Alūksnes dome neapstiprina pašvaldību apvienošanās projektu 9

Alūksnes pilsētas domes deputāti ārkārtas sēdē ceturtdien, 14. maijā, vienprātīgi nolēma neapstiprināt Alūksnes novadu veidojošo pašvaldību apvienošanās projekta gala redakciju, jo tās izstrādē nav ievērotas projekta sagatavošanas reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

Alūksnes pilsētas domes izpilddirektore Iveta Zaķe domes sēdē sacīja, ka iepazīstoties ar iesniegto pašvaldību apvienošanās projekta gala redakciju, nācies secināt, ka tā izstrādē nav ņemti vērā daudzi normatīvie akti un saglabājušās neprecizitātes, lai gan Alūksnes pilsētas dome projekta izstrādes gaitā uz tām norādījusi un iesniegusi savus priekšlikumus. Sēdes laikā I. Zaķe iepazīstināja klātesošos ar būtiskākajiem trūkumiem.

- Pašvaldību apvienošanās projekts nav izstrādāts pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Administratīvi teritoriālās reformas padomes apstiprinātās „Apvienošanās projekta sagatavošanas metodikas”. Šajā dokumentā noteikts, kāda ir apvienošanās projekta ziņojuma struktūra un kas jāiekļauj tā saturā.

Metodika norāda, ka projekta ziņojumā jāietver informācija par apvienošanās projekta sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un to, kādi iedzīvotāju priekšlikumi projektā ir iekļauti, kādi nav un kādēļ. Šāda informācija projekta gala redakcijā nav atrodama. Nav skaidrs, cik iedzīvotāju citās pašvaldībās apmeklēja sabiedriskās apspriešanas sapulces, kādi bija viņu ieteikumi, vai tie ir ņemti vērā un iestrādāti projektā. Zinām, ka priekšlikumi, kas tika iesniegti anketās Alūksnē, nav iekļauti projektā, bet ieteikumi, kas izskanēja sabiedriskās apspriešanas sapulcē Alūksnē, ņemti vērā tikai daļēji, - norādīja I. Zaķe.

Viņa uzsvēra, ka projektā joprojām ir daudz kļūdu. Piemēram, nopietna kļūda ir deputātu skaitā – projektā norādīts, ka Alūksnes pilsētas domē pašlaik ir 15 deputāti, bet pēc vēlēšanām Alūksnes novada domē būs 11 deputāti, lai gan ir otrādi.

- Projektā vispār nav atspoguļota Alūksnes pilsētas domes speciālistu izstrādātā projekta ekonomiskā analīze. Plaši aprakstīti novadu veidojošo pašvaldību budžeti, tāpat plaša analīze veltīta novada arhīva un lietvedības darba plānojumam, bet par to, kā budžeti saplūdīs un kas notiks ar novada domes kopējo budžetu, projektā ir divi teikumi, – sēdē projektu komentēja Alūksnes pilsētas domes izpilddirektore.

Arī deputāts Jānis Cīmiņš vērsa kolēģu uzmanību uz to, ka, izstrādājot projektu, nav ņemta vērā Administratīvi teritoriālās reformas padomes apstiprinātā metodika.

- Ministru kabineta Noteikumu Nr. 326 „Kārtība, kādā pašvaldības sagatavo pašvaldību apvienošanās projektu” 5. punkts nosaka, ka atbildīgā pašvaldība projektu sagatavo saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas padomes apstiprināto metodiku. Tāpat Administratīvi teritoriālās reformas likuma, kas bija spēkā projekta izstrādes laikā, 8. panta otrajā daļā teikts, ka projektu sagatavo saskaņā ar šo metodiku. Arī tam pēctecīgā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumi nosaka šādu prasību.

Metodikas prasības ir saistošas, ja pašvaldību apvienošanās projekts tiek sagatavots, izmantojot valsts budžeta mērķdotāciju. Alūksnes novada pašvaldību apvienošanās projektam tā tika izmantota, tātad metodikas prasību ievērošana ir obligāta, - uzsvēra J. Cīmiņš.

Viņš norādīja, ka atbilstoši Ministru kabineta Noteikumu Nr. 326 7.4. punkta prasībām, pēc sabiedriskās apspriešanas atbildīgajai pašvaldībai jāinformē priekšlikumu iesniedzējus par viņu priekšlikumu un iebildumu apkopošanas un izvērtēšanas rezultātiem, un vērsa klātesošo uzmanību uz to, ka šis punkts nav ievērots. To, ka projekta gala redakciju apstiprinot, ir jābūt informācijai par sabiedriskajā apspriešanā izteiktajiem priekšlikumiem un to iekļaušanu vai neiekļaušanu projektā, taču šādas informācijas nav, norādīja arī deputāts Edvīns Fricis Svars.

J. Cīmiņš norādīja, ka nav izpildīti projekta izstrādāšanas trīs mērķi, kurus definē metodikas 1. nodaļa, un atzina, ka nevar balsot par projektu, kura saturs ir klaji pretrunā ar normatīvo aktu prasībām.

- Pirmais mērķis paredz nodrošināt pamatotu, optimālu apvienotās pašvaldības struktūras veidošanu, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju. Šajā projektā vispār nav ekonomiskā pamatojuma, tātad pirmais punkts nav ievērots. Otrais mērķis nosaka nodrošināt pamatotu un ilgtspējīgu investīciju plānošanu novadam. Projektā novadam plānoto investīciju apjoms nerada pārliecību, ka šis mērķis būs izpildāms. Trešais mērķis paredz nodrošināt atklātu, efektīvu un saprotamu pašvaldību apvienošanās procesu, taču šajā projektā, atšķirībā, piemēram, no Madonas, nav atrunātas apvienošanās procesa detaļas. Tātad nav ievērots neviens no metodikā noteiktajiem trim pašvaldību apvienošanās projekta mērķiem, - secināja J. Cīmiņš.

Arī deputāti Armands Musts un Jānis Liepiņš atzina, ka neizprot, kādēļ projektā nav iekļauts Alūksnes pilsētas domes speciālistu izstrādātais projekta ekonomiskais pamatojums.

- Mūsu speciālisti sagatavoja ekonomisko pamatojumu, kāpēc ir rekomendējams projekts ar 15 pārvaldēm, bet, ja to projekta izstrādē neievēro, tad tālāk saruna nemaz nevar būt, - sacīja J. Liepiņš.

A. Musts norādīja, ka projekta gala redakcijā nav optimizētas pagastu administratīvās struktūras, tādēļ arī Alūksnes pilsētas pārvaldei jāsaglabājas pašreizējā apjomā, un nav pamatojuma tajā veikt izmaiņas, lai gan projekta gala redakcijā tas ir izdarīts. Administrācijas budžets Alūksnē ir apstiprināts līdz gada beigām un šī administratīvā teritorija ir jāapkalpo. A. Musts uzsvēra, ka šādā gadījumā novada domi nevarēs veidot uz pilsētas budžeta, jo tas būs pakārtots Alūksnes administratīvās teritorijas apkalpošanai.

Savukārt deputāts Ainars Melders izteica iespējamību, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, redzot, ka pašvaldību apvienošanās projekta izstrādē nav ņemti vērā metodikas nosacījumi, varētu atprasīt no valsts budžeta piešķirto mērķdotāciju – desmit tūkstošus latu, kas atbildīgajai pašvaldībai – Mālupes pagasta padomei tika piešķirti projekta izstrādāšanai.

Deputāti bija vienisprātis, ka tā kā projekta sagatavošanā nav ievērotas iepriekš minēto normatīvo aktu prasības, dokumentu šādā redakcijā dome nevar apstiprināt. Pašvaldības pieņemto lēmumu kopā ar sēdes protokolu saņems par pašvaldību apvienošanās projekta izstrādi atbildīgā Mālupes pagasta pašvaldība.

Pilnu Alūksnes pilsētas domes pieņemtā lēmuma tekstu var izlasīt Alūksnes pilsētas domes mājas lapā, kā arī tas būs lasāms pašvaldības informatīvajā izdevumā „Alūksnes Domes Vēstis”.

Komentāri 9

nafik man kā iedzīvotājam no tādas pilsētas pārvaldes, ja nav nekādas jēgas un labuma iedxzīvotājiem no visām institūcijām!

pirms 11 gadiem, 2009.05.18 17:38

To kritiķis

Par projekta nepilnībām uz ko norādīts domes lēmumā, dome par projektu atbildīgajai pašvaldībai norādīja jau VISMAZ PIRMS PUSOTRA GADA un vairākkārt atkārtoti , bet iebildumi un padomi tika ignorēti!
Norādes uz likumdošanas aktu ignorēšanu , nav nievāšana. Projekta kvalitāti var novērtēt salīdzinot kaut vai ar Madonas projektu.

pirms 11 gadiem, 2009.05.18 13:44

....

nekas nebus,bus Gulbenes novads.Sie jau savejos iefiltre pie mums

pirms 11 gadiem, 2009.05.18 12:29

nezinītis

nu un kas tagad būs, ka dome neapstiprina šo projektu, lūdzu paskaidrojiet. un kur tad viņi bija visu laiku?

pirms 11 gadiem, 2009.05.18 11:59

kritiķis

Beidzot "gudrie" pilsētnieki atklājuši nepilnības- ĻOTI LAICĪGI! Īpaši jau "burta kalps" un visu projektu nonievātājs J.Cīmiņš

pirms 11 gadiem, 2009.05.18 11:45

bumbiers

No raksta varu saprast,ka 5 deputāti saprot lietas būtību,bet pārējie vienkārši pievienojas kopējam,jeb vadošam viedoklim.Ko dara pārējie?

pirms 11 gadiem, 2009.05.17 22:00

Šķiet doma bija - ja tiek saglabāta pilsētas pārvalde un pagastu pārvaldes esošā apjomā kā ielikts projektā, nav naudas novada administrācijas izveidošanai. Pateicis Musts savu sakāmo drusku šķībi.

pirms 11 gadiem, 2009.05.17 20:14

A. Musts norādīja, ka .... Alūksnes pilsētas pārvaldei jāsaglabājas pašreizējā apjomā. Tur ir visa šitā lēmuma sāls!!!!! Viss pārējais ir pupu mizas. Bet lai jau vēl pusotru mēnesi viņi tur paspēlējas savā smilšu kastē ...

pirms 11 gadiem, 2009.05.17 19:20

Lietotāju raksti