Beidzas pieteikšanās uz zemes robežu uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem

VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” ziņo, ka vēl tikai līdz šī gada 1.oktobrim no bijušajiem zemes īpašniekiem un viņu mantiniekiem tiks pieņemti iesniegumi zemes vienību iekļaušanai sarakstā zemes robežu uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem.

 

VSIA „Latvijas Valsts Mērnieks” komunikāciju projekta vadītāja Anna Kārkliņa atgādina, ka 2008.gada 2.aprīlī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.169 „Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem”, nosakot jaunu kārtību zemes robežu uzmērīšanai, kas tiek finansēta par valsts budžeta līdzekļiem. Zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem LVM veic, ja tā saistīta ar zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes īpašuma kompensēšanu ar līdzvērtīgu zemi bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem 1940. gada 21. jūlijā piederēja zemes īpašums Latvijas Republikā, un viņus pārdzīvojušiem laulātiem, bērniem un mazbērniem, politiski represētajiem un 1. grupas invalīdiem. Uzmērīšanu veic tikai tajā administratīvajā teritorijā, kurā bijušie zemes īpašumi atrodas.

Pēc šī gada 1.oktobra tiks pieņemti iesniegumi par zemes uzmērīšanu tikai no tiem zemes lietotājiem, kuriem ar Centrālās zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tiks atjaunotas īpašuma tiesības pēc minētā termiņa. Šajā gadījumā iesniegums un nepieciešamie dokumenti jāiesniedz LVM viena mēneša laikā pēc Centrālās zemes komisijas lēmuma vai tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Iesniegumu var iesniegt personīgi visos LVM mērniecības birojos vai centrālajā birojā Rīgā, Strēlnieku ielā 1-8, vai nosūtot pa pastu uz adresi: VSIA "Latvijas Valsts mērnieks", Strēlnieku iela 1-8, Rīga, LV-1010. Iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina īpašuma piederību uz 1940.gada 21.jūliju un zemes lietotāja radniecību ar bijušo īpašnieku (ja Centrālā zemes komisija to ir atzinusi, tad papildus dokumenti nav jāiesniedz). Papildus jāiesniedz arī zemes lietotāja rīcībā esošie pašvaldības lēmumi un to grafiskie pielikumi par zemes piešķiršanu lietošanā, pagastu vai pilsētu, vai Centrālās zemes komisijas lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu. Ja nepieciešams, iesniedz arī tiesas spriedumus un citus dokumentus. Sīkāku informāciju par iesniegumu iesniegšanas kārtību, noformēšanu un nepieciešamajiem pievienojamajiem dokumentiem var uzzināt LVM mājas lapā www.latvijasmernieks.lv vai zvanot pa tālruni 67504211 darba laikā.

Uz 2008.gada 22.septembri rindā uz robežu uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem jau ir iekļautas 7303 zemes vienības. Par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmo zemes vienību saraksti ir publicēti LVM mājas lapā www.latvijasmernieks.lv.

Latvijas ziņas