2010.gada budžetus apstiprinājušas tikai 25 pašvaldības

Līdz 8.februārim 2010.gada budžets bija apstiprināts 21 novada pašvaldībā un četrās republikas pilsētu pašvaldībās, šodien Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā ziņoja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns (TP).

Likuma "Par pašvaldību budžetiem" 15.pantā ir noteikts, ka pašvaldības domes priekšsēdētājs atbild par to, lai gadskārtējais pašvaldības budžets tiktu izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai domei ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas, kas notika 2009.gada 21.decembrī.

Tā kā 2010.gada janvārī pašvaldību budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi nav sasnieguši 92% no prognozētajiem ieņēmumiem, saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2010.gadam" pašvaldībām pienākas kompensācija par neiekasēto nodokli, lai nodrošinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus 92% apmērā no sākotnēji prognozētās 1/12 daļas no kopējās iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes.

Nodokļa prognoze dalās trīs daļās - ieņēmumi Valsts kases sadales kontā, Rīgas ieņēmumi un Ventspils ieņēmumi (abas šīs pilsētas pašas iekasē IIN). Prognozētie pašvaldību IIN ieņēmumi 2010.gadam ir 657,63 miljoni latu. Attiecīgi janvāra ieņēmumu prognoze ir 54,8 miljoni latu, bet reāli Rīgas pašvaldībā, Ventspils pašvaldībā un Valsts kases sadales kontā janvārī iekasēti 40,94 miljoni latu. IIN prognoze janvārī vislabāk pildījusies Ventspils pašvaldībai (saņemti 84,6% no IIN prognozes), tad Rīgai (75,6%) un Valsts kases sadales kontam (74%), no kā saņem IIN visas Latvijas pašvaldības.

Tādējādi FM sagatavotais MK rīkojuma projekts paredz Rīgas domei kā IIN kompensāciju pārskaitīt 3,3 miljonus latu, Ventspils pilsētas domei - 54 tūkstošus latu un Valsts kases sadales kontā ieskaitīt 6,11 miljonus latu, kas attiecīgi tiks sadalīti pašvaldībām.

Zalāns arī pastāstīja, ka Jēkabpils pilsētas dome pieņēma lēmumu lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļauju mainīt Valsts kases izsniegto aizdevumu atmaksas termiņus, pārceļot 2010.gadā un 2011.gadā noteiktos termiņus par diviem gadiem un pagarinot pēdējo atmaksas termiņu par diviem gadiem, nemainot aizdevuma procentlikmi un citus līgumā noteiktos nosacījumus astoņiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības ņemtajiem aizņēmumiem.

Samaksas termiņu pārcelšanas rezultātā Jēkabpils pašvaldības izdevumi 2010.gadā samazināsies par 376 000 latu. Lai sabalansētu Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetu 2010.gadam, vēl papildus nepieciešami 200 000 latu. Jēkabpils pilsēta lūdz RAPLM 2010.gadā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem paredzēt Jēkabpils pilsētas domei papildu finansējumu 200 000 latu apmērā, jo Jēkabpils pilsēta administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir ieguvusi republikas pilsētas statusu, kā rezultātā ir pārņemtas daudzas iestādes un funkcijas no rajona pašvaldības.

Rēzeknes pilsētas dome lūdz noteikt valsts budžeta dotāciju tām pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, nevis matemātiski, bet ņemt vērā arī tādu pašvaldības ekonomisko situāciju raksturojošo rādītāju kā bezdarba līmenis, kā arī paredzēt valsts budžetā dotāciju Rēzeknes pilsētas pašvaldības ieņēmumu samazinājuma segšanai, jo tai ir otrie zemākie izlīdzinātie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju, bet bezdarba līmenis ir visaugstākais salīdzinājumā ar citām Latvijas pilsētām.

Likumā "Par valsts budžetu 2010.gadam" ir paredzēta dotācija 135 000 latu apmērā pašvaldībai, kurai ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. Saskaņā ar 2010.gadā prognozēto pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir Daugavpils pilsētas pašvaldībai (241). Nākamie zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir arī Rēzeknes pilsētai (249) un Jēkabpils pilsētai (257).

Latvijas ziņas