Vēl arvien lauksaimnieki var pieteikties papildu valsts tiešajiem maksājumiem

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 2005.gadā lauksaimnieki var pieteikties uz papildu valsts tiešajiem maksājumiem par nokautiem vai eksportētiem liellopiem, zīdītājgovīm un aitu mātēm.

Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka 2005.gadā lauksaimnieki var pieteikties uz papildu valsts tiešajiem maksājumiem par nokautiem vai eksportētiem liellopiem, zīdītājgovīm un aitu mātēm, kā arī par realizēto piena daudzumu saskaņā ar rīcībā esošajām kvotām.
Lai saņemtu papildu valsts tiešos maksājumus par nokautiem vai eksportētiem liellopiem, lauksaimniekam līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša 15. datumam LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) jāiesniedz aizpildīts iesniegums, kurā norādīti nokauto vai nokaušanai eksportēto dzīvnieku identitātes numuri. Pēdējais iesnieguma iesniegšanas datums ir 2006.gada 15.aprīlis.
Lai saņemtu papildu valsts tiešos maksājumus par zīdītājgovīm, lauksaimniekam līdz 15.jūlijam jāiesniedz aizpildīts iesniegums LAD RLP. Ņemot vērā, ka kopējo dzīvnieku skaitu veido zīdītājgovis un telītes, vēršam uzmanību, ka iesniegumā norādītajam zīdītājgovju skaitam ir jābūt vismaz 60 % no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita, un maksājumam pieteikto telīšu skaits nedrīkst pārsniegt 40 % no iesniegumā norādītā kopējā dzīvnieku skaita.
Lai saņemtu papildu valsts tiešos maksājumus par aitu mātēm, lauksaimniekam līdz 2005.gada 15.jūlijam jāiesniedz aizpildīts iesniegums par aitu māšu skaitu uz 1.jūliju, ņemot vērā, ka ganāmpulkā jābūt ne mazāk par desmit aitu mātēm, kuras pieteikuma iesniegšanas dienā ir vecākas par gadu.
Lai saņemtu papildu valsts tiešos maksājumus par realizēto piena daudzumu, ko lauksaimnieks realizējis iepriekšējā kvotas gadā (no 2004.gada 1.maija līdz 2005.gada 31.martam), atbalsta pretendentam jāiesniedz aizpildīts iesniegums LAD RLP līdz 15.jūlijam.
Iesniegumu veidlapas atbalsta pretendenti var saņemt LAD RLP.
Lai izvairītos no nepatīkamām situācijām saistībā ar maksājumu saņemšanu, LAD aicina lauksaimniekus laikus sniegt informāciju valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" par izmaiņām ganāmpulkā un ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrāciju.
LAD aicina arī tos atbalsta pretendentus, kas ar Lauku attīstības plāna pasākumu "Agrovide" 2005.gadā saistību pārņemšanas vai nodošanas rezultātā ir palielinājuši vai samazinājuši apsaimniekojamās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības salīdzinājumā ar 2004.gadu, iesniegt LAD RLP aizpildītu saistību nodošanas - pārņemšanas veidlapu, ja tas vēl nav izdarīts. Šo veidlapu var atrast informatīvajā brošūrā "Rokasgrāmata platību maksājumu saņemšanai 2005.gadā" vai saņemt RLP.
Papildu informācija pieejama internetā LAD mājas lapā "www.lad.gov.lv" sadaļā "ES atbalsts".

Citu datumu laikraksti

  • Ģimenes autobuss brauc kalnup

    Jaunlaicenietis Ainārs Raudiņš lepojas, ka viņam ir liela ģimene. Četru brāļu un māsas ģimenes ar bērniem un vecvecākiem aizņemtu jaunā autobusa...

  • Nometnei ir trīs finansējuma avoti

    Alūksnes Sociālās palīdzības centrs jūlijā organizēs nometni maznodrošināto ģimeņu bērniem.Alūksnes Sociālās palīdzības centrs jūlijā organizēs...

  • Dejotājiem ir sākušies svētku kopmēģinājumi

    Vakar līdz pulksten 21.00 Alūksnes rajona 400 dejotāji ieradās Rīgā, Teikas rajona vidusskolā.Vakar līdz pulksten 21.00 Alūksnes rajona 400 dejotāji...