Veiksmīga kultūras darba pamats ir sadarbība

Otrajā rajona kultūras darbinieku izbraukuma seminārā tika iepazīts darbs Annas, Mālupes un Malienas pagasta kultūras iestādēs.

Otrajā rajona kultūras darbinieku izbraukuma seminārā tika iepazīts darbs Annas, Mālupes un Malienas pagasta kultūras iestādēs, kā arī Alūksnes Novadpētniecības un mākslas muzejā. 18.februārī kultūras darbinieki apciemos Virešu, Gaujienas, Alsviķu pagastu un Apes pilsētu.
"Alūksnes Novadpētniecības un mākslas muzeja darbu organizējam tā, lai tas veidotos par novada kultūras centru. Apmeklētāju anketēšanas rezultāti un pagājušo gadu apmeklējumu analīze liecina, ka muzeja apmeklētāju vairums ir skolēni, tāpēc mēģinām piedāvājumu veidot atbilstoši šīs mērķauditorijas vajadzībām," stāsta Alūksnes Novadpētniecības un mākslas muzeja direktore Aija Grīnvalde. Viņa augstu vērtē savu kolēģu erudīciju, jo mazpilsētas muzeja vēsturniekam jāzina daudz, spējot atbildēt uz jautājumiem par visu laikposmu, sākot no akmens laikmeta līdz pat mūsdienām. Muzeja finansējuma lielākā daļa tiek izlietota, apmaksājot apkuri un telpu uzturēšanu. Attīstībai tādējādi atliek niecīga summa. Par labu iespēju piesaistīt līdzekļus A.Grīnvalde uzskata projektus. Viņa atzinīgi vērtē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektores Silvijas Ludvigas veikumu un ieceres šajā jomā.
"Annas pagasta priekšrocība ir tā, ka visas kultūras iestādes - skola, tautas nams, bibliotēka - atrodas vienkopus. Kopīgi esam veidojuši Komunistiskā terora upuru piemiņas dienu, vasaras sporta dienu, Republikas proklamēšanas gadadienu un Ziemassvētkus," stāsta Annas bibliotēkas vadītāja Ina Balaņuka. Šovasar iecerēts nedaudz paplašināt bibliotēkas telpas un veikt tajās kosmētisko remontu. Nozīmīgs notikums I.Balaņukas skatījumā ir informācijas pieejas punkta izveide. Divi šim nolūkam iegādātie datori ir ļoti noslogoti. Īpaši daudz apmeklētāji ir sestdienās, kad ar datoriem strādā skolēni un studenti. Interesi par bibliotēku un jaunāko literatūru rosina bibliotekārās stundas, kas notiek reizi mēnesī. Finanšu trūkumu literatūras iegādei I.Balaņuka daļēji kompensē, pasūtot grāmatas starpbibliotēku abonementa kārtā. Laba sadarbība grāmatu apmaiņā izveidojusies ar Jaunannas bibliotēku. Annas tautas nama vadītāja Lilija Krieva atzīst, ka viņas darbu sekmē pagasta pašvaldības atbalsts un ciešā sadarbība ar pagasta iestādēm. Šogad viņa izstrādājusi pirmo projektu, kas iesniegts rajona projektu konkursam.
"Mālupē vasaras sezonu, kad pasākumi notiek estrādē, sākam pēc iespējas agrāk un beidzam dažreiz tikai oktobrī, jo tautas nama ēkas apkurināšana izmaksā ļoti dārgi," stāsta Mālupes pagasta tautas nama vadītāja Janīna Delpere. Viņas darba kabinets, kur notiek plānošana un radošais process, atrodas pagasta centrā, bet pats tautas nams - astoņus kilometrus attālajā Sofikalnā. Daļēji to kompensē dāmu klubiņa aktivitātes, kas notiek īpašā telpā Mālupes centrā. Lielākiem pasākumiem turpmāk izmantos arī nesen ekspluatācijā nodoto sporta halli. Šobrīd gan tā ir noslogota visu dienu - mācību laikā te nodarbojas skolēni, bet vakaros basketbolu spēlē viņu vecāki. Bibliotēkas vadītāja Anita Gusta priecājas, ka drīz bibliotēkas rīcībā būs divas jaunas telpas. Vienā no tām Mākslas dienu laikā iecerēts atklāt novadpētniecības istabu. A.Gusta ir gandarīta, ka pagājušajā gadā grāmatu iegādei varējusi atļauties izlietot 580 latus, no kuriem 413 latus piešķīrusi pagasta pašvaldība, bet pārējie iegūti dažādos projektos.
"No 500 Malienas pagasta iedzīvotājiem 70 ir iesaistījušies pašdarbībā. Pagaidām gan darbojas tikai seši kolektīvi, jo lielāku kolektīvu skaitu nevaram nodrošināt ar telpām mēģinājumiem," stāsta Malienas tautas nama vadītāja Janīna Čugunova. Viņa cer, ka ar pašvaldības atbalstu jau tuvākajā laikā izdosies šo problēmu atrisināt, dodot iespēju pagasta iedzīvotājiem realizēt vēl dažas interesantas ieceres. J.Čugunova ir pateicīga cilvēkiem, kas palīdz nodrošināt kārtību tautas nama pasākumos. Viņa atzīst, ka tautas nama darbu sekmē labā sadarbība, kas izveidojusies ar bibliotēku un skolu. Bibliotēkas vadītāja Vizma Dravniece ir gandarīta, ka bērniem joprojām ir interese par grāmatām. Viņa mēģina nodrošināt, lai iespēju robežās tiktu iegādāta visa jaunākā literatūra.
Rezumējot izbraukumā redzēto, semināra dalībnieki bija vienisprātis, ka, tikai visām pašvaldības teritorijā esošajām kultūras iestādēm sadarbojoties, var realizēt iedzīvotājiem saistošus un pagastam nozīmīgus projektus. Svarīgs ir pašvaldības atbalsts. Komplimentus izpelnījās Mālupes pagasta padomes priekšsēdētājs Gundars Baltiņš, kurš viesus sagaidīja pie Sofikalna tautas nama un bija kopā ar grupu tikšanās laikā. Darbu steigā laiku bija izbrīvējis un kādu brīdi ar semināra dalībniekiem kopā bija arī Malienas pagasta priekšsēdētājs Aivars Baltais.
Vērojot kolēģu darbu, izvērtās diskusija par kopīgām problēmām. Vairums bibliotēku sūkstās par telpu trūkumu, savukārt daļai tautas un kultūras namu ziemā raizes sagādā telpu apkure. Bibliotēku darbinieki uzskata, ka nevar paļauties tikai uz veiksmi projektos, bet ir nepieciešama valsts programma bibliotēku datorizācijā. Kultūras un tautas namu vadītāju atzinību savukārt izpelnījās Malienas tautas namā nesen ierīkotās tualetes. "Ja cilvēks nāk uz tautas namu, viņš vēlas, lai tur ir komfortabli un patīkami. Tualetes nav maznozīmīgs sīkums, bet viena no kultūras iestādes vizītkartēm," vairākuma viedokli pauž Virešu pagasta tautas nama vadītāja Inese Beča. Semināra dalībnieki izteica bažas, kā pagastu kultūras dzīvi ietekmēs apvienošanās novados. Šobrīd arī ar nelieliem līdzekļiem daudz kas paveikts, jo ir cieša saikne starp pagasta pašvaldību, kultūras darbiniekiem un vietējo sabiedrību. Vai tā būs arī pēc "novadizācijas"? Vai novada vadībai rūpēs, lai arī Sofikalna tautas namu apkurina un Mālupē ir savs vokālais ansamblis?

Citu datumu laikraksti

  • Lems par finanšu sadali

    Alūksnes rajona padomes sēdē rīt lielākā daļa no 17 darba kārtības jautājumiem paredz lemt par finanšu sadali 2004.gadā, kā arī darba grupu izveidi...

  • Ir daudz paveikts pilsētas labiekārtošanā

    Pērn Alūksnē paveikti daudzi darbi pilsētas labiekārtošanā. Infrastruktūras veidošanā ieguldīts gandrīz miljons latu.Pērn Alūksnē paveikti daudzi...

  • Aicina pusdienot arī iedzīvotājus

    Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēdnīcā un kafejnīcā par ēdināšanu rūpējas SIA “Unti”. Tā uzvarēja pagājušā gada nogalē rīkotajā konkursā, tāpēc var...