Apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezultāti

Apkopoti Alūksnes pilsētas domes janvārī rīkotās iedzīvotāju aptaujas par pašvaldības paveikto 2008.gadā. Kopumā saņemtas 213 anketas.

93 % respondentu anketās norādījuši, ka ir alūksnieši. 69 % aptaujas dalībnieku ir sievietes, 31 % - vīrieši. 25 % ir jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, 22 % - vecumā no 36 līdz 45 gadiem, 16 % - no 18 līdz 25 gadiem. 14 % ir 46 - 55 gadus veci, 11 % - no 26 līdz 35 gadiem. Vecumā no 56 līdz 65 gadiem bijuši 7 %, bet vecāki par 65 gadiem - 5 %. 33 % aptaujas dalībnieku ir skolēni, 32 % - valsts iestāžu darbinieki, 8 % - pensionāri, 7 % - privātā uzņēmuma darbinieki, 7 % - bezdarbnieki, 3 % - pašnodarbinātas personas, 2 % - mājsaimnieces, 2 % - studenti. 6 % respondentu norādījuši citu nodarbošanos.`

Kas jūs 2008.gadā Alūksnē iepriecināja?


23 % atzinuši, ka pērn viņus iepriecēja ielu infrastruktūras atjaunošana, 17 % - pilsētas svētki un citi kultūras pasākumi, 15 % - projekta „Gaismas tilti" pasākums un tiem veltītās piemiņas zīmes atklāšana, 12 % - pilsētas apzaļumošana vasaras sezonā, 11 % - pilsētas noformējums svētkos, 10 % - starptautiskās F-2 ūdensmotosporta sacensības un citas sporta sacensības, 6 % - labiekārtošanas darbi, 3 % - ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi, 3 % atzīmējuši citus notikumus.

Kas jūs 2008.gadā Alūksnē neapmierināja?


29 % atzinuši, ka viņus neapmierināja ielu stāvoklis, 23 % - darba vietu trūkums, 15 % - atpūtas iespēju trūkums, 13 % - komunālo pakalpojumu tarifi, 8 % - problēmas māju apsaimniekošanā, 5 % - siltumapgādes problēmas, 4 % - pilsētas vides sakoptība, 3 % - citi iemesli.

Kurām sfērām, pēc jūsu domām, pašvaldība 2008.gadā pievērsusi visvairāk uzmanības?


11 % uzskatījuši, ka tā ir kultūra, 11 % - sociālā palīdzība un sports, kā arī vide, 9 % - komunālā saimniecība un atbalsts jauniešu aktivitātēm, 8 % - tūrisma joma, 6 % - kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, 5 % - uzņēmējdarbības veicināšana, 2 % drošība, kā arī sadarbība ar iedzīvotājiem, 6 % norādījuši citus variantus.

Kādā virzienā Alūksnei ir lielākas attīstības iespējas?


32 % respondentu kā perspektīvāko atzīmējuši tūrismu, 31 % - sportu un aktīvo atpūtu, 15 % - kultūru, 11 % - izglītību, 9 % - ražošanu un rūpniecību, 2 % snieguši citas atbildes.

Cik apmierināti ir ar dažādām pakalpojumu sfērām Alūksnē?


Novērtējot tās ar punktiem no 1 līdz 5, augstākais vidējais vērtējums ir 4 punkti. Tik augstu novērtēta atkritumu savākšana un izvešana, izglītības kvalitāte un ielu apgaismojums. Pilsētas labiekārtošanu vienlīdz liels skaits respondentu novērtējuši gan ar 3, gan ar 4 punktiem. Viszemāko vērtējumu saņēmusi nodarbinātības joma - to respondenti visbiežāk vērtējuši ar 1 punktu. Pārējās jomas - ūdensapgāde, notekūdeņu attīrīšana, ielu un ietvju infrastruktūra, kultūras iespējas, siltumapgāde, vides sakoptība, drošība pilsētā, dzīvojamo māju apsaimniekošana, sociālā palīdzība un sporta iespējas - vērtētas pārsvarā ar 3 punktiem.

Steidzamākais darbs vai problēma, kas pašvaldībai būtu jārisina?


Visbiežāk anketās minēta ielu un ietvju infrastruktūras uzlabošana, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana, vairākkārt minēta nepieciešamība palielināt un dažādot kultūras, sporta un atpūtas aktivitātes, kā arī radīt vairāk atpūtas iespēju jauniešiem. Tāpat vairākās anketās kā aktuāla problēma minēts darba vietu trūkums un sniegti arī citi ierosinājumi.

Vai kopumā esat apmierināts ar dzīvi Alūksnē?


48 % atbildējuši apstiprinoši, 40 % atzinuši, ka viņiem ir grūti atbildēt, 12 % norādījuši, ka nav apmierināti.

Cik informēti ir par dažādām pašvaldības darbības sfērām un pašvaldības darbu kopumā?


69 % norādījuši, ka ir informēti par kultūras, sporta un atpūtas pasākumiem, 68 % - par izglītības pakalpojumiem, 47 % - par komunālajiem pakalpojumiem, 43 % uzskata sevi par informētiem un 43 % par neinformētiem par sociālo palīdzību un pakalpojumiem. Par pašvaldības darbu kopumā tikai 35 % respondentu uzskata sevi par pietiekami informētiem. Pārējie uzskata sevi par nepietiekami informētiem minētajās jomās vai arī norādījuši, ka tās viņus neinteresē.

Informāciju par pašvaldības darbu vairums iegūst vietējos laikrakstos: 24 % - „Malienas Ziņās", 20 % - „Alūksnes Ziņās", 17 % - „Alūksnes Domes Vēstīs". 17 % informāciju iegūst no draugiem, radiem, paziņām un kaimiņiem, 16 % ir Alūksnes pilsētas domes mājas lapas lietotāji, 3 % - apmeklējot pašvaldību personīgi, 3 % informāciju saņem citā veidā.

Kā jūs informējat pašvaldību par savām problēmām, risināmajiem jautājumiem?
30 % aptaujas dalībnieku atbildējuši, ka ar pašvaldību nesazinās, 25 % vēršas pie attiecīgā speciālista, 14 % - personīgi pie pašvaldības vadības, 12 % iesniedz iesniegumu domes kancelejā, 5 % raksta vēstules un iemet tās pašvaldības pastkastītē administratīvās ēkas foajē, 5 % raksta oficiālas vēstules un e-pastus pašvaldībai, 4 % izvēlas citu veidu saziņai ar pašvaldību, 3 % raksta avīzēm, 2 % tiekas ar deputātiem viņu pieņemšanas laikos.


Novērtējot pašvaldības sadarbību ar iedzīvotajiem, 30 % respondentu to novērtējuši kā pietiekamu, taču 70 % aptaujas dalībnieku pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem šķiet nepietiekama. Respondenti arī snieguši dažādus ieteikumus, kā, viņuprāt, varētu pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem uzlabot.
Pateicamies visiem aptaujas dalībniekiem par atsaucību! Visi anketās minētie ierosinājumi ir apkopoti un tiks izmantoti, turpmāk plānojot pašvaldības darbu.

Lietotāju raksti