Zināmi centralizēto eksāmenu rezultāti

Beidzot vispārizglītojošās vidējās izglītības programmas apguvi ir obligāti jākārto centralizētie eksāmeni, kuru saturu un norises kārtību izstrādā Izglītības un zinātnes ministrija un apstiprina Ministru kabinets.

Beidzot vispārizglītojošās vidējās izglītības programmas apguvi ir obligāti jākārto centralizētie eksāmeni, kuru saturu un norises kārtību izstrādā Izglītības un zinātnes ministrija un apstiprina Ministru kabinets.
Absolventiem ir obligāti jākārto pieci centralizētie eksāmeni, no kuriem vienu priekšmetu nosaka Izglītības un zinātnes ministrija, otrs priekšmets tiek noteikts atbilstoši izvēlētajam izglītības programmas virzienam, trešo priekšmetu nosaka pati skola, divus priekšmetus izvēlas pats skolēns.
Izglītojamie, kas ieguvuši vērtējumu visos vispārējās vidējās izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudījumos, saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstu. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, apliecina vispārējās vidējās izglītības sertifikāts.
Kopumā eksāmenus kārtoja 45 371 vidusskolas beidzējs. Izglītības satura un eksaminācijas centra statistika liecina, ka šogad tika kārtoti 112 862 dažādi centralizētie eksāmeni. Populārākie eksāmeni šogad bijuši angļu valodā, latviešu valodā (dzimtā valoda) vēsturē, matemātikā, ģeogrāfijā un biznesa ekonomikas pamatos.
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas absolventi savus centralizēto eksāmenu rezultātus ir saņēmuši.
"Vislabāk ir nokārtots kultūras vēstures eksāmens, kur tikai vienam ir D līmenis, pārējiem B līmenis," stāsta Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja R.Knikste. Labi rezultāti ir arī latviešu valodā un literatūrā, kur trīs cilvēkiem ir B līmenis. Skolotāja Rita Knikste atzīst, ka neviens nav sasniedzis augstāko A līmeni. Centralizēto eksāmenu rezultāti sakrītot ar gada atzīmi attiecīgajā priekšmetā.
"Uzskatu, ka rezultāti ir objektīvi," uzsver R.Knikste. Eksāmenus kārtoja desmit 12.klašu skolēni, bet 18 11.klašu skolēni kārtoja eksāmenu ģeogrāfijā un 15 biznesa ekonomikas pamatos.
Arī Alūksnes vidusskolas absolventi ir saņēmuši centralizēto eksāmenu rezultātus. Vispopulārākie šogad bijuši krievu valodas, vēstures un latviešu valodas eksāmeni. Arī Alūksnes vidusskolā nevienam skolēnam nav A līmeņa.
"Krievvalodīgo klase ir salīdzinoši labi nokārtojusi latviešu valodas eksāmenu, ir seši B līmeņi," uzsver Alūksnes vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Līga Krūmiņa.
Eksāmenus esot kārtojuši visi 69 skolēni, un nekādu iebildumu nevienam neesot. Tomēr L.Krūmiņa atzīst, ka šāgada eksāmenu rezultāti ir sliktāki.
Šie vispārējo vidējo izglītību apliecinošie dokumenti dod tiesības turpināt izglītību jebkurās augstākās pakāpes izglītības programmās. Ja izglītojamais nav ieguvis vērtējumu kādā mācību priekšmetā vai kādā valsts pārbaudījumā, viņam tiek izsniegta liecība.

Citu datumu laikraksti

  • Latvijas zelta pagātne un nākotne

    “Zelts” ir jēdziens, ko cilvēki kopš senlaikiem apvij ar dažādiem mītiem. Dzīvē un pasakās nereti tiek likta vienlīdzības zīme starp “laime” un...

  • Bārenis - tā nav diagnoze visam mūžam

    Ik gadu vairāki desmiti bāreņu un bērni, kas palikuši bez vecāku gādības, beidz internātskolu un sāk patstāvīgu dzīvu. Kāda tā ir?Ik gadu vairāki...

  • Prezentē projektu

    Šodien Jūrmalā notiek konference, kurā Alūksnes, Talsu un Jēkabpils cilvēki ar invaliditāti prezentē projektu “Zaļā gaisma iespējām”.Šodien Jūrmalā...