāriem un tiem, kuri slimību dēļ nespēj sevi aprūpēt. Kaut arī vecums balstās uz vientulības spieķa un daudziem nav viegli arī šeit iedzīvoties, jo atmiņā vēl glabājas dzimtā sēta, ierastās takas un draugi, tomēr cilvēki te ir aprūpēti. Viņi dzīvo piemērotās telpās, ir labi paēduši, saņem medicīnisko palīdzību. Te ir iespējams saturīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistīties dažādās sporta un kultūras aktivitātēs. Te bieži notiek koncerti. Pansionātā dara daudz, lai tie, kuri te dažādu iemeslu dēļ atnākuši, sajustu kaut daļēji to mājas siltumu un sauli, kura ir tālu pamalē un atnāk ciemos tikai sapņos. Sevišķas pārmaiņas notikušas pēdējā pusgada laikā, kad vecā ēka atkal piedzīvojusi jaunu remontu.
Piešķir līdzekļus
Tīri sakoptais pagalms, izravētās puķu dobes, meijas pie parādes durvīm pirms Jāņiem priecēja acis ciemiņiem, garāmgājējiem un pašiem nama ļaudīm. Arī iekšpusē telpas sakoptas un daudzas klientu istabas pārvērtušās līdz nepazīšanai. Pavisam ielikti pieci jauni logi, sienas ieguvušas priecīgus toņus. Bijušajā bibliotēkas telpā iekārtota glīta istaba, kurā savas dienas pavada vairākas sirmas kundzes. Tāpat līdz nepazīšanai izremontēta bijusī noliktava. Tagad šī nemīlīgā telpa kļuvusi par kabinetu sociālajam darbiniekam un sociālajam rehablitētājam.
Pansionāta direktore Anita Pāsa stāsta, ka līdzekļus remontiem piešķīra rajona pašvaldība, bet logus palīdzēja ielikt SIA "Valdis" strādnieki. Telpu krāsošana uzticēta Vilnim Paudrupam, kurš šajā amatā ir lietpratējs. Direktore par paveikto ir apmierināta, taču atzīst, ka darāmā vēl pietiek un, tiklīdz būšot nauda, remontus turpināšot.
Jūtas kā mājās
Mēs staigājam pa istabām, katrā ir redzama kāda pārvērtība. "Mums ir labi, es jūtos kā mājās," priecīgi stāsta kliente Ārija Cimbule. "Pansionātu atzinīgi novērtēja arī ciemos atbraukušie viesi no Balvu pansionāta. Viņiem patika, ka pie mums ir mājīgi. Īpaši viņi jūsmoja par ēdamzāli, kura esot labāk noformēta nekā viņiem. Tur ir jauna ēka, tāpēc apstākļi ir citādi. Pie viņiem tikai pāris istabās dzīvojot pa trīs, pārējās pa diviem un vienam iemītniekam. No viņiem var pamācīties arī to, ka tur daudz strādā paši klienti. Manā skatījumā arī mums, kuriem ir vēl pa spēkam, vajadzētu izrādīt lielāku iniciatīvu, tad arī vieglāk būtu pārvarēt to slieksni starp māju un pansionātu. Tāpat iepriecināja viņu koncerts, kurā netrūka dziesmu retro stilā un bija iestudēti skeči. Tas bija vakars, kurš visiem ilgi paliks atmiņā," atzinīgi vērtē viņa.
Direktore piebilst, ka viņu ļoti aizkustinājusi viesu neliekuļotā sirsnība, lielā atraktivitāte. Balveniešiem patikusi Alūksne. "Viņi apgalvoja, ka nevajagot nemaz braukt uz Siguldu, tepat esot pietiekami vietu, par kurām priecāties," stāsta direktore.
Uztur saikni ar draudzēm
Ā.Cimbule pārvarējusi zināmu adaptācijas laiku un tagad aktīvi iesaistījusies pansionāta dzīvē. Pati uzkopj dzīvojamo telpu, iekurina vannas istabu. Tiem, kuri paši nevar aiziet uz veikalu, neviena nemudināta atnes nepieciešamo. Viņa ir tas cilvēks, kurš uztur saikni ar draudzēm. Tā nav nejaušība, ka šīs klientes vārdu var atrast arī starp padomes sastāvā ievēlētajiem aktīvistiem.
Pansionātā ir izveidota sociālās aprūpes padome, tā būtībā palīdz direktoram strādāt. Padomes priekšsēdētāja ir Zaiga Tarase, vietniece - Vija Buhaņeviča. Padomes sastāvā ir rajona padomes galvenā speciāliste sociālajos jautājumos Vija Vārtukapteine, kā arī darbinieki un klienti no Alūksnes un Apes filiāles. Dzintra Āboltiņa, Ārija Cimbule un Miervaldis Bruno Ratenieks ir no Alūksnes pansionāta. Apes filiāli pārstāv darbinieki Brigita Tetere un Viktors Birovs, no klientiem padomē ir Maigonis Podiņš.
"Sociālā padome veic vairākus uzdevumus: uzklausa klientus, klientu pārstāvjus, piederīgos, paziņas, institūcijas darbinieku un sabiedrības viedokli par tiesību ievērošanu. Izskata priekšlikumus par sūdzību iesniegšanu un strīdu izskatīšanas kārtību. Izskata pārkāpumus darbinieku darbībā, kas diskriminē klientu tiesības un apkopo priekšlikumus to novēršanai. Pilda vidutāja lomu strīda gadījumos starp klientiem vai klientu un personālu. Iesniedz priekšlikumus institūciju darbības uzlabošanai un veic vēl citus pasākumus, kas saistīti ar pansionāta iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. Tagad iekšējās kārtības noteikumos ir ieviesti papildinājumi, piemēram, klientiem ir stingri aizliegts ubagot, tāpat pārdot pansionāta inventāru. Pirms tam bija gadījums, kad pārdeva pulksteni. Ja klients vairākkārt pārkāpj noteikumus un nereaģē uz aizrādījumiem un rājieniem, tad, saskaņojot ar attiecīgo pašvaldību, viņu var izslēgt no pansionāta," informē direktore A.Pāsa.
Ir pieejama informācija
Bez iekšējās kārtības noteikumiem, pie ziņojuma dēļa ir arī klientu saraksts, apsveikums jubilāriem, no tā var secināt, ka gaviļniecei Ernai Pristai mēneša sākumā palikuši 90, Guntis Stilve nosvinējis
52. dzimšanas dienu. Tāpat ir saraksts par tuvākajiem veikaliem, to darba laikiem, maršruta autobusiem un aptieku darba laikiem. Klientiem ir zināms, kad viņi nepieciešamības gadījumā var apmeklēt Viju Vārtukapteini. Informācija pieejama arī tiem, kuri nevar nonākt pirmajā stāvā. Vēl jāpiebilst, ka abi pansionāti ir nodrošināti ar jauniem krēsliem. Par siltumu nav jāuztraucas. Malka sagādāta arī vēl nākamajai ziemai. Lai pilnībā aptvertu sociālo darbu, nozīmīgumu mūsdienu sabiedrībā, pansionāta direktore kopā ar vecāko medicīnas māsu Inu Raipuli mācās Rīgā Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā "Attīstība". Šogad abas beigušas pirmo kursu un nākamajā gadā turpinās izglītoties. Nav viegli ikdienā saskarties ar svešu cilvēku problēmām, tomēr radās iespaids, ka darbinieki dara ļoti daudz, lai vientulības spieķis kļūtu vieglāks.

Citu datumu laikraksti